Sitemap

Integrale voortgangsrapportage 2022-2026 (IVR) Blz. 1
Integrale voortgangsrapportage 2022-2026 Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Inleiding Blz. 4
Inleiding Blz. 5
Programma 1 Evenwichtig en leeftijdsbestendig woon- en vestigingsklimaat Blz. 6
Korte beschrijving Blz. 7
Wat willen we bereiken? Blz. 8
L 1.1 Doesburg moet aantrekkelijk blijven voor jongeren, starters en gezinnen. We willen meer betaalbare koop- en huurwoningen met name voor deze doelgroepen. Blz. 9
M 1.1 We realiseren 200 extra woningen. Blz. 10
M 1.1 We realiseren mogelijkheden voor innovatieve nieuwe woonvormen. Blz. 11
M 1.1 We stellen een woningbouwstrategie per wijk op, waarbij met een hoge prioriteit tegelijkertijd de inrichting van de woonomgeving wordt meegenomen. Blz. 12
L 1.2 De verkeersveiligheid is een belangrijk aandachtspunt. We willen in het verlengde hiervan daar waar dat mogelijk is binnen de bebouwde kom een maximale snelheid ingevoerd zien van 30 kilometer per uur. Blz. 13
M 1.2 We creëren veiligere oversteekplaatsen. Blz. 14
M 1.2 We komen met een inventarisatie van de wegencategoriën. Blz. 15
M 1.2 We komen met een verkleerscirculatieplan. Blz. 16
L 1.3 We willen een uitbreiding van het aantal beschikbare parkeerplaatsen en we willen ook hiervoor de mogelijkheden nader onderzocht hebben. Blz. 17
M 1.3 We doen onderzoek naar de haalbaarheid van het realiseren van een (kostendekkende) gecentraliseerde parkeervoorziening(en) voor bezoekers van onze binnenstad. Blz. 18
M 1.3 We gaan kijken naar additionele parkeermogelijkheden buiten de singels voor zowel permanent als tijdelijk gebruik bij evenementen. Blz. 19
M 1.3 We gaan nadrukkelijk kijken naar de mogelijkheden tot ondergronds en/of meerlaags parkeren eventueel in combinatie met het bouwen van woningen. Blz. 20
L 1.4 We willen een kwaliteitsimpuls van het groen en de openbare ruimte in de wijken. Blz. 21
M 1.4 We gaan bevorderen dat inwoners zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen wijk en dat wijkbewoners bijvoorbeeld zelf het groenonderhoud voor hun rekening nemen. Blz. 22
M 1.4 We zorgen ervoor dat iedere wijk een toegankelijke ontmoetingsruimte in de buitenruimte heeft waar bewoners kunnen samenkomen. Een plek die uitnodigt tot ontmoeten, verbljven en bewegen. Blz. 23
L 1.5 We willen nog dit jaar (2023) de financiële, juridische en ruimtelijke haalbaarheid onderzocht zien om de sporthal Beumerskamp in een multifunctionele vorm toe te voegen aan het zwembad. Blz. 24
M 1.5 We schakelen een externe deskundige in om het onderzoek (zwembad/sporthal) te doen en ons te voorzien van verdere advisering voor besluitvorming. Blz. 25
L 1.6 De speeltuinen in Doesburg verdienen de aankomende jaren meer aandacht en we willen dat speeltuinen versneld worden opgewaardeerd in het verlengde van het eerder vastgestelde beleidsplan spelen en bewegen. Blz. 26
M 1.6 We geven uitvoering aan het eerder vastgestelde beleidsplan "Spelen en bewegen" door middel van het opwaarderen van de speeltuinen. Blz. 27
L 1.7 De energietransitie is ook in onze gemeente een belangrijk thema. We willen nadrukkelijk onze inwoners, bedrijven en instellingen en initiatieven vanuit de samenleving zo goed mogelijk ondersteunen en faciliteren. Blz. 28
M 1.7 We geven uitvoering aan het al vastgestelde projectplan "Doesburg Energieneutraal 2030" met de daarin opgenomen werklijnen. Blz. 29
M 1.7 We stellen een klimaatadaptatiestrategie vast voor de openbare ruimte en particuliere tuinen. Blz. 30
Wat mag het kosten? Blz. 31
BBV beleidsindicatoren Blz. 32
