Beslispunten en besluitvorming

Beslispunten en besluitvorming

In deze jaarstukken 2020 zijn expliciete beslispunten voor de gemeenteraad opgenomen. Deze beslispunten worden hieronder in een totaaloverzicht (met toelichting) gepresenteerd.

Investeringskredieten

 • Er worden geen voorstellen gedaan met betrekking tot investeringskredieten.

Toelichting investeringskredieten

Deze jaarstukken geven geen aanleiding om nieuwe investeringskredieten aan te vragen en / of om bestaande investeringskredieten te verhogen. Zie ook de onderdelen Stand van zaken investeringsprogramma en Kleurenstatus investeringen in de jaarrekening.

Reserves

 1. Er wordt voorgesteld om een bedrag van €152.000 over te hevelen naar het begrotingsjaar 2021.
 2. Er wordt voorgesteld het jaarrekeningresultaat incl. over te hevelen middelen over 2020 ter hoogte van -€402.000 en -€152.000 (tekort) ten lasten te brengen van de algemene reserve

Toelichting reserves

 1. Het over te hevelen bedrag van €152.000 bestaat uit een 5-tal onderdelen, te weten:
  1. Onderhoud pad de Lage Linie €15.000: uit het incidenteel verkregen middelen voor de lage linie is er een bedrag van €15.000 over gebleven. Dit bedrag is in 2021 en 2022 nodig om het beheer en onderhoud van aangelegde pad te kunnen bekostigen. 
  2. Implementatie Wet Inburgering in werking treden €21.000: Per 01-07-2020 zou de Wet Inburgering in werking treden (is nu gewijzigd naar 01/01/2022). Zowel de incidentele bijdrage in de invoeringskosten als de structurele bijdrage in de uitvoeringskosten wordt verstrekt via een integratie-uitkering. De benodigde middelen voor de kosten van inburgeringsvoorzieningen worden verstrekt via een specifieke uitkering van het ministerie van SZW. Het bedrag dat gemeenten in 2020 ontvangen betreft de incidentele bijdrage in de invoeringskosten.De verkregen incidentele middelen willen we in 2021 gebruiken om het beleid uit te schrijven en te implementeren in het jaar 2021.
  3. Implementatie omgevingswet €80.000: Voor de implementatie van de Omgevingswet zijn middelen beschikbaar gesteld door de gemeenteraad. Binnen dit budget wordt gefaseerd en gebiedsgericht gewerkt aan de komst van deze nieuwe wet. Door het Coronavirus heeft in 2020 geen participatie plaats kunnen vinden en zijn werkzaamheden uitgesteld tot het weer verantwoord is elkaar te ontmoeten.

   In 2021 zullen de werkzaamheden naar verwachting weer opstarten.

  4. Studiekosten €22.000: Studiekosten, mede door Covid-19 virus zijn de geplande studies niet doorgegaan. We zijn voornemens om deze in 2021 in te halen.
  5. Uitvoeringsprogramma Doesburg Energieneutraal 2050 €14.000:  Het totale budget voor het uitvoeringsprogramma Doesburg Energieneutraal 2050 van € 950.000 is via integrale afweging voor de jaren 2020, 2021 en 2022 verkregen. Voor het jaar 2020 is €345.000 beschikbaar gesteld. In de IBB2020 is reeds € 175.000 overgeheveld naar 2021. Echter is er nog € 14.000 overgebleven. Door de coronamaatregelen zijn er projecten getemporiseerd. Om het uitvoeringsprogramma uit te kunnen voeren, is dit bedrag nodig in de volgende jaren. Hierom wordt voorgesteld om het restant bedrag over te hevelen naar 2021.
 2. Het resultaat voor bestemming betreft -€402.000, daarnaast wordt voorgesteld om een bedrag van -€152.000 over te hevelen naar 2021. Hiermee komt het resultaat incl. over te hevelen middelen uit op een tekort van -€554.000. Dit bedrag zal ten laste van de algemene reserve worden gebracht.


Voorzieningen

Er worden geen voorstellen gedaan met betrekking tot voorzieningen.


Exploitatie

Er worden geen voorstellen gedaan met betrekking tot de exploitatie.

Toelichting exploitatie

De afwijkingen boven de €25.000 op taakveld niveau in de exploitatie tussen de gewijzigde begrotingsbedragen en de werkelijke bedragen worden toegelicht bij de Programma's 1 t/m 5 en bij het 'Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien'. Ook wordt in de jaarrekening 2020 nader ingegaan op de baten en lasten. Aangezien bijstelling van de begroting niet meer aan de orde is bij de jaarstukken (alleen de verklaring van de afwijkingen) is er geen sprake meer van besluitvorming over de exploitatie.


Besluitvorming

Op grond van deze jaarstukken 2020 wordt aan gemeenteraad het volgende voorgesteld:

1)  Met inachtneming van het bovenstaande instemmen met deze jaarstukken 2020 (jaarverslag en jaarrekening) en deze vaststellen.
2)  Het jaarrekeningresultaat incl. over te hevelen middelen van totaal -€554.000 ten laste brengen van de algemene reserve.

3)  De hierop betrekking hebbende begrotingswijziging 2021 vaststellen.