Uitgaven

47,32%
€ 11.574.937
47,32% Complete

Inkomsten

11,4%
€ 2.827.936
11,4% Complete

Saldo

2581,78%
€ -8.747.002

Programma 2 Verbindende en versterkende sociale aanpak

Uitgaven

47,32%
€ 11.574.937
47,32% Complete

Inkomsten

11,4%
€ 2.827.936
11,4% Complete

Saldo

2581,78%
€ -8.747.002

Korte beschrijving

Terug naar navigatie - Korte beschrijving

Eén van de drie pijlers van de Toekomstvisie Doesburg is een meer verbindende en versterkende sociale aanpak gericht op het verbeteren van de positie, draagkracht en vitaliteit van Doesburgse inwoners. Dat is dan ook als leidraad genomen voor de komende jaren. Een nieuwe koers in het sociaal domein moet leiden tot meer sociale cohesie in de wijken en dus meer betrokkenheid van de inwoners bij elkaar, meer participatie van inwoners met meer inclusie, minder eenzaamheid, tijdige aanpak van (het ontstaan van) armoede- en schuldenproblematiek en een afname van het gebruik van zorgvoorzieningen. De belangrijkste speerpunten voor de komende collegeperiode zijn:

  • Het versterken van de sociale basis van Doesburg, o.a. door te zorgen voor voldoende ontmoetingsmogelijkheden in de wijken, zowel binnen als buiten. Voor het slagen van de transformatie in het sociaal domein zullen we de focus meer gaan leggen op het collectieve en het zelforganiserende vermogen van onze inwoners, naast de individuele zorg en ondersteuning voor de mensen die dat echt nodig hebben. We willen dat buurtgericht gaan doen omdat dat de beste schaal is voor het versterken van de onderlinge relaties. Het vrijwilligerswerk kan hieraan ondersteunend zijn. Op deze manier kan eenzaamheid worden tegengegaan.
  • Blijven inzetten op preventie en vroegsignalering, zodat problemen voorkomen of op tijd gesignaleerd worden. Vaak beginnen problemen in de jeugd en worden ze van generatie op generatie overgedragen. Een kansrijke start in de eerste levensfase van een kind, goed onderwijs en een helpende hand bij beginnende problematiek (zoals verlies van inkomen of werk, opvoedingsvraagstukken, huisvestingsproblematiek) kan erger voorkomen en tegelijk inzet van kostbare voorzieningen uit Participatiewet, WMO en Jeugdwet verminderen. Een goede samenwerking tussen de verschillende organisaties die actief zijn in Doesburg en het zelforganiserende vermogen is daarbij cruciaal. 
  • Zorgen voor bestaanszekerheid. Bestaanszekerheid is een basisbehoefte en daarom het fundament van de samenleving. Pas als er perspectief is op het gebied van basale levensbehoeften, komen mensen uit de overlevingsmodus en kan er gestart worden met de opbouw en het benutten van kansen. Wij willen armoede bestrijden en doen dit bij voorkeur door mensen (met een bijstandsuitkering) aan het werk te helpen. Door de huidige krapte op de arbeidsmarkt zien wij (nieuwe) kansen voor inwoners die nog niet werkfit zijn. Deze groep kan, voor zover mogelijk, gestimuleerd worden vrijwilligerswerk te doen en/of al dan niet met extra begeleiding naar regulier werk of dagbesteding toegeleid worden. Ook het aanpakken van multiproblematiek in gezinnen door het bieden van maatwerk is hierbij belangrijk.
  • Uitgaan van positieve gezondheid, waarbij niet de ziekte of de beperkingen van iemand centraal staan, maar de behoefte en de mogelijkheden van mensen uitgangspunt zijn. Positieve gezondheid verbindt het sociale domein met het fysieke domein door veel aandacht te schenken aan de woonomgeving, openbare ruimte, groen in de wijk, wandelroutes, sport- en speelmogelijkheden, toevallige ontmoetingen, (wijk)activiteiten, leefstijl, mobiliteit, technologie.
    Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?
    Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

L 2.1 We werken voortvarend aan de "Notitie Koers verleggen" en de daarin vastgelegde actielijnen, waarbij koersverlegging, preventie, ontschotting, gebruikmaking van de kracht van de samenleving en inclusie belangrijke uitgangspunten zijn.