Programma 2 Verbindende en versterkende sociale aanpak Blz. 33
Korte beschrijving Blz. 34
Wat willen we bereiken? Blz. 35
L 2.1 We werken voortvarend aan de "Notitie Koers verleggen" en de daarin vastgelegde actielijnen, waarbij koersverlegging, preventie, ontschotting, gebruikmaking van de kracht van de samenleving en inclusie belangrijke uitgangspunten zijn. Blz. 36
M 2.1 Inventariseren en ordenen van voorliggende initiatieven ter bestrijding armoede. Blz. 37
M 2.1 We blijven inzetten op preventie en vroegsignalering. Blz. 38
M 2.1 We gaan de sociale basis versterken. Blz. 39
M 2.1 We stimuleren positieve gezondheid. Blz. 40
M 2.1 We zorgen voor bestaanszekerheid. Blz. 41
L 2.2 Eenzaamheid is een groeiend probleem en moet ook in Doesburg stevig worden aangepakt. Blz. 42
M 2.2 Onderzoek naar versterken bestaande ontmoettingsplekken en mogelijkheden Dagbesteding als algemene voorziening. Blz. 43
M 2.2 We organiseren een conferentie met inwoners en deskundigen over eenzaamheid. Blz. 44
L 2.3 Wij willen dat vrijwilligers goed worden ondersteund en dat verenigingen beter bij elkaar worden gebracht. We willen de bestaande vrijwilligerssteunpunten beter ondersteunen en opwaarderen en een centraal informatiepunt inrichten. Blz. 45
M 2.3 Het opstellen van een uitvoeringsplan stimulering vrijwilligersinzet en versterking vrijwilligerspunt Blz. 46
L 2.4 Iedereen kan meedoen. Op maat gemaakt werk ook voor mensen die in de bijstand zitten kan een goed middel zijn om mensen te activeren en meer zingeving aan hun leven te geven. We willen een positieve en meer creatieve invulling. Blz. 47
M 2.4 Meer inwoners hebben passende dagbesteding qua arbeidsmatige-, maatschappelijke- of sociale inzet (tegenprestatie). Blz. 48
M 2.4 Opstarten van DWOB (Doesburgs Werk- en Ontwikkel Bedrijf). Blz. 49
M 2.4 We werken bij interne vacatures actief aan inclusie en regelen waar nodig goede begeleiding. Blz. 50
L 2.5 We willen graag dat meerjarige contracten afgesloten worden met maatschappelijke organisaties. Dit bevordert de continuïteit. Blz. 51
M 2.5 We brengen in kaart welke kortdurende contracten we hebben en we bezien of we deze contracten een meerjarig karakter kunnen geven. Blz. 52
L 2.6 We willen voldoende studiewerkplekken voor studenten. We willen voldoende flexibele studieplekken realiseren waar iedereen terecht kan, bijvoorbeeld op het stadhuis. Blz. 53
M 2.6 We realiseren 4 studieplekken. Blz. 54
Wat mag het kosten? Blz. 55
BBV beleidsindicatoren Blz. 56
Programma 3 Kwaliteitstoerisme en toegankelijke natuurrecreatie Blz. 57
Korte beschrijving Blz. 58
Wat willen we bereiken? Blz. 59
L 3.1 We willen een bruisende, levendige Binnenstad en we willen in dit kader dat de bestaande evenementen worden behouden en optimaal vanuit de gemeente worden ondersteund. Blz. 60
M 3.1 Toeristen betalen mee aan de voorzieningen. Blz. 61
M 3.1 We realiseren een goede ondersteuning voor de vrijwilligers die zich inzetten op toeristisch vlak. Blz. 62
M 3.1 We stellen een toeristische visie 2023 - 2028 op. Blz. 63
M 3.1 We stellen een uitvoeringsprogramma vanuit de toeristische visie op. Blz. 64
M 3.1 We verbeteren de bewegwijzering voor toeristen. Blz. 65
L 3.2 Om een goed ondernemersklimaat te stimuleren, bedrijven te behouden en leegstand te voorkomen zal er actiever worden ingezet op acquisitie en een ondersteunende rol vanuit de gemeente. Blz. 66
M 3.2 We komen met een voorstel voor de opvolging van de SCBD. Blz. 67
M 3.2 We maken de inzet van een retailmakelaar mogelijk. Blz. 68
M 3.2 We stellen een economische visie op. Blz. 69
