Toelichting op de balans

ACTIVA

 

 

Vaste activa

 

 

Materiële vaste activa met een economisch nut
Boek waarde 1-1-2020 Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Bijdragen van derden Afwaardering Boek waarde 31-12-2020
Bedrijfsgebouwen 6.660.576 0 0 1.293.696 0 5.366.880
Gronden en terreinen 494.379 40.476 0 10.373 125.967 398.516
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 1.058.408 2.380.978 0 12.163 0 3.427.223
Machines, apparaten en installaties 422.395 1.252 0 88.222 0 335.424
Vervoermiddelen 91.977 0 0 19.207 0 72.770
Woonruimten 218.599 0 0 15.505 0 203.094
Overig 488.698 163.597 0 134.770 0 517.526
Totaal 9.435.032 2.586.303 0 1.573.936 125.967 0 10.321.432
Materiële vaste activa met een economisch nut
Waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven
Boek waarde 1-1-2020 Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Bijdragen van derden Afwaardering Boek waarde 31-12-2020
Bedrijfsgebouwen 16.358 0 0 875 0 15.484
Gronden en terreinen 0 0 0 0 0 0
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 7.739.919 1.103.830 0 329.462 126.524 8.387.763
Machines, apparaten en installaties 1.607 0 0 771 0 835
Vervoermiddelen 0 0 0 0 0 0
Woonruimten 0 0 0 0 0 0
Overig 0 0 0 0 0 0
Totaal 7.757.884 1.103.830 0 331.108 126.524 0 8.404.082
Materiële vaste activa met een maatschappelijk nut
Boek waarde 1-1-2020 Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Bijdragen van derden Afwaardering Boek waarde 31-12-2020
Bedrijfsgebouwen 0 0 0 0 0 0
Gronden en terreinen 870.188 253.207 0 0 100.000 1.023.395
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 1.831.351 12.831 0 115.388 0 1.728.795
Machines, apparaten en installaties 0 0 0 0 0 0
Vervoermiddelen 0 0 0 0 0 0
Woonruimten 0 0 0 0 0 0
Overig 0 0 0 0 0 0
Totaal 2.701.539 266.038 0 115.388 100.000 0 2.752.189
TOTAAL 19.894.455 3.956.172 0 2.020.432 352.491 0 21.477.704
Financiële vaste activa
Boek waarde 1-1-2020 Investeringen Desinvesteringen Aflossingen Afwaardering Boek waarde 31-12-2020
Kapitaalverstrekking aan:
Overige verbonden partijen 101.430 0 0 0 0 101.430
Leningen aan:
Woningbouwcorporaties 1.291.769 0 0 75.054 0 1.216.715
Overige verbonden partijen 931.178 0 0 120.744 0 810.435
Overige langlopende leningen 2.557.543 10.000 0 12.424 0 2.555.118
Totaal 4.881.919 10.000 0 208.222 0 4.683.697

Voorraden

 

Balans 2019

Balans 2020

Voorraden

€ 407.237

€ -177.992

 

Voor een specificatie van de eerste invulling van deze post wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid in het jaarverslag behorende bij deze jaarrekening 2020 In 2019 is voor het verwachte verlies op de lopende grondexploitaties gevormd van €35.740. Op basis van een actuele inschatting is deze risicovoorziening verhoogd naar €81.063. Er resteert per 31-12-2020 nog een risicovoorziening van € 81.063

Van onderhanden werk, bouwgrondexploitaties kan per complex de volgende specificatie worden gemaakt:

Omschrijving

2019

2020

m2

Onderhanden werken:

 

Beinum-West

€ 342.809

€-191.606 1.388

Koppelweg 20 en 22

€ 99.432

€ 94.677

4.184

Af: Risicovoorziening Grondexploitatie(s)

€ -35.710

€-81.063

 

Boekwaarde onderhanden werk

€ 406.531

€-177.992

5.572

Voorraad gereed product

€706

 

 

Boekwaarde gereed product

€ 706

0

 

Totaal boekwaarde voorraden

€ 407.237

€ -177.992

 

 

Het verloopoverzicht van de complexen is als volgt:

Complex

Boekwaarde
1-1-2020

Vermeerderingen

Verminderingen

Boekwaarde
  31-12-2020

Beinum-West

€342.809 € 116.600 €651.015 €-191.606

Koppelweg 20-22

€99.432 € -4.753 € 0 €94.677

Voorziening

€ -35.710     € -81.063

Totaal

€406.531 € 111.847 €651.015 € -177.992

 

De raming van kosten en opbrengsten is gebaseerd op de laatst vastgestelde grondexploitaties, rekening houdend met de meest actuele prognoses nog te maken kosten en nog te realiseren opbrengsten. De nog te realiseren kosten voor beide complexen bedragen naar verwachting €1,3 miljoen.  Verwacht wordt dat er voor beide complexen nog €1,3 miljoen aan nog te realiseren opbrengsten zijn. Per saldo wordt op beide complexen op eindwaarde een positief resultaat van €140.000 verwacht.

