Stand van zaken programma's

Programma 1 Bestuur en veiligheid in Doesburg

Korte beschrijving

Dit programma bevat onder andere het functioneren van de bestuursorganen, regionale en intergemeentelijke samenwerking, communicatie, openbare orde en veiligheid, burgerzaken en verkiezingen.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan

Doesburg staat voor een transparante, veilige en zelfstandige gemeente die ernaar streeft burgers optimaal bij haar beleid te betrekken. Gemaakte keuzes en beleid worden verantwoord. Daartoe gaan we het communicatiebewustzijn in de organisatie vergroten. We staan voor een veilige omgeving zowel thuis als in de openbare ruimte. Bij vergunningverlening en handhaving in het bijzonder willen we werken met proactief betrokken burgers. We willen een klantgerichte gemeente zijn, die overbodige bureaucratie voorkomt en op een efficiënte manier haar diensten verleent. Daarbij kan uitbreiding van intergemeentelijke samenwerking ook in beeld komen.

Wat willen we bereiken?

1.01 Inwoners en belangenpartijen nadrukkelijker betrekken bij het politieke proces en transparanter zijn in de informatievoorziening.

We gaan  effectieve burgerparticipatie en informatievoorziening realiseren bij de ontwikkeling van beleid, uitvoering en projecten.

Wat gaan we daarvoor doen?

1.02 Wij zorgen er voor dat de privacy en informatieveiligheid van en voor onze inwoners goed zijn geborgd.

We actualiseren het Informatiebeveiligingsplan van de gemeente. We voeren praktische maatregelen door om het beveiligingsniveau te verhogen en we monitoren en evalueren regelmatig in samenspraak met de functionaris gegevensbescherming.

Wat gaan we daarvoor doen?

1.03 Een veilige samenleving.

Er komt een veiligheidsanalyse die als basis dient voor de nota integrale veiligheid 2019-2022. Op basis van een ondermijningsanalyse gaan we concreet aan het werk met bestrijding van ondermijnende criminaliteit. We zetten maximaal in op het behoud van de brandweer- en politiepost in onze gemeente.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2019 Primitieve begroting 2020 BGR 2020 na wijziging (2020) Realisatie 2020 Saldo 2020
Lasten
0.1 Bestuur 1.046 819 905 1.001 -96
0.2 Burgerzaken 323 331 339 304 35
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 767 820 804 787 18
1.2 Openbare orde en veiligheid 300 313 303 302 1
Totaal Lasten 2.436 2.283 2.351 2.394 -43
Baten
0.1 Bestuur 65 0 9 0 9
0.2 Burgerzaken 165 189 132 115 18
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 5 8 12 12 0
1.2 Openbare orde en veiligheid 16 11 9 4 5
Totaal Baten 251 208 162 131 31

Toelichting op de budgetafwijkingen

Taakveld 0.1 Bestuur:  Hogere Lasten €96.000 (Nadeel)  /  Lagere Baten €9.000 (Nadeel)

De hogere lasten worden grotendeels verklaard doordat de pensioenpremies hoger uitvallen (-€112.000) dan in eerste instantie was ingeschat en door een toename in de accountantskosten (-€6.000). 

We hebben een pensioenverzekering afgesloten bij ASR/ Loyalis voor onze wethouders. Door het afsluiten van deze verzekering zijn de uitkeringen van pensioenen aan wethouders financieel afgedekt. In 2020 is er eenmalig een extra bedrag van 29.498 aan de verzekeraar betaald om de uitkeringen te kunnen blijven garanderen. De extra storting was nodig omdat de premie werd verhoogd en de beleggingsresultaten tegenvielen. Het budget waaruit we de pensioenpremies betalen, bedraagt nu € 59.506
In 2021 gaan we op zoek naar een andere verzekering voor de wethouders pensioenen. Dit is nodig omdat ASR met dit producten stopt per 1 januari 2022.

Beleidsindicatoren

Met de wijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) van 5 maart 2016 zijn provincies en gemeenten voortaan gehouden om in de programma’s in de begroting en in het jaarverslag, de maatschappelijke effecten die met de verschillende programma’s worden beoogd of gerealiseerd, toe te lichten aan de hand van beleidsindicatoren. Deze indicatoren dragen bij om de begroting en jaarverslagen beleidsmatiger te maken, zodat staten- en raadsleden op de belangrijke momenten in een beleidscyclus zich een beeld kunnen vormen over behaalde beleidsresultaten en te behalen beleidsresultaten. Hieronder vindt u de beleidsindicatoren behorende bij programma 1.

Indicator en beschrijving

Periode

 

Verwijzingen Halt
Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar.
2020 40
Winkeldiefstallen
Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners
2019 0,9
Geweldsmisdrijven
Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).
2020 2,3
Diefstallen uit woning
Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners
2019 0,4
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)
Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners
2020 5

Verbonden partijen

In de paragraaf Verbonden partijen vindt u een totaallijst met partijen waarmee Doesburg banden is aangegaan ter behartiging van bepaalde publieke belangen. De verbonden partijen die bijdragen aan de doelstellingen van het programma Bestuur en Veiligheid in Doesburg worden hieronder toegelicht.


Gemeenschappelijk orgaan regio Arnhem-Nijmegen

Het publieke belang
Het gemeenschappelijk orgaan is een samenwerkingsverband dat de belangen behartigt van de deelnemende gemeenten in de regio. Dit kunnen individuele belangen zijn, maar ook regionale. Daarnaast voeren zij gemeenschappelijke taken uit voor de gemeenten in de regio.

Veranderingen gedurende verslagjaar
Geen.


Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
Het bestaande beleid voortzetten.

 

Veiligheid- en Gezondheidsregio Gelderland Midden

Het publieke belang
Veiligheid- en Gezondheidsregio Gelderland Midden is in 2002 ontstaan door een fusie van Hulpverlening Arnhem en omstreken en de Regionale brandweer en de GGD West-Veluwe/Vallei. De gemeenschappelijke regeling verzorgt voor 16 gemeenten in de regio Midden Gelderland de regionale brandweer, ambulancezorg en volksgezondheid/GGD.

Veranderingen gedurende verslagjaar
Geen.


Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
Het bestaande beleid voortzetten.


Streekarchivariaat de Liemers en Doesburg

Het publieke belang
Het Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg is een in 1959 gestart samenwerkingsverband dat de archieven beheert van de gemeenten Doesburg, Duiven, Rijnwaarden, Westervoort en Zevenaar. De kosten van het Streekarchivariaat worden over de deelnemende gemeenten verdeeld op basis van inwoners en naar rato van werktijden. Het percentage deelneming is berekend aan de hand van het aandeel in de totale kosten.

Veranderingen gedurende verslagjaar
Geen.


Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
Het bestaande beleid voortzetten.

 

 Gemeenschappelijke regelingen

P

GR bijdrage 2020

Percentage deelneming

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Exploitatie-
resultaat

Verslagjaar

 

Gemeenschappelijk orgaan regio Arnhem-Nijmegen

1

€ 29.127

1,6%

€ 153.612   0

2019

Veiligheid- en Gezondheids-regio Gelderland Midden

1/4

€ 1.053.652

1,7%

€ 7,3 mln
€ 43 mln € 1,4 mln

2019

Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg

1

€ 73.975

18,6%

€ 3.117 € 50.536 € 0

2019

 

Programma 2 Leefbaar en duurzaam Doesburg

Korte beschrijving

Dit programma bevat onder meer het beleid ten aanzien van de openbare ruimte, waaronder groen, spelen, verkeer en vervoer. Daarnaast valt onder dit programma het energieneutraal maken van de gemeente in 2050. Binnen het programma vallen ook de projecten herinrichting kernwinkelgebied en Kloostertuin.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan?

Wij werken aan een goede woon- en werkomgeving in een prettige groene omgeving. Ten aanzien van verkeer en vervoer wordt gestreefd naar een goede bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid. Natuurwaarden in Doesburg moeten worden behouden en versterkt om de leefbaarheid en aantrekkelijkheid te vergroten. Het energieverbruik van de gemeente wordt zoveel mogelijk teruggedrongen en de gescheiden afvalinzameling wordt verder geoptimaliseerd. Ten aanzien van het gemeentelijk vastgoed worden accommodaties zo efficiënt mogelijk benut en krijgen deze een multifunctioneel karakter. Tenslotte koesteren we het historisch en monumentaal karakter van onze stad.

