Uitgaven

21,62%
€ 5.287.535
21,62% Complete

Inkomsten

13,3%
€ 3.298.053
13,3% Complete

Saldo

587,22%
€ -1.989.483

Programma 1 Evenwichtig en leeftijdsbestendig woon- en vestigingsklimaat

Uitgaven

21,62%
€ 5.287.535
21,62% Complete

Inkomsten

13,3%
€ 3.298.053
13,3% Complete

Saldo

587,22%
€ -1.989.483

Korte beschrijving

Terug naar navigatie - Korte beschrijving

Doesburg is woongemeente die door demografische ontwikkelingen, wensen van de bewoners en klimaatverandering continue met veranderingen te maken heeft. Veranderingen die van invloed zijn op o.a. de woningbouwbehoefte, de openbare ruimte en het voorzieningenniveau.  De komende jaren worden gewerkt aan aantrekkelijke en evenwichtige woonlocaties en een voorzieningenniveau die aansluiten bij de huidige en toekomstige behoefte van onze (vergrijzende) inwoners. Ouderen, alsook kwetsbare inwoners met lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen dienen zoveel mogelijk in hun eigen leefomgeving te kunnen blijven wonen en zelfredzaam te zijn. Door het grote ‘gat’ tussen een hoog aantal sociale huurwoningen en dure koopwoningen wordt bij (her)ontwikkeling stevig op het middensegment ingezet. We willen vooral ook woningen realiseren voor starters en jonge gezinnen. 

De komende jaren gaan we ook bepalen hoe wij hier met de openbare ruimte om willen gaan. Een prettige en veilige leefomgeving bevordert een gezonde leefstijl en maakt het mogelijk dat mensen voorzieningen kunnen bereiken en elkaar kunnen ontmoeten. We zorgen dus voor een veilig wegennet en fietsnetwerk, waar niet te hard gereden mag worden, we zorgen ervoor dat iedere wijk een toegankelijke ontmoetingsruimte in de buitenruimte heeft waar bewoners kunnen samenkomen om te ontmoeten, verblijven en te bewegen. Ook een vitale binnenstad en een toekomstbestendig en betaalbaar voorzieningenniveau zijn essentieel voor de leefbaarheid en financiële gezondheid van de stad. Naast een goede parkeercapaciteit in voor onze bewoners en bedrijven moet ook voorzien zijn in voldoende (centrale) parkeercapaciteit voor de bezoeker. Zowel per auto, per bus als per fiets. 

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

L 1.1 Doesburg moet aantrekkelijk blijven voor jongeren, starters en gezinnen. We willen meer betaalbare koop- en huurwoningen met name voor deze doelgroepen.

Terug naar navigatie - L 1.1 Doesburg moet aantrekkelijk blijven voor jongeren, starters en gezinnen. We willen meer betaalbare koop- en huurwoningen met name voor deze doelgroepen.

Wat gaan we daarvoor doen?

L 1.2 De verkeersveiligheid is een belangrijk aandachtspunt. We willen in het verlengde hiervan daar waar dat mogelijk is binnen de bebouwde kom een maximale snelheid ingevoerd zien van 30 kilometer per uur.

Terug naar navigatie - L 1.2 De verkeersveiligheid is een belangrijk aandachtspunt. We willen in het verlengde hiervan daar waar dat mogelijk is binnen de bebouwde kom een maximale snelheid ingevoerd zien van 30 kilometer per uur.

Wat gaan we daarvoor doen?

L 1.3 We willen een uitbreiding van het aantal beschikbare parkeerplaatsen en we willen ook hiervoor de mogelijkheden nader onderzocht hebben.

Terug naar navigatie - L 1.3 We willen een uitbreiding van het aantal beschikbare parkeerplaatsen en we willen ook hiervoor de mogelijkheden nader onderzocht hebben.

Wat gaan we daarvoor doen?

L 1.4 We willen een kwaliteitsimpuls van het groen en de openbare ruimte in de wijken.

Terug naar navigatie - L 1.4 We willen een kwaliteitsimpuls van het groen en de openbare ruimte in de wijken.

Wat gaan we daarvoor doen?

L 1.5 We willen nog dit jaar (2023) de financiële, juridische en ruimtelijke haalbaarheid onderzocht zien om de sporthal Beumerskamp in een multifunctionele vorm toe te voegen aan het zwembad.

Terug naar navigatie - L 1.5 We willen nog dit jaar (2023) de financiële, juridische en ruimtelijke haalbaarheid onderzocht zien om de sporthal Beumerskamp in een multifunctionele vorm toe te voegen aan het zwembad.

Wat gaan we daarvoor doen?

L 1.6 De speeltuinen in Doesburg verdienen de aankomende jaren meer aandacht en we willen dat speeltuinen versneld worden opgewaardeerd in het verlengde van het eerder vastgestelde beleidsplan spelen en bewegen.

