Beleidsindicatoren in perspectief

Waarstaatjegemeente.nl

In deze bijlage vind u een verloop van alle beleidsindicatoren van onze gemeente. Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) schrijft voor dat we in de begroting een aantal verplichte indicatoren opnemen. De gegevens voor deze indicatoren zijn verkregen via www.waarstaatjegemeente.nl, eigen waarnemingen of andere betrouwbare bronnen. Daar waar gegevens voor handen zijn is een trend weergegeven in de bijlage.

Jaartal
nr Programma Indicator Eenheid Bron B2023 B2022 J2021 J2020 J2019 J2018 J2017
1 5 Formatie Fte per 1.000 inwoners Eigen gegevens 8,8 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5
2 5 Bezetting Fte per 1.000 inwoners Eigen gegevens 6,75 8 7,8 7,7 7,3 7,3
3 5 Apparaatskosten Kosten per inwoner Eigen gegevens 539,9 922 494,0 517,0 740,0 740,0
4 5 Externe inhuur Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen Eigen gegevens 2,84 5,2 12,5 23,0 16,5 16,5
5 5 Overhead % van totale lasten Eigen gegevens 15,9 13,7 14,4 13,0 10,7 10,7
6 1 Verwijzingen Halt Aantal per 10.000 jongeren Bureau Halt 40,0 50,0 80,0 60,0
7 1 Winkeldiefstallen aantal per 1.000 inwoners CBS 1,4 0,9 0,9 0,4 0,9
8 1 Geweldsmisdrijven aantal per 1.000 inwoners CBS 2,3 2,7 2,7 4,0 4,4
9 1 Diefstallen uit woning aantal per 1.000 inwoners CBS 0,9 0,9 0,4 1,3 2,6
10 1 Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) aantal per 1.000 inwoners CBS 4,5 5,0 6,7 6,2 8,8
11 3 Functiemenging % LISA 41,6 42,0 41,9 41,3 41,0
12 3 Vestigingen (van bedrijven) aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar LISA 143,1 141,6 131,8 124,0 121,4
13 4 Absoluut Verzuim aantal per 1.000 leerlingen DUO / Ingrado 1,2
14 4 Relatief verzuim aantal per 1.000 leerlingen DUO / Ingrado 20,0 41,0 45,0
15 4 Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs DUO / Ingrado 1,5 2,3 1,3 2,7
16 2 Niet-sporters % Gezonheids-enquete (CBS, RIVM) 54,4
17 4 Banen Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijg 15-74 jaar CBS / LISA 444,2 448,7 441,5 424,5 414,7
18 4 Jongeren met een delict voor de rechter % 12 t/m 21 jarigen CBS Jeugd 1,0 1,0 1,0
19 4 Kinderen in uitkeringsgezin % kinderen tot 18 jaar CBS Jeugd 6,0 5,0 6,0 6,0
20 4 Netto arbeidsparticipatie % van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking CBS 62,1 63,9 62,7 62,1
21 4 Werkloze jongeren % 16 t/m 22 jarigen CBS Jeugd 2,0 2,0 3,0 3,0
22 4 Personen met een bijstandsuitkering aantal per 1.000 inwoners CBS 423,3 494,5 397,9 406,9 474,5
23 4 Personen met lopende re-integratievoorzieningen aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar CBS 634,1 608,2 648,0 767,2
24 4 Jongeren met jeugdhulp % van alle jongeren tot 18 jaar CBS Jeugd 14,7 14,6 13,1 13,0
25 4 Jongeren met jeugdbescherming % van alle jongeren tot 18 jaar CBS Jeugd 1,3 2,3 1,9 1,5 1,4
26 4 jongeren met jeugdclassering % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar CBS Jeugd 0,7 0,7
27 4 clienten met een maatwerkarrangement Wmo Aantal per 10.000 inwoners CBS - MSD Wmo 720,0 800,0 760,0 670,0 660,0
28 2 omvang huishoudelijk restafval kg/inwoner CBS 61,0 111,0 114,0
29 2 Hernieuwbare elektriciteit % RWS 3,5 2,5 1,4
30 3 Gemiddelde WOZ waarde Duizend euro CBS 229,0 211,0 199,0 190,0 185,0
31 3 nieuw gebouwde woningen Aantal per 1.000 woningen BAG 10,4 7,0 0,4 7,1
32 3 Demografische druk % CBS 81,8 81,1 79,1 78,4 77,3
33 3 gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuidhouden in Euro's COELO 682,0 659,0 558,0 563,0 573,0
34 3 gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens in Euro's COELO 910,0 873,0 770,0 818,0 843,0