Inleiding

Inleiding

Algemeen
Op grond van artikel 4 van de door uw raad vastgestelde vigerende financiële verordening dient het college uw raad jaarlijks voor 15 juni een kadernota aan te bieden met een voorstel voor het beleid en de financiële kaders van de begroting voor het volgende begrotingsjaar en de meerjarenraming. Thans ligt de kadernota 2022 voor.

In deze nota treft u een uiteenzetting aan van:

  • de in de komende begroting op te nemen begrotingsvoorstellen (uitkomsten integrale afweging)
  • ons actuele financiële perspectief
  • de actuele stand van de algemene reserve
  • de te hanteren algemene technische uitgangspunten voor de begroting 2022-2025

Effecten mei circulaire niet verwerkt
Op het moment van het opstellen van de kadernota 2022 was de mei circulaire gemeentefonds 2021 nog niet verschenen. Uiteraard worden de financiële effecten van de mei circulaire 2021 conform de algemene technische uitgangspunten wel in de komende begroting 2022-2025 verwerkt. Indien blijkt dat de effecten van de mei circulaire van significante betekenis zijn voor ons financieel perspectief 2022-2025, zoals uiteengezet in deze kadernota zullen we uw raad daarover tijdig informeren.

Kadernota beleidsarm ingestoken
Zoals al eerder met uw raad gedeeld hebben wij de kadernota 2022 mede gelet op onze actuele financiële positie en de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen (maart 2022) "beleidsarm" ingestoken.  We hebben alleen begrotingsvoorstellen opgenomen die een onvermijdelijk karakter dragen.

Effecten herijking gemeentefonds niet verwerkt in het financieel perspectief
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft onlangs mede namens de staatssecretaris van Financiën de adviesaanvraag ingediend bij de Raad voor het Openbaar bestuur voor het verdeelvoorstel herijking gemeentefonds. In een bijgaande notitie zijn de herverdeeleffecten per gemeente uiteengezet. Voor Doesburg pakt de herverdeling helaas negatief uit. Vooralsnog moeten we rekening houden met een structureel lagere gemeentefondsuitkering van uiteindelijk 44 euro per inwoner oftewel ongeveer € 500.000. Na ontvangst van het ROB-advies wordt ook de VNG nog geconsulteerd. Na afronding van de besluitvorming door het volgend kabinet vindt zo spoedig mogelijk de verwerking in de circulaire van het gemeentefonds plaats. De herverdeeleffecten zullen op dat moment definitief worden vastgesteld. In het geactualiseerde financiële perspectief is met dit herverdeeleffect i.a.v. de definitieve besluitvorming nog geen rekening gehouden. Wel is e.e.a.  opgenomen in de risicoparagraaf.   

Er is overigens een ingroeipad voorzien van maximaal € 15 per inwoner per jaar vanaf 2023 tot en met 2026, zowel bij voordeel- als nadeelgemeenten met een negatieve respectievelijk positieve suppletie.

Meerjarenperspectief is inclusief een ingeboekte algemene bezuinigingstaakstelling sluitend
Het materiële saldo van de kadernota 2022 is in meerjarenperspectief positief. Om dit te bereiken hebben we wel een aantal budget verruimende maatregelen moeten inboeken, waaronder een algemene bezuinigingstaakstelling  / inkomstenverhoging van uiteindelijk € 720.000. De komende periode gaan wij gebruiken om deze taakstelling te vertalen naar concrete maatregelen, zodat deze uiterlijk bij de aanstaande begroting 2022-2025 ter besluitvorming aan uw raad kunnen worden voorgelegd. Op voorhand wordt daarbij een verhoging van de OZB niet uitgesloten.