Programma indeling vanaf 2023

Nieuwe indeling

Op grond van artikel 2 van de financiële verordening dient de raad bij aanvang van iedere raadsperiode een programma-indeling voor die raadsperiode vast te stellen. Wij stellen voor  de “nieuwe” programma indeling aan te laten sluiten op de lijnen uit de toekomstvisie. Dit geeft dan de navolgende programma indeling:

1.    Evenwichtig en leeftijdsbestendig woon- en vestigingsklimaat
2.    Verbindende en versterkende sociale aanpak
3.    Kwaliteitstoerisme en toegankelijke natuurrecreatie
4.    Bestuur en organisatie
90. Algemene dekkingsmiddelen

In de onderstaande tabel is deze indeling verder uitgewerkt met de bijbehorende taakvelden.

Tabel met taakvelden

Programma Taakvelden
1. Evenwichtig en leeftijdsbestendig woon- en vestigingsklimaat 0.2 Burgerzaken
1. Evenwichtig en leeftijdsbestendig woon- en vestigingsklimaat 0.63 Parkeerbelasting
1. Evenwichtig en leeftijdsbestendig woon- en vestigingsklimaat 1.1 Crisisbeheersing en brandweer
1. Evenwichtig en leeftijdsbestendig woon- en vestigingsklimaat 1.2 Openbare orde en veiligheid
1. Evenwichtig en leeftijdsbestendig woon- en vestigingsklimaat 2.1 Verkeer en vervoer
1. Evenwichtig en leeftijdsbestendig woon- en vestigingsklimaat 2.2 Parkeren
1. Evenwichtig en leeftijdsbestendig woon- en vestigingsklimaat 2.4 Economische havens en waterwegen
1. Evenwichtig en leeftijdsbestendig woon- en vestigingsklimaat 2.5 Openbaar vervoer
1. Evenwichtig en leeftijdsbestendig woon- en vestigingsklimaat 5.1 Sportbeleid en activering
1. Evenwichtig en leeftijdsbestendig woon- en vestigingsklimaat 5.2 Sportaccommodaties
1. Evenwichtig en leeftijdsbestendig woon- en vestigingsklimaat 5.6 Media
1. Evenwichtig en leeftijdsbestendig woon- en vestigingsklimaat 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
1. Evenwichtig en leeftijdsbestendig woon- en vestigingsklimaat 7.2 Riolering
1. Evenwichtig en leeftijdsbestendig woon- en vestigingsklimaat 7.3 Afval
1. Evenwichtig en leeftijdsbestendig woon- en vestigingsklimaat 7.4 Milieubeheer
1. Evenwichtig en leeftijdsbestendig woon- en vestigingsklimaat 7.5 Begraafplaatsen en crematoria
1. Evenwichtig en leeftijdsbestendig woon- en vestigingsklimaat 8.1 Ruimtelijke ordening
1. Evenwichtig en leeftijdsbestendig woon- en vestigingsklimaat 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
1. Evenwichtig en leeftijdsbestendig woon- en vestigingsklimaat 8.3 Wonen en bouwen
2. Verbindende en versterkende sociale aanpak 4.1 Openbaar basisonderwijs
2. Verbindende en versterkende sociale aanpak 4.2 Onderwijshuisvesting
2. Verbindende en versterkende sociale aanpak 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
2. Verbindende en versterkende sociale aanpak 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
2. Verbindende en versterkende sociale aanpak 6.2 Wijkteams
2. Verbindende en versterkende sociale aanpak 6.3 Inkomensregelingen
2. Verbindende en versterkende sociale aanpak 6.4 Begeleide participatie
2. Verbindende en versterkende sociale aanpak 6.5 Arbeidsparticipatie
2. Verbindende en versterkende sociale aanpak 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
2. Verbindende en versterkende sociale aanpak 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
2. Verbindende en versterkende sociale aanpak 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
2. Verbindende en versterkende sociale aanpak 6.81 Ge√ęscaleerde zorg 18+
2. Verbindende en versterkende sociale aanpak 6.82 Ge√ęscaleerde zorg 18-
2. Verbindende en versterkende sociale aanpak 7.1 Volksgezondheid
3. Kwaliteitstoerisme en toegankelijke natuurrecreatie 2.3 Recreatieve havens
3. Kwaliteitstoerisme en toegankelijke natuurrecreatie 3.1 Economische ontwikkeling
3. Kwaliteitstoerisme en toegankelijke natuurrecreatie 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
3. Kwaliteitstoerisme en toegankelijke natuurrecreatie 3.4 Economische promotie
3. Kwaliteitstoerisme en toegankelijke natuurrecreatie 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
3. Kwaliteitstoerisme en toegankelijke natuurrecreatie 5.4 Musea
3. Kwaliteitstoerisme en toegankelijke natuurrecreatie 5.5 Cultureel erfgoed
4. Bestuur en organisatie 0.1 Bestuur
4. Bestuur en organisatie 0.10 Mutaties reserves
4. Bestuur en organisatie 0.4 Overhead
4. Bestuur en organisatie 0.5 Treasury
90 Algemene dekkingsmiddelen 0.61 OZB woningen
90 Algemene dekkingsmiddelen 0.62 OZB niet-woningen
90 Algemene dekkingsmiddelen 0.64 Belastingen Overig
90 Algemene dekkingsmiddelen 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
90 Algemene dekkingsmiddelen 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
90 Algemene dekkingsmiddelen 0.8 Overige baten en lasten