Terug naar navigatie - L 1.6 De speeltuinen in Doesburg verdienen de aankomende jaren meer aandacht en we willen dat speeltuinen versneld worden opgewaardeerd in het verlengde van het eerder vastgestelde beleidsplan spelen en bewegen.

Wat gaan we daarvoor doen?

L 1.7 De energietransitie is ook in onze gemeente een belangrijk thema. We willen nadrukkelijk onze inwoners, bedrijven en instellingen en initiatieven vanuit de samenleving zo goed mogelijk ondersteunen en faciliteren.

Terug naar navigatie - L 1.7 De energietransitie is ook in onze gemeente een belangrijk thema. We willen nadrukkelijk onze inwoners, bedrijven en instellingen en initiatieven vanuit de samenleving zo goed mogelijk ondersteunen en faciliteren.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Exploitatie Organisatieonderdeel Realisatie 2021 Realisatie 2022 Realisatie 2023 BGR 2024 na wijziging Realisatie 2024 Saldo 2024
Lasten
0.2 Burgerzaken 289.269 306.172 324.666 389.989 91.325 298.664
0.63 Parkeerbelasting 0 0 1.812 0 0 0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 796.614 805.059 742.434 832.920 781.589 51.331
1.2 Openbare orde en veiligheid 253.082 271.234 279.798 442.420 41.276 401.144
2.1 Verkeer en vervoer 1.658.212 1.117.937 1.230.465 1.558.713 414.068 1.144.645
2.2 Parkeren 134.075 67.457 207.821 98.323 61.171 37.152
2.4 Economische havens en waterwegen 0 0 0 0 0 0
2.5 Openbaar vervoer 545 524 744 2.056 631 1.425
5.1 Sportbeleid en activering 278.160 349.171 378.737 243.636 203.404 40.232
5.2 Sportaccommodaties 601.115 655.639 719.483 643.280 465.093 178.187
5.6 Media 253.941 240.215 242.027 240.186 407.648 -167.462
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 1.145.324 1.201.908 1.226.244 907.861 372.070 535.791
7.2 Riolering 446.265 744.820 926.097 971.859 406.055 565.804
7.3 Afval 1.237.568 1.111.438 1.554.237 1.386.468 892.684 493.784
7.4 Milieubeheer 789.182 802.226 790.485 513.899 867.097 -353.198
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 154.801 147.257 138.344 97.286 10.915 86.371
8.1 Ruimtelijke ordening 368.627 496.875 404.050 355.527 106.459 249.068
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 613.165 1.458.636 278.981 12.163 46.582 -34.419
8.3 Wonen en bouwen 481.095 412.941 989.342 757.073 119.469 637.604
Totaal Lasten 9.501.040 10.189.508 10.435.767 9.453.659 5.287.535 4.166.124
Baten
0.2 Burgerzaken 137.340 157.835 147.587 139.917 147.730 -7.813
0.63 Parkeerbelasting 451.597 492.339 697.274 593.048 487.929 105.119
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 24.305 11.700 12.487 7.838 0 7.838
1.2 Openbare orde en veiligheid 21.599 3.453 12.787 10.057 7.890 2.167
2.1 Verkeer en vervoer 1.094.907 172.598 75.201 33.330 4.601 28.729
2.2 Parkeren 60.180 0 0 0 0 0
2.4 Economische havens en waterwegen 0 0 0 149 0 149
5.1 Sportbeleid en activering 42.202 100.999 260.782 83.334 6.000 77.334
5.2 Sportaccommodaties 61.069 144.234 61.354 61.131 29.782 31.350
5.6 Media 0 0 11.540 0 0 0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 407 407 3.907 3.633 407 3.226
7.2 Riolering 1.118.289 1.176.201 1.408.656 1.486.855 699.920 786.935
7.3 Afval 1.919.813 1.894.072 1.886.964 1.878.946 1.677.223 201.723
7.4 Milieubeheer 157.919 56.231 275.730 0 0 0
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 74.978 71.601 73.626 75.781 42.838 32.943
8.1 Ruimtelijke ordening 207.689 238.152 5.593 847 28.630 -27.783
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 738.334 1.848.061 553.612 3.964 0 3.964
8.3 Wonen en bouwen 444.672 213.149 274.892 367.341 165.103 202.238
Totaal Baten 6.555.298 6.581.030 5.761.993 4.746.171 3.298.053 1.448.118

Mutaties reserves behorende bij dit programma

Terug naar navigatie - Mutaties reserves behorende bij dit programma
Exploitatie Organisatieonderdeel Realisatie 2021 Realisatie 2022 Realisatie 2023 BGR 2024 na wijziging Realisatie 2024 Saldo 2024
Lasten
0.10 Mutaties reserves 0 0 907.249 691.067 0 691.067
Baten
0.10 Mutaties reserves 0 0 947.000 492.158 0 492.158