L 3.3 De VVV dient in Doesburg te worden behouden en vanuit de gemeente te worden ondersteund. Blz. 70
M 3.3 De rol en de ondersteuning van de VVV betrekken we bij het opstellen van de toeristische visie. Blz. 71
Wat mag het kosten? Blz. 72
BBV beleidsindicatoren Blz. 73
Programma 4 Bestuur en organisatie Blz. 74
Korte beschrijving Blz. 75
Wat willen we bereiken? Blz. 76
L 4.1 We willen de bestuurlijke zelfstandigheid van Doesburg behouden. Blz. 77
M 4.1 We gaan vol inzetten op de realisering van onze toekomstvisie. Blz. 78
L 4.2 We brengen de basis op orde. Blz. 79
M 4.2 Er komt een meerjaren begroting van I&A. Blz. 80
M 4.2 We maken een planning voor de versaasing en het verbeteren van de veiligheid en bijbehorende kosten inzichtelijk. Blz. 81
M 4.2 We verhogen het opleidingsbudget en begeleidingsbudget. Blz. 82
M 4.2 We verminderen de kwetsbaarheid van de organisatie door het aanstellen van een projectleider om het gastheer model vorm te geven. Blz. 83
L 4.3 We willen een adequate ambtelijke huisvesting realiseren gekoppeld aan de toekomstplannen voor de ontwikkeling van de ambtelijke organisatie. Blz. 84
M 4.3 We zorgen voor besluitvorming en over adequate huisvesting voor het ambtelijke apparaat en de realisatie ervan. Blz. 85
L 4.4 We willen ruimte binnen de bestaande begroting creëren. Blz. 86
M 4.4 Om ruimte binnen de bestaande begroting te creëren gaan we de inkomsten- en uitgavenkant doorlichten, mede in relatie tot de toekomstvisie. Blz. 87
M 4.4 We brengen onze verplichte en autonome begrotingsposten concreter in beeld. Blz. 88
M 4.4 We zorgen voor een materieel sluitende (meerjaren)begroting. Blz. 89
L 4.5 We willen kritisch kijken naar ons voorzieningenniveau in relatie tot onze toekomstvisie. Er zullen scherpere keuzes gemaakt moeten worden in welke voorzieningen wel passen en welke niet. Blz. 90
M 4.5 Geactualiseerde subsidieverordening met passages over maatschappelijke doelen. Blz. 91
M 4.5 Onderzoek over welke voorzieningen tot het basisvoorzieningenniveau binnen onze gemeente behoren en welke door de voorzieningen in de regio vervuld worden. Blz. 92
M 4.5 We gaan het jeugd- en jongerenwerk volgens de huidige inzichten vormgegeven, waarbij bekeken zal worden of een zelfstandig jongerencentrum nog bij deze vraag past. We willen kijken naar een beter alternatief. Blz. 93
M 4.5 We willen analoog aan het recycleplein kijken of onze voorzieningen regionaal beter kunnen worden benut, waardoor wellicht ook financiële voordelen ontstaan voor de exploitatie ervan. Blz. 94
L 4.6 We willen de inwoners en bedrijven en maatschappelijke organisaties meer dan voorheen een stevige positie geven in de beleidsontwikkeling en uitvoering. Blz. 95
M 4.6 We gaan opgavegericht werken. Blz. 96
M 4.6 We maken een beleidskader gebaseerd op de participatieladder. Blz. 97
M 4.6 We ontwikkelen het werken via participatieve trajecten door. Blz. 98
Wat gaat het kosten? Blz. 99
BBV beleidsindicatoren Blz. 100
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 101
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 102
Belangrijke financiële ontwikkelingen Blz. 103
Dreigende overschrijdingen en -onderschrijdingen Blz. 104
Lopende investeringen Blz. 105
Stand van zaken lopende investeringskredieten (financieel) Blz. 106
Stand van zaken investeringen Blz. 107
Kleurenstatus investeringen Blz. 108
Kleurenstatus investeringen Blz. 109
Lopende investeringen Blz. 110
71028003 Auto Pick-up 2022 Blz. 111
71028004 Skatebaan jongeren Blz. 112
71028006 Project Flora 23 Blz. 113
71040002 Herinrichting bestuursvleugel Stadhuis Blz. 114
71040004 Huisvesting Ambt. Organisatie 2021 Blz. 115
