Uitgaven

15,8%

€ -5.244.516

15,8% Complete

Inkomsten

0,94%

€ 311.745

0,94% Complete

Saldo

0%

€ -4.932.771

Programma 5 Algemene dienst en financiën

Uitgaven

15,8%

€ -5.244.516

15,8% Complete

Inkomsten

0,94%

€ 311.745

0,94% Complete

Saldo

0%

€ -4.932.771

Korte beschrijving

Dit programma bevat onder andere personeel en organisatie, bedrijfsvoering en financiën.

Wat willen we bereiken?

5.01 Een gezonde financiële positie.

Onze gemeente staat er financieel goed voor en dat willen we ook zo houden. De begroting is in evenwicht en onze reservepositie is gezond. Én we zijn schuldenvrij.

De omvang van de algemene reserve is bij de start van de zittingsperiode van het huidige college ongeveer 8 miljoen euro. De omvang van de algemene reserve moet eind 2022 ten minste gelijk zijn aan dit bedrag.

We willen een degelijke begroting. Dit betekent dat de begrote structurele uitgaven ten minste goedgemaakt moeten kunnen worden met structurele inkomsten.

Wat gaan we daarvoor doen?

5.02 Een lage belastingdruk.

We willen de lastendruk voor onze Doesburgers en bedrijven zo beperkt mogelijk houden. We willen dat dan doen vanuit de pakketgedachte. Dat wil zeggen dat we de totale lastendruk voor de afvalstoffenheffing, de rioolheffingen en de OZB niet meer willen laten stijgen dan de reguliere inflatiecorrectie. Waar mogelijk willen we lasten verlichten. Dit geldt met name voor de afvalstoffenheffing.

Wat gaan we daarvoor doen?

5.03 Optimalisatie van de gemeentelijke dienstverlening en bedrijfsvoering.

We willen zo weinig mogelijk bureaucratie. We maken onze klantprocessen zo eenvoudig en toegankelijk mogelijk en we schrappen overbodige regels. In het programma Digitaal Werken en Dienstverlenen wordt de komende 2 jaar intensief gewerkt aan het verbeteren van onze dienstverlening en bedrijfsvoering. Dit programma kent 3 projecten, het project Digitaal Dienstverlenen, het project Digitaal Samenwerken en het project Sociaal Domein.

Wat gaan we daarvoor doen?

5.04 Toekomstbestendige invulling van huisvesting fysieke loketten gemeentelijke dienstverlening en ambtelijke organisatie en bestuur.

We willen een toekomstbestendige huisvesting realiseren voor wat betreft de fysieke loketten waar gemeentelijke dienstverlening wordt verzorgd en de ambtelijke organisatie en bestuur.
We stellen in dit kader een strategisch plan huisvesting op die aan de raad wordt voorgelegd en de uitkomsten hiervan zullen verder worden uitgewerkt en gerealiseerd.

Wat gaan we daarvoor doen?

5.05 We willen ons gemeentelijk vastgoed op een efficiënte wijze beheren en onderhouden.

Doesburg heeft derien gebouwen in eigendom en beheer. Voor het reguliere onderhoud wordt gewerkt met een meerjarig onderhoudsprogramma (MJOP). Op de lange termijn zullen keuzes gemaakt moeten worden over het beheer en onderhoud van deze panden. Het opstellen van een gemeentelijk vastgoedbeheerplan is de eerste stap. Hierin komen organisatiestructuur, werkprocessen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, planning en control als onderwerpen terug. Het structureel programmatisch onderhouden van het gemeentelijk vastgoed volgens het vastgesteld meerjaren onderhoudsplan (MJOP) hebben we daarmee beter geborgd. We houden hierbij rekening met het strategisch huisvestingsplan en verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2019 BGR 2020 na wijziging (2020) Primitieve begroting 2021 Primitieve begroting 2022 Primitieve begroting 2023 Primitieve begroting 2024
Lasten
0.4 Overhead 5.482.613 5.919.668 5.362.284 5.407.486 5.296.395 5.291.811
0.5 Treasury 594 603 3.369 3.369 3.369 3.369
Totaal Lasten 5.483.207 5.920.271 5.365.653 5.410.855 5.299.764 5.295.180
Baten
0.4 Overhead 130.716 134.711 683 683 683 683
0.5 Treasury 351.836 337.180 335.432 330.530 325.599 320.637
Totaal Baten 482.552 471.891 336.115 331.213 326.282 321.320

Toelichting op budgetafwijkingen

Taakveld 0.4 Overhead: Lasten €535.000 (Daling) en Baten €180.000 (Daling)

De lasten van deze overheadbudgetten zijn aangepast op grond van de uitgangspunten die zijn opgenomen in de kadernota 2021. Ten op zichte van de gewijzigde begroting 2020 zijn er in de primaire begroting voor 2021 nog geen kosten voor inhuur derden geraamd.  [Deze inhuur wordt in 2020 bekostigd uit reguliere personele budgetten maar ook uit taakvelden van andere programma's, projectbudgetten en daartoe ingestelde bestemmingsreserves. Om verplichtingen en budgetten goed te kunnen bewaken, worden hiervan in het lopende begrotingsjaar begrotingswijzigingen gemaakt.]

