Uitgaven

30,21%

€ 1.693.880

30,21% Complete

Inkomsten

6,46%

€ 713.931

6,46% Complete

Saldo

18,01%

€ -979.948

Programma 2 Verbindende en versterkende sociale aanpak

Uitgaven

30,21%

€ 1.693.880

30,21% Complete

Inkomsten

6,46%

€ 713.931

6,46% Complete

Saldo

18,01%

€ -979.948

Korte beschrijving

Eén van de drie pijlers van de Toekomstvisie Doesburg is een meer verbindende en versterkende sociale aanpak gericht op het verbeteren van de positie, draagkracht en vitaliteit van Doesburgse inwoners. Dat is dan ook als leidraad genomen voor de komende jaren. Een nieuwe koers in het sociaal domein moet leiden tot meer sociale cohesie in de wijken en dus meer betrokkenheid van de inwoners bij elkaar, meer participatie van inwoners met meer inclusie, minder eenzaamheid, tijdige aanpak van (het ontstaan van) armoede- en schuldenproblematiek en een afname van het gebruik van zorgvoorzieningen. De belangrijkste speerpunten voor de komende collegeperiode zijn:

  • Het versterken van de sociale basis van Doesburg, o.a. door te zorgen voor voldoende ontmoetingsmogelijkheden in de wijken, zowel binnen als buiten. Voor het slagen van de transformatie in het sociaal domein zullen we de focus meer gaan leggen op het collectieve en het zelforganiserende vermogen van onze inwoners, naast de individuele zorg en ondersteuning voor de mensen die dat echt nodig hebben. We willen dat buurtgericht gaan doen omdat dat de beste schaal is voor het versterken van de onderlinge relaties. Het vrijwilligerswerk kan hieraan ondersteunend zijn. Op deze manier kan eenzaamheid worden tegengegaan.
  • Blijven inzetten op preventie en vroegsignalering, zodat problemen voorkomen of op tijd gesignaleerd worden. Vaak beginnen problemen in de jeugd en worden ze van generatie op generatie overgedragen. Een kansrijke start in de eerste levensfase van een kind, goed onderwijs en een helpende hand bij beginnende problematiek (zoals verlies van inkomen of werk, opvoedingsvraagstukken, huisvestingsproblematiek) kan erger voorkomen en tegelijk inzet van kostbare voorzieningen uit Participatiewet, WMO en Jeugdwet verminderen. Een goede samenwerking tussen de verschillende organisaties die actief zijn in Doesburg en het zelforganiserende vermogen is daarbij cruciaal. 
  • Zorgen voor bestaanszekerheid. Bestaanszekerheid is een basisbehoefte en daarom het fundament van de samenleving. Pas als er perspectief is op het gebied van basale levensbehoeften, komen mensen uit de overlevingsmodus en kan er gestart worden met de opbouw en het benutten van kansen. Wij willen armoede bestrijden en doen dit bij voorkeur door mensen (met een bijstandsuitkering) aan het werk te helpen. Door de huidige krapte op de arbeidsmarkt zien wij (nieuwe) kansen voor inwoners die nog niet werkfit zijn. Deze groep kan, voor zover mogelijk, gestimuleerd worden vrijwilligerswerk te doen en/of al dan niet met extra begeleiding naar regulier werk of dagbesteding toegeleid worden. Ook het aanpakken van multiproblematiek in gezinnen door het bieden van maatwerk is hierbij belangrijk.
  • Uitgaan van positieve gezondheid, waarbij niet de ziekte of de beperkingen van iemand centraal staan, maar de behoefte en de mogelijkheden van mensen uitgangspunt zijn. Positieve gezondheid verbindt het sociale domein met het fysieke domein door veel aandacht te schenken aan de woonomgeving, openbare ruimte, groen in de wijk, wandelroutes, sport- en speelmogelijkheden, toevallige ontmoetingen, (wijk)activiteiten, leefstijl, mobiliteit, technologie.
    Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?
    Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

L 2.1 We werken voortvarend aan de "Notitie Koers verleggen" en de daarin vastgelegde actielijnen, waarbij koersverlegging, preventie, ontschotting, gebruikmaking van de kracht van de samenleving en inclusie belangrijke uitgangspunten zijn.

Het gaat hierbij om de "Notitie Koers verleggen. Een nieuwe route in het sociaal domein."

Wat gaan we daarvoor doen?

L 2.2 Eenzaamheid is een groeiend probleem en moet ook in Doesburg stevig worden aangepakt.

Wat gaan we daarvoor doen?

L 2.3 Wij willen dat vrijwilligers goed worden ondersteund en dat verenigingen beter bij elkaar worden gebracht. We willen de bestaande vrijwilligerssteunpunten beter ondersteunen en opwaarderen en een centraal informatiepunt inrichten.

Wat gaan we daarvoor doen?

L 2.4 Iedereen kan meedoen. Op maat gemaakt werk ook voor mensen die in de bijstand zitten kan een goed middel zijn om mensen te activeren en meer zingeving aan hun leven te geven. We willen een positieve en meer creatieve invulling.

Wat gaan we daarvoor doen?

L 2.5 We willen graag dat meerjarige contracten afgesloten worden met maatschappelijke organisaties. Dit bevordert de continuïteit.

Wat gaan we daarvoor doen?

