Rechtmatigheid

Rechtmatigheid

Een onderdeel van het gedualiseerde stelsel van begroting en verantwoording is de herziening van de regelgeving voor de accountantscontrole op de gemeentelijke jaarrekening. Deze herziening omvat, samengevat, de volgende onderdelen:

  • De band tussen de accountant en de raad is versterkt. De accountant controleert in opdracht van de raad;
  • De controleverklaring betreft m.i.v. 2004 naast het zogenaamde “getrouwe beeld” ook de rechtmatigheid van de totstandkoming van baten en lasten en balansmutaties;
  • Er zijn regels gesteld voor het maximale bedrag (% van het totale rekeningbedrag van de lasten) aan fouten en onzekerheden dat een jaarrekening mag bevatten om nog in aanmerking te komen voor een goedkeurende verklaring.

De meest ingrijpende vernieuwing is het onderdeel over de rechtmatigheid in de controleverklaring (voorheen accountantsverklaring). Uitgangspunt is dat de accountant (naast zijn onderzoek van het getrouwe beeld) alleen de financiële rechtmatigheid toetst. Dat wil zeggen dat het gaat om rechtmatigheid van beheershandelingen die leiden tot financiële transacties die in de jaarrekening worden verantwoord, ofwel het financieel beheer waarvan de uitkomsten zijn opgenomen in de jaarrekening.

Uitgangspunt voor de accountant is het normen- en toetsingskader van de gemeente Doesburg.

In het kader van de jaarrekening 2020 is evenals voorgaande jaren mede op basis van artikel 23 van de financiële verordening een plan van aanpak vastgesteld met betrekking tot de uitvoering van de (verbijzonderde) interne controles op de rechtmatigheid van de jaarrekening 2020.

De (verbijzonderde) interne rechtmatigheidscontrole is in onze gemeente opgedragen aan de werkgroep rechtmatigheid. De werkgroep verricht de interne controle werkzaamheden vanuit het door de raad t.b.v. de accountantscontrole van de jaarrekening vastgestelde controleprotocol met het bijbehorende normenkader, waarin o.a. een gedetailleerde inventarisatie van relevante externe en interne wet- en regelgeving is opgenomen.

Bij een rechtmatigheidscontrole wordt op basis van een toetsingskader beoordeeld of financiële beheershandelingen (bijvoorbeeld het verstrekken van een subsidie, het verstrekken van een bijstandsuitkering of het opleggen van een belastingaanslag) die ten grondslag liggen aan de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten en balansmutaties in overeenstemming met relevante wet- en regelgeving tot stand zijn gekomen. De interne (verbijzonderde) rechtmatigheidscontrole van de in het normenkader opgenomen interne regelgeving is in ieder geval van toepassing op raadsbesluiten / verordeningen met een minimaal financieel gevolg van € 40.000. Verordeningen die een lagere financiële impact hebben worden steekproefsgewijs aan een IC onderworpen.

De controles, bevindingen en aanbevelingen worden gedocumenteerd en via een daarvoor ontworpen standaardformulier via de controller integraal gerapporteerd aan het college van B&W en vervolgens besproken in de auditcommissie. Voor zover de bevindingen daartoe aanleiding geven, worden voorstellen tot verbetering en/of herstel gedaan.

Begrotingsrechtmatigheid

In onderstaande tabel is te zien dat er is sprake van een begrotingsoverschrijding op 4 programma's. Een deel van deze overschrijdingen past binnen de beleidskaders van de raad. Dit wordt derhalve niet meegenomen in het accountantsoordeel. Bij de resterende overschrijdingen waar hogere opbrengsten, in de vorm van bijdragen derden of onttrekkingen aan reserves of voorzieningen/transitoria, tegenover staan. Hierdoor is van onrechtmatigheid, relevant voor het accountantsoordeel, geen sprake. Hierbij wordt per programma een toelichting op hoofdlijnen gegeven, daar waar sprake is van een begrotingsoverschrijding die niet worden meegewogen in het accountantsoordeel.