Ten gunste van deze post zijn aan de baten kant in 2020 gee detacheringsvergoedingen voor personeel geraamd. E.e.a. hangt samen met de raming van lasten op dit taakveld.

 

Beleidsindicatoren

Met de wijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) van 5 maart 2016 zijn provincies en gemeenten voortaan gehouden om in de programma’s in de begroting en in de het jaarverslag, de maatschappelijke effecten die met de verschillende programma’s worden beoogd of gerealiseerd, toe te lichten aan de hand van beleidsindicatoren. Deze indicatoren dragen bij om de begroting en jaarverslagen beleidsmatiger te maken, zodat staten- en raadsleden op de belangrijke momenten in een beleidscyclus zich een beeld kunnen vormen over behaalde beleidsresultaten en te behalen beleidsresultaten. Hieronder vindt u de beleidsindicatoren behorende bij programma 5.

Indicator en beschrijving Periode  Waarde

Formatie
Fte per 1.000 inwoners

2020 8
Bezetting
Fte per 1.000 inwoners
2020 8
Apparaatkosten
Kosten per inwoner
2020 € 859
Externe inhuur 
Kosten als % van de totale loonsom + totale kosten externe inhuur
2020 5,8%
Overhead
% van de totale lasten
2020 14,8%

Verbonden partijen

In de paragraaf Verbonden partijen vindt u een totaallijst met partijen waarmee Doesburg banden is aangegaan ter behartiging van bepaalde publieke belangen. De verbonden partijen die bijdragen aan de doelstellingen van het programma Algemene dienst en Financiën worden hieronder toegelicht.

BNG bank

Het openbaar belang

BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Gelet op de wijze waarop BNG Bank het openbaar belang behartigt wordt het aandelenbezit gezien als een duurzame belegging.

Veranderingen gedurende begrotingsjaar
Er worden geen veranderingen verwacht gedurende het begrotingsjaar 2021.

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij

Het bestaande beleid voortzetten.

Alliander N.V.

Het publieke belang

Alliander N.V. is de holding van een netwerkbedrijf. De dochterbedrijven zijn netbeheerders voor het transport van (duurzame) energie. De Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) uit 2007 verplicht energiebedrijven tot een volledige splitsing. In 2009 is het productie- en leveringsbedrijf Nuon Energy afgesplitst en verkocht aan het Zweedse Vattenfall. De naam N.V. Nuon is gewijzigd in Alliander N.V. Bij de verkoop  van de aandelen Nuon zijn wij eigenaar geworden van een aantal aandelen Alliander N.V., dat gelijk is aan het verkochte aantal aandelen N.V. Nuon.

Veranderingen gedurende begrotingsjaar
Er worden geen veranderingen verwacht gedurende het begrotingsjaar 2021.

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij

Het bestaande beleid voortzetten.

Vitens

Het publieke belang

Onze gemeente is samen met nog 70 andere gemeenten, de provincies Gelderland en Overijssel en de N.V. Nuon aandeelhouder van Vitens. Vitens is het waterbedrijf voor ruim 4 miljoen mensen en bedrijven in Friesland, Overijssel, Flevoland, Gelderland en Utrecht.

Veranderingen gedurende begrotingsjaar
Er worden geen veranderingen verwacht gedurende het begrotingsjaar 2021.

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij

Het bestaande beleid voortzetten.

Deelneming Aantal aandelen 2019 Percentage deelneming Eigen vermogen Vreemd vermogen Exploitatie resultaat Verslagjaar
BNG bank 27.612 0,05% € 4.154 mln € 149.689mln € 142 mln 2019
Alliander N.V. 172.952 0,13% € 4.224 mln € 4.567 mln € 253 mln 2019
Vitens 17.843 0,24% € 533 mln € 1.293 mln €11 mln 2019
Circulus Berkel 273 3,27% € 14,6 mln € 39,5 mln € 0,8 mln 2019