Wat willen we bereiken?

2.01 Prettige leefomgeving.

We verbeteren de kwaliteit van de openbare ruimte om daarmee de leefomgeving voor onze inwoners zo prettig mogelijk te maken. We doen met oog voor natuur en landschap.

Wat gaan we daarvoor doen?

2.02 Een bereikbaar en toegankelijk Doesburg.

We realiseren meer parkeercapaciteit voor onze bewoners, bezoekers/toeristen en bedrijven, niet alleen voor auto's maar ook voor bussen en fietsen. We streven naar een veilig, snel en comfortabel fietsnetwerk. Daarnaast zetten we in op een betere bereikbaarheid van de binnenstad vanuit de wijken. We zorgen voor een vitale Binnenstad met de projecten Herinrichting Kernwinkelgebied en Kloostertuin als onderdeel van de MIA.

Wat gaan we daarvoor doen?

2.03 Een energieneutraal Doesburg in 2050.

We zorgen er voor dat Doesburg in 2050 energieneutraal is. Dit geldt voor woningen, bedrijven, vervoer en onze eigen gemeentelijke gebouwen en accommodaties. We gebruiken 2019 om hiervoor een actieplan op te stellen.

Wat gaan we daarvoor doen?

2.04 We verbeteren de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval.

We ronden de invoering van het gespiegeld inzamelen af en we willen dat het serviceniveau aan de bewoners nog hoger wordt, het scheidings- en/of hergebruikspercentage tot boven de 75% stijgt. Tegelijkertijd moeten de kosten beheersbaar blijven om zo de afvalstoffenheffing zo laag mogelijk te houden.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2019 Primitieve begroting 2020 BGR 2020 na wijziging (2020) Realisatie 2020 Saldo 2020
Lasten
2.1 Verkeer en vervoer 1.241 1.468 1.272 1.177 95
2.2 Parkeren 65 64 74 73 1
2.3 Recreatieve havens 89 91 91 88 3
2.5 Openbaar vervoer 1 1 1 1 0
5.1 Sportbeleid en activering 224 215 247 249 -2
5.2 Sportaccommodaties 685 657 670 587 83
5.4 Musea 168 180 191 183 8
5.5 Cultureel erfgoed 274 178 343 1.022 -679
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 865 880 913 919 -7
7.2 Riolering 643 696 693 643 50
7.3 Afval 1.114 1.189 1.180 1.207 -27
7.4 Milieubeheer 237 238 368 456 -88
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 104 101 105 112 -7
Totaal Lasten 5.710 5.959 6.148 6.717 -568
Baten
0.63 Parkeerbelasting 323 405 342 369 -27
2.1 Verkeer en vervoer 116 41 43 62 -20
2.3 Recreatieve havens 60 103 111 60 51
2.4 Economische havens en waterwegen 0 0 0 0 0
5.1 Sportbeleid en activering 47 8 40 75 -35
5.2 Sportaccommodaties 116 70 65 90 -25
5.4 Musea 21 26 20 20 0
5.5 Cultureel erfgoed 36 10 7 705 -698
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 11 0 0 0 0
7.2 Riolering 1.166 1.204 1.204 1.154 50
7.3 Afval 1.184 1.676 1.791 1.828 -37
7.4 Milieubeheer 13 0 0 98 -98
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 64 66 66 86 -20
Totaal Baten 3.155 3.609 3.689 4.549 -860

Toelichting op de budgetafwijkingen

Taakveld 0.63 Parkeerbelasting: Voordeel lasten €0 / Voordeel baten €27.000
Bij het opstellen van de IBB 2020 in het najaar van 2020 hadden verwacht dat we een tekort zouden hebben van €223.000 als gevolg van coronamaatregelen. Dit bestond uit lagere opbrengst parkeergelden (180.000) en lagere opbrengst fiscalisering parkeerboetes (43.000). Achteraf gezien hebben we in het 2e deel van het jaar meer parkeergelden ontvangen dan begroot. Hierdoor hebben we ten opzichte van de IBB 2020 een voordeel behaald van €27.000.

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer Voordeel lasten €95.000 / Voordeel Baten €20.000

Door de voordelige aanbesteding van het geplande groot onderhoud 2020/2021, zijn er minder financiële middelen benodigd. Hierdoor kan een deel van de voorziening vrijvallen. Het voordeel hiervan is circa €90.000. Naast dit voordeel hebben we een meevaller gehad in onze afschrijvingskosten. Zie programma 4, taakveld 4.1 voor nadere toelichting.

Taakveld 2.3 Recreatieve Havens Voordeel lasten €3.000 / Nadeel Baten €51.000

De begrote opbrengsten zijn fors hoger dan jaarlijks aan opbrengsten wordt gerealiseerd. In de zogenaamde Taskforce Passantenhaven onderzoeken we op welke manier we het jaarlijks terugkerende tekort kunnen oplossen.

Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering Nadeel lasten €2.000 / Voordeel Baten €35.000

Het voordeel wordt verklaard door twee zaken. Allereerst hebben we vanuit het Rijk € 22.000 meer subsidie (Specifieke uitkering stimulering sport, SPUK) ontvangen voor de buurtsportcoach dan dat we hadden begroot. Verder zijn er minder sportsubsidies uitgekeerd dan begroot waardoor zich hierop een voordeel van ongeveer €15.000 voordoet.

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties Voordeel lasten €83.000 / Voordeel Baten €25.000

Het voordeel bij sportaccommodaties is te verklaren door de hogere subsidieopbrengst van het Rijk (SPUK) van € 47.000 en door de lagere uitgaven op klein gebouwenonderhoud bij met name de sporthal de Beumerskamp.

Bij de Beumerskamp is gekozen voor het noodzakelijke onderhoud om het pand veilig te houden. Het gebouw is feitelijk aan vervanging of renovatie toe. De komende jaren moeten we rekening houden met toenemend klachtenonderhoud door verschillende gebreken.

Per 2020 zijn we het contractonderhoud en klein onderhoud gaan betalen vanuit de gebouwexploitatie. Hiervoor hebben we via een begrotingswijziging een deel van het budget uit de voorziening overgeheveld naar de gebouwexploitatie. Voorheen werden klein- en contractonderhoud bekostigd uit de voorziening.

In 2020 is het klein onderhoud aanzienlijk lager uitgevallen dan voorzien. Er is ca. 1.900  besteed in plaats van de voorziene 40.000. De lagere uitgaven zijn vooral veroorzaakt door minder gebruik van het gebouw door Coronamaatregelen.

Beleidsindicatoren

Met de wijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) van 5 maart 2016 zijn provincies en gemeenten voortaan gehouden om in de programma’s in de begroting en in het jaarverslag, de maatschappelijke effecten die met de verschillende programma’s worden beoogd of gerealiseerd, toe te lichten aan de hand van beleidsindicatoren. Deze indicatoren dragen bij om de begroting en jaarverslagen beleidsmatiger te maken, zodat staten- en raadsleden op de belangrijke momenten in een beleidscyclus zich een beeld kunnen vormen over behaalde beleidsresultaten en te behalen beleidsresultaten. Hieronder vindt u de beleidsindicatoren behorende bij programma 2.

Indicator en beschrijving Periode  

Niet-sporters

Het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners van 19 jaar en ouder.

2016 54,6

Omvang huishoudelijk restafval

Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval per bewoner per jaar (kg)

2019 61,2

Hernieuwbare elektriciteit

Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewerkt uit wind, waterkracht, zon of biomassa in percentage.

2018 2,5

 

Verbonden partijen

In de paragraaf Verbonden partijen vindt u een totaallijst met partijen waarmee Doesburg banden is aangegaan ter behartiging van bepaalde publieke belangen. De verbonden partijen die bijdragen aan de doelstellingen van het programma Buitenruimte van Doesburg worden hieronder toegelicht.