Uitzettingen korter dan één jaar

Soort vordering
Gecorrigeerd saldo 31-12-2019 Saldo per 31-12-2019 Voorziening oninbaarheid Gecorrigeerd saldo 31-12-2020
Vorderingen op openbare lichamen € 43.041 €54.324   € 54.324
Overige vorderingen € 740.367 €1.370.735

€636.981

 

€733.754
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een looptijd korter dan 1 jaar € 3.532.888 €3.419.911   € 3.419.911
Totaal € 4.316.296 €4.844.970 € 636.981
€ 4.207.989

De verschillende vorderingen hebben aanleiding gegeven tot het vormen van een voorziening dubieuze debiteuren. De voorziening dubieuze debiteuren is ultimo 2020 als volgt opgebouwd:

Omschrijving voorziening

Bedrag

Algemene- en belastingdebiteuren

€ 133.750

Debiteuren bijstandsverlening

€ 503.231

Totaal

€ 636.981

Liquide middelen

 

Balans 2019

Balans 2020

Liquide middelen

€ 286.593

€432.638

De liquide middelen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Omschrijving

2019

2020

Banksaldi

€285.079 € 430.312

Kassaldi

€1.514 € 2.326

Boekwaarde per 31 december

€286.593 € 432.638

 

De liquide middelen betreffen direct opeisbare tegoeden.

Vanaf 15 december 2013 zijn gemeenten verplicht om overtollige middelen aan te houden in ’s Rijks schatkist. Er is echter wel een drempelbedrag van toepassing. Dit drempelbedrag bedraagt 0,75% van het begrotingstotaal, met een minimum van €250.000. Voor Doesburg is het drempelbedrag op basis van het (primitieve) begrotingstotaal 2020 0,75% x €33.186.788 = € 248.900. Dit bedrag is lager dan het minimum drempelbedrag. Vandaar dat voor Doesburg het drempelbedrag van €250.000 geldt. In 2020 is dit drempelbedrag in de vier kwartalen overschreden.

 

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

Kwartaalcijfer op dag basis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen.

291 299 263 261

Bedragen x €1.000

Overlopende activa

De overlopende activa kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Omschrijving

2019

2020

Nog te ontvangen bedragen

€3.009.926

€3.192.991

Vooruit betaalde bedragen

€ 1.048.013

€ 802.798

Ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel

€103.327

€179.871

Boekwaarde per 31 december

€ 4.161.267 € 4.175.660

 

Toelichting Overlopende activa
Ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel Saldo 1/1/2020 Vermeerderingen Verminderingen Saldo 31/12/2020
Vrz. Brede impuls Combinatiefuncties 26.476 26.476
Vrz. Uitvoering Landschapsbeleid Doesburg 12.474 12.474
Algemeen Milieubeleid( Warmtetransitie) 0 23.068 23.068
Cultuur- en erfgoedpact Achterhoek 2017-2020 81.000 270.000 243.000 108.000
ESF Actieve inclusie regio MG 9.853 9.853
103.327 319.544 243.000 179.871

PASSIVA

Eigen vermogen

Reserves kunnen worden onderverdeeld in de Algemene reserves en in bestemmingsreserves. Met het nog te bestemmen resultaat over het begrotingsjaar vormen de reserves samen het eigen vermogen van de gemeente. Onderstaand is een totaaloverzicht van de reserves opgenomen. Per reserve is een toelichting opgenomen in deze jaarrekening bij het onderdeel Toelichting reserves, voorzieningen en van derden verkregen middelen. Hierin wordt de aard en reden van iedere (bestemmings)reserve toegelicht.

Eigen vermogen
Het eigen vermogen kan als volgt gespecificeerd worden:
2019 2020
Algemene reserve 13.085.158 5.199.719
Bestemmingsreserves 14.051.043 18.652.212
Nog te bestemmen resultaat -925.231 -554.133
Boekwaarde per 31 december 26.210.970 23.297.798
Algemene reserve Saldo 01-01-2020 Bestemming resultaat 2019 Toevoeging Onttrekking Saldo 31-12-2020
Algemene reserve 13.085.158 -925.231 0 6.960.208 5.199.719
Totaal 13.085.158 -925.231 0 6.960.208 5.199.719
Bestemmings reserves Saldo 01-01-2020 Bestemming resultaat 2019 Toevoeging Onttrekking Saldo 31-12-2020
Arbeidsvoorwaardenmaatregelen 55.729 5.104 30.904 29.929
Bestemmingsreserve Kapitaallasten 12.345.693 6.092.941 1.417.000 17.021.634
Mobiliteitsfonds parkeercapaciteit 50.623 50.623
Openbare verlichting 8.257 83.941 83.941 8.257
Huisvesting onderwijs (IHP) 78.158 31.933 110.091
Vervanging speeltoestellen 36.645 413 37.058
Reserve BUIG-budget (inkomensdeel WWB) 800.000 800.000
Reserve Groot onderhoud kapitaalgoederen tijdelijk 52.640 16.600 16.600 52.640
Overgehevelde middelen 218.826 321.226 218.826 321.226
Reserve Digitaal Werken 206.696 152.161 54.535
Inrichtingsplan Sociaal Domein 131.557 131.557
Rehabilitatie van Wegen 66.219 100.000 166.219
Totaal 14.051.043 0 6.652.158 952.095 18.652.212

Eigen vermogen - verplichtingen Algemene Reserve

 

 

Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd wegens:

1. Verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs valt in te schatten;
2. Op de balansdatum bestaande risico’s ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs valt in te schatten;
3. Kosten die in een volgend dienstjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.

