Financiële samenvatting

Financiële samenvatting

Financiële samenvatting

In deze jaarstukken 2020 leggen wij verantwoording en rekenschap af over het uitvoeren van het beleid en de uitkomst van de cijfers over begrotingsjaar 2020. In de integrale begrotingsbijstelling  2020 (hierna genoemd IBB 2020) hebben wij een inschatting gemaakt van het verwachte resultaat bij de jaarrekening 2020. Onze verwachting was toen dat de gemeente Doesburg voor boekjaar 2020 op een tekort van -/- €922.995 (afgerond) zou uitkomen. De uitkomsten van de IBB 2020 zijn zoals gebruikelijk in een begrotingswijziging verwerkt. Hierdoor zijn de financiële effecten van de IBB 2020 opgenomen in de bedragen onder de 'ramingen na wijziging'.

De werkelijke uitkomst over boekjaar 2020 (zoals verwerkt in deze jaarstukken 2020) resulteert in een tekort voor bestemming van -/- €402.000 (afgerond). Bij de jaarstukken 2020 wordt voorgesteld om €152.000 over te hevelen naar het boekjaar 2021. Het resultaat na bestemming komt hiermee uit op -/-€554.000.

Het feitelijke tekort over 2020 is lager dan verwacht in de IBB 2020. Voor een analyse van de afwijkingen boven de €25.000 (op taakveld niveau) verwijzen wij naar de toelichting bij de betreffende programma's.

De uitdagingen voor de gemeente Doesburg die voor ons liggen, zijn - ook in financieel opzicht - aanzienlijk te noemen.  Deze uitdagingen zijn verwerkt in de programmabegroting 2021-2024. Daar komen wij in de kadernota 2022 en de programmabegroting 2022-2025 graag bij u op terug.