Bijlagen

Verloop BBV beleidsindicatoren

Verloop BBV indicatoren

In deze bijlage vind u een verloop van alle beleidsindicatoren van onze gemeente. Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) schrijft voor dat we in de jaarrekening een aantal verplichte indicatoren opnemen. De gegevens voor deze indicatoren zijn verkregen via www.waarstaatjegemeente.nl, eigen waarnemingen of andere betrwoubare bronnen. Daar waar gegevens voor handen zijn is een trend weergegeven in de bijlage.

Jaartal
Programma Indicator Eenheid Bron 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
5 Formatie Fte per 1.000 inwoners Eigen gegevens 8,5 8,5 8,5
5 Bezetting Fte per 1.000 inwoners Eigen gegevens 7,7 7,3 7,3
5 Apparaatskosten Kosten per inwoner Eigen gegevens 517,0 740,0 740,0
5 Externe inhuur Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen Eigen gegevens 23,0 16,5 16,5
5 Overhead % van totale lasten Eigen gegevens 13,0 10,7 10,7
1 Verwijzingen Halt Aantal per 10.000 jongeren Bureau Halt 40,0 50,0 80,0 60,0 70,0 100,0 110,0
1 Winkeldiefstallen aantal per 1.000 inwoners CBS 0,9 0,4 0,9 1,3 1,8 0,9
1 Geweldsmisdrijven aantal per 1.000 inwoners CBS 2,3 2,7 4,0 4,4 2,6 4,8 5,2
1 Diefstallen uit woning aantal per 1.000 inwoners CBS 0,4 1,3 2,6 3,1 2,6 3,1
1 Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) aantal per 1.000 inwoners CBS 5,0 6,7 6,2 8,8 15,4 12,3 10,9
3 Functiemenging % LISA 41,9 41,3 41,0 40,3 41,9 41,9
3 Vestigingen (van bedrijven) aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar LISA 133,2 124,0 121,4 118,9 115,6 112,5
4 Absoluut Verzuim aantal per 1.000 leerlingen DUO / Ingrado 1,2 1,2 2,3 6,2
4 Relatief verzuim aantal per 1.000 leerlingen DUO / Ingrado 20,0 41,0 45,0 42,0 47,0 53,0
4 Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs DUO / Ingrado 2,2 1,4 2,7 2,3 2,1 3,1
2 Niet-sporters % Gezonheids-enquete (CBS, RIVM) 54,6
4 Banen Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijg 15-64 jaar CBS / LISA 551,7 522,6 507,7 495,4 519,4 511,9
4 Jongeren met een delict voor de rechter % 12 t/m 21 jarigen CBS Jeugd 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
4 Kinderen in uitkeringsgezin % kinderen tot 18 jaar CBS Jeugd 5,0 6,0 6,0 7,0 7,0 8,0
4 Netto arbeidsparticipatie % van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking CBS 63,9 62,7 62,1 61,2 59,9 60,5
4 Werkloze jongeren % 16 t/m 22 jarigen CBS Jeugd 2,0 3,0 3,0 4,0 2,0 2,0
4 Personen met een bijstandsuitkering aantal per 1.000 inwoners CBS 494,5 397,9 406,9 474,5 491,1 470,1
4 Personen met lopende re-integratievoorzieningen aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar CBS 634,1 608,2 648,0 767,2 867,0 877,0
4 Jongeren met jeugdhulp % van alle jongeren tot 18 jaar CBS Jeugd 12,4 11,9 10,8 11,1 10,4 9,1
4 Jongeren met jeugdbescherming % van alle jongeren tot 18 jaar CBS Jeugd 2,0 1,9 1,3 1,2 1,2 1,1
4 jongeren met jeugdclassering % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar CBS Jeugd 0,7 0,7 1,0 0,8
4 clienten met een maatwerkarrangement Wmo Aantal per 10.000 inwoners CBS - MSD Wmo 730,0 760,0 670,0 660,0 660,0 650,0
2 omvang huishoudelijk restafval kg/inwoner CBS 61,2 111,0 114,0 115,0 122,0
2 Hernieuwbare elektriciteit % RWS 2,5 1,4 0,0 0,6
3 Gemiddelde WOZ waarde Duizend euro CBS 211,0 198,0 190,0 185,0 184,0
3 nieuw gebouwde woningen Aantal per 1.000 woningen BAG 10,4 7,0 0,4 7,1 1,0 13,5
3 Demografische druk % CBS 81,1 89,1 78,4 77,3 77,4 75,9
3 gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuidhouden in Euro's COELO 682 659,0 558,0 563,0 573,0 564,0 513,0
3 gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens in Euro's COELO 910 873,0 770,0 818,0 843,0 832,0 762,0

Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen

SiSa opgave

In de jaarrekening dient rekening te worden gehouden met de regeling Single Information, Single Audit (SiSa-regeling). Dit is de verantwoording van specifieke uitkeringen van het rijk, waardoor geen afzonderlijke accountantsverklaringen meer nodig zijn.

