Paragraaf F | Verbonden partijen

Paragraaf F | Verbonden partijen

In deze paragraaf vindt u een lijst met partijen waarmee de gemeente Doesburg banden is aangegaan ter behartiging van bepaalde publieke belangen. Het gaat hierbij om privaatrechtelijke dan wel publiekrechtelijke organisaties, waarin Doesburg een financieel en een bestuurlijk belang heeft. Van een bestuurlijk belang is sprake indien er zeggenschap bestaat uit hoofde van stemrecht dan wel vertegenwoordiging in het bestuur van de organisatie. Van een financieel belang is sprake als een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat. Ook als er financiële aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt, is er sprake van een financieel belang. De toelichting op de verbonden partijen vindt u in desbetreffende programma’s.

Lijst met verbonden partijen:

Hieronder volgt een lijst met de partijen verbonden aan de gemeente  Doesburg verdeeld naar gemeenschappelijke regelingen, stichtingen/verenigingen en coöperaties/vennootschappen.

 

Gemeenschappelijke regelingen

 • Gemeenschappelijk orgaan Regio Arnhem-Nijmegen
 • Veiligheid- en Gezondheidsregio Gelderland Midden
 • Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg
 • Presikhaaf Bedrijven  (in liquidatie)
 • Omgevingsdienst Regio Arnhem
 • Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem- Nijmegen  (DRAN)
 • Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland ( MGR)
 • Euregio Rijn Waal
 
Stichtingen/Verenigingen

 

Coöperaties/Vennootschappen

 • BNG bank
 • Alliander
 • Vitens
 • Circulus-Berkel B.V.

Voor nadere inhoudelijke informatie over de verbonden partijen wordt u verwezen naar de verschillende programma's. Hierin wordt onder ander stil gestaan bij de visie, beleidsvoornemens en wordt de financiële positie van de verbonden partijen nader uiteengezet.