Toelichting op het overzicht van baten en lasten

Analyse van het resultaat t.o.v. de begroting

Algemene verwijzing naar de toelichting bij de programma's

Hoewel de toelichting op de afwijkingen van de baten en lasten per programma en op taakveld niveau onderdeel is van de jaarrekening 2020, is deze toelichting uit oogpunt van efficiency opgenomen bij de programma's in het jaarverslag van 2020. Deze toelichting op de afwijkingen ten opzichte van de gewijzigde begroting 2020 van de gemeente Doesburg treft u dan ook bij de programma's in het jaarverslag aan en wordt geacht ook onderdeel te zijn van deze jaarrekening die door de externe accountant is gecontroleerd.

Incidentele baten en lasten

Overzicht incidentele begrotingsafwijkingen

In onderstaande tabel zijn de als incidentele kwalificerende afwijkingen (ten opzichte van de gewijzigde begroting 2020 weergegeven. Voor de aansluiting met het resultaat van de jaarrekening zijn in de programma's het overig resultaat weergegeven. Voor de toelichting op de incidentele afwijkingen wordt u verwezen naar de programma's.

 

Prog. Taakveld Toelichting V/N Begroot Werkelijk Saldo
01 0.1 Lasten 0.1 Pensioenvoorziening BenW N 0 -112.000 -112.000
02 2.1 Baten 2.1 Vrijval voorziening wegen V 94.000 94.000
02 5.4 Lasten 5.4 Ontwikkelen E-depot - 12.000 12.000 0
02 5.7 Lasten 5.7 Uitbesteed openbaar groen (2019 en 2020) - 87.000 87.000 0
02 5.1 Lasten 5.1 Buurtsportcoaches (2019 t/m 2021. Bron: programmabegroting 2019-2022) 35.000 35.000 0
03 8.1 Lasten 8.1 Planvoorbereiding sportaccommodaties V 80.000 80.000
03 8.2 Lasten 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) N 0 -45.000 -45.000
03 5.3 Lasten 5.3 Cultuurbeleid (cultuurmaker, stimulering culturele activiteiten en gecertificeerde musea; 2018-2020) 38.000 38.000 0
04 4.3 Lasten 4.3 Budget natuur- en milieu-educatie (2018-2020) - 10.000 10.000 0
04 6.3 Baten 6.3 Uitvoeringskosten TOZO V 188.000 188.000
05 0.5 Baten 0.5 Dividendopbrengsten N 0 -30.000 -30.000
05 0.5 Lasten 0.4 Evenementencoördinator (2019 en 2020. Bron: programmabegroting 2019-2022) - 46.000 46.000 0
90 0.10 Baten 0.10 Dekking uit algemene reserve budget natuur- en milieu-educatie (2018-2020) - 10.000 10.000 0
90 0.8 Lasten 0.8 Onvoorzien - 15.000 0 15.000
90 0.8 Lasten 0.8 BTW onderzoek V 0 125.000 125.000
315.000