  Lasten begroot Realisatie Saldo

Programma

Lasten Lasten Lasten
Bestuur en veiligheid in Doesburg 2.351.348 2.394.169 -42.821
Leefbaar en duurzaam Doesburg 6.148.296 6.716.712 -568.416
Wonen, werken en recreëren in Doesburg 1.861.801 2.472.557 -610.756
Zorg in Doesburg 20.239.508 21.467.800 -1.228.292
Algemene dienst en financiën 5.775.312 5.725.928 49.384
Algemene dekkingsmiddelen 360.749 311.502 49.247
Totaal 36.376.265 38.777.166 -2.351.654

 

Programma 1 Bestuur en veiligheid

De hogere lasten worden grotendeels verklaard doordat de pensioenpremies hoger uitvallen (-€112.000) dan in eerste instantie was ingeschat en door een toename in de accountantskosten (-€6.000). 

We hebben een pensioenverzekering afgesloten bij ASR/ Loyalis voor onze wethouders. Door het afsluiten van deze verzekering zijn de uitkeringen van pensioenen aan wethouders financieel afgedekt. In 2020 is er eenmalig een extra bedrag van 29.498 aan de verzekeraar betaald om de uitkeringen te kunnen blijven garanderen. De extra storting was nodig omdat de premie werd verhoogd en de beleggingsresultaten tegenvielen. Het budget waaruit we de pensioenpremies betalen, bedraagt nu € 59.506
In 2021 gaan we op zoek naar een andere verzekering voor de wethouders pensioenen. Dit is nodig omdat ASR met dit producten stopt per 1 januari 2022.

Programma 2 Leefbaar en duurzaam Doesburg

Overschrijding in de lasten, wordt ruimschoots gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten. De grootste afwijking hierin, betreft een hogere last gerealiseerd op het taakveld 5.5 cultureel erfgoed. Op deze post zijn opbrengsten vanuit het rijk verantwoord, omdat we hier een uitgaveverplichting de komende jaren voor hebben zijn de niet bestede middelen overgeheveld naar de transitorische posten. Derhalve is zowel een groot bedrag als baat verantwoord, maar tegelijkertijd ook als last.

Programma 3 Wonen, werken en recreëren in Doesburg

Overschrijding in de lasten, wordt ruimschoots gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten. De grootste afwijking hierin, betreffen de lasten op taakveld 8.2 grondexploitaties (niet bedrijventerreinen). Binnen de begroting zijn de lasten van de projecten niet geraamd. Tegenover deze lasten zijn er ook baten gerealiseerd ter hoogte van bijn hetzelfde bedrag. Derhalve worden de overschrijdingen in de lasten ruimschoots gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten.

Programma 4 Zorg in Doesburg

De grootste afwijking betreft onderstaande afwijking wordt gecompenseerd door een onttrekking aan de reserve kapitaallasten.

In overleg met de accountant is besloten om overeenkomstig de verscherpte notitie van de commissie BBV (2020) onze activa te herzien. Eind 2016 is door de raad de vernieuwde financiële verordening vastgesteld. In deze verordening heeft de raad de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie vast gesteld.  Éen van de uitgangspunten betreft de afschrijvingstermijnen van onze investeringen. Mede door de vastgestelde kaders (fin. verordening) en de verscherpte notitie MVA van de commissie BBV hebben we diverse investeringen versneld moeten afschrijven. Omdat we binnen de gemeente een reserve hebben voor de dekking van de afschrijvingskosten (reserve kapitaallasten) is het effect voor onze gemeente nagenoeg budgetneutraal. Op taakveld 0.10 onder 'overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien' is een voordeel te zien.

 

Voor een gedetailleerde analyse van begrotingsafwijkingen (inclusief de baten) wordt verwezen naar de verschillende programma's in het jaarverslag.