 

Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA)

Het publieke belang
Vanaf 1 april 2013 is Omgevingsdienst Regio Arnhem de uitvoeringsorganisatie voor meerdere VTH-taken van Provincie Gelderland en gemeenten in de regio. Ook is de omgevingsdienst voor deze overheden het aanspreekpunt voor bouw- en milieuvraagstukken. Alle gemeenten binnen Gelderland hebben besloten om in totaal zeven omgevingsdiensten op te richten. Samen vormen zij het stelsel van Gelderse omgevingsdiensten. Deze omgevingsdiensten verzorgen namens gemeenten en provincie milieutaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Omgevingsdienst Regio Arnhem is één van deze zeven omgevingsdiensten; Doesburg is samen met de gemeenten Arnhem, Lingewaard, Duiven, Westervoort, Rijnwaarden, Renkum, Rheden, Overbetuwe, Rozendaal, Zevenaar en de Provincie Gelderland een van de partners van de Omgevingsdienst Regio Arnhem.

Veranderingen gedurende verslagjaar
Geen.


Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
Het bestaande beleid voortzetten.

 

Circulus-Berkel B.V.

Het publieke belang
Circulus-Berkel verzorgt het afvalbeheer en verricht diensten in de openbare ruimte voor acht klantgemeenten, die ook aandeelhouder zijn. Het werkgebied van Circulus-Berkel bestaat uit de gemeenten Apeldoorn, Bronckhorst, Brummen, Deventer, Doesburg, Epe, Lochem, Zutphen en Voorst. Uitgangspunt bij hun activiteiten: individuele afspraken met gemeenten, met als gezamenlijk doel een duurzame leefomgeving. Het jaar 2015 was het eerste jaar waarin Circulus-Berkel als gefuseerd bedrijf naar buiten trad. Daarvoor was het Berkel Milieu N.V. en Circulus B.V.

Veranderingen gedurende verslagjaar
Geen.

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
Het bestaande beleid voortzetten.

 

 Gemeenschappelijke regelingen

P

GR bijdrage 2020

Percentage deelneming

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Exploitatie
resultaat

Verslagjaar

 

Omgevingsdienst Regio Arnhem

2

€ 155.081

4%

€ 771.0000 € 4,5 mln
 € -/-8.500

2019

 

 Vennootschappen

P

 

Aantal aandelen

% deelneming

Eigen vermogen per 31-12-2019

Vreemd vermogen per 31-12-2019

Exploitatieresultaat

Verslagjaar

Circulus-Berkel B.V.

2

273

3,27 %

€ 14,6mln.

 € 4 mln.

€ 1,3mln.

2019

 

Programma 3 Wonen, werken en recreëren in Doesburg

Korte beschrijving

Dit programma gaat over het realiseren van aantrekkelijke woonlocaties, het versterken van de economische structuur en daarmee de aantrekkelijkheid van Doesburg voor inwoners en bezoekers.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan?

Doesburg heeft veel te bieden. Een prachtige binnenstad met een gevarieerd winkelaanbod en een nog steeds groeiend aanbod in de culturele en recreatieve sector. Daar waar we kansen zien om de economische structuur van Doesburg te versterken gaan we dat doen in de komende jaren. Het onder de aandacht brengen van al het moois dat Doesburg te bieden heeft, dient in een wijde omgeving te gebeuren. De Doesburgse binnenstad kan haar regionale functie dan verder ontwikkelen. MERKeting - oftewel het merk Doesburg in de markt zetten - gaat een basis vormen bij alles wat we ondernemen. Een goede woon- en werkomgeving moet niet alleen goed beschreven staan in visies, zoals de nieuwe Ruimtelijke Structuurvisie, geactualiseerde woonvisie, maar ook in praktijk zichtbaar zijn en worden. Aandacht hierbij is er niet alleen voor onze binnenstad, maar ook voor onze bedrijventerreinen, ondernemingen en industrie.

Wat willen we bereiken?

3.01 We koesteren het historisch en monumentale karakter van de stad.

We willen  onze hoge cultuurhistorische waarde van ons grondgebied zoveel mogelijk behouden en verder ontwikkelen en uitdragen. We doen dat onder andere door de toegankelijkheid van de vestingwerken van Doesburg te vergoten.

Wat gaan we daarvoor doen?

3.02 Versterken economische structuur en aantrekkelijkheid van onze stad.

We doen dat door het behoud van een Vitale Binnenstad met de projecten Herinrichting Kernwinkelgebied en Kloostertuin als  onderdeel van de MIA.  Door het uitvoeren van het cultuurbeleid dragen we bij een stad vol cultuur.

Wat gaan we daarvoor doen?

3.03 We willen bedrijvigheid en daarmee werkgelegenheid behouden.

We monitoren en bevorderen de economische en toeristische ontwikkeling. Het centrum van Beinum krijgt een kwaliteitsimpuls zodat het voor een groot aantal jaren kan blijven functioneren als belangrijk ontmoetingspunt voor jong en oud in Beinum.

Wat gaan we daarvoor doen?

3.04 Aantrekkelijke woonlocaties realiseren.

We doen dat o.a. door de diversiteit van het woningaanbod te vergroten en door minder strikt vast te houden het woningbouwcontigent. We continueren het bestaand beleid van startersleningen en we hebben aandacht voor bijzondere woonvormen door:
• De bouw van meergeneratiewoningen op voormalige locatie van de Stadswerf;
• De bouw van een kleinschalige woonvoorziening op locatie Beinum West;
• Onderzoek naar experimentele bouw (tiny houses) op locatie Beinum-West.

Wat gaan we daarvoor doen?

3.05 Doorontwikkeling evenementen en cultuurhistorisch erfgoed.

Door doorontwikkeling van onze evenementen en ons cultuurhistorisch erfgoed geven we een impuls aan onze economie en onze toeristische aantrekkelijkheid.

Wat gaan we daarvoor doen?

3.06 We bereiden ons goed voor op de Omgevingswet.

De Omgevingswet treedt (vooralsnog) in 2021 in werking. We streven met de invoering van de Omgevingswet naar zo min mogelijk regeldruk.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2019 Primitieve begroting 2020 BGR 2020 na wijziging (2020) Realisatie 2020 Saldo 2020
Lasten
3.1 Economische ontwikkeling 109 122 125 124 1
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 1 0 0 0 0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 16 16 16 20 -4
3.4 Economische promotie 167 242 233 201 32
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 342 320 351 352 -2
5.6 Media 299 329 324 316 8
8.1 Ruimtelijke ordening 57 68 304 239 65
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 140 0 0 788 -788
8.3 Wonen en bouwen 571 359 509 433 76
Totaal Lasten 1.703 1.456 1.862 2.473 -611
Baten
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 4 8 5 4 1
3.4 Economische promotie 223 236 256 254 2
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 270 270 270 270 0
8.1 Ruimtelijke ordening 5 1 8 30 -22
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 140 4 4 743 -739
8.3 Wonen en bouwen 937 121 261 290 -29
Totaal Baten 1.579 639 804 1.591 -787

Toelichting op de budgetafwijkingen

Taakveld 3.4 Economische promotie:  Voordeel lasten €32.000 /  Nadeel baten €2.000

Het voordeel bestaat uit diverse kleine voordelen en een enkel nadeel. Het grootste voordeel is te vinden op het onderdeel Toeristische subsidies en stimuleringsbijdragen. In de jaarrekening 2018 werd uitgegaan van een nog uit te betalen subsidie over 2018 de VVV. Inmiddels is duidelijk dat de subsidie niet is gehonoreerd. Deze kan dus vrijvallen. Het voordeel bedraagt circa €20.000.

Taakveld 8.1 Ruimtelijk ordening: Voordeel lasten €65.000 / Voordeel baten € 22.000

Het voordeel wordt vooral verklaard door niet uitgegeven middelen voor de planvoorbereiding sportaccommodaties.
In 2020 is bij de integrale afweging programmabegroting 2020 - 2023 een bedrag van €100.000 beschikbaar gesteld voor de planvoorbereiding sportaccommodaties. In 2020 is circa €20.000 uitgegeven aan onderzoeken.