In het onderstaande overzicht zijn de specifieke uitkeringen van het rijk over 2020 voor de gemeente Doesburg opgenomen, die vallen onder de SiSa-regeling.

 

Definitief SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2020 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 5 februari 2021
FIN B1 Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek Aantal gedupeerden (met overlegbare bevestigingsbrief van Belastingdienst/Toeslagen Besteding (jaar T) van onderdelen a, b en d. (artikel 3) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van onderdelen a, b en d (artikel 3) Besteding (jaar T) van onderdeel c (artikel 3) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van onderdeel c (artikel 3) Eindverantwoording (Ja/Nee)
Gemeenten
Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: B1/01 Indicator: B1/02 Indicator: B1/03 Indicator: B1/04 Indicator: B1/05 Indicator: B1/06
0 € 0 € 0 € 0 € 0 Nee
BZK C1 Regeling specifieke uitkering Reductie Energiegebruik Totaal ontvangen bedrag beschikking Eindverantwoording (Ja/Nee)
Gemeenten
Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: C1/01 Indicator: C1/02
€ 125.244 Nee
Projectnaam/nummer per project Besteding (jaar T) per project Bestedingen (jaar T) komen overeen met ingediende projectplan (Ja/Nee) Besteding (jaar T) aan afwijkingen.
Alleen invullen bij akkoord ministerie.
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R
Indicator: C1/03 Indicator: C1/04 Indicator: C1/05 Indicator: C1/06
1 Projecten Doesburg € 13.785 Nee
Kopie projectnaam/nummer Cumulatieve totale bestedingen (t/m jaar T) Toelichting Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)
Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: C1/07 Indicator: C1/08 Indicator: C1/09 Indicator: C1/10
1 Projecten Doesburg € 13.785 Nee
BZK C30 Specifieke uitkeringen proeftuinen aardgasvrije wijken 2e ronde Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) te laste van Rijksmiddelen Aantal (t/m jaar T) aardgasvrij gemaakte bestaande woningen en andere gebouwen in de wijk Aantal (t/m jaar T) aardgasvrij-readygemaakte bestaande woningen en andere gebouwen in de wijk Aanvraag is volgens plan/aanvraag uitgevoerd (Ja/Nee) Eventuele toelichting op niet volgens plan/aanvraag uitgevoerde projecten
Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie Indicator 06 verplicht als hier 'Nee' wordt ingevuld Verplicht als bij indicator 05 'Nee' is ingevuld
Gemeenten
Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle D2 Aard controle D2 Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: C30/01 Indicator: C30/02 Indicator: C30/03 Indicator: C30/04 Indicator: C30/05 Indicator: C30/06
€ 206.966 € 206.966 0 0 Ja
Eindverantwoording (Ja/Nee)
Aard controle n.v.t.
Indicator: C30/07
Nee
OCW D8 Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OAB) Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO) Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO) Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO) Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)
Gemeenten
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: D8/01 Indicator: D8/02 Indicator: D8/03 Indicator: D8/04
€ 228.461 € 7.586 € 0 € 115.747
Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid
Bedrag Bedrag
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R
Indicator: D8/05 Indicator: D8/06 Indicator: D8/07 Indicator: D8/08
1
EZK F9 Regeling specifieke uitkering Extern Advies Warmtetransitie Projectnaam/nummer Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T) Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) Toelichting
Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: F9/01 Indicator: F9/02 Indicator: F9/03 Indicator: F9/04 Indicator: F9/05
1 Werklijn4 warmte € 2.480 € 2.480 Nee
Eindverantwoording (Ja/Nee)
Aard controle n.v.t.
Indicator: F9/05
Nee
SZW G2 Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2020 Besteding (jaar T) algemene bijstand Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk) Besteding (jaar T) IOAW Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk) Besteding (jaar T) IOAZ Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)
Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente
Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr I.1 Participatiewet (PW) I.1 Participatiewet (PW) I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: G2/01 Indicator: G2/02 Indicator: G2/03 Indicator: G2/04 Indicator: G2/05 Indicator: G2/06
€ 3.474.498 € 104.457 € 260.710 € 184 € 19.415 € 10
Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk) Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk) Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)
Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente
I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004) I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004) I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) I.7 Participatiewet (PW) I.7 Participatiewet (PW)
