Visie

Visie

Voor u ligt een overzicht van alle belangrijke thema’s waar het college (Stadspartij Doesburg, PvdA/GroenLinks en VVD) in de periode 2018 t/m 2022 ‘Vol Energie’ mee aan de slag gaat:

Bestuur en veiligheid in Doesburg
Doesburg wil zelfstandig blijven, met een bestuur dat open, transparant en dienstbaar is. Om dit te bereiken wordt regionale samenwerking blijvend bevorderd en komt er meer ruimte voor burgerparticipatie. Vrijwilligers vormen het cement van de Doesburgse samenleving. De coalitie wil samen met de rest van de gemeenteraad deze kracht benutten door inwoners van Doesburg steeds te betrekken bij beleid en burgerinitiatieven te faciliteren. De eigen brandweer- en politiepost in Doesburg wil de coalitie, binnen acceptabele financiële kaders, behouden. Privacy en Informatieveiligheid zijn goed geborgd. We realiseren de zaken die opgenomen zijn in het implementatieplan AVG.

Leefbaar en duurzaam Doesburg
Doesburg wil een goed onderhouden uitstraling van wegen, trottoirs, fietspaden, speelvoorzieningen, openbaar groen en natuur in en rond Doesburg. In de komende periode is er op dit gebied vooral aandacht voor de wijken buiten het centrum, zoals Beinum. Ook duurzaamheid staat hoog op de agenda. We hebben een grote ambitie op het gebied van de energietransitie. Voorloper op dit gebied is de wijk de Ooi. Het college wil de verbindingen tussen de wijken en de binnenstad verbeteren. Bijvoorbeeld door beter openbaar vervoer. Goed toegankelijke, toekomstbestendige sportvoorzieningen die geschikt zijn voor multifunctioneel gebruik blijven een speerpunt. Deze voorzieningen zijn voor alle kinderen goed bereikbaar. Om toeristen te faciliteren onderzoeken we of de beschikbare parkeercapaciteit voor auto’s, bussen én fietsen kan worden uitgebreid. Dit geldt ook voor oplaadpunten voor E-bikes.

Wonen, werken en recreëren in Doesburg
E is blijvende aandacht voor de promotie van de historische binnenstad. Dat Doesburg een oplaadpunt is voor de levensgenieter wordt ook door steeds meer toeristen en dagjesbezoekers ervaren. Onderzocht wordt of een (gedeeltelijke) seizoenafsluiting van het centrum voor auto’s mogelijk is. Ook is er nog steeds aandacht voor de aanpak van leegstand. Op het gebied van woningbouw verwacht de coalitie ook een impuls. Er is speciale aandacht voor starters en er komt meer aandacht voor groeps- en meergeneratiewoningen. De invoering van de omgevingswet moet zorgen voor minder regeldruk en bureaucratie voor bewoners. De infrastructuur bij bedrijventerreinen worden verder verfijnd en aangepast.

Zorg in Doesburg
Gezondheid, zowel geestelijk als fysiek, heeft de aandacht. Zorg op dit gebied moet altijd dichtbij zijn. We willen dat al onze inwoners (jongeren, ouderen, minima, statushouders) echt mee kunnen doen in Doesburg. Ieder op zijn of haar eigen manier. Prioriteiten zijn o.a. het tegengaan van eenzaamheid bij ouderen, het bevorderen van een gezonde levensstijl en ruimere openingstijden en verbreding van de doelgroep brij jongerencentrum 0313.

Algemene dienst en Financiën
Doesburg is financieel gezond. We hebben geen schulden en staan er goed voor. Dat willen we zo houden en hier willen we samen van profiteren. We houden de lastendruk voor onze inwoners en bedrijven zo beperkt mogelijk. De gemeentelijke organisatie werkt samen met inwoners integraal aan duidelijke bestuurlijke opdrachten. Er wordt geïnvesteerd in digitaal werken en een goede digitale dienstverlening om zo de bureaucratie te minimaliseren en goed in te kunnen spelen op behoeften.