Uitgaven

41,45%

€ 2.323.977

41,45% Complete

Inkomsten

0,57%

€ 62.867

0,57% Complete

Saldo

41,57%

€ -2.261.110

Programma 4 Bestuur en organisatie

Uitgaven

41,45%

€ 2.323.977

41,45% Complete

Inkomsten

0,57%

€ 62.867

0,57% Complete

Saldo

41,57%

€ -2.261.110

Korte beschrijving

Vanuit de bedrijfsvoering van de gemeente Doesburg zijn we voortdurend bezig om samen met de collega’s resultaten te boeken voor de stad, zijn inwoners, bedrijven en instellingen.  Met de focus op de onderwerpen uit de Toekomstvisie, de steeds toenemende hoeveelheid taken en rollen en de complexiteit ervan in combinatie met een steeds krapper wordende arbeidsmarkt willen we een sterke, gerichte samenwerking met collega’s in de regio realiseren. We willen ons verbinden aan een partner waar we vanuit vertrouwen mee samenwerken en elkaar versterken. Om dit waar te kunnen maken, werkt Bedrijfsvoering aan drie hoofdthema’s in de komende periode: 

  • het versterken van de ambtelijke organisatie;
  • aantrekkelijk werkgeverschap; 
  • beheer en processen op orde.

Wat willen we bereiken?

L 4.1 We willen de bestuurlijke zelfstandigheid van Doesburg behouden.

Wat gaan we daarvoor doen?

L 4.2 We brengen de basis op orde.

Wat gaan we daarvoor doen?

L 4.3 We willen een adequate ambtelijke huisvesting realiseren gekoppeld aan de toekomstplannen voor de ontwikkeling van de ambtelijke organisatie.

Wat gaan we daarvoor doen?

L 4.4 We willen ruimte binnen de bestaande begroting creëren.

Wat gaan we daarvoor doen?

L 4.5 We willen kritisch kijken naar ons voorzieningenniveau in relatie tot onze toekomstvisie. Er zullen scherpere keuzes gemaakt moeten worden in welke voorzieningen wel passen en welke niet.

Wat gaan we daarvoor doen?

L 4.6 We willen de inwoners en bedrijven en maatschappelijke organisaties meer dan voorheen een stevige positie geven in de beleidsontwikkeling en uitvoering.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat gaat het kosten?

Exploitatie Organisatieonderdeel Realisatie 2021 Realisatie 2022 Prim. Begr. 2023[2023] Begrotingswijzigingen 2023 totaal BGR 2023 na wijziging Realisatie 2023 Saldo 2023
Lasten
0.1 Bestuur 932.227 891.066 933.154 0 933.154 161.826 771.328
0.10 Mutaties reserves 1.266.932 4.282.657 912.257 -1.094.000 -181.743 0 -181.743
0.4 Overhead 5.470.953 6.126.680 5.958.583 284.000 6.242.583 2.162.151 4.080.432
0.5 Treasury 4.567 24.108 3.398 0 3.398 0 3.398
Totaal Lasten 7.674.679 11.324.511 7.807.392 -810.000 6.997.392 2.323.977 4.673.415
Baten
0.1 Bestuur 573.696 0 0 0 0 0 0
0.10 Mutaties reserves 2.790.962 3.236.211 829.836 0 829.836 0 829.836
0.4 Overhead 149.274 162.683 733 0 733 26.522 -25.789
0.5 Treasury 247.085 279.513 269.435 0 269.435 36.345 233.090
Totaal Baten 3.761.017 3.678.406 1.100.004 0 1.100.004 62.867 1.037.137

BBV beleidsindicatoren

Geen.