Nu de keuze voor de locatie van een nieuwe sporthal nog niet gemaakt is en het wachten is op een algeheel onderzoek naar het gewenste voorzieningen niveau voor Doesburg, is het denkbaar dat dit bedrag terugvloeit naar de algemene reserve. Hierbij maken we wel de kanttekening dat voor het onderhoud van de huidige sporthal uitgegaan is van nog maximaal vijf jaar. Na deze periode wordt de sporthal gesloopt of moet ingrijpend worden gerenoveerd. In het meerjarenonderhoudsplan houden we rekening met onderhoud op niveau 3. Dit betekent dat het gebouw veilig en gezond in stand wordt gehouden. De dakbedekking is eigenlijk aan vervanging toe. Die kan niet worden vervangen voordat het aanwezige asbest is verwijderd. Hiervoor moet in 2025 rekening worden gehouden met een investering van €400.000.

Taakveld 8.2. Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen):  Nadeel lasten €788.000  /  Voordeel baten €739.000

Op dit taakveld worden de vermeerderingen en vermindering verantwoord in verband met de mutaties in de grondexploitatie, Beinum West en Koppelweg. Het saldo voor de jaarrekening 2020 is € 45.000 negatief. Dit heeft te maken met de grondexploitatie Beinum West. In 2020 zijn negen bouwkavels verkocht. Voor de resterende zeven bouwkavels zijn reserverings- en koopovereenkomsten gesloten. De verwachting is dat de meeste zo niet alle kavels in 2021 worden verkocht.

De nieuwste voorspellingen laten een verwacht eindresultaat van Beinum West (in 2021 of 2022) zien van afgerond € 81.000 negatief. In 2019 hielden we rekening met een tekort van € 35.000. Voor dit verschil moeten we de voorziening ophogen. Het BBV vraagt tegenwoordig om een jaarlijkse bijstelling waardoor we vaker fluctuaties zien in de te verwachten eindresultaten.

Het negatievere eindresultaat wordt veroorzaakt doordat driekwart van de zelfbouwers gaat voldoen aan de norm Energie Neutraal. Als beloning hiervoor krijgen zij een korting op de bouwgrond van € 20 per m2 incl. BTW. Bij aanvang gingen we er van uit dat slechts de helft zou voldoen aan deze duurzaamheidseis. Per saldo hebben we door dit hogere aantal ook hogere kosten, hetgeen leidt tot het nieuwe geprognosticeerde bedrijfsresultaat van € 81.000 negatief.

Taakveld 8.3. Wonen en bouwen:  Voordeel lasten €76.000  /  Voordeel baten €29.000

Het voordeel wordt vooral verklaard door het overschot op de verkregen middelen voor de implementatie van de omgevingswet (circa € 80.000). Daarnaast zijn er verschillende kleinere voordelen van minder dan €10.000.

Voor de implementatie van de Omgevingswet zijn middelen beschikbaar gesteld door de gemeenteraad. Binnen dit budget wordt gefaseerd en gebiedsgericht gewerkt aan de komst van deze nieuwe wet. Door het Coronavirus heeft in 2020 geen participatie plaats kunnen vinden en zijn werkzaamheden uitgesteld tot het weer verantwoord is elkaar te ontmoeten.

In 2021 zullen de werkzaamheden naar verwachting weer opstarten. Het voorstel is daarom het overschot van € 79.810 over te hevelen naar 2021.

Beleidsindicatoren

Met de wijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) van 5 maart 2016 zijn provincies en gemeenten voortaan gehouden om in de programma’s in de begroting en in het jaarverslag, de maatschappelijke effecten die met de verschillende programma’s worden beoogd of gerealiseerd, toe te lichten aan de hand van beleidsindicatoren. Deze indicatoren dragen bij om de begroting en jaarverslagen beleidsmatiger te maken, zodat staten- en raadsleden op de belangrijke momenten in een beleidscyclus zich een beeld kunnen vormen over behaalde beleidsresultaten en te behalen beleidsresultaten. Hieronder vindt u de beleidsindicatoren behorende bij programma 3.

Indicator en beschrijving Periode  

Functiemenging
De functiemenging index (FMI) weerspiegelt de verhouding in percentages tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. 

2019 41,9
Vestiging (van bedrijven)
Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.
2019 133
Gemiddelde WOZ-waarde
De gemiddelde WOZ waarde van woningen x €1.000
2020 211
Nieuw gebouwde woningen
Het aantal nieuwbouw woningen, per 1.000 woningen
2020 10,4

Demografische druk 
De som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar (percentage)

2020

81,1

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden
Het gemiddelde totaal bedrag in euro's per jaar dat een eenpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.
2020 659
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden
Het gemiddelde totaal bedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.
2020 873

Verbonden partijen

In de paragraaf Verbonden partijen vindt u een totaallijst met partijen waarmee Doesburg banden is aangegaan ter behartiging van bepaalde publieke belangen verbonden aan het programma Ruimtelijke ordening, Economie en Promotie van Doesburg.

Euregio Rijn-Waal

Het openbaar belang
De Euregio Rijn-Waal heeft als belangrijkste doel de grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van economie en maatschappij te verbeteren en te intensiveren. De Euregio Rijn-Waal brengt partners bij elkaar om gezamenlijke initiatieven te starten en zo gebruik te maken van synergie-effecten.

Veranderingen gedurende verslagjaar
Geen.

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
Het bestaande beleid voortzetten.

 

 Gemeenschappelijke regelingen

P

GR bijdrage 2020

Percentage deelneming

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Exploitatie
resultaat

Verslagjaar

 

Euregio Rijn-Waal

3

€ 3.382

 

€ 3.1 mln

€ 2,9 mln

€ 1.6 mln

2019

Programma 4 Zorg in Doesburg

Korte beschrijving

Dit programma bevat in essentie de drie hoofdstromen in het Sociaal Domein, te weten: Jeugdzorg, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Participatie (Werk & Inkomen) met daaraan gekoppeld de reguliere beleidsterreinen onderwijs en -huisvesting, ouderen, vluchtelingen en gezondheidszorg.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan?

In de inleiding staat de visie van de gemeente Doesburg in hoofdlijnen beschreven, zoals geformuleerd in het coalitieakkoord ‘Stroomopwaarts’ en het collegeresultatenplan. De decentralisaties vragen zowel een financiële als een beleidsinhoudelijke omslag (transformatie) in het Sociaal Domein. Vanaf de start in 2015 moet ten opzichte van de periode daarvoor een besparing van de kosten in de zorg worden gerealiseerd en zal er steeds minder sprake zijn van “zorgen voor”, maar meer van “zorgen dat”. Dat wil zeggen dat burgers vooral in staat moeten worden gesteld om zelf problemen op te lossen. 2016 stond in het teken van de eerste invulling van de transformatie. In 2017 en 2018 is die lijn doorgezet. Bij de uitvoering van de nieuwe taken in het Sociaal Domein werken we intensief samen met de 11 andere gemeenten in de Regio Arnhem.

Wat willen we bereiken?

4.01 Integrale dienstverlening en het beleid verfijnen en verbeteren.

Wat gaan we daarvoor doen?

4.02 Optimaal inzetten op preventief jeugdbeleid. Preventieve voorzieningen jeugd dienen goed aan te sluiten op de gedecentraliseerde taken van het sociale domein.

Wat gaan we daarvoor doen?

4.03 We stimuleren aanpassingen en verbeteringen van de zorg binnen het beschikbare veranderbudget.

We hebben daarbij continu aandacht voor de effectiviteit en de doelmatigheid van initiatieven. Het veranderbudget is 2% van de Wmo en jeugdgelden die we ontvangen via het gemeentefonds in het kader van de grote decentralisaties, onderverdeeld in 1,5% voor lokale en 0,5% voor regionale initiatieven. De inzet van het veranderbudget doen we via raadsvoorstellen.

Wat gaan we daarvoor doen?

4.04 We ondersteunen mantelzorgers en vrijwilligers zo optimaal mogelijk.

We zijn trots op onze mantelzorgers en vrijwilligers en wij willen deze mensen goed ondersteunen.

Wat gaan we daarvoor doen?

4.05 Eenzaamheid met name van ouderen tegengaan.

Wat gaan we daarvoor doen?

4.06 Bevorderen gezonde leefstijl.

Wat gaan we daarvoor doen?

4.07 Zorgen voor een toename van uitstroom naar werk.

Wat gaan we daarvoor doen?

