Meer
Publicatiedatum: 09-10-2018

Inhoud

Sitemap

Sitemap

Collegeprogramma 2018-2022 Vol energie! Blz. 1  
Collegeprogramma 2018-2022 Vol energie! Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Voorwoord Blz. 4  
Voorwoord Blz. 5  
Visie Blz. 6  
Visie Blz. 7  
Inleiding Blz. 8  
Inleiding Blz. 9  
Programma 1 Bestuur en veiligheid in Doesburg Blz. 10  
Korte beschrijving Blz. 11  
Wat willen we bereiken? Blz. 12  
1.01 Inwoners en belangenpartijen nadrukkelijker betrekken bij het politieke proces en transparanter zijn in de informatievoorziening. Blz. 13  
Bij relevante bestuurlijke voorstellen en projecten geven we standaard aan hoe we vormgeven aan participatie van onze inwoners en belanghebbenden. Blz. 14  
We gaan onze inwoners goed informeren over beleid, projecten en dienstverlening en we zetten hiervoor instrumenten in zoals regiobode, social media en onze begrotingsapp. Blz. 15  
1.02 Wij zoren er voor dat de privacy en informatieveiligheid van en voor onze inwoners goed zijn geborgd. Blz. 16  
Zorgen dat de Informatiebeveiliging op orde is en voldoet aan de landelijke normen. Blz. 17  
Zorgen dat privacy structureel goed geborgd is conform de AVG. Blz. 18  
1.03 Een veilige samenleving. Blz. 19  
Bestuurlijk optreden tegen hennep en drugsoverlast. Blz. 20  
De APV uitbreiden met een aantal bestuurlijke instrumenten om bijvoorbeeld woonoverlast tegen te gaan maar ook om te kunnen optreden tegen panden waar illegale activiteiten plaatsvinden. Blz. 21  
Een actueel veiligheidsbeleid opstellen voor 2019-2022. Blz. 22  
Instrument huisverbod inzetten bij huiselijk geweld. Blz. 23  
Ondermijning structureel aanpakken samen met partners. Inzetten op de fenomenen drugs/hennep, witwassen en (zorg) fraude. Blz. 24  
Programma 2 Leefbaar en duurzaam Doesburg Blz. 25  
Korte beschrijving Blz. 26  
Wat willen we bereiken? Blz. 27  
2.01 Prettige leefomgeving. Blz. 28  
We realiseren een stadspark aan de Koppelweg. Blz. 29  
We realiseren speel-, beweeg- en ontmoetingsplekken voor jong en oud. Blz. 30  
We renoveren het openbaar groen en onze bomen. Blz. 31  
We stellen een onderhoudsplan op voor onze civieltechnische kunstwerken en we voeren dat conform uit. Blz. 32  
We stellen een Watertakenplan Olburgen 2022-2026 op. Blz. 33  
We verbeteren de openbare ruimte in Beinum. Blz. 34  
We voeren overleg met LTO, onze boeren en andere belanghebbenden over hoe stad en buitengebied elkaar kunnen versterken. Blz. 35  
We zorgen voor toekomstbestendige en hoogwaardige sportaccommodaties die multifunctioneel gebruikt kunnen worden door jong en oud. Blz. 36  
2.02 Een bereikbaar en toegankelijk Doesburg. Blz. 37  
Herinrichting Kloostertuin. Blz. 38  
Opstellen Mobiliteitsplan Doesburg 2020-2025. Blz. 39  
Reconstructie Zomerweg – Eekstraat – Nieuwe Eekstraat. Blz. 40  
Uitvoeren parkeeronderzoek en implementeren van de maatregelen. Blz. 41  
Verbetering fietsnetwerk inclusief fietsparkeren en oplaadpunten. Blz. 42  
2.03 Een energieneutraal Doesburg in 2050. Blz. 43  
Evaluatie uitvoeringsprogramma Energieneutraal Doesburg 2050 en opstellen nieuw programma voor de jaren 2022 en volgende. Blz. 44  
Opstellen uitvoeringsprogramma Energieneutraal Doesburg 2050 voor de jaren 2019, 2020 en 2021. Blz. 45  
2.04 We verbeteren de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. Blz. 46  