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: G2/07 Indicator: G2/08 Indicator: G2/09 Indicator: G2/10 Indicator: G2/11 Indicator: G2/12
€ 8.340 € 1.883 € 0 € 135.063 € 0 Ja
SZW G3 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeentedeel 2020 Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Rijk) Baten vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk) Besteding (jaar T) Bob Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk) Besteding (jaar T) uitvoerings- en onderzoekskosten artikel 56, eerste en tweede lid, Bbz 2004 (exclusief Bob)
Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004
Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: G3/01 Indicator: G3/02 Indicator: G3/03 Indicator: G3/04 Indicator: G3/05 Indicator: G3/06
€ 0 € 0 € 7.954 € 0 € 0 € 5.654
Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)
Aard controle n.v.t.
Indicator: G3/07
Ja
SZW G4 Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) _gemeentedeel 2020 Welke regeling betreft het? Besteding (jaar T) levensonderhoud Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Baten (jaar T) levensonderhoud Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (aflossing) Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (overig)
Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: G4/01 Indicator: G4/02 Indicator: G4/03 Indicator: G4/04 Indicator: G4/05 Indicator: G4/06
1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) € 653.995 € 125.583 € 105 € 0 € 0
2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020) € 261.697 € 14.550 € 8.848 € 0 € 0
3 Tozo 3 (1 oktober t/m 31 december 2020) € 27.733 € 20.314 € 277 € 0 € 0
Kopie regeling Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T) Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T) Totaal bedrag vorderingen levensonderhoud (jaar T) Tozo 1 (i.v.m. verstrekte voorschotten op Tozo-aanvragen levensonderhoud welke zijn ingediend vóór 22 april 2020) Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: G4/07 Indicator: G4/08 Indicator: G4/09 Indicator: G4/10 Indicator: G4/11
1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) 186 31 € 0 Ja
2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020) 45 3 Ja
3 Tozo 3 (1 oktober t/m 31 december 2020) 29 3 Ja
Kopie regeling Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht) Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), aflossing Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), overig Uitvoeringskosten (jaar T) uitvoering Tozo buitenland (gemeente Maastricht)
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: G4/12 Indicator: G4/13 Indicator: G4/14 Indicator: G4/15 Indicator: G4/16
1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)
2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)
3 Tozo 3 (1 oktober t/m 31 december 2020)
VWS H4 Regeling specifieke uitkering stimulering sport Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T) Overig (jaar T) ten opzichte van ontvangen Rijksbijdrage - automatisch ingevuld
Gemeenten
Aard controle R. Aard controle n.v.t.
Indicator: H4/01 Indicator: H4/02
€ 116.087 -€ 214.008
Projectnaam/nummer Totale aanvraag per project (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen Verrekening (jaar T) Onroerende zaken (sportaccommodaties) per project ten laste van Rijksmiddelen Verrekening (jaar T) Roerende zaken sportbeoefening en sportstimulering per project ten laste van Rijksmiddelen Verrekening (jaar T) overige kosten per project ten laste van Rijksmiddelen Toelichting
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: H4/03 Indicator: H4/04 Indicator: H4/05 Indicator: H4/06 Indicator: H4/07 Indicator: H4/08
1 1.3 Onr. Zaken - onderhoud € 0 € 0
2 2.2 Roer. Zaken - dienstverl. € 106.290 € 106.290
3 2.3 Roer. Zaken - beh. & expl. € 204.757 € 204.757
4 3.1 Ov. Kosten - BTW meng% € 19.048 € 19.048
Kopie projectnaam/nummer Totale besteding (jaar T) per project ten lasten van Rijksmiddelen (automatische berekening) Percentage besteed (jaar T) per project ten opzichte van aanvraag ten laste van Rijksmiddelen (automatische berekening)
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R
Indicator: H4/09 Indicator: H4/10 Indicator: H4/11
1 1.3 Onr. Zaken - onderhoud 0%
2 2.2 Roer. Zaken - dienstverl. € 106.290 92%
3 2.3 Roer. Zaken - beh. & expl. € 204.757 176%
4 3.1 Ov. Kosten - BTW meng% € 19.048 16%
VWS H8 Regeling Sportakkoord Besteding aanstellen sportformateur (jaar T) Besteding uitvoering sportakkoord (jaar T) Cumulatieve besteding aanstellen sportformateur (t/m jaar T) Cumulatieve besteding uitvoering sportakkoord (t/m jaar T) Eindverantwoording (Ja/Nee)
Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd
Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: H8/01 Indicator: H8/02 Indicator: H8/03 Indicator: H8/04 Indicator: H8/05
€ 0 € 0 € 0 € 0 Nee

Gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Totaaloverzicht exploitatiebudgetten

 

 

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2019 Primitieve begroting 2020 BGR 2020 na wijziging (2020) Realisatie 2020 Saldo 2020
Lasten
0.1 Bestuur 1.046 819 905 1.001 -96
0.10 Mutaties reserves 6.193 332 6.643 6.652 -9
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten -925 0 0 0 0
0.2 Burgerzaken 323 331 339 304 35
0.4 Overhead 5.483 5.244 5.775 5.726 49
0.5 Treasury 1 1 1 0 1
0.61 OZB woningen 154 152 152 139 13
0.62 OZB niet-woningen 7 5 5 6 0
0.64 Belastingen overig 132 119 144 136 8
0.8 Overige baten en lasten -104 -468 -859 17 -876
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 91 0 10 14 -4
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 767 820 804 787 18
1.2 Openbare orde en veiligheid 300 313 303 302 1
2.1 Verkeer en vervoer 1.241 1.468 1.272 1.177 95
2.2 Parkeren 65 64 74 73 1
2.3 Recreatieve havens 89 91 91 88 3
2.5 Openbaar vervoer 1 1 1 1 0
3.1 Economische ontwikkeling 109 122 125 124 1
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 1 0 0 0 0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 16 16 16 20 -4
3.4 Economische promotie 167 242 233 201 32
4.1 Openbaar basisonderwijs 20 21 21 20 1
4.2 Onderwijshuisvesting 159 211 207 1.327 -1.120
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 761 915 943 826 117
5.1 Sportbeleid en activering 224 215 247 249 -2
5.2 Sportaccommodaties 685 657 670 587 83
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 342 320 351 352 -2
5.4 Musea 168 180 191 183 8
5.5 Cultureel erfgoed 274 178 343 1.022 -679
5.6 Media 299 329 324 316 8
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 865 880 913 919 -7
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1.089 1.197 1.192 1.080 112
6.2 Wijkteams 673 682 781 751 29
6.3 Inkomensregelingen 5.462 5.742 6.594 6.499 95
6.4 Begeleide participatie 1.964 1.697 1.935 1.973 -38
6.5 Arbeidsparticipatie 1.002 1.023 973 921 52
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 397 457 517 601 -83
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 2.819 2.821 2.936 3.050 -114
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 3.717 2.869 3.594 3.934 -340
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 59 62 117 121 -4
6.82 Geëscaleerde zorg 18- -5 22 22 7 15
7.1 Volksgezondheid 293 385 407 358 48
7.2 Riolering 643 696 693 643 50
7.3 Afval 1.114 1.189 1.180 1.207 -27
7.4 Milieubeheer 237 238 368 456 -88
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 104 101 105 112 -7
8.1 Ruimtelijke ordening 57 68 304 239 65
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 140 0 0 788 -788
8.3 Wonen en bouwen 571 359 509 433 76
Totaal Lasten 39.293 33.187 42.472 45.741 -3.269
Baten
0.1 Bestuur 65 0 9 0 9
0.10 Mutaties reserves 6.297 737 7.932 9.011 -1.079
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 0 0 402 -402
0.2 Burgerzaken 165 189 132 115 18
0.4 Overhead 131 29 135 241 -106
0.5 Treasury 352 282 242 211 31
0.61 OZB woningen 1.607 1.647 1.657 1.673 -16
0.62 OZB niet-woningen 439 458 458 463 -5
0.63 Parkeerbelasting 323 405 342 369 -27
0.64 Belastingen overig 666 642 652 640 13
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 19.976 19.953 20.931 20.852 79
0.8 Overige baten en lasten 5 1 1 0 1
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 5 8 12 12 0
1.2 Openbare orde en veiligheid 16 11 9 4 5
2.1 Verkeer en vervoer 116 41 43 62 -20
2.3 Recreatieve havens 60 103 111 60 51
2.4 Economische havens en waterwegen 0 0 0 0 0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 4 8 5 4 1
3.4 Economische promotie 223 236 256 254 2
4.2 Onderwijshuisvesting 21 0 11 11 0
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 219 326 351 241 111
5.1 Sportbeleid en activering 47 8 40 75 -35
5.2 Sportaccommodaties 116 70 65 90 -25
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 270 270 270 270 0
5.4 Musea 21 26 20 20 0
5.5 Cultureel erfgoed 36 10 7 705 -698
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 11 0 0 0 0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 0 0 0 12 -12
6.3 Inkomensregelingen 4.348 4.244 5.144 5.475 -331
6.4 Begeleide participatie 0 0 38 46 -8
6.5 Arbeidsparticipatie 105 175 155 128 27
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 7 51 7 2 5
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 106 186 101 56 45
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 29 0 0 6 -6
7.2 Riolering 1.166 1.204 1.204 1.154 50
7.3 Afval 1.184 1.676 1.791 1.828 -37
7.4 Milieubeheer 13 0 0 98 -98
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 64 66 66 86 -20
8.1 Ruimtelijke ordening 5 1 8 30 -22
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 140 4 4 743 -739
8.3 Wonen en bouwen 937 121 261 290 -29
Totaal Baten 39.293 33.187 42.472 45.741 -3.269