Terug naar navigatie - L 2.1 We werken voortvarend aan de "Notitie Koers verleggen" en de daarin vastgelegde actielijnen, waarbij koersverlegging, preventie, ontschotting, gebruikmaking van de kracht van de samenleving en inclusie belangrijke uitgangspunten zijn.

Het gaat hierbij om de "Notitie Koers verleggen. Een nieuwe route in het sociaal domein."

Wat gaan we daarvoor doen?

L 2.3 Wij willen dat vrijwilligers goed worden ondersteund en dat verenigingen beter bij elkaar worden gebracht. We willen de bestaande vrijwilligerssteunpunten beter ondersteunen en opwaarderen en een centraal informatiepunt inrichten.

Terug naar navigatie - L 2.3 Wij willen dat vrijwilligers goed worden ondersteund en dat verenigingen beter bij elkaar worden gebracht. We willen de bestaande vrijwilligerssteunpunten beter ondersteunen en opwaarderen en een centraal informatiepunt inrichten.

Wat gaan we daarvoor doen?

L 2.4 Iedereen kan meedoen. Op maat gemaakt werk ook voor mensen die in de bijstand zitten kan een goed middel zijn om mensen te activeren en meer zingeving aan hun leven te geven. We willen een positieve en meer creatieve invulling.

Terug naar navigatie - L 2.4 Iedereen kan meedoen. Op maat gemaakt werk ook voor mensen die in de bijstand zitten kan een goed middel zijn om mensen te activeren en meer zingeving aan hun leven te geven. We willen een positieve en meer creatieve invulling.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Exploitatie Organisatieonderdeel Realisatie 2021 Realisatie 2022 Realisatie 2023 BGR 2024 na wijziging Realisatie 2024 Saldo 2024
Lasten
4.1 Openbaar basisonderwijs 568 569 10.246 47.410 13.478 33.932
4.2 Onderwijshuisvesting 168.933 179.390 40.562 150.942 14.450 136.492
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 942.652 1.209.987 1.104.661 666.959 855.269 -188.310
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 996.584 1.436.726 2.329.041 1.253.804 885.951 367.853
6.2 Wijkteams 636.656 670.556 641.124 1.201.145 272.134 929.011
6.3 Inkomensregelingen 5.754.983 6.794.796 6.692.160 5.651.970 2.618.669 3.033.301
6.4 Begeleide participatie 1.709.494 1.427.146 1.577.259 1.774.610 830.481 944.129
6.5 Arbeidsparticipatie 865.906 894.323 1.052.941 833.767 427.853 405.914
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 562.657 531.093 576.450 691.732 318.726 373.006
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 3.044.990 3.114.133 3.420.837 3.722.587 1.807.725 1.914.862
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 3.989.015 5.594.771 5.972.939 5.771.843 3.011.575 2.760.268
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 95.181 65.341 64.218 168.015 48.668 119.347
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 27.545 24.070 24.070 106.755 0 106.755
7.1 Volksgezondheid 365.260 380.340 462.333 575.793 469.958 105.835
Totaal Lasten 19.160.424 22.323.242 23.968.840 22.617.332 11.574.937 11.042.395
Baten
4.2 Onderwijshuisvesting 11.277 11.277 12.986 11.300 0 11.300
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 333.808 568.393 382.988 5.000 149.093 -144.093
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 12.160 964.834 2.559.579 0 2.297 -2.297
6.3 Inkomensregelingen 4.627.536 3.789.637 4.584.607 4.389.979 2.380.344 2.009.635
6.4 Begeleide participatie 0 0 -25.000 0 0 0
6.5 Arbeidsparticipatie 127.716 196.497 368.355 67.093 225.845 -158.752
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 263.871 -2.642 8.664 17.340 5.554 11.786
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 152.401 120.459 648.781 331.850 64.803 267.047
7.1 Volksgezondheid 0 0 37.915 0 0 0
Totaal Baten 5.528.769 5.648.456 8.578.876 4.822.562 2.827.936 1.994.626

Mutaties reserves behorende bij dit programma

Terug naar navigatie - Mutaties reserves behorende bij dit programma
Exploitatie Organisatieonderdeel Realisatie 2021 Realisatie 2022 Realisatie 2023 BGR 2024 na wijziging Realisatie 2024 Saldo 2024
Lasten
0.10 Mutaties reserves 0 0 493.489 132.145 0 132.145
Baten
0.10 Mutaties reserves 0 0 440.979 510.979 0 510.979