Bijlagen

Lijst van gebruikte afkortigen

Lijst van gebruikte afkortingen

 

ABP Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
AU Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds
AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
BBV Besluit Begroting en Verantwoording
BBZ Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen
BCF BTW Compensatie Fonds
BHV Bedrijfshulpverlening
BIB Begroting In Balans
BNG Bank Nederlandse Gemeenten
BOS Buurt, Onderwijs, Sport
BRIM Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten
BSI Breedte Sport Impuls
CAZ Collectieve Aanvullende Ziektekostenverzekering
CJG Centrum voor Jeugd en Gezin
CROW Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de grond-, water- en wegenbouw en de verkeerstechniek.
FTE FTE staat voor fulltime-equivalent. Het is een rekeneenheid waarmee de omvang van een functie of de personeelssterkte kan worden uitgedrukt. Eén FTE is een volledige werkweek. Een functie van 0,6 FTE is – uitgaande van een werkweek van 36 uur – een functie van 0,6 x 36 = 21,6 uur.
GBA Gemeentelijke Basis Administratie
GISVG Gemeentelijk Informatiesysteem Vastgoed
GO Georganiseerd Overleg
GR Gemeenschappelijke Regeling
GRP Gemeentelijk Rioleringsplan
HRM Human Resource Management
I Incidenteel
IBB Integrale begroting bijstelling
IHP Integraal huisvestingsplan (onderwijshuisvesting)
iNUP Overheidsbrede implementatieagenda Nationaal Uitvoeringsprogramma en e-overheid
IOAW Inkomensvoorziening Oudere Arbeidsongeschikte Werknemers
IOAZ Inkomensvoorziening Oudere Arbeidsongeschikte Zelfstandigen
IPO Inter Provinciaal Overleg
IVR Integrale voortgang rapportage
KCA Klein Chemisch Afval
KSB Kleine Steden Beleid
MIA Meerjaren Investerings Agenda
MER Milieu Effect Rapportage
MOP Meerjaren Onderhouds Programma
NASB Nationaal Actieplan Sport en Bewegen
OBS Openbare Basisschool
BBS Bijzondere Basisschool
OR Ondernemingsraad
OZB Onroerende zaakbelastingen
Structureel
SPP Strategisch personeelsplan
SiSa Single information Single autdi
Turap Tussentijdse rapportage
VGGM Veiligheids– en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
vGRP Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan
VNG Vereniging Nederlandse Gemeenten
VPB Vennootschapsbelasting
WIJ Wet Investeren in Jongeren
WIN Wet inburgering Nieuwkomers
WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WOZ Wet Onroerende Zaakbelasting
WSW Wet Sociale Werkvoorziening
WTPO Watertakenplan Olburgen
WWB Wet Werk en Bijstand

 

 

Gehanteerde afkortingen teams:

Oud

SO
SB
SBO
SUIT
SPAC
PB
WOZ
BMA
BMO
FBB
FDIZ

Nieuw

BV
KCC
LO
SBP
Staf
W&I
WOR
Z&O

Teamindeling tot 1 juli 2019

Stadsontwikkeling
Stadsbeheer
Samenleving beleid en ontwikkeling
Samenleving uitvoering
Samenleving processen, administratie en control
Publieksbureau
WOZ/Heffingen
Bestuur en Management Advies
Bestuur en Management Ondersteuning
Financieel Beleid en Beheer
Facilitaire dienstverlening en interne Zaken

Teamindeling per 1 juli 2019

Bedrijfsvoering
Klant Contactcentrum
Leefomgeving
Strategie, Beleid en Projecten
Staf
Werk en Inkomen
Wonen, Ondernemen en Recreëren
Zorg en Ondersteuning

 

