Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Overzicht algemene dekkingsmiddelen


Lokale heffingen

De gemeente Doesburg kent de volgende niet-bestedingsgebonden gemeentelijke heffingen:

 

Realisatie 2020

Raming 2020 na wijziging

Onroerende zaakbelasting

€ 2.132.517

€ 2.112.575

Toeristenbelasting

€ 254.466 € 246.392

Precariobelasting

€ 521.101 € 521.543

Roerende zaakbelasting

€ 3.310 € 1.757

Hondenbelasting

€ 50.281 € 52.256

Reclamebelasting

€ 50.094 € 48.968

Totaal

€ 3.011.769 € 2.983.491

Deze heffingen zijn tot de aangegeven bedragen verwerkt in de jaarrekening 2020.Algemene uitkering

De verantwoorde algemene uitkering uit het Gemeentefonds zijn (conform de aanbevelingen van commissie BBV) gebaseerd op de uitkeringsfactoren zoals deze zijn opgenomen in de septembercirculaire van 2020. Per nog openstaand uitkeringsjaar ontvangt de gemeente Doesburg een specificatie waarin de actuele verdeelmaatstaven zijn opgenomen. In boekjaar 2020  zijn de uitkeringen tot met het volgende specificatienummer meegenomen:

Algemene uitkering, uitkeringsjaar 2020                         volgnummer specificatie                     09             (17-12-2020)

Algemene uitkering, uitkeringsjaar 2019                        volgnummer specificatie                      09            (20-12-2019)
Algemene uitkering, uitkeringsjaar 2018                        volgnummer specificatie                      14            (20-12-2019)
Algemene uitkering, uitkeringsjaar 2017                        volgnummer specificatie                      15            (28-11-2018)

 

Realisatie 2020

Raming 2020
  na wijziging

Raming 2020
  primitief

Algemene uitkering 2020

€ 20.761.934

€ 20.930.613

€ 19.952.713

Algemene uitkering 2019

€ 82.230

   

Algemene uitkering 2018*)

€ 7.652

   

Algemene uitkering 2017

 € 0

   

Totaal

€ 20.851.816

€ 20.930.613 € 19.952.713

*) Betreft verrekening eerdere uitkeringsjaren

De overige afwijkingen worden veroorzaakt door ontwikkelingen in de verdeelmaatstaven van de algemene uitkering.Dividend

Verantwoord zijn de volgende dividenden:

 

Realisatie 2020

Raming 2020
  na wijziging

Raming 2019
  primitief

BNG

€ 0 € 0 € 69.564

Vitens

€ 0  € 30.808 € 30.485

Alliander

€ 143.626 € 143.626 € 119.384

Circulus-Berkel

€ 0 € 0
€ 0

Totaal

€ 143.626 € 174.434 € 219.434

Het in de jaarrekening opgenomen dividend zijn de bedragen waarover de aandeelhouders in 2020 formeel beschikt hebben. Het betreft dividend vanuit de winst over boekjaar 2019 van de betreffende deelneming.

 

Saldo financieringsfunctie

De ontvangen rente over de liquide middelen (over 2020 € 0) wordt normaal gesproken als algemeen dekkingsmiddel opgenomen:

 

Realisatie 2020

Raming 2020
  na wijziging

Raming 2020
  primitief

Baten

€ 0 € 0 € 0

Totaal

€ 0

€ 0 € 0Onvoorzien

In de primitieve begroting is bij de Algemene dekkingsmiddelen een post voor onvoorziene uitgaven opgenomen van € 15.000. In het begrotingsjaar zijn geen bedragen ten laste van deze post onvoorziene uitgaven gebracht. Het resterende saldo eind 2020 bedraagt derhalve € 15.000.

Post onvoorziene uitgaven

Bedrag

Post onvoorziene uitgaven (primitieve begroting) € 15.000

Af: geraamde bedragen ten laste van post onvoorzien

€ 0

Post onvoorziene uitgaven (na wijziging)

€ 15.000