71040005 Stadskantoor Leigraafseweg 8-Bouw Blz. 116
71041001 Digitale dienstverlening en digitaal werken Blz. 117
71041002 ICT Omgevingswet Blz. 118
71041003 HR automatisteringssysteem Motion 2022 Blz. 119
71041004 Belastingapplicatie 2022 Blz. 120
71064000 aandelen Alliander N.V. 2021 Blz. 121
71104001 Revitalisering bedrijventerrein Beinum Blz. 122
71104002 Rec Zomerweg Eekstraat en nw Eekstraat Blz. 123
71104003 Reh.plan Angerlosew Bingerdenseweg en Breedestr Blz. 124
71104004 Rehabilitatieplan wegen 2020-2023 Blz. 125
71104006 Rehabilitatieplan oranjesingel Blz. 126
71111000 Beheersplan OV Masten 2017-2020 Blz. 127
71111001 Beheersplan OV Armaturen 2017-2020 Blz. 128
71111002 Beheersplan OV Masten 2021-2024 Blz. 129
71111003 Beheersplan OV Armaturen 2021-2024 Blz. 130
71179000 Uitv.beleidsplan spelenbewegen en ontmoeten Blz. 131
71241009 Investering riolering 2021 (AT 40 jaar) Blz. 132
71241010 Investering riolering 2021 (AT 15 jaar) Blz. 133
71241011 Investering riolering 2021 (AT 5 jaar) Blz. 134
71241012 Investering riolering 2022 (AT 40 jaar) Blz. 135
71241014 Investering riolering 2022 (AT 5 jaar) Blz. 136
71251001 De Ooi proeftuin aardgasloze wijk (RIJKSBIJDRAGE) Blz. 137
71258000 Herinr gebied rond PeGe woningen Algemeen Blz. 138
71258001 Herinr gebied rond PeGe woningen Riolering Blz. 139
71277000 Vitale Binnenstad Algemeen Blz. 140
71277005 Vitale Binnenstad Kloostertuin Blz. 141
71277010 Vitale Binnenstad De Bleek Blz. 142
71277011 Vitale Binnenstad Winkelstraten Blz. 143
71277015 Vitale Binnenstad Verkeer en Vervoer Blz. 144
71312000 Groen spelen en water Naar buiten in Beinum Blz. 145
71314000 Project Koppelweg 14 (Sluyswachter) Blz. 146
71331001 Civiele kunstwerken 2022 Blz. 147
72110001 Verkeersveiligheidsplan Blz. 148
78100106 Woning Koppelweg 22 Blz. 149
78100107 Ontwikkelingen Turfhaven Blz. 150
71028005 Rehabilitatieplan Koppelweg Blz. 151
Reserves en voorzieningen Blz. 152
Kleurenstatus voorzieningen Blz. 153
Kleurenstatus voorzieningen Blz. 154
Voorzieningen Blz. 155
79103016 Voorz Onderh gemeentegebouwen 3016 Blz. 156
79103049 VRZ riolering middelen derden Blz. 157
79103054 Voorz Turfhaven (incl. camperplaatsen) 3054 Blz. 158
Kleurenstatus reserves Blz. 159
Kleurenstatus reserves Blz. 160
Reserves Blz. 161
79101002 Algemene reserve mobiel 1002 Blz. 162
79101005 Bestemmingsreserve wegen Blz. 163
79101006 Bestemmingsreserve Wachtgeld Blz. 164
79101007 Bestemmingsreserve SW bedrijven Blz. 165
79102015 Best Res arbeidsvoorwaardenmaatregelen 2015 Blz. 166
79102044 Bestemm Reserve kapitaallasten 2044 Blz. 167
79102051 Bestemm Res mob fonds parkeercapaciteit 2051 Blz. 168
79102057 Bestemm Reserve Openbare verlichting 2057 Blz. 169
79102058 Reserve Huisvesting basisonderwijs IHP 2058 Blz. 170
79102059 Bestemm Res speeltoestellen 2059 Blz. 171
79102060 Reserve BUIG-Budget (inkomensdeel WWB) 2060 Blz. 172
79102062 BR groot Ond kapitaalgoed (tijdelijk) 2062 Blz. 173
79102068 Reserve overgehevelde midddelen 2068 Blz. 174
79102070 Bestemm Reserve Digitaal werken 2070 Blz. 175
79102072 Bestemm Reserve Rehabilitatie wegen 2072 Blz. 176
Bijlagen Blz. 177
Totaaloverzicht exploitatiebudgetten Blz. 178
Totaaloverzicht exploitatiebudgetten Blz. 179
Benchmark taakvelden Blz. 180
Benchmark Blz. 181
BBV beleidsindicatoren in intern perspectief Blz. 182
BBV beleidsindicatoren Blz. 183
BBV beleidsindicatoren in extern perspectief Blz. 184
BBV beleidsindicatoren extern vergeleken Blz. 185
Toelichting taakvelden Blz. 186
Toelichting taakvelden BBV Blz. 187
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap