Sitemap

 1. Blz. 1 Integrale voortgangsrapportage 2022-2026 (IVR)
  1. Blz. 2 Integrale voortgangsrapportage 2022-2026
  2. Blz. 3 Programma’s
   1. Blz. 4 Inleiding
    1. Blz. 5 Inleiding
   2. Blz. 6 Statistiek maatregelen en investeringen/projecten
   3. Blz. 7 Programma 1 Evenwichtig en leeftijdsbestendig woon- en vestigingsklimaat
    1. Blz. 8 Korte beschrijving
    2. Blz. 9 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 10 L 1.1 Doesburg moet aantrekkelijk blijven voor jongeren, starters en gezinnen. We willen meer betaalbare koop- en huurwoningen met name voor deze doelgroepen.
      1. Blz. 11 M 1.1 We realiseren 200 extra woningen.
      2. Blz. 12 M 1.1 We realiseren mogelijkheden voor innovatieve nieuwe woonvormen.
      3. Blz. 13 M 1.1 We stellen een woningbouwstrategie per wijk op, waarbij met een hoge prioriteit tegelijkertijd de inrichting van de woonomgeving wordt meegenomen.
     2. Blz. 14 L 1.2 De verkeersveiligheid is een belangrijk aandachtspunt. We willen in het verlengde hiervan daar waar dat mogelijk is binnen de bebouwde kom een maximale snelheid ingevoerd zien van 30 kilometer per uur.
      1. Blz. 15 M 1.2 We creëren veiligere oversteekplaatsen.
      2. Blz. 16 M 1.2 We komen met een inventarisatie van de wegencategoriën.
      3. Blz. 17 M 1.2 We komen met een verkeerscirculatieplan.
     3. Blz. 18 L 1.3 We willen een uitbreiding van het aantal beschikbare parkeerplaatsen en we willen ook hiervoor de mogelijkheden nader onderzocht hebben.
      1. Blz. 19 M 1.3 We doen onderzoek naar de haalbaarheid van het realiseren van een (kostendekkende) gecentraliseerde parkeervoorziening(en) voor bezoekers van onze binnenstad.
      2. Blz. 20 M 1.3 We gaan kijken naar additionele parkeermogelijkheden buiten de singels voor zowel permanent als tijdelijk gebruik bij evenementen.
      3. Blz. 21 M 1.3 We gaan nadrukkelijk kijken naar de mogelijkheden tot ondergronds en/of meerlaags parkeren eventueel in combinatie met het bouwen van woningen.
     4. Blz. 22 L 1.4 We willen een kwaliteitsimpuls van het groen en de openbare ruimte in de wijken.
      1. Blz. 23 M 1.4 We gaan bevorderen dat inwoners zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen wijk en dat wijkbewoners bijvoorbeeld zelf het groenonderhoud voor hun rekening nemen.
      2. Blz. 24 M 1.4 We zorgen ervoor dat iedere wijk een toegankelijke ontmoetingsruimte in de buitenruimte heeft waar bewoners kunnen samenkomen. Een plek die uitnodigt tot ontmoeten, verbljven en bewegen.
     5. Blz. 25 L 1.5 We willen nog dit jaar (2023) de financiële, juridische en ruimtelijke haalbaarheid onderzocht zien om de sporthal Beumerskamp in een multifunctionele vorm toe te voegen aan het zwembad.
      1. Blz. 26 M 1.5 We schakelen een externe deskundige in om het onderzoek (zwembad/sporthal) te doen en ons te voorzien van verdere advisering voor besluitvorming.
     6. Blz. 27 L 1.6 De speeltuinen in Doesburg verdienen de aankomende jaren meer aandacht en we willen dat speeltuinen versneld worden opgewaardeerd in het verlengde van het eerder vastgestelde beleidsplan spelen en bewegen.
      1. Blz. 28 M 1.6 We geven uitvoering aan het eerder vastgestelde beleidsplan "Spelen en bewegen" door middel van het opwaarderen van de speeltuinen.
     7. Blz. 29 L 1.7 De energietransitie is ook in onze gemeente een belangrijk thema. We willen nadrukkelijk onze inwoners, bedrijven en instellingen en initiatieven vanuit de samenleving zo goed mogelijk ondersteunen en faciliteren.
      1. Blz. 30 M 1.7 We geven uitvoering aan het al vastgestelde projectplan "Doesburg Energieneutraal 2030" met de daarin opgenomen werklijnen.
