Algemene reserve

Algemene reserve

De algemene reserve heeft een bufferfunctie en is primair ingesteld om (onvoorziene)  incidentele tegenvallers  op te vangen die niet binnen de lopende begroting c.q. exploitatie kunnen worden opgevangen. De meerjarige begrote stand van onze algemene reserve met daarin verwerkt de mutaties vanuit de desbetreffende daartoe strekkende raadsbesluiten en de nu in beeld zijnde formele begrotingssaldi is als volgt:

Stand algemene reserve   2022 2023 2024 2025 2026 2027
Beginstand 1-1 (de stand per 1-1-2022 conform concept jaarstukken 2021 (stand d.d. 18 mei 2022) 3.574.087 5.549.011 5.670.219 5.678.017 5.550.083 5.361.905
Resultaat jaarrekening 2021 voor bestemming (stand d.d. 18 mei 2022) 2.369.924
Lopende verplichtingen:
Doesburg energie neutraal (1e wijziging 2020) -275.000
Herontwikkeling centrum Beinum (3e wijziging 2022) -120.000
Formele begrotingssaldi 2022-2026 tot en met de kadernota 2023 (worden in t+1 bestemd) 121.208 7.798 -127.934 -188.178 22.106
Eindstand 31-12 5.549.011 5.670.219 5.678.017 5.550.083 5.361.905 5.384.011
Per inwoner 466 476 477 466 451 452

Referentie

De gemiddelde hoogte van de algemene reserve van de gemeenten in de provincie Gelderland (referentiewaarde) bedraagt € 366 per inwoner (bron FTG begrotingen 2021).