L 2.6 We willen voldoende studiewerkplekken voor studenten. We willen voldoende flexibele studieplekken realiseren waar iedereen terecht kan, bijvoorbeeld op het stadhuis.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat mag het kosten?

Exploitatie Organisatieonderdeel Realisatie 2021 Realisatie 2022 Prim. Begr. 2023[2023] Begrotingswijzigingen 2023 totaal BGR 2023 na wijziging Realisatie 2023 Saldo 2023
Lasten
4.1 Openbaar basisonderwijs 568 569 600 0 600 0 600
4.2 Onderwijshuisvesting 168.933 179.390 156.670 0 156.670 48 156.622
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 942.652 1.222.027 768.769 0 768.769 32.031 736.738
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 996.584 993.975 1.097.496 40.000 1.137.496 198.723 938.773
6.2 Wijkteams 636.656 670.556 719.010 0 719.010 13.334 705.676
6.3 Inkomensregelingen 5.754.983 6.519.394 5.877.047 25.000 5.902.047 536.338 5.365.709
6.4 Begeleide participatie 1.709.494 1.452.146 1.685.335 0 1.685.335 426.318 1.259.017
6.5 Arbeidsparticipatie 865.906 894.323 950.439 15.000 965.439 108.896 856.543
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 562.657 541.081 561.229 0 561.229 2.273 558.956
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 3.044.990 3.004.229 3.622.819 0 3.622.819 38.031 3.584.788
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 3.989.015 5.370.878 5.146.691 23.073 5.169.764 54.450 5.115.314
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 95.181 65.341 103.344 0 103.344 60.727 42.617
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 27.545 24.070 28.070 0 28.070 0 28.070
7.1 Volksgezondheid 365.260 380.340 428.884 0 428.884 222.710 206.174
Totaal Lasten 19.160.424 21.318.319 21.146.403 103.073 21.249.476 1.693.880 19.555.596
Baten
4.2 Onderwijshuisvesting 11.277 11.277 11.300 0 11.300 0 11.300
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 333.808 568.393 30.000 0 30.000 56.056 -26.056
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 12.160 5.566 0 0 0 0 0
6.3 Inkomensregelingen 4.627.536 3.789.637 4.369.979 0 4.369.979 613.401 3.756.578
6.5 Arbeidsparticipatie 127.716 196.497 180.978 0 180.978 25.370 155.608
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 263.871 329 8.296 0 8.296 0 8.296
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 152.401 120.459 352.664 0 352.664 19.104 333.560
Totaal Baten 5.528.769 4.692.158 4.953.217 0 4.953.217 713.931 4.239.286

BBV beleidsindicatoren

Absoluut verzuim:
Er wordt gesproken van absoluut verzuim als een leerplichtige en/of kwalificatieplichtige jongere niet op een school of instelling
staat ingeschreven.

Relatief verzuim:
Er is sprake van relatief verzuim als een jongere wel op een school staat ingeschreven, maar gedurende een bepaalde tijd de
lessen/praktijk verzuimt. Ook veelvuldig te laat komen kan hiertoe worden gerekend.

Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers):
Het percentage van het totaal aantal leerlingen van het VO en MBO (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie,
het onderwijs verlaat.

Banen:
Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. De indicator
betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar.

Jongeren met een delict voor de rechter:
Het percentage jongeren (12 t/m 21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.

Achterstand onder jeugd - Kinderen in uitkeringsgezin:
Percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Bijstandshuishouden is een
huishouden waarvan minimaal één lid een bijstandsuitkering ontvangt. Onder bijstand wordt hier uitkeringen aan huishoudens op
grond van de Wet werk en bijstand (WWB, tot 2015) en de Participatiewet (vanaf 2015) en het Besluit bijstandsverlening
zelfstandigen 2004 (Bbz) verstaan.

Achterstand onder jeugd - Werkloze jongeren:
Personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben
als werknemer volgens de Polisadministratie.

Netto arbeidsparticipatie:
Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de  (potentiële) beroepsbevolking.

Jongeren met jeugdbescherming:
Jongeren met jeugdbescherming betreft jongeren tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode een maatregel door de rechter
dwingend opgelegd hebben gekregen. Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een
gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Een kind
of jongere wordt dan onder toezicht gesteld of onder voogdij geplaatst. In uitzonderlijke gevallen wordt de hulp of zorg voortgezet
tot de leeftijd van 23 jaar.

Personen met een bijstandsuitkering:
Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015).
De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en
thuislozen zijn niet inbegrepen.

Lopende re-integratievoorzieningen:
Het aantal re-integratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

Jongeren met jeugdhulp:
Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar. Jeugdhulp is de hulp en zorg zoals deze
bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale
en/of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders.

Jongeren met jeugdreclassering:
Het percentage jongeren (12-23 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-23 jaar).
Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de
politie in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Indien de persoonlijkheid van de dader of de
omstandigheden waaronder het misdrijf is begaan daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij jongvolwassenen met een verstandelijke
beperking, kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd 18 tot en met 23 jaar. De jongere
krijgt op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclasseringswerker om te voorkomen dat hij of zij opnieuw de fout ingaat.
Jeugdreclassering kan worden opgelegd door de kinderrechter of de officier van Justitie. Jeugdreclassering kan ook op initiatief van
de Raad voor de Kinderbescherming in het vrijwillige kader worden opgestart. De begeleiding kan doorlopen tot de jongere 23 jaar wordt.

Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo:
Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische
ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327
deelnemende gemeen.