Programma 4 Zorg in Doesburg

Korte beschrijving

Dit programma bevat in essentie de drie hoofdstromen in het Sociaal Domein, te weten: Jeugdzorg, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Participatie (Werk & Inkomen) met daaraan gekoppeld de reguliere beleidsterreinen onderwijs en -huisvesting, ouderen, vluchtelingen en gezondheidszorg.

Wat willen we bereiken?

4.01 Integrale dienstverlening en het beleid verfijnen en verbeteren.

Wat gaan we daarvoor doen?

4.02 Optimaal inzetten op preventief jeugdbeleid. Preventieve voorzieningen jeugd dienen goed aan te sluiten op de gedecentraliseerde taken van het sociale domein.

Wat gaan we daarvoor doen?

4.03 We stimuleren aanpassingen en verbeteringen van de zorg binnen het beschikbare veranderbudget.

We hebben daarbij continu aandacht voor de effectiviteit en de doelmatigheid van initiatieven. Het veranderbudget is 2% van de Wmo en jeugdgelden die we ontvangen via het gemeentefonds in het kader van de grote decentralisaties, onderverdeeld in 1,5% voor lokale en 0,5% voor regionale initiatieven. De inzet van het veranderbudget doen we via raadsvoorstellen.

Wat gaan we daarvoor doen?

4.04 We ondersteunen mantelzorgers en vrijwilligers zo optimaal mogelijk.

We zijn trots op onze mantelzorgers en vrijwilligers en wij willen deze mensen goed ondersteunen.

Wat gaan we daarvoor doen?

4.05 Eenzaamheid met name van ouderen tegengaan.

Wat gaan we daarvoor doen?

4.06 Bevorderen gezonde leefstijl.

Wat gaan we daarvoor doen?

4.07 Zorgen voor een toename van uitstroom naar werk.

Wat gaan we daarvoor doen?

4.08 Optimaal inzetten op preventief beleid in het kader van de participatiewet.

Wat gaan we daarvoor doen?