      2. Blz. 31 M 1.7 We stellen een klimaatadaptatiestrategie vast voor de openbare ruimte en particuliere tuinen.
    3. Blz. 32 Wat mag het kosten?
    4. Blz. 33 Mutaties reserves behorende bij dit programma
    5. Blz. 34 Beleidsindicatoren en statistieken
   4. Blz. 35 Programma 2 Verbindende en versterkende sociale aanpak
    1. Blz. 36 Korte beschrijving
    2. Blz. 37 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 38 L 2.1 We werken voortvarend aan de "Notitie Koers verleggen" en de daarin vastgelegde actielijnen, waarbij koersverlegging, preventie, ontschotting, gebruikmaking van de kracht van de samenleving en inclusie belangrijke uitgangspunten zijn.
      1. Blz. 39 M 2.1 Inventariseren en ordenen van voorliggende initiatieven ter bestrijding armoede.
      2. Blz. 40 M 2.1 We blijven inzetten op preventie en vroegsignalering.
      3. Blz. 41 M 2.1 We gaan de sociale basis versterken.
      4. Blz. 42 M 2.1 We stimuleren positieve gezondheid.
      5. Blz. 43 M 2.1 We zorgen voor bestaanszekerheid.
     2. Blz. 44 L 2.2 Eenzaamheid is een groeiend probleem en moet ook in Doesburg stevig worden aangepakt.
      1. Blz. 45 M 2.2 Onderzoek naar versterken bestaande ontmoettingsplekken en mogelijkheden Dagbesteding als algemene voorziening.
      2. Blz. 46 M 2.2 We organiseren een conferentie met inwoners en deskundigen over eenzaamheid.
     3. Blz. 47 L 2.3 Wij willen dat vrijwilligers goed worden ondersteund en dat verenigingen beter bij elkaar worden gebracht. We willen de bestaande vrijwilligerssteunpunten beter ondersteunen en opwaarderen en een centraal informatiepunt inrichten.
      1. Blz. 48 M 2.3 Het opstellen van een uitvoeringsplan stimulering vrijwilligersinzet en versterking vrijwilligerspunt
     4. Blz. 49 L 2.4 Iedereen kan meedoen. Op maat gemaakt werk ook voor mensen die in de bijstand zitten kan een goed middel zijn om mensen te activeren en meer zingeving aan hun leven te geven. We willen een positieve en meer creatieve invulling.
      1. Blz. 50 M 2.4 Meer inwoners hebben passende dagbesteding qua arbeidsmatige-, maatschappelijke- of sociale inzet (tegenprestatie).
      2. Blz. 51 M 2.4 Opstarten van DWOB (Doesburgs Werk- en Ontwikkel Bedrijf).
      3. Blz. 52 M 2.4 We werken bij interne vacatures actief aan inclusie en regelen waar nodig goede begeleiding.
     5. Blz. 53 L 2.5 We willen graag dat meerjarige contracten afgesloten worden met maatschappelijke organisaties. Dit bevordert de continuïteit.
      1. Blz. 54 M 2.5 We brengen in kaart welke kortdurende contracten we hebben en we bezien of we deze contracten een meerjarig karakter kunnen geven.
     6. Blz. 55 L 2.6 We willen voldoende studiewerkplekken voor studenten. We willen voldoende flexibele studieplekken realiseren waar iedereen terecht kan, bijvoorbeeld op het stadhuis.
      1. Blz. 56 M 2.6 We realiseren 4 studieplekken.
    3. Blz. 57 Wat mag het kosten?
    4. Blz. 58 Mutaties reserves behorende bij dit programma
    5. Blz. 59 Beleidsindicatoren en statistieken
   5. Blz. 60 Programma 3 Kwaliteitstoerisme en toegankelijke natuurrecreatie
    1. Blz. 61 Korte beschrijving
    2. Blz. 62 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 63 L 3.1 We willen een bruisende, levendige Binnenstad en we willen in dit kader dat de bestaande evenementen worden behouden en optimaal vanuit de gemeente worden ondersteund.
      1. Blz. 64 M 3.1 Toeristen betalen mee aan de voorzieningen.
      2. Blz. 65 M 3.1 We realiseren een goede ondersteuning voor de vrijwilligers die zich inzetten op toeristisch vlak.
      3. Blz. 66 M 3.1 We stellen een toeristische visie 2023 - 2028 op.
      4. Blz. 67 M 3.1 We stellen een uitvoeringsprogramma vanuit de toeristische visie op.
      5. Blz. 68 M 3.1 We verbeteren de bewegwijzering voor toeristen.
     2. Blz. 69 L 3.2 Om een goed ondernemersklimaat te stimuleren, bedrijven te behouden en leegstand te voorkomen zal er actiever worden ingezet op acquisitie en een ondersteunende rol vanuit de gemeente.
