Niet uit de balans blijkende vorderingen en verplichtingen

Niet uit de balans blijkende vorderingen en verplichtingen

  • In het verleden zijn gemeentegaranties verstrekt. De daaruit voortvloeiende vorderingen als gevolg van de gedwongen aflossing van de hypotheek, bedragen momenteel €112.200 (ultimo 2020 €112.600) . Deze vorderingen zijn niet opgenomen op de balans in verband met oninbaarheid.
  • Met Woonservice IJsselland is een langlopend huurcontract afgesloten voor de huur van De Linie 4. Het contract heeft een looptijd tot en met 30-06-2034 met een jaarlijkse huurverplichting van €97.700.
  • Verlofsaldo ultimo betreft 9.167 uren, omgezet naar een financiële waarde betreft dit €231.016.
  • De meerjarige financiele inkoop verplichtingen die boven de EU grens liggen, bedraagt circa €2.700.000.