Lasten en baten per taakveld

Totaal exploitatierekening

Totaal exploitatie

Exploitatie Organisatieonderdeel BGR 2021 na wijziging Realisatie 2021 Saldo 2021 Begrotingsbijstellingen 2021 Saldo inclusief IBB 2021
Lasten
TV0.1 0.1 Bestuur 893.670 816.550 77.120 -5.000 72.120
TV0.10 0.10 Mutaties reserves 796.848 0 796.848 -100.000 696.848
TV0.2 0.2 Burgerzaken 299.745 278.512 21.233 0 21.233
TV0.4 0.4 Overhead 5.373.917 3.401.057 1.972.860 83.346 2.056.207
TV0.5 0.5 Treasury 3.359 4.567 -1.208 0 -1.208
TV0.61 0.61 OZB woningen 165.426 161.964 3.462 0 3.462
TV0.62 0.62 OZB niet-woningen 5.475 13.133 -7.658 0 -7.658
TV0.64 0.64 Belastingen overig 101.467 96.505 4.962 0 4.962
TV0.8 0.8 Overige baten en lasten -221.840 17.928 -239.768 0 -239.768
TV0.9 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0 28.865 -28.865 0 -28.865
TV1.1 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 814.503 810.790 3.713 0 3.713
TV1.2 1.2 Openbare orde en veiligheid 280.774 239.603 41.171 0 41.171
TV2.1 2.1 Verkeer en vervoer 1.577.900 1.641.246 -63.346 101.375 38.029
TV2.2 2.2 Parkeren 66.939 140.358 -73.419 10.216 -63.202
TV2.3 2.3 Recreatieve havens 113.521 110.329 3.192 0 3.192
TV2.5 2.5 Openbaar vervoer 1.234 545 689 0 689
TV3.1 3.1 Economische ontwikkeling 97.070 119.638 -22.568 15.000 -7.568
TV3.3 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 63.975 65.990 -2.015 0 -2.015
TV3.4 3.4 Economische promotie 233.638 219.667 13.971 10.000 23.971
TV4.1 4.1 Openbaar basisonderwijs -2 568 -570 0 -570
TV4.2 4.2 Onderwijshuisvesting 212.741 171.510 41.231 -47.567 -6.337
TV4.3 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 1.037.768 903.506 134.262 0 134.262
TV5.1 5.1 Sportbeleid en activering 277.191 256.278 20.913 0 20.913
TV5.2 5.2 Sportaccommodaties 662.414 606.585 55.829 841 56.670
TV5.3 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 52.197 37.553 14.644 0 14.644
TV5.4 5.4 Musea 169.162 185.136 -15.974 -52 -16.026
TV5.5 5.5 Cultureel erfgoed 109.590 47.180 62.410 10.000 72.410
TV5.6 5.6 Media 263.257 233.931 29.326 0 29.326
TV5.7 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 1.061.006 1.047.097 13.909 74.000 87.909
TV6.1 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1.077.496 967.027 110.469 -313 110.157
TV6.2 6.2 Wijkteams 670.254 602.470 67.784 0 67.784
TV6.3 6.3 Inkomensregelingen 5.859.216 4.770.410 1.088.807 152.036 1.240.843
TV6.4 6.4 Begeleide participatie 1.789.499 1.554.800 234.699 -75.000 159.699
TV6.5 6.5 Arbeidsparticipatie 928.140 788.102 140.038 -15.000 125.038
TV6.6 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 546.787 452.284 94.503 10.000 104.503
TV6.71 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 3.073.246 2.202.359 870.887 12.500 883.387
TV6.72 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 3.188.941 2.629.161 559.780 765.000 1.324.780
TV6.81 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 138.344 95.181 43.163 -40.000 3.163
TV6.82 6.82 Geëscaleerde zorg 18- 43.738 27.545 16.193 0 16.193
TV7.1 7.1 Volksgezondheid 375.161 363.910 11.251 40.421 51.672
TV7.2 7.2 Riolering 499.579 404.842 94.737 9.500 104.237
TV7.3 7.3 Afval 1.167.674 1.189.054 -21.380 0 -21.380
TV7.4 7.4 Milieubeheer 928.558 751.308 177.250 -170.000 7.250
