Voorwoord

Voorwoord

Voor u ligt de kadernota 2022. Deze nota geeft de financiële en beleidsmatige kaders weer, waarop we de begroting vorm gaan geven.

Zoals u kunt lezen, en zoals u reeds eerder bent geïnformeerd, heeft ook de gemeente Doesburg een forse opgave om de financiën op orde te houden. Ook wij merken, dat de kosten van het sociaal domein (jeugd, WMO, werk en inkomen), fors stijgen en daarmee een grote claim leggen op de middelen. Vorig jaar hebben we al fors moeten bezuinigen om tot een sluitende begroting te komen. Dit jaar kunnen we niet nogmaals met de kaasschaaf langs de beleidsvelden, de rek is eruit. We zullen keuzes moeten maken, als we een zelfstandige, financieel gezonde stad willen blijven. Keuzes die zeker niet makkelijk zullen zijn, maar wel noodzakelijk. Voorzieningen als een jongerencentrum, een zwembad, minimaregelingen, subsidieregelingen zijn zaken die de gemeente veel geld kosten en zullen allemaal ter discussie moeten komen staan. Er zal gekozen moeten worden wat we belangrijk vinden en willen behouden en waar we mee gaan stoppen. Ook zullen we moeten gaan kijken naar het verhogen van inkomsten, bijvoorbeeld middels de OZB.

De toekomstvisie op Doesburg geeft ons richting om de keuzes te maken, dus we zijn blij dat de gemeenteraad dit binnenkort gaat vaststellen. Het feit dat er volgend jaar gemeenteraadsverkiezingen zijn, zal het niet makkelijk maken om nu al ingrijpende keuzes te maken. We ontkomen er echter niet aan, als we, ook voor een volgende raadsperiode, onze stad financieel gezond willen houden. Wij vragen de raad dan ook om vooral mee te denken en het college te steunen om de juiste keuzes te maken.