4.08 Optimaal inzetten op preventief beleid in het kader van de participatiewet.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat gaat het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2019 Primitieve begroting 2020 BGR 2020 na wijziging (2020) Realisatie 2020 Saldo 2020
Lasten
4.1 Openbaar basisonderwijs 20 21 21 20 1
4.2 Onderwijshuisvesting 159 211 207 1.327 -1.120
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 761 915 943 826 117
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1.089 1.197 1.192 1.080 112
6.2 Wijkteams 673 682 781 751 29
6.3 Inkomensregelingen 5.462 5.742 6.594 6.499 95
6.4 Begeleide participatie 1.964 1.697 1.935 1.973 -38
6.5 Arbeidsparticipatie 1.002 1.023 973 921 52
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 397 457 517 601 -83
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 2.819 2.821 2.936 3.050 -114
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 3.717 2.869 3.594 3.934 -340
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 59 62 117 121 -4
6.82 Geëscaleerde zorg 18- -5 22 22 7 15
7.1 Volksgezondheid 293 385 407 358 48
Totaal Lasten 18.411 18.104 20.240 21.468 -1.228
Baten
4.2 Onderwijshuisvesting 21 0 11 11 0
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 219 326 351 241 111
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 0 0 0 12 -12
6.3 Inkomensregelingen 4.348 4.244 5.144 5.475 -331
6.4 Begeleide participatie 0 0 38 46 -8
6.5 Arbeidsparticipatie 105 175 155 128 27
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 7 51 7 2 5
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 106 186 101 56 45
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 29 0 0 6 -6
Totaal Baten 4.835 4.982 5.809 5.977 -168

Toelichting op de budgetafwijkingen

Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting: Nadeel lasten €1.120.000

In overleg met de accountant is besloten om overeenkomstig de verscherpte notitie van de commissie BBV (2020) onze activa te herzien. Eind 2016 is door de raad de vernieuwde financiële verordening vastgesteld. In deze verordening heeft de raad de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie vast gesteld.  Éen van de uitgangspunten betreft de afschrijvingstermijnen van onze investeringen. Mede door de vastgestelde kaders (fin. verordening) en de verscherpte notitie MVA van de commissie BBV hebben we diverse investeringen versneld moeten afschrijven. Omdat we binnen de gemeente een reserve hebben voor de dekking van de afschrijvingskosten (reserve kapitaallasten) is het effect voor onze gemeente nagenoeg budgetneutraal. Op taakveld 0.10 onder 'overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien' is een voordeel te zien.

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie: Voordeel lasten €112.000 / Voordeel baten €12.000

Op dit taakveld zijn er diverse voordelen behaald. Hieronder worden de afwijkingen groter dan €25.000 nader toegelicht:

 • De voorgaande jaren zijn er op dit budget eenmalige kosten gemaakt tbv de opstart van ontmoetingsruimte Grotenhuys. Vanaf dit jaar wordt de ontmoetingsruimte gesubsidieerd zonder extra kosten en is er geen inzet van deskundigen geweest vanuit dit budget, daardoor is er een incidentele meevaller.
 • Jongerenwerk €+35.000. Er is een ruim voordeel behaald op de post ‘overige uitbestedingen’ van ongeveer € 25.000,-. Deze post was voor 2020 te hoog ingeschaald. Bij de eerstvolgende mogelijkheid zal deze post structureel worden bijgesteld.

  Daarnaast is er een voordeel van ongeveer € 10.000,- behaald op de post ‘overige goederen en diensten’ waar reparaties voor de muziekinstallatie e.d. uit betaald worden. Het jongerencentrum is grotendeels gesloten geweest in 2020 waardoor er minder uitgaven zijn gedaan. Voor 2021 is deze post ook voor € 10.000,- meegenomen in de bezuinigingsopgave. Dit betekent dat er nog een minimaal bedrag overblijft voor dergelijke kosten.

 • Innovatie middelen WMO lokaal en regionaal €+18.000. Doordat er in 2020 geen innovatieve (lokale) WMO projecten ingediend is er een voordeel behaald op de begrote lasten.
 • Klein onderhoud huisvesting jongerencentrum 0313 €8.000. Per 2020 is het contractonderhoud en klein onderhoud bekostigd vanuit de gebouwexploitatie. Tijdens de begrotingswijziging is een deel van het budget uit de de voorziening (79103016) overgeheveld naar de gebouwexploitatie, van waaruit klein- en contractonderhoud voorheen werden bekostigd

Taakveld 6.2 Wijkteams: Voordeel lasten €29.000
Drie organisaties die deelnemen aan het jeugdteam werken op declaratiebasis tot een afgesproken maximum bedrag. Door minder inzet (afwezigheid, ziekte) is minder gedeclareerd. Tevens is geen gebruik gemaakt van een scholingsbudget (voor de uitbreiding doelgroep jongeren tot 27 jaar).

Taakveld 6.3 Inkomensregelingen: Voordeel lasten €95.000/ Voordeel baten €331.000

Het saldo wordt grotendeels verklaard door:

 • De algemene bijstand, IOAW, IOAZ en Bbz laten een voordeel zien van €99.000. Er is sprake van minder bijstandsgerechtigden dan waar in de begroting rekening mee is gehouden. Er zijn minder uitkeringen verstrekt dan vooraf begroot. Daarnaast zijn de ontvangsten door "terug vordering en verhaal" €55.000 hoger dan begroot. 
 • Bij de Bbz (Bijstandsbesluit zelfstandigen) is een nadeel van €83.000 wat grotendeels komt door de TOZO. Voor deze hogere uitgaven staat ook eenzelfde bedrag aan inkomsten. Derhalve zit de TOZO budgetneutraal in de jaarrekening.
 • De niet declarabele bijstandskosten laat een voordeel zien van €29.000. Dit voordeel is ontstaan door een vrijval van de voorziening dubieuze debiteuren. Doordat het uitstaande debiteurensaldo lager is kan de voorziening voor niet invorderbare inkomsten ook lager bijgesteld worden.
 • Kwijtschelding en bijzondere bijstand zijn beide open einde regelingen. Er is sprake van meer kwijtscheldingen voor rioolheffing dan begroot. Alle posten van het "minimabeleid" tezamen geeft een voordeel van € 8.000.
 • Het grote voordeel van bij de inkomensregelingen wordt naast de extra ontvangsten van "terug vordering en verhaal" ook gerealiseerd doordat er extra middelen vanuit het Rijk beschikbaar zijn gesteld voor de uitvoeringskosten van de TOZO. Deze vergoeding van de uitvoeringskosten is voor 2020 €188.000.

Taakveld 6.4 Begeleide Participatie: Nadeel lasten €38.000 / Voordeel baten €8.000

Het nadeel op de lasten wordt veroorzaakt door een een tweetal posten met een voordeel van €96.000 en de tweede post met een nadeel van €126.000.

Het voordeel van €96.000 is ontstaan doordat de salariskosten voor de SW-medewerkers lager zijn uitgevallen dan geraamd. Reden van deze lagere kosten komt omdat er gedurende het jaar meer SW medewerkers zijn uitgestroomd dan was begroot. Daarnaast is er in 2020 een positieve afrekening over 2019 geweest wat ook bijdraagt bij het voordeel.

Het nadeel van €126.000 is het gevolg van het betaalbaar gestelde bedrag ter compensatie van omzetverlies Scalabor. Bijdrage bestaat uit een tweetal bijdragen, respectievelijk €80.941 en €44.967). Deze middelen zijn door de gemeente Doesburg ontvangen van het Rijk ter compensatie van de geleden omzetverliezen als gevolg van Corona. In de gecombineerde raadscommissie van 09 maart j.l is de raad door middels van  een informatienota hierover geïnformeerd.

Het voordeel op de inkomsten van €8.000 komt doordat de liquidatie afrekening van Presikhaaf Bedrijven hoger was dan waar in eerste instantie rekening mee is gehouden.

Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie: Voordeel lasten €52.000 / Nadeel baten €27.000

Het voordeel van uiteindelijk €25.000 wordt met name verklaard door het voordeel op het budget vluchtelingen (+€21.000). Per 01-07-2020 zou de Wet Inburgering in werking treden (is nu gewijzigd naar 01/01/2022). Zowel de incidentele bijdrage in de invoeringskosten als de structurele bijdrage in de uitvoeringskosten wordt verstrekt via een integratie-uitkering. De benodigde middelen voor de kosten van inburgeringsvoorzieningen worden verstrekt via een specifieke uitkering van het ministerie van SZW. Het bedrag dat gemeenten in 2020 ontvangen betreft de incidentele bijdrage in de invoeringskosten.

Taakveld 6.6 Maatwerkvoorziening (WMO): Nadeel lasten €83.000/ Nadeel baten €5.000

Het nadeel van €83.000 wordt veroorzaakt door onder andere hogere uitgaven aan Wmo-hulpmiddelen (€64.000) en aan Maatwerkvervoer (€15.000). Daarnaast zijn er meer uitgaven geweest aan WMO woonvoorzieningen (€25.000)

Taakveld 6.71 Maatwerkvoorziening 18+: Nadeel lasten €114.000 / Nadeel baten €45.000

Nadeel wordt hoofdzakelijk als volgt verklaard:

 • WMO huishoudelijk hulp nadeel van €25.000. Oorzaak hogere tarieven en meer gebruik van de regeling.
 • WMO begeleiding €-114.000. In de IBB 2020 in het najaar van 2020 is de begroting voor het onderdeel WMO begeleiding met €331.927 ten gunste van de begroting bijgesteld. Achteraf gezien had het voordeel €217.500 moeten zijn. Hierdoor is een nu tekort ontstaan van €114.000 in de jaarstukken. Naast dit tekort is er een voordeel op het PGB WMO begeleidingsbudget.
 • Eigen bijdrage maatwerkvrz opvang WMO €-45.000. Door de invoering van het abonnementstarief (wettelijke wijziging) per 1 januari 2019 worden er structureel minder inkomsten aan eigen bijdragen Wmo ontvangen. De begroting 2020 is hier incidenteel op aangepast. Bij de IBB 2020 is er reeds een bijstelling van €-85.000,- ten laste van de begroting gedaan. Achteraf gezien had de bijstelling €-130.000 moeten zijn.

Taakveld 6.72 Maatwerkvoorziening 18-: Nadeel lasten €340.000/ Voordeel baten €6.000

Er is sprake van een toenemende vraag voor jeugdhulp waardoor de uitgaven €340.000 hoger zijn geweest dan begroot. Het is een open einde regeling, wat betekent dat als jeugdigen hulp nodig hebben gemeenten verplicht zijn dat te verstrekken. Deze toename is een landelijke trend.

Taakveld 7.1 Volksgezondheid: Voordeel lasten €48.000

Het voordeel wordt verklaard door 2 onderdelen, te weten:

 • Budget uitvoering Wvggz, +€25.000. Het voordeel bestaat enerzijds uit incidenteel verkregen middelen in 2020 voor de aanpak van dak- en thuisloosheid (+€18.000) en het voordeel op de structurele middelen voor de uitvoering van de Wvggz (+€7.000).
 • Jeugdgezondheidszorg uniform en maatwerkdeel deel +€18.000. Voordeel wordt met name verklaard door een positieve afwikkelingen over het jaar 2019.

Beleidsindicatoren

Met de wijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) van 5 maart 2016 zijn provincies en gemeenten voortaan gehouden om in de programma’s in de begroting en in de het jaarverslag, de maatschappelijke effecten die met de verschillende programma’s worden beoogd of gerealiseerd, toe te lichten aan de hand van beleidsindicatoren. Deze indicatoren dragen bij om de begroting en jaarverslagen beleidsmatiger te maken, zodat staten- en raadsleden op de belangrijke momenten in een beleidscyclus zich een beeld kunnen vormen over behaalde beleidsresultaten en te behalen beleidsresultaten. Hieronder vindt u de beleidsindicatoren behorende bij programma 4.

Indicator en beschrijving

Periode

 

Absoluut verzuim
Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen, leeftijd 5-18 jaar.

2017

1,20

Relatief verzuim
Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 inwoners, leeftijd 5-18 jaar.

2019

20

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)
Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.

2019

2,2

Banen
Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar.

2019

552

Jongeren met een delict voor de rechter
Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.

2019

1,0

Kinderen in uitkeringsgezin
Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.

2019

5,0

Netto arbeidsparticipatie
Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de  beroepsbevolking.

2019

63,9

Werkloze jongeren
Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar).

2019

2,0

Personen met een bijstandsuitkering
Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners in de leeftijd 18 jaar en ouder.

2020

494,5

Personen met lopende re-integratievoorzieningen
Het aantal re-integratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

2020 634,1

Jongeren (tot 18 jaar) met jeugdhulp
Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar.

2020

12,4

Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdbescherming
Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.

2020 2,0

Jongeren (tot 23 jaar) met jeugdreclassering
Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar).

2018

0,7

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO
Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 180 deelnemende gemeenten (per 10.000 inwoners).

2020

730

 

Verbonden partijen

In de paragraaf Verbonden partijen vindt u een totaallijst met partijen waarmee Doesburg banden is aangegaan ter behartiging van bepaalde publieke belangen. De verbonden partijen die bijdragen aan de doelstellingen van het programma Zorg in Doesburg worden hieronder toegelicht.

 

Veiligheid- en Gezondheidsregio Gelderland Midden

Het publieke belang
Veiligheid- en Gezondheidsregio Gelderland Midden is in 2002 ontstaan door een fusie van Hulpverlening Arnhem en omstreken en de Regionale brandweer en de GGD West-Veluwe/Vallei. De gemeenschappelijke regeling verzorgt voor 16 gemeenten in de regio Midden Gelderland de regionale brandweer, ambulancezorg en volksgezondheid/GGD.

Veranderingen gedurende verslagjaar
Geen.


Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
Het bestaande beleid voortzetten.

 

Presikhaaf Bedrijven

Het publieke belang
Dit is een gemeenschappelijke regeling die in de regio Midden Gelderland mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hulp biedt bij het verkrijgen van een betaalde baan. Dit kan via een indicatie in het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening of door een re-integratietraject.

Veranderingen gedurende verslagjaar
De GR is per 31-12-2020 geliquideerd. In de raadsvergadering van 24-09-2020 heeft de gemeenteraad een positieve zienswijze gegeven op het liquideren van deze organisatie.

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
Zie hierboven.

 

Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem-Nijmegen (DRAN)

Het openbaar belang
De vervoersorganisatie is ingesteld ter gemeenschappelijke behartiging van de belangen van de deelnemers met betrekking tot het tot stand brengen, ontwikkelen en in stand houden van een kwalitatief hoogwaardig, herkenbaar, efficiënt en eenvoudig te gebruiken doelgroepenvervoer. Hierbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheden van reizigers en hun sociale netwerk en wordt erop toegezien dat het aanvullend vervoer ook in het buitengebied en de kleine kernen voldoende gewaarborgd is en dat het vervoer een optimale aansluiting heeft op het openbaar-vervoer-netwerk.

Veranderingen gedurende verslagjaar
Geen.

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
Het bestaande beleid voortzetten.

 

MGR Sociaal domein Centraal-Gelderland

Het openbaar belang
De MGR (Modulaire Gemeenschappelijke Regeling) biedt een algemeen kader voor samenwerking op het gebied van het sociaal domein binnen de regio Centraal-Gelderland en voorziet in samenwerkingsmodules. Er wordt deelgenomen aan de modules: Inkoop, Werkgevers Service Punt (WSP).

Veranderingen gedurende verslagjaar
Geen.

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
Het bestaande beleid voortzetten

 

 Gemeenschappelijke regelingen

P

GR bijdrage 2020

Percentage deelneming

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Exploitatie
resultaat

Verslagjaar

 

Veiligheid- en Gezondheidsregio Gelderland Midden

1/4

€ 1.053.652

1,7%

€ 7,3 mln
€ 4,3 mln
€ 1,4 mln

2019

Presikhaaf Bedrijven (is geliquideerd per 31-12-2020)

4

€ 0

3,27%

€683.000 € 8,4 mln
-/- € 105.000

2018

Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem-Nijmegen (DRAN)

4

€ 505.653

 

€ 0

€ 8.5 mln

€ 155.853

2019

MGR Sociaal domein Centraal-Gelderland

4

€1.946.311

 

€ 656.000

€ 3.4 mln

€ 0

2019

 

Programma 5 Algemene dienst en financiën

Korte beschrijving

Dit programma bevat onder andere personeel en organisatie, bedrijfsvoering en financiën.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan?