We evalueren het gespiegeld inzamelen met onze bewoners en komen zonodig met verbetermaatregelen. Blz. 47  
We realiseren voldoende inzamelpunten. Blz. 48  
We stellen een grondstoffenplan 2020-2023 op. Blz. 49  
Programma 3 Wonen, werken en recreëren in Doesburg Blz. 50  
Korte beschrijving Blz. 51  
Wat willen we bereiken? Blz. 52  
3.01 We koesteren het historisch en monumentale karakter van de stad. Blz. 53  
We accentueren de doorsnijdingen bij de Lage Linie. Blz. 54  
We evalueren en actualiseren het gemeentelijk monumentenbeleid. Blz. 55  
We plaatsen informatiepanelen en verbeteren de website (Linies). Blz. 56  
We realiseren een uitkijktoren op de Hoge Linie. Blz. 57  
We verbeteren de wandel- en fietspaden (Linies). Blz. 58  
3.02 Versterken economische structuur en aantrekkelijkheid van onze stad. Blz. 59  
Evaluatie en actualisatie cultuurbeleid. Blz. 60  
Gedurende het toeristenseizoen weren we gemotoriseerd verkeer in het Kernwinkelgebied. Blz. 61  
Herinrichting kernwinkelgebied. Blz. 62  
Samen met ondernemers pakken we de leegstand in de binnenstad aan. Blz. 63  
Uitvoeren van de Cultuurnota 2017-2020, Slim Verbinden. Blz. 64  
We voeren een halfjaarlijks overleg met horeca- en overige ondernemers over het promoten van onze stad. Blz. 65  
3.03 We willen bedrijvigheid en daarmee werkgelegenheid behouden. Blz. 66  
Herontwikkeling centrum Beinum. Blz. 67  
Opstellen uitvoeringsplan Economisch Beleid 2020-2021. Blz. 68  
Revitalisering bedrijventerrein Beinum (westelijk deel). Blz. 69  
Uitvoeringsplan Economisch Beleid 2018-2019. Blz. 70  
We gaan met de bedrijfscontactfunctionaris startende ondernemers ondersteunen daar waar nodig. Blz. 71  
3.04 Aantrekkelijke woonlocaties realiseren. Blz. 72  
Evalueren en actualiseren woonbeleid. Blz. 73  
Uitvoeren Woonvisie 2017-2022. Blz. 74  
Woningbouw Beinum West. Blz. 75  
Woningbouw Koppelweg. Blz. 76  
3.05 Doorontwikkeling evenementen en cultuurhistorisch erfgoed. Blz. 77  
Afronding van de herinrichting van de Turfhaven door middel van het aanleggen van een loop- en fietsroute. Blz. 78  
Opstellen toeristisch uitvoeringsplan. Blz. 79  
3.06 We bereiden ons goed voor op de Omgevingswet. Blz. 80  
Implementatie Omgevingswet. Blz. 81  
We koppelen ons beleid aan een digitaal stelsel omgevingswet. Blz. 82  
We realiseren een omgevingsvisie light. Blz. 83  
Programma 4 Zorg in Doesburg Blz. 84  
Korte beschrijving Blz. 85  
Wat willen we bereiken? Blz. 86  
4.01 Integrale dienstverlening en het beleid verfijnen en verbeteren. Blz. 87  
We gaan het beleid en alle instrumenten inventariseren en de kosten die daarbij gemaakt worden. Blz. 88  
We gaan onze sociale dienst toekomstbestendig maken. Blz. 89  
We maken sociale voorzieningen toegankelijker door verdere digitalisering. Blz. 90  
We optimaliseren ons beleid en onze instrumenten door de effectiviteit en de doelmatigheid ervan te duiden. Blz. 91  
We realiseren een brede integrale toegang tot de voorzieningen in het sociale domein, waarbij de inwoners zelf kunnen kiezen hoe ze toegang willen krijgen. Blz. 92  
4.02 Optimaal inzetten op preventief jeugdbeleid. Preventieve voorzieningen jeugd dienen goed aan te sluiten op de gedecentraliseerde taken van het sociale domein. Blz. 93  
We behouden de kracht van het jeugdteam Doesburg in het kader van de Integrale Toegang tot de Voorzieningen. Blz. 94  