Voorzieningen moeten de benodigde omvang hebben van de achterliggende verplichtingen en risico’s. Ze mogen niet kleiner of groter zijn dan de verplichtingen of de risico’s, waarvoor ze zijn ingesteld. Om de toereikendheid van de voorzieningen te kunnen beoordelen is het noodzakelijk dat wordt beschikt over door de gemeenteraad vast te stellen beheerplannen, waaruit de benodigde omvang blijkt.

Deze plannen moeten regelmatig worden geactualiseerd. Indien bij een dergelijke actualisatie blijkt dat de voorziening niet meer op niveau is, dan moet door middel van extra dotaties de voorziening weer op peil worden gebracht. Blijkt dat de voorziening meer dan toereikend is, dan kan het te veel (vrijval/surplus) eenmalig ten gunste van de exploitatie worden afgeboekt. Beheerplannen moeten periodiek worden geactualiseerd. Ultimo 2018 zijn voor alle (belangrijke) door de raad ingestelde voorzieningen actuele beheerplannen beschikbaar.

Onderstaand is een totaaloverzicht van de voorzieningen opgenomen. Per voorziening is een toelichting opgenomen in deze jaarrekening bij het onderdeel Toelichting reserves, voorzieningen en van derden verkregen middelen. Hierin wordt de aard en reden van iedere voorziening toegelicht.

Voorzieningen Saldo 01-01-2020 Vrijval Toevoeging Onttrekking Saldo 31-12-2020
Voor verplichtingen, verliezen en risico’s
Wachtgeldverplichtingen 598.129 31.433 566.696
Voorziening onderhoud Turfhaven 40.461 21.245 61.706
Sub-totaal 638.590 0 21.245 31.433 628.402
Ter egalisering van kosten
VRZ Wegen 523.179 145.179 9.293 659.066
Onderhoud gemeentegebouwen 46.365 281.389 125.723 202.031
Elementen openbare ruimte
Sub-totaal 569.544 0 426.568 135.015 861.097
Voor bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven
Vrz. Niet gerealiseerde kapitaallasten riolering 1.535.268 142.603 1.392.665
Sub-totaal 1.535.268 0 126.524 269.127 1.392.665
Totaal voorzieningen 2.743.402 0 574.337 435.575 2.882.164

Vaste schulden

 In 2020 zijn geen nieuwe leningen aangetrokken. Het lening saldo blijft dus ongewijzigd op €0. 

 

Netto vlottende schulden

De netto vlottende schulden zijn schulden met een oorspronkelijke looptijd korter dan één jaar.

De specificatie van de netto vlottende schulden is als volgt:

  Saldo 31-12-2019 Saldo 31-12-2020
Overige schulden € 3.117.529
€ 3.230.480
Totaal € 3.117.529
€ 3.230.480

Overlopende passiva

De specificatie van de overlopende passiva treft u in de tabel hieronder. Naast deze tabel dient opgemerkt te worden dat eind 2020 staan er nog 4 aanvragen Tozo 3 open, welke in 2021 tot uitkering hebben geleid. Hier is een bedrag van € 9.000 mee gemoeid.

 

Overlopende passiva
Saldo 31-12-2019 Saldo 31-12-2020
Nog te betalen bedragen € 1.028.537 € 430.711
Ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel van Rijk € 41.229 € 3.999.407
Ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel van overige nederlandse overheidslichamen € 681.389
Vooruit ontvangen van derden verkregen middelen € 680.356
Fonds Culturele Doeleinden € 125.746 € 125.746
Totaal € 1.875.867 € 5.237.253

Ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel en van derden verkregen middelen Overige Nederlandse overheidslichamen

In bovenstaande tabel wordt onderscheid gemaakt in de ontvangen voorschotbedragen van het rijk en van overige Nederlandse overheidslichamen.

Waarborgen en garanties

Hieronder volgt een overzicht van de verstrekte gemeentegaranties en waarborgen:

Naam geldnemer

Oorspronkelijk
bedrag

Percentage waarvoor borg is verleend

Restantbedrag
31-12-2019

Restantbedrag
31-12-2020

Vitens

€ 1.109.039 100 € 62.504 € 0,00
Stichting Attent Zorggroep € 1.719.754 100 € 510.938 €241.197
Stichting van Weldadigheid € 2.700.000 100 € 2.295000 €2.160.000
Totaal € 5.528.793   € 2.868.442 €2.401.197