Meer
Publicatiedatum: 26-06-2020

Inhoud

Inleiding

Inhoud

Inleiding

Voor u ligt de kadernota 2021. In de raadsvergadering van 28 mei 2020 heeft u besloten dit jaar af te zien van een integrale afweging van voorstellen voor nieuw beleid 2021 (en volgende jaren) in de kadernota en dat later dit jaar mee te nemen in het begrotingsproces van de programmabegroting 2021-2024. In deze kadernota worden daarom alleen onder andere de algemene (technische) uitgangspunten vastgesteld, zoals deze worden gehanteerd bij de totstandkoming van de programmabegroting 2021-2024. Daarnaast krijgt u ook het (meerjarig) financieel perspectief gepresenteerd. In het financieel perspectief is - in afwachting van de uitkomsten van de meicirculaire 2020 - de septembercirculaire 2019 verwerkt.

Door de crisis rond het COVID-19 virus leven we in een onzekere tijd. Dat brengt met zich mee dat het lastig is een inschatting te maken van verschillende aantallen en percentages. Indien tijdens de weg naar de begroting 2021-2024 blijkt dat de uitgangspunten (significant) wijzigen, dan nemen we u hier in mee en leggen u deze voor.