Balans

Activa en Passiva

 

 

ACTIVA 31-12-2020 31-12-2019
Vaste activa
Materiële vaste activa 21.477.704 19.894.455
Investeringen met een economisch nut: 10.321.432 9.435.032
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven 8.404.082 7.757.884
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 2.752.189 2.701.539
Financiële vaste activa 4.683.697 4.881.919
Kapitaalverstrekkingen aan:
- overige verbonden partijen 101.430 101.430
Leningen aan:
- woningbouwcorporaties 1.216.715 1.291.769
- overige verbonden partijen 810.435 931.178
Overige langlopende leningen u/g 2.555.118 2.557.543
TOTAAL VASTE ACTIVA 26.161.401 24.776.374
VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden -177.992 407.237
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie -177.992 406.531
Gereed product en handelsgoederen 706
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 4.207.989 4.316.297
Vorderingen op openbare lichamen 54.324 43.041
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 3.419.911 3.532.888
Overige vorderingen 733.754 740.367
Liquide middelen 432.638 286.593
Kas- en banksaldi 432.638 286.593,00
Overlopende activa 4.175.660 4.161.267
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel uitgesplitst naar de nog te ontvangen bedragen van :
- overige Nederlandse overheidslichamen 179.871 103.327
Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen 3.995.789 4.057.940
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA 8.638.295 9.171.393
TOTAAL-GENERAAL 34.799.696 33.947.767
PASSIVA 31-12-2020 31-12-2019
VASTE PASSIVA
Eigen vermogen 23.449.798 26.210.969
Algemene reserve 5.199.719 13.085.158
Bestemmingsreserves 18.652.212 14.051.042
Gerealiseerde resultaat -402.133 -925.231
Voorzieningen 2.882.164 2.743.402
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s 628.402 638.590
Voorzieningen ter egalisering van kosten 861.097 569.544
Voorzieningen voor bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven 1.392.665 1.535.268
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer
Onderhandse leningen van:
- binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen
Waarborgsommen
TOTAAL VASTE PASSIVA 26.331.963 28.954.371
VLOTTENDE PASSIVA
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 3.230.480 3.117.529
Banksaldi
Overige schulden 3.230.480 3.117.529
Overlopende passiva 5.237.253 1.875.867
Verpichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergeljkbaar volume
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren uitgesplitst naar de bedragen van:
- het Rijk 3.999.407 41.229
- Overige Nederlandse overheidslichamen 681.389 206.862
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen 556.457 1.627.777
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA
TOTAAL-GENERAAL 34.799.696 33.947.767
Gewaarborgde geldleningen / garantstellingen 2.401.197 2.868.442