Gehanteerde technische uitgangspunten

Gehanteerde technische uitgangspunten

Bij de samenstelling van de programmabegroting 2021-2024 zijn de navolgende algemene uitgangspunten gehanteerd:

IJkpunt

De primaire begroting 2021 is opgesteld op basis van het tot en met de kadernota 2021 vastgestelde beleid c.q. meegenomen ontwikkelingen. Deze begroting (inclusief de programma's en de paragrafen) is in eerste instantie opgesteld exclusief nieuw beleid en budget verruimende maatregelen.

Het nieuwe beleid en de budget verruimende maatregelen zijn in het onderdeel Uitkomsten integrale afweging gekoppeld aan primaire begroting 2021. De verwerking hiervan vindt plaats door middel van de 1e begrotingswijziging van 2021. Zowel de primaire begroting als de 1e begrotingswijziging worden ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

Materieel sluitende begroting

Het streven op basis van het College Resultaten Plan (CRP) is een structureel materieel sluitende begroting en meerjarenraming voor tenminste de eerste twee jaarschijven.

Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

De begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 is opgesteld conform de wet- en regelgeving uit het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

Aantal inwoners

Mede op basis van de bevolkingsprognose Gelderland door Provincie verstrekte prognose inwonersaantallen en aantal huishoudens en onze eigen inzichten is voor de begroting 2021 en de meerjarenraming 2022-2024 uitgegaan van de navolgende aantallen inwoners:

 

Werkelijke stand

1-1-2020

1-1-2021

1-1-2022

1-1-2023

1-1-2024

Totaal aantal inwoners per 1-1

11.073

11.021

10.970

10.890

10.836

Waarvan jonger dan 20 jaar

2.015

2.006

1.953

1.884

1.842

Waarvan ouder dan 64 jaar

2.841

2.883

2.945

2.989

3.011


De bevolkingsprognose Gelderland loopt tot en met 2034.
De verwachting is dat:

  • de bevolkingsomvang van Gelderland minder hard zal groeien dan in de vorige prognose voorspeld werd;
  • de natuurlijke aanwas (geboortes minus sterftes) voor het eerst negatief zal zijn;

Aantal huishoudens

Voor de raming van het aantal huishoudens hebben wij ons gebaseerd op het werkelijk aantal huishoudens per 1 januari 2020 en het woningbouwprogramma van de gemeente;  Deze raming ziet er als volgt uit.

 

Werkelijke stand

 1-1-2020

1-1-2021

1-1-2022

1-1-2023

1-1-2024

Aantal huishoudens

5.295

5.310 5.384

5.407

5.449

 

Onvoorzien

De post onvoorzien wordt gesteld op een vast bedrag van € 15.000.

Rentepercentages

In de begroting 2021 worden mede op basis van de actuele rentetarieven van de BNG (mei 2020) de navolgende rentepercentages gehanteerd:

Financieringstekort (rentelast kasgeld 1 maand)  0,00%
Financieringsoverschot (rentebaat deposito 1 maand) 0,00%
Rente eigen financieringsmiddelen (bespaarde rente) 0,00%
Rente lang geld (lang geld gelijk 25 jaar) 0,74%


Algemene uitkering uit het gemeentefonds

De algemene uitkering uit het gemeentefonds is in de primaire begroting 2021 geraamd op basis van de meicirculaire 2020.

Algemene inflatiecorrectie

Ten aanzien van de in de begroting 2021 opgenomen ramingen is ten opzichte van de actuele ramingen 2020 uitgegaan van de verwachte aanpassing van de overheidsconsumptie van 1,70%. Dit percentage dat voor de prijsstijgingen is gehanteerd, is gebaseerd op de Centraal Economische Plan 2020 (maart 2020) van het Centraal Plan Bureau (CPB). Het percentage is berekend op basis van de prijsmutatie overheidsconsumpties en de beloning werknemers. In de programmabegroting 2021-2024 is in principe een percentage van 1,70% op de uitgaven en de inkomsten toegepast.

