Uitgaven

25,19%

€ 1.412.306

25,19% Complete

Inkomsten

15,37%

€ 1.697.392

15,37% Complete

Saldo

5,24%

€ 285.086

Programma 1 Evenwichtig en leeftijdsbestendig woon- en vestigingsklimaat

Uitgaven

25,19%

€ 1.412.306

25,19% Complete

Inkomsten

15,37%

€ 1.697.392

15,37% Complete

Saldo

5,24%

€ 285.086

Korte beschrijving

Doesburg is woongemeente die door demografische ontwikkelingen, wensen van de bewoners en klimaatverandering continue met veranderingen te maken heeft. Veranderingen die van invloed zijn op o.a. de woningbouwbehoefte, de openbare ruimte en het voorzieningenniveau.  De komende jaren worden gewerkt aan aantrekkelijke en evenwichtige woonlocaties en een voorzieningenniveau die aansluiten bij de huidige en toekomstige behoefte van onze (vergrijzende) inwoners. Ouderen, alsook kwetsbare inwoners met lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen dienen zoveel mogelijk in hun eigen leefomgeving te kunnen blijven wonen en zelfredzaam te zijn. Door het grote ‘gat’ tussen een hoog aantal sociale huurwoningen en dure koopwoningen wordt bij (her)ontwikkeling stevig op het middensegment ingezet. We willen vooral ook woningen realiseren voor starters en jonge gezinnen. 

De komende jaren gaan we ook bepalen hoe wij hier met de openbare ruimte om willen gaan. Een prettige en veilige leefomgeving bevordert een gezonde leefstijl en maakt het mogelijk dat mensen voorzieningen kunnen bereiken en elkaar kunnen ontmoeten. We zorgen dus voor een veilig wegennet en fietsnetwerk, waar niet te hard gereden mag worden, we zorgen ervoor dat iedere wijk een toegankelijke ontmoetingsruimte in de buitenruimte heeft waar bewoners kunnen samenkomen om te ontmoeten, verblijven en te bewegen. Ook een vitale binnenstad en een toekomstbestendig en betaalbaar voorzieningenniveau zijn essentieel voor de leefbaarheid en financiële gezondheid van de stad. Naast een goede parkeercapaciteit in voor onze bewoners en bedrijven moet ook voorzien zijn in voldoende (centrale) parkeercapaciteit voor de bezoeker. Zowel per auto, per bus als per fiets. 

Wat willen we bereiken?

L 1.1 Doesburg moet aantrekkelijk blijven voor jongeren, starters en gezinnen. We willen meer betaalbare koop- en huurwoningen met name voor deze doelgroepen.

Wat gaan we daarvoor doen?

L 1.2 De verkeersveiligheid is een belangrijk aandachtspunt. We willen in het verlengde hiervan daar waar dat mogelijk is binnen de bebouwde kom een maximale snelheid ingevoerd zien van 30 kilometer per uur.

Wat gaan we daarvoor doen?

L 1.3 We willen een uitbreiding van het aantal beschikbare parkeerplaatsen en we willen ook hiervoor de mogelijkheden nader onderzocht hebben.

Wat gaan we daarvoor doen?

L 1.4 We willen een kwaliteitsimpuls van het groen en de openbare ruimte in de wijken.

Wat gaan we daarvoor doen?

L 1.5 We willen nog dit jaar (2023) de financiële, juridische en ruimtelijke haalbaarheid onderzocht zien om de sporthal Beumerskamp in een multifunctionele vorm toe te voegen aan het zwembad.

Wat gaan we daarvoor doen?

L 1.6 De speeltuinen in Doesburg verdienen de aankomende jaren meer aandacht en we willen dat speeltuinen versneld worden opgewaardeerd in het verlengde van het eerder vastgestelde beleidsplan spelen en bewegen.

Wat gaan we daarvoor doen?

L 1.7 De energietransitie is ook in onze gemeente een belangrijk thema. We willen nadrukkelijk onze inwoners, bedrijven en instellingen en initiatieven vanuit de samenleving zo goed mogelijk ondersteunen en faciliteren.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat mag het kosten?

Exploitatie Organisatieonderdeel Realisatie 2021 Realisatie 2022 Prim. Begr. 2023[2023] Begrotingswijzigingen 2023 totaal BGR 2023 na wijziging Realisatie 2023 Saldo 2023
Lasten
0.2 Burgerzaken 289.269 306.172 299.038 0 299.038 5.812 293.226
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 796.614 1.247.811 693.756 0 693.756 365.725 328.031
1.2 Openbare orde en veiligheid 253.082 271.234 277.026 0 277.026 9.283 267.743
2.1 Verkeer en vervoer 1.658.212 1.117.937 1.248.438 4.500 1.252.938 84.963 1.167.975
2.2 Parkeren 134.075 67.457 68.841 100.000 168.841 17.358 151.483
2.5 Openbaar vervoer 545 524 2.056 0 2.056 0 2.056
5.1 Sportbeleid en activering 278.160 322.695 266.111 0 266.111 59.972 206.139
5.2 Sportaccommodaties 601.115 655.639 672.509 30.000 702.509 366.875 335.634
5.6 Media 253.941 240.215 223.350 17.540 240.890 54.048 186.843
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 1.145.324 1.201.908 1.005.466 82.000 1.087.466 124.072 963.394
7.2 Riolering 446.265 552.042 677.266 25.000 702.266 9.913 692.353
7.3 Afval 1.237.568 1.389.086 1.234.232 0 1.234.232 1.605 1.232.627
7.4 Milieubeheer 789.182 802.226 389.433 816.000 1.205.433 203.237 1.002.196
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 154.801 147.257 144.383 0 144.383 1.805 142.578
8.1 Ruimtelijke ordening 368.627 496.875 256.615 46.000 302.615 97.428 205.187
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 613.165 1.458.636 3.227 0 3.227 2.758 469
8.3 Wonen en bouwen 481.095 412.941 449.953 450.000 899.953 7.454 892.499
Totaal Lasten 9.501.040 10.690.653 7.911.700 1.571.040 9.482.740 1.412.306 8.070.434
Baten
0.2 Burgerzaken 137.340 157.835 139.917 0 139.917 -861 140.778
0.63 Parkeerbelasting 451.597 492.339 569.226 -43.000 526.226 110.851 415.375
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 24.305 361.700 7.838 0 7.838 0 7.838
1.2 Openbare orde en veiligheid 21.599 3.453 15.213 0 15.213 2.083 13.130
2.1 Verkeer en vervoer 1.094.907 193.398 42.965 0 42.965 19.878 23.087
2.2 Parkeren 60.180 0 0 0 0 0 0
2.4 Economische havens en waterwegen 0 0 149 0 149 0 149
5.1 Sportbeleid en activering 42.202 100.999 8.334 0 8.334 10.000 -1.666
5.2 Sportaccommodaties 61.069 144.234 66.719 0 66.719 58 66.661
5.6 Media 0 0 0 11.540 11.540 0 11.540
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 407 407 133 3.500 3.633 3.500 133
7.2 Riolering 1.118.289 1.149.987 1.302.527 0 1.302.527 198.100 1.104.427
7.3 Afval 1.919.813 1.894.072 1.875.006 0 1.875.006 1.306.486 568.520
7.4 Milieubeheer 157.919 320.433 0 0 0 5.539 -5.539
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 74.978 71.601 68.781 0 68.781 34.244 34.537
8.1 Ruimtelijke ordening 207.689 238.152 847 0 847 0 847
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 738.334 1.848.061 3.964 0 3.964 0 3.964
8.3 Wonen en bouwen 444.672 211.499 367.341 -250.000 117.341 7.514 109.827
Totaal Baten 6.555.298 7.188.168 4.468.960 -277.960 4.191.000 1.697.392 2.493.608

BBV beleidsindicatoren

Verwijzingen HALT:
Het aantal verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp
plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen
leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout
hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie.

Misdrijven - Geweldsmisdrijven:
Het aantal geweldsmisdrijven. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag
en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).

Misdrijven - Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte):
Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag. Voorbeelden
van misdrijven tegen de openbare orde en tegen het openbaar gezag zijn opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming
aan een  criminele of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie en het doen van een valse aangifte.
Omdat het delict mensenhandel vaak onder dezelfde feitcode geregistreerd wordt als het delict mensensmokkel worden deze twee
delicten samengeteld en weergegeven bij de gewelds- en seksuele misdrijven.

Misdrijven - Diefstallen uit woning:

Misdrijven - Winkeldiefstallen:

Niet-sporters:
Het percentage niet-wekelijkse sporters t.o.v. de bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één
keer per week aan sport doet.

Omvang huishoudelijk restafval:
Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval.

Percentage berekende hernieuwbare elektriciteit:

Gemiddelde WOZ waarde:
De gemiddelde WOZ waarde van woningen.

Nieuw gebouwde woningen:
Nieuw gebouwde woningen, exclusief overige toevoegingen, zoals transformaties.

Demografische druk:
Het aantal personen van 0 tot 20 jaar én 65 jaar of ouder per honderd personen van 20 tot 65 jaar.

Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden:
Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden:
Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.