Voorwoord

Aanbieding

Terug naar navigatie - Aanbieding

Geachte leden van de gemeenteraad,

Voor u ligt de jaarrekening van het jaar 2020. Een jaar wat vooral geleefd werd door de uitbraak van het COVID-19 virus. Dit virus heeft gemaakt dat we allemaal, bewoners, ondernemers en openbaar bestuur, voor ongekende tijden kwamen te staan. Het openbare leven kwam voor een groot deel stil te liggen, ziekenhuizen raakten overvol, de druk op het maatschappelijk en sociaal welzijn van velen was groot.

Dit heeft zijn weerslag gehad op de taken, ambities en werkzaamheden van de gemeente Doesburg. Uitvoering en naleving van de maatregelen om de pandemie te beheersen, getroffen door de Rijksoverheid, hebben een grote claim op onze middelen gelegd, zowel financieel als in mankracht. Alle inzet op het gebied van openbare ruimte, zorg en ondersteuning, toerisme kwam in een ander daglicht te staan. Veiligheid en gezondheid van onze bewoners en bezoekers heeft hierbij bovenaan gestaan.

Dit alles kunt u terug vinden in de jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening). In deze stukken leggen we verantwoording af aan de gemeenteraad: wat hebben we gedaan afgelopen jaar? Wat heeft het gekost? Hoe verhoudt zich dit tot het beoogde voor 2020?

Een aantal projecten die we gestart waren, hebben we niet zo voortvarend kunnen uitvoeren als we wilden, door de pandemie. Met name het aspect burgerparticipatie, in welke vorm dan ook, was lastig goed vorm te geven door de maatregelen. En juist dit onderdeel is voor een aantal projecten de belangrijkste factor voor succes. Dit betekent dat we deze projecten langer voorzetten of in een andere vorm gieten.

Financieel gezien heeft COVID19 ons in 2020 niet extra in de problemen gebracht. Door extra rijkscompensatie zijn veel gemaakte kosten gedekt. De stijging van de kosten in het sociaal domein, baren ons echter wel zorgen, dit vraagt voor de komende jaren zeker maatregelen, in welke zin dan ook.

Het vertrekpunt van het beleid voor het college was het collegeprogramma “Vol energie!”. Dit programma staat in het teken van samenwerking. Samenwerking in de vorm van de betrokkenheid van burgers en bedrijven. Zodat ook zij een bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van een goede woon- en leefomgeving in onze stad.
Op basis van het coalitieakkoord zijn de volgende vijf programma's geformuleerd:

- Bestuur en Veiligheid in Doesburg
- Leefbaar en duurzaam Doesburg
- Wonen, werken en recreëren in Doesburg
- Zorg in Doesburg
- Algemene dienst en financiën

Per programma beschrijven we wat we in begrotingsjaar 2020 hebben bereikt en wat het in dat jaar heeft gekost. Op taakveldniveau wordt gerapporteerd over de uitvoering van het beleid en over de afwijkingen, ook in financieel opzicht. We vertrouwen er op dat wij hiermee een goed beeld geven van de uitkomsten van het voor begrotingsjaar 2020 ingezette beleid en van de aangewende middelen. Wij wensen u veel leesplezier!

 

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders van Doesburg,

de secretaris, de burgemeester,
Peter Werkman Loes van der Meijs