      1. Blz. 70 M 3.2 We komen met een voorstel voor de opvolging van de SCBD.
      2. Blz. 71 M 3.2 We maken de inzet van een retailmakelaar mogelijk.
      3. Blz. 72 M 3.2 We stellen een economische visie op.
     3. Blz. 73 L 3.3 De VVV dient in Doesburg te worden behouden en vanuit de gemeente te worden ondersteund.
      1. Blz. 74 M 3.3 De rol en de ondersteuning van de VVV betrekken we bij het opstellen van de toeristische visie.
    3. Blz. 75 Wat mag het kosten?
    4. Blz. 76 Mutaties reserves behorende bij dit programma
    5. Blz. 77 Beleidsindicatoren en statistieken
   6. Blz. 78 Programma 4 Bestuur en organisatie
    1. Blz. 79 Korte beschrijving
    2. Blz. 80 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 81 L 4.1 We willen de bestuurlijke zelfstandigheid van Doesburg behouden.
      1. Blz. 82 M 4.1 We gaan vol inzetten op de realisering van onze toekomstvisie.
     2. Blz. 83 L 4.2 We brengen de basis op orde.
      1. Blz. 84 M 4.2 Er komt een meerjaren begroting van I&A.
      2. Blz. 85 M 4.2 We maken een planning voor de versaasing en het verbeteren van de veiligheid en bijbehorende kosten inzichtelijk.
      3. Blz. 86 M 4.2 We verhogen het opleidingsbudget en begeleidingsbudget.
      4. Blz. 87 M 4.2 We verminderen de kwetsbaarheid van de organisatie door het aanstellen van een projectleider om het gastheer model vorm te geven.
     3. Blz. 88 L 4.3 We willen een adequate ambtelijke huisvesting realiseren gekoppeld aan de toekomstplannen voor de ontwikkeling van de ambtelijke organisatie.
      1. Blz. 89 M 4.3 We zorgen voor besluitvorming en over adequate huisvesting voor het ambtelijke apparaat en de realisatie ervan.
     4. Blz. 90 L 4.4 We willen ruimte binnen de bestaande begroting creëren.
      1. Blz. 91 M 4.4 Om ruimte binnen de bestaande begroting te creëren gaan we de inkomsten- en uitgavenkant doorlichten, mede in relatie tot de toekomstvisie.
      2. Blz. 92 M 4.4 We brengen onze verplichte en autonome begrotingsposten concreter in beeld.
      3. Blz. 93 M 4.4 We zorgen voor een materieel sluitende (meerjaren)begroting.
     5. Blz. 94 L 4.5 We willen kritisch kijken naar ons voorzieningenniveau in relatie tot onze toekomstvisie. Er zullen scherpere keuzes gemaakt moeten worden in welke voorzieningen wel passen en welke niet.
      1. Blz. 95 M 4.5 Geactualiseerde subsidieverordening met passages over maatschappelijke doelen.
      2. Blz. 96 M 4.5 Onderzoek over welke voorzieningen tot het basisvoorzieningenniveau binnen onze gemeente behoren en welke door de voorzieningen in de regio vervuld worden.
      3. Blz. 97 M 4.5 We gaan het jeugd- en jongerenwerk volgens de huidige inzichten vormgegeven, waarbij bekeken zal worden of een zelfstandig jongerencentrum nog bij deze vraag past. We willen kijken naar een beter alternatief.
      4. Blz. 98 M 4.5 We willen analoog aan het recycleplein kijken of onze voorzieningen regionaal beter kunnen worden benut, waardoor wellicht ook financiële voordelen ontstaan voor de exploitatie ervan.
     6. Blz. 99 L 4.6 We willen de inwoners en bedrijven en maatschappelijke organisaties meer dan voorheen een stevige positie geven in de beleidsontwikkeling en uitvoering.