TV7.5 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 137.987 153.377 -15.390 128 -15.263
TV8.1 8.1 Ruimtelijke ordening 208.049 324.284 -116.235 -40.000 -156.235
TV8.2 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 27.771 506.063 -478.292 0 -478.292
TV8.3 8.3 Wonen en bouwen 818.025 448.027 369.998 -408.767 -38.769
Totaal Lasten 35.991.410 29.886.793 6.104.617 392.664 6.497.280
Baten
TV0.1 0.1 Bestuur 0 7.000 -7.000 0 -7.000
TV0.10 0.10 Mutaties reserves 1.920.113 539.815 1.380.298 429.994 1.810.292
TV0.2 0.2 Burgerzaken 135.324 114.545 20.779 -10.000 10.779
TV0.4 0.4 Overhead 683 19.906 -19.223 0 -19.223
TV0.5 0.5 Treasury 335.432 243.433 91.999 -88.000 3.999
TV0.61 0.61 OZB woningen 1.673.679 1.752.134 -78.455 50.000 -28.455
TV0.62 0.62 OZB niet-woningen 453.000 451.785 1.215 0 1.215
TV0.63 0.63 Parkeerbelasting 577.854 409.096 168.758 -115.000 53.758
TV0.64 0.64 Belastingen overig 645.231 633.372 11.859 -10.000 1.859
TV0.7 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 20.879.941 19.686.830 1.193.111 1.418.746 2.611.857
TV0.8 0.8 Overige baten en lasten 1.307 860 447 0 447
TV1.1 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 7.730 21.365 -13.635 0 -13.635
TV1.2 1.2 Openbare orde en veiligheid 14.455 8.274 6.181 0 6.181
TV2.1 2.1 Verkeer en vervoer 216.682 235.331 -18.649 370.000 351.351
TV2.2 2.2 Parkeren 0 60.180 -60.180 0 -60.180
TV2.3 2.3 Recreatieve havens 112.780 71.647 41.133 -50.000 -8.867
TV2.4 2.4 Economische havens en waterwegen 147 0 147 0 147
TV3.1 3.1 Economische ontwikkeling 0 40.000 -40.000 0 -40.000
TV3.3 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 7.728 3.653 4.075 0 4.075
TV3.4 3.4 Economische promotie 399.693 124.948 274.745 -11.800 262.945
TV4.2 4.2 Onderwijshuisvesting 11.276 10.337 939 0 939
TV4.3 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 351.590 293.952 57.638 0 57.638
TV5.1 5.1 Sportbeleid en activering 40.763 164.424 -123.661 0 -123.661
TV5.2 5.2 Sportaccommodaties 65.798 19.709 46.089 0 46.089
TV5.4 5.4 Musea 20.439 17.037 3.402 0 3.402
TV5.5 5.5 Cultureel erfgoed 11.370 22.313 -10.943 0 -10.943
TV5.7 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 131 407 -276 0 -276
TV6.1 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 0 2.894 -2.894 0 -2.894
TV6.3 6.3 Inkomensregelingen 4.379.603 3.638.219 741.384 230.500 971.884
TV6.5 6.5 Arbeidsparticipatie 178.274 10.692 167.582 0 167.582
TV6.6 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 51.574 263.871 -212.297 175.665 -36.632
TV6.71 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 189.517 169.977 19.540 -40.000 -20.460
TV7.2 7.2 Riolering 1.181.103 934.774 246.329 0 246.329
TV7.3 7.3 Afval 1.712.387 1.505.481 206.906 95.000 301.906
TV7.4 7.4 Milieubeheer 0 139.739 -139.739 0 -139.739
TV7.5 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 67.897 71.335 -3.438 0 -3.438
TV8.1 8.1 Ruimtelijke ordening 788 9.957 -9.169 0 -9.169
TV8.2 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 3.964 410.551 -406.587 0 -406.587
TV8.3 8.3 Wonen en bouwen 343.157 360.586 -17.429 0 -17.429
Totaal Baten 35.991.410 32.470.428 3.520.982 2.445.105 5.966.087
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 0 2.583.635 -2.583.635 2.052.441 -531.193