Lijst van gebruikte afkortingen

Lijst van gebruikte afkortingen

ABP Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
AU Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds
AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
BBV Besluit Begroting en Verantwoording
BBZ Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen
BCF BTW Compensatie Fonds
BHV Bedrijfshulpverlening
BIB Begroting In Balans
BNG Bank Nederlandse Gemeenten
BOS Buurt, Onderwijs, Sport
BRIM Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten
BSI Breedte Sport Impuls
CAZ Collectieve Aanvullende Ziektekostenverzekering
CJG Centrum voor Jeugd en Gezin
CROW Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de grond-, water- en wegenbouw en de verkeerstechniek.
FTE FTE staat voor fulltime-equivalent. Het is een rekeneenheid waarmee de omvang van een functie of de personeelssterkte kan worden uitgedrukt. Eén FTE is een volledige werkweek. Een functie van 0,6 FTE is – uitgaande van een werkweek van 36 uur – een functie van 0,6 x 36 = 21,6 uur.
GBA Gemeentelijke Basis Administratie
GISVG Gemeentelijk Informatiesysteem Vastgoed
GO Georganiseerd Overleg
GR Gemeenschappelijke Regeling
GRP Gemeentelijk Rioleringsplan
HRM Human Resource Management
I Incidenteel
IHP Integraal huisvestingsplan (onderwijshuisvesting)
iNUP Overheidsbrede implementatieagenda Nationaal Uitvoeringsprogramma en e-overheid
IOAW Inkomensvoorziening Oudere Arbeidsongeschikte Werknemers
IOAZ Inkomensvoorziening Oudere Arbeidsongeschikte Zelfstandigen
IPO Inter Provinciaal Overleg
KCA Klein Chemisch Afval
KSB Kleine Steden Beleid
MIA Meerjaren Investerings Agenda
MER Milieu Effect Rapportage
MOP Meerjaren Onderhouds Programma
NASB Nationaal Actieplan Sport en Bewegen
OBS Openbare Basisschool
BBS Bijzondere Basisschool
OR Ondernemingsraad
OZB Onroerende zaakbelastingen
Structureel
SPP Strategisch personeelsplan
SiSa Single information Single audit
Turap Tussentijdse rapportage
VGGM Veiligheids– en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
vGRP Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan
VNG Vereniging Nederlandse Gemeenten
VPB Vennootschapsbelasting
WIJ Wet Investeren in Jongeren
WIN Wet inburgering Nieuwkomers
WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WOZ Wet Onroerende Zaakbelasting
WSW Wet Sociale Werkvoorziening
WTPO Watertakenplan Olburgen
WWB Wet Werk en Bijstand

 

 

Gehanteerde afkortingen teams:

Oud

SO
SB
SBO
SUIT
SPAC
PB
WOZ
BMA
BMO
FBB
FDIZ

Nieuw

BV
KCC
LO
SBP
Staf
W&I
WOR
Z&O

Teamindeling tot 1 juli 2019

Stadsontwikkeling
Stadsbeheer
Samenleving beleid en ontwikkeling
Samenleving uitvoering
Samenleving processen, administratie en control
Publieksbureau
WOZ/Heffingen
Bestuur en Management Advies
Bestuur en Management Ondersteuning
Financieel Beleid en Beheer
Facilitaire dienstverlening en interne Zaken

Teamindeling per 1 juli 2019

Bedrijfsvoering
Klant Contactcentrum
Leefomgeving
Strategie, Beleid en Projecten
Staf
Werk en Inkomen
Wonen, Ondernemen en Recreëren
Zorg en Ondersteuning