We willen een gemeente zijn die eisen stelt aan haar ambtelijke organisatie als het gaat om professionaliteit, effectiviteit en attitude, maar hen daarin ook faciliteert. Het opstellen van een strategisch personeelsplan gaat ons hierbij helpen. Richting wijkraden worden duidelijke en realistische verwachtingen over en weer gecreëerd.

De gemeente Doesburg gaat voor een financieel gezonde gemeente met minimaal een tweejaarlijks sluitende begroting. Het uitgangspunt bij het beleid dient te zijn dat nieuwe structurele uitgaven worden gedekt door nieuwe structurele inkomsten dan wel door budgetverschuivingen/bezuinigingen.

Wat willen we bereiken?

5.01 Een gezonde financiële positie.

Onze gemeente staat er financieel goed voor en dat willen we ook zo houden. De begroting is in evenwicht en onze reservepositie is gezond. Én we zijn schuldenvrij.

De omvang van de algemene reserve is bij de start van de zittingsperiode van het huidige college ongeveer 8 miljoen euro. De omvang van de algemene reserve moet eind 2022 ten minste gelijk zijn aan dit bedrag.

We willen een degelijke begroting. Dit betekent dat de begrote structurele uitgaven ten minste goedgemaakt moeten kunnen worden met structurele inkomsten.

Wat gaan we daarvoor doen?

5.02 Een lage belastingdruk.

We willen de lastendruk voor onze Doesburgers en bedrijven zo beperkt mogelijk houden. We willen dat dan doen vanuit de pakketgedachte. Dat wil zeggen dat we de totale lastendruk voor de afvalstoffenheffing, de rioolheffingen en de OZB niet meer willen laten stijgen dan de reguliere inflatiecorrectie. Waar mogelijk willen we lasten verlichten. Dit geldt met name voor de afvalstoffenheffing.

Wat gaan we daarvoor doen?

5.03 Optimalisatie van de gemeentelijke dienstverlening en bedrijfsvoering.

We willen zo weinig mogelijk bureaucratie. We maken onze klantprocessen zo eenvoudig en toegankelijk mogelijk en we schrappen overbodige regels. In het programma Digitaal Werken en Dienstverlenen wordt de komende 2 jaar intensief gewerkt aan het verbeteren van onze dienstverlening en bedrijfsvoering. Dit programma kent 3 projecten, het project Digitaal Dienstverlenen, het project Digitaal Samenwerken en het project Sociaal Domein.

Wat gaan we daarvoor doen?

5.04 Toekomstbestendige invulling van huisvesting fysieke loketten gemeentelijke dienstverlening en ambtelijke organisatie en bestuur.

We willen een toekomstbestendige huisvesting realiseren voor wat betreft de fysieke loketten waar gemeentelijke dienstverlening wordt verzorgd en de ambtelijke organisatie en bestuur.
We stellen in dit kader een strategisch plan huisvesting op die aan de raad wordt voorgelegd en de uitkomsten hiervan zullen verder worden uitgewerkt en gerealiseerd.

Wat gaan we daarvoor doen?

5.05 We willen ons gemeentelijk vastgoed op een efficiënte wijze beheren en onderhouden.

Doesburg heeft derien gebouwen in eigendom en beheer. Voor het reguliere onderhoud wordt gewerkt met een meerjarig onderhoudsprogramma (MJOP). Op de lange termijn zullen keuzes gemaakt moeten worden over het beheer en onderhoud van deze panden. Het opstellen van een gemeentelijk vastgoedbeheerplan is de eerste stap. Hierin komen organisatiestructuur, werkprocessen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, planning en control als onderwerpen terug. Het structureel programmatisch onderhouden van het gemeentelijk vastgoed volgens het vastgesteld meerjaren onderhoudsplan (MJOP) hebben we daarmee beter geborgd. We houden hierbij rekening met het strategisch huisvestingsplan en verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2019 Primitieve begroting 2020 BGR 2020 na wijziging (2020) Realisatie 2020 Saldo 2020
Lasten
0.4 Overhead 5.483 5.244 5.775 5.726 49
0.5 Treasury 1 1 1 0 1
Totaal Lasten 5.483 5.245 5.775 5.726 49
Baten
0.4 Overhead 131 29 135 241 -106
0.5 Treasury 352 282 242 211 31
Totaal Baten 483 312 377 452 -75

Toelichting op de budgetafwijkingen

 

Taakveld 0.4 Overhead:  Voordeel lasten €49.000  /  Voordeel baten €106.000

Het saldo op het taakveld Overhead is € 155.000 voordelig. Op de onderstaande onderdelen van dit taakveld zijn er afwijkingen van meer dan € 25.000 die we nader verklaren:
1. P&O budgetten en salarissen € 110.000;
2. Huisvesting € 28.000;
3. Automatisering € -33.000.

Ad 1 P & O budgetten en salarissen

Het totale voordeel op de P&O budgetten en de salarissen (gemeentebreed) bedraagt circa
€ 155.000. Dit voordeel bestaat uit diverse componenten. Het gaat om de volgende afwijkingen: loonsom overschrijding van € 10.000; studiekosten voordeel van € 22.000; Arbo voorzieningen voordeel van € 30.000; werving en selectiebudget voordeel van € 7.000; steun provincie Covid-19 voordeel van € 36.000.

Ad 2 Huisvesting

Het voordeel wordt vooral verklaard door het klein onderhoud van het Stadhuis en de Stadswerf dat bekostigd wordt vanuit de gebouwexploitatie. Het totale voordeel op deze accommodaties bedraagt circa € 28.000.

Ad 3 Automatisering
Het resultaat op het automatiseringsbudget in 2020 is € 32.880 negatief. De druk op het automatiseringsbudget is in 2020 steeds verder toegenomen. Onder andere de Coronacrisis is hieraan debet geweest. Digitaal werken is hierdoor immers geen keuze meer maar een absolute must geworden. Dit veroorzaakte een toenemende vraag naar hardware en software om het werk plaats onafhankelijk te kunnen blijven doen. De vaste werkplekken (hardware)op het stadhuis zijn echter ook nog in stand gebleven. In 2021 bepalen we hoe we omgaan met het plaats en tijd-onafhankelijk werken in de post Coronatijd en wat dit betekent voor de ICT inrichting van onze werkplekken.
Verder levert nagenoeg iedere verandering in uitvoering van ons dagelijkse werk een ICT/digitaliseringsvraagstuk op. Die veranderingen worden bijvoorbeeld veroorzaakt door samenwerking met andere organisaties, noodzakelijke aanpassingen aan nieuwe omstandigheden of wettelijke verplichtingen. Dit leidt steeds tot noodzakelijke aanpassingen in de ICT of software. Ondanks dat er strak gestuurd wordt op kosten en het voorkomen van dubbelingen in het softwaregebruik, zien we kosten toenemen door de toename van applicaties die steeds duurder worden. Daarbij stijgen de prijzen in de markt sneller (gemiddeld 2,5 – 4%) dan de indexering in onze gemeentelijke begroting. Ook stijgen de jaarlijkse exploitatielasten doordat we web-based applicaties kopen en licenties moeten afnemen. Dit veroorzaakt hogere jaarlijkse kosten dan het zelf inkopen en afschrijven van software. De markt is hierin compleet veranderd.
De inzet van personeel voor beheer en onderhoud neemt niet af. Dit komt door de vele, steeds complexere vernieuwingen, die bovendien steeds sneller gaan. De personele capaciteit is nodig om de vernieuwingen goed te begeleiden, in te bedden in ICT infrastructuur, de veranderingen in de werkprocessen door te voeren, de veiligheid en privacy technisch te borgen en de toename in wettelijk verplichte audits uit te voeren.
In 2020 zijn we gestart om de IC budgetten onder de loep te nemen. We werken aan een andere wijze van financiering van ICT ontwikkelingen en beheer. ICT zaken die voortkomen uit de primaire processen, betalen we voortaan uit de bijbehorende inhoudelijke budgetten. Het centrale ICT budget gebruiken we alleen voor gemeente brede zaken. Zo krijgen we een beter zicht op alle ICT die nodig is voor de uitvoering van ons werk. Deze veranderde werkwijze heeft echter geen invloed op de hierboven beschreven trend.