We pakken de verslavingsproblematiek aan bij Doesburgse jongeren (alcohol, drugs) (voorlichting en interventies). Blz. 95  
We stellen een nieuwe vereenvoudigde en breder ingestoken visie vast voor onderwijsachterstandenbeleid. Blz. 96  
We verbreden de doelgroep en verruimen de openingstijden van Jongerencentrum 0313. Blz. 97  
4.03 We stimuleren aanpassingen en verbeteringen van de zorg binnen het beschikbare veranderbudget. Blz. 98  
Evaluatie huidige innovatieprojecten jeugd. Blz. 99  
4.04 We ondersteunen mantelzorgers en vrijwilligers zo optimaal mogelijk. Blz. 100  
We gaan samen met mantelzorgers en vrijwilligers mogelijkheden voor ondersteuning invoeren. Blz. 101  
4.05 Eenzaamheid met name van ouderen tegengaan. Blz. 102  
We stimuleren inloop en dagopvang. Blz. 103  
We stimuleren interactie tussen ouderen door middel van de inzet van inwoners die zich als verbinder willen inzetten. Blz. 104  
4.06 Bevorderen gezonde leefstijl. Blz. 105  
We starten een voorlichtingscampagne om daarmee een gezonde levensstijl te bevorderen. Blz. 106  
We zetten het project Doesburg Beweegt met de Buurtsportcoaches en Sjors Sportief voort. Blz. 107  
4.07 Zorgen voor een toename van uitstroom naar werk. Blz. 108  
We maken een nieuw beleidsplan Participatiewet. Blz. 109  
We maken voor elke bijstandsgerechtigde een plan van aanpak gericht op een maximale economische zelfstandigheid. Blz. 110  
4.08 Optimaal inzetten op preventief beleid in het kader van de participatiewet. Blz. 111  
We voeren instrumenten in waarmee wij vroegtijdig schulden in kaart krijgen en vervolgens schuldhulpverlening kunnen inzetten. Blz. 112  
Programma 5 Algemene dienst en financiën Blz. 113  
Korte beschrijving Blz. 114  
Wat willen we bereiken? Blz. 115  
5.01 Een gezonde financiële positie. Blz. 116  
De omvang van de algemene reserve is aan het eind van de zittingsperiode van het huidige college minimaal 8 miljoen euro. Blz. 117  
We zorgen er voor dat de begroting jaarlijks materieel sluitend is. Blz. 118  
5.02 Een lage belastingdruk. Blz. 119  
De totale lastendruk voor de afvalstoffenheffing, de rioolheffingen en de OZB mag jaarlijks niet meer stijgen dan de reguliere inflatiecorrectie. Blz. 120  
5.03 Optimalisatie van de gemeentelijke dienstverlening en bedrijfsvoering. Blz. 121  
Betere afhandeling van binnenkomende post. Blz. 122  
Ontwikkelen van nieuw dienstverleningsconcept (hierbij geven we aan welke klantvragen we via welk kanalen (persoonlijke dienstverlening, digitale afhandeling et cetera afhandelen en maken we keuzes in de openingstijden van onze fysieke loketten). Blz. 123  
Realiseren projecten van het programma Digitaal Werken en Dienstverlenen. Blz. 124  
Samen met onze klanten gaan we de klantprocessen herinrichten door overbodige processtappen te schrappen. Blz. 125  
We verleggen de openingstijden van onze publieksbalies meer naar de avonduren. Blz. 126  
5.04 Toekomstbestendige invulling van huisvesting fysieke loketten gemeentelijke dienstverlening en ambtelijke organisatie en bestuur. Blz. 127  
We zorgen voor huisvesting waarbij het streven is de dienstverlening aan inwoners & ondernemers te verbeteren, de arbeidsomstandigheden voor medewerkers te verbeteren en gemeentelijk vastgoed te verduurzamen. Blz. 128  
5.05 We willen ons gemeentelijk vastgoed op een efficiënte wijze beheren en onderhouden. Blz. 129  
Vaststellen gemeentelijk vastgoedbeheerplan. Blz. 130