      1. Blz. 100 M 4.6 We gaan opgavegericht werken.
      2. Blz. 101 M 4.6 We maken een beleidskader gebaseerd op de participatieladder.
      3. Blz. 102 M 4.6 We ontwikkelen het werken via participatieve trajecten door.
    3. Blz. 103 Wat gaat het kosten?
    4. Blz. 104 Mutaties reserves behorende bij dit programma
    5. Blz. 105 Beleidsindicatoren en statistieken
   7. Blz. 106 Overzicht algemene dekkingsmiddelen
    1. Blz. 107 Algemene dekkingsmiddelen
   8. Blz. 108 Mutaties reserves en resultaat
    1. Blz. 109 Mutaties reserves en resultaat
  3. Blz. 110 Lopende investeringen / projecten
   1. Blz. 111 Stand van zaken lopende investerings-/projectkredieten financieel
    1. Blz. 112 Stand van zaken investeringen financieel
   2. Blz. 113 Stand van zaken lopende investeringen / projecten inhoudelijk
    1. Blz. 114 Stand van zaken investeringen / projecten
     1. Blz. 115 IP/Pr - ICT
      1. Blz. 116 71041002 ICT Omgevingswet
      2. Blz. 117 71041004 Belastingapplicatie 2022
     2. Blz. 118 IP/Pr - Kwaliteitsimpuls leefomgeving
      1. Blz. 119 71028004 Skatebaan jongeren
      2. Blz. 120 71028007 Toegankelijke ontmoetingsruimte buitenruimte
      3. Blz. 121 71179000 Uitv.beleidsplan spelenbewegen en ontmoeten
      4. Blz. 122 71277000 Vitale Binnenstad Algemeen
      5. Blz. 123 71277005 Vitale Binnenstad Kloostertuin
      6. Blz. 124 71277015 Vitale Binnenstad Verkeer en Vervoer
      7. Blz. 125 71312000 Groen spelen en water Naar buiten in Beinum
     3. Blz. 126 IP/Pr - Openbare verlichting
      1. Blz. 127 71111000 Beheersplan OV Masten 2017-2020
      2. Blz. 128 71111001 Beheersplan OV Armaturen 2017-2020
      3. Blz. 129 71111002 Beheersplan OV Masten 2021-2024
      4. Blz. 130 71111003 Beheersplan OV Armaturen 2021-2024
      5. Blz. 131 71111004 OV Binnenstad klassieke masten (2022)
      6. Blz. 132 71111005 OV Binnenstad klassieke armaturen (2022)
     4. Blz. 133 IP/Pr - Recreatie
      1. Blz. 134 78100107 Ontwikkelingen Turfhaven
      2. Blz. 135 71116001 Voorzieningengebouw passantenhaven
      3. Blz. 136 71170001 Verlichting Martinitoren
     5. Blz. 137 IP/Pr - Rehabilitatie wegen
      1. Blz. 138 71028005 Rehabilitatieplan Koppelweg
      2. Blz. 139 71104003 Reh.plan Angerlosew Bingerdenseweg en Breedestr
      3. Blz. 140 71104004 Rehabilitatieplan wegen 2020-2023
      4. Blz. 141 71104006 Rehabilitatieplan oranjesingel
     6. Blz. 142 IP/Pr - Riolering
      1. Blz. 143 71241601 Kraakselaan relinen
      2. Blz. 144 71241602 Gemaal de Ooi
      3. Blz. 145 71241603 Gemaal Eekstraat
      4. Blz. 146 71241604 Vernieuwen elektrische installaties
     7. Blz. 147 IP/Pr - Uitbreiding woningvoorraad
      1. Blz. 148 71028006 Project Flora 23
     8. Blz. 149 IP/Pr - Vastgoed
      1. Blz. 150 71040004 Huisvesting Ambt. Organisatie 2021
      2. Blz. 151 71040005 Stadskantoor Leigraafseweg 8-Bouw
      3. Blz. 152 71040006 Stadskantoor Leigraafseweg 8-Installaties
      4. Blz. 153 71040007 Stadskantoor Leigraafseweg 8-Inrichting
      5. Blz. 154 71040008 Stadskantoor Leigraafseweg 8-Overige kosten
     9. Blz. 155 IP/Pr - Verkeer en vervoer
      1. Blz. 156 72110001 Verkeersveiligheidsplan
      2. Blz. 157 71277020 Verkeersmaatregelen entree Ooipoort
  4. Blz. 158 Bijlagen
   1. Blz. 159 Totaaloverzicht exploitatiebudgetten
    1. Blz. 160 Totaaloverzicht exploitatiebudgetten
   2. Blz. 161 Benchmark taakvelden
    1. Blz. 162 Benchmark
   3. Blz. 163 Toelichting taakvelden
    1. Blz. 164 Toelichting taakvelden BBV
   4. Blz. 165 Beleidsindicatoren en statistieken
    1. Blz. 166 Economie
    2. Blz. 167 Financiën en bedrijfsvoering
    3. Blz. 168 Onderwijs
    4. Blz. 169 Sociaal domein
    5. Blz. 170 Sport, cultuur en recreatie
    6. Blz. 171 Veiligheid
    7. Blz. 172 Volksgezondheid en milieu
    8. Blz. 173 Volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing
  5. Activiteiten
  6. Zoeken
  7. Publicatie bijlagen
  8. Contact
  9. PrivacyStatement
  10. Sitemap