Taakveld 0.5 Treasury:  Voordeel lasten €1.000  / Nadeel baten €31.000 

Dit jaar hebben we in tegenstelling tot voorgaande jaren geen dividend van de BNG ontvangen. Daarom zijn er minder opbrengsten gerealiseerd dan begroot.

Beleidsindicatoren

Met de wijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) van 5 maart 2016 zijn provincies en gemeenten voortaan gehouden om in de programma’s in de begroting en in de het jaarverslag, de maatschappelijke effecten die met de verschillende programma’s worden beoogd of gerealiseerd, toe te lichten aan de hand van beleidsindicatoren. Deze indicatoren dragen bij om de begroting en jaarverslagen beleidsmatiger te maken, zodat staten- en raadsleden op de belangrijke momenten in een beleidscyclus zich een beeld kunnen vormen over behaalde beleidsresultaten en te behalen beleidsresultaten. Hieronder vindt u de beleidsindicatoren behorende bij programma 5.

Indicator en beschrijving   Waarde

Formatie
Fte per 1.000 inwoners

  8,5
Bezetting
Fte per 1.000 inwoners
  7,7
Apparaatkosten
Kosten per inwoner
  € 517
Externe inhuur 
Kosten als % van de totale loonsom + totale kosten externe inhuur
  23%
Overhead
% van de totale lasten
  13%

 

Verbonden partijen

In de paragraaf Verbonden partijen vindt u een totaallijst met partijen waarmee Doesburg banden is aangegaan ter behartiging van bepaalde publieke belangen. De verbonden partijen die bijdragen aan de doelstellingen van het programma Algemene dienst en Financiën worden hieronder toegelicht.

 

BNG bank

Het openbaar belang
Doesburg is aandeelhouder van de BNG. De BNG is de bank voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.

Veranderingen gedurende verslagjaar
Geen.

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
Het bestaande beleid voortzetten.

 

Alliander N.V.

Het publieke belang
Alliander N.V. is de holding van een netwerkbedrijf. De dochterbedrijven zijn netbeheerders voor het transport van (duurzame) energie. De Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) uit 2007 verplicht energiebedrijven tot een volledige splitsing. In 2009 is het productie- en leveringsbedrijf Nuon Energy afgesplitst en verkocht aan het Zweedse Vattenfall. De naam N.V. Nuon is gewijzigd in Alliander N.V. Bij de verkoop  van de aandelen Nuon zijn wij eigenaar geworden van een aantal aandelen Alliander N.V., dat gelijk is aan het verkochte aantal aandelen N.V. Nuon.

Veranderingen gedurende verslagjaar
Geen.

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
Het bestaande beleid voortzetten.

 

Vitens

Het publieke belang
Onze gemeente is samen met nog 70 andere gemeenten, de provincies Gelderland en Overijssel en de N.V. Nuon aandeelhouder van Vitens. Vitens is het waterbedrijf voor ruim 4 miljoen mensen en bedrijven in Friesland, Overijssel, Flevoland, Gelderland en Utrecht.

Veranderingen gedurende verslagjaar
Geen.


Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
Het bestaande beleid voortzetten.

 

 Vennootschappen

P

 

Aantal aandelen

% deelneming

Eigen vermogen per 31-12

Vreemd vermogen per 31-12

Exploitatieresultaat

Verslagjaar

BNG bank

5

27.612

0,05 %

€ 4.154 mln.

 € 149.689 mln.

€ 142 mln.

2019

Alliander  N.V.

5

172.952

0,13 %

€ 4.224 mln.

 € 4.567 mln.

€ 253 mln.

2019

Vitens 

5

17.843

0,24 %

€ 553 mln.

€ 1.239 mln.

€ 11 mln.

2019

Circulus-Berkel B.V.

 2

273

3,27 %

€14,6 mln.

€ 4 mln.

€ 1,3 mln.

2019

 

Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2019 Primitieve begroting 2020 BGR 2020 na wijziging (2020) Realisatie 2020 Saldo 2020
Lasten
0.10 Mutaties reserves 6.193 332 6.643 6.652 -9
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten -925 0 0 0 0
0.61 OZB woningen 154 152 152 139 13
0.62 OZB niet-woningen 7 5 5 6 0
0.64 Belastingen overig 132 119 144 136 8
0.8 Overige baten en lasten -104 -468 -859 17 -876
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 91 0 10 14 -4
Totaal Lasten 5.550 141 6.096 6.964 -868
Baten
0.10 Mutaties reserves 6.297 737 7.932 9.011 -1.079
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 0 0 402 -402
0.61 OZB woningen 1.607 1.647 1.657 1.673 -16
0.62 OZB niet-woningen 439 458 458 463 -5
0.64 Belastingen overig 666 642 652 640 13
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 19.976 19.953 20.931 20.852 79
0.8 Overige baten en lasten 5 1 1 0 1
Totaal Baten 28.990 23.437 31.631 33.041 -1.410

Budgetbijstellingen in meerjarenperspectief

Toelichting op de budgetafwijkingen

Taakveld 0.10 Mutaties reserves: Nadeel lasten €9.000 / Voordeel baten €1.079.000

Zoals in programma 4 toegelicht, hebben wij in overleg met onze accountant overeenkomstig de vernieuwde notitie van de commissie BBV onze activa en de daarbij horende afschrijvingstermijnen beoordeeld. Conclusie hierbij was dat we aanvullend moesten afschrijven. De afschrijvingslasten zijn in de programma's verantwoord. Binnen onze gemeente hebben wij een reserve voor de dekking van deze kapitaallasten. Op dit taakveld is de bijdrage vanuit de reserve kapitaallast geboekt. Hier wordt een voordeel verantwoord en in de programma's een nadeel. Per saldo is het nagenoeg budgettair neutraal.

Taakveld 0.61 OZB woningen: Voordeel lasten €13.000 / Voordeel baten €16.000

Meer opbrengst in verband met volume-uitbreiding (nieuw- en verbouw) en minder waardeverminderingen in verband met bezwaar dan waarmee bij de raming rekening is gehouden.

Taakveld 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds: Nadeel baten €79.000

In 2020 is in totaliteit €79.000 minder ontvangen in verband met de algemene uitkering uit het gemeentefonds dan geraamd. Dit heeft voor het grootste deel betrekking op de aanpassing van de aantallen door het CBS. Deze aantallen hebben hun doorwerking in de verdeelmaatstaven . Daarmee heeft dit een negatief effect op de hoogte van de algemene uitkering uit het gemeentefonds.

Taakveld 0.8 Overige baten en lasten: Nadeel lasten €876.000 / Nadeel baten €1.000

Het  nadelige begrotingsresultaat voor 2020 (uit de IBB 2020) wordt in eerste instantie boekhoudkundig geraamd bij de exploitatielasten, van totaal €922.995.  Het werkelijke rekeningresultaat 2020 wijkt hier vanaf. De raad beslist bij de behandeling van de jaarstukken 2020 over het onttrekken aan de algemene reserve van dit benoemde nadeel. Dit is nog niet boekhoudkundig verwerkt.

De post Onvoorziene uitgaven van €15.000 is niet aangewend en levert hier een voordeel op. Hiervoor zijn namelijk geen bestedingsvoorstellen aan de raad gedaan in 2020.

Daarnaast hebben we in 2020 een incidenteel voordeel behaald, als gevolg van de BTW onderzoek over de jaren 2018, 2019 en 2020. Het totaal voordeel bedroeg hierbij €128.000

Tot slot hebben we bij onze jaarrekening onze openstaande vorderingen beoordeeld. Hierbij hebben wij in overleg met onze accountant de post dubieuze debiteuren opgehoogd met €130.000, hierdoor is een nadeel ontstaan van dit bedrag.