Salarislasten eigen personeel

Bij de raming van de salarissen voor eigen personeel is uitgegaan van het percentage loonstijging volgens de uitkomst van de Cao-onderhandelingen.

Belastingopbrengsten

Bij de raming van de opbrengst van de gemeentelijke heffingen is - m.u.v. de rioolrechten, de precario op ondergrondse kabels en leidingen, de toeristenbelasting en de parkeerheffing - rekening gehouden met een algemene stijging van 2,25%. Dit is een gewogen gemiddelde van de verwachte prijsstijgingen (gewicht 50%) en de verwachte salarisstijgingen (gewicht 50%). De opbrengst van de rioolrechten is gebaseerd op het kostendekking conform het Watertakenplan 2018-2022. De precario op kabels en leidingen mag wettelijk niet worden verhoogd en blijft gebaseerd op het tarief 2016. Het laatste jaar waarop deze precario mag worden geheven in 2021.Constante prijzen

De begroting 2021 en de meerjarenraming 2022 - 2024 zijn gebaseerd op basis van het prijspeil per 1 januari 2021 en zijn geraamd in constante prijzen.

Kapitaallasten nieuwe investeringen

Bij de berekening van de kapitaallasten van nieuwe investeringen wordt voor wat betreft de rentecomponent uitgegaan van de begrote marktrente van lang geld te weten 0,74%. De afschrijvingslasten worden op basis van artikel 9 van de financiële verordening 2017 bepaald en begroot met ingang van het begrotingsjaar volgend op het jaar waarin de investering wordt gerealiseerd. In de eerste jaarschijf (jaar van realisatie) wordt bij de bepaling van het renteomslag–percentage een half jaar rente geraamd.

Aantal bijstandsuitkeringen

Voor het aantal bijstandsuitkeringen (maatstaf algemene uitkering) verwachten we gezien de crisis rond de  COVID-19 een stijging voor de komende jaren. Het is lastig in te schatten hoe hoog deze stijging zal zijn en hoe lang deze zal duren. Op dit moment zien we een toename van aanvragen en bereiken van het macro-economisch budget vanuit het Rijk voor dit doel zal toenemen. Wij zijn daarom in eerste instantie uitgegaan van een stijging van 10%. Indien in de nabije toekomst meer inzicht ontstaat, dan zullen we deze aantallen bijstellen.

 

2021

2022

2023

2024

Participatiewet

248

273

273

273

IOAW/IOAZ

19

20

20

20

BBZ

2

2

2

2

Totaal

268

295

295

295Subsidies en inkomensoverdrachten

In het BBV wordt nader onderscheid gemaakt tussen subsidies en inkomensoverdrachten. De subsidies en inkomensoverdrachten voor 2021 zijn geraamd op basis van het niveau van 2020, vermeerderd met de inflatiecorrectie.

Stortingen in voorzieningen

De stortingen in de voorzieningen zijn gebaseerd op de meest actuele beheersplannen, waarbij de verrekeningen met de voorzieningen voor riolering zijn gebaseerd op het Watertakenplan Olburgen 2018-2022.  Voor onderhoud van wegen is begin 2018 (weer) een voorziening ingesteld. Dit o.a. op grond van de beschikbaarheid van een actueel beheersplan. Enkele beheerplannen worden geactualiseerd en na actualisatie ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.

Saldering reserves

De dotatie en onttrekking van enkele bestemmingsreserves gebeurt op begrotingsbasis budgettair neutraal (dotatie gelijk aan onttrekking) of op basis van een realistische planning (bestemmingsreserve kapitaallasten). Op rekeningbasis wordt op basis van het werkelijke saldo gedoteerd, dan wel onttrokken.

Het gaat hierbij om de volgende bestemmingsreserves:

  • bestemmingsreserve kapitaallasten;
  • bestemmingsreserve rehabilitatie wegen;
  • bestemmingsreserve groot onderhoud kapitaalgoederen.

Dividend

De dividendinkomsten zijn geraamd op basis van de dividenduitkeringen over de afgelopen jaren.