Overzicht lasten en baten en toelichting

Overzicht lasten en baten en toelichting

De onderstaande tabel geeft alle baten en lasten per programma inclusief de aan de programma's en de dekkingsmiddelen toe te delen reserve mutaties. De reservemutaties zijn (conform BBV-richtlijnen) verdeeld over de programma's en verdeeld in structureel en incidenteel.

01 Evenwichtig en leeftijdsbestendig woon- en vestigingsklimaat B2023 B2024 B2025 B2026
Lasten 7.912 8.145 8.404 8.384
Baten 4.469 4.469 4.469 4.469
Saldo 3.443 3.676 3.935 3.915
Reservemutatie incidenteel -174
Reservemutatie structureel 591 591 517 517
Saldo programma 01 4.034 4.267 4.278 4.432
bedragen * €1.000
02 Verbindende versterkende sociale aanpak B2023 B2024 B2025 B2026
Lasten 21.146 21.198 21.272 21.337
Baten 4.953 4.948 4.948 4.948
Saldo 16.193 16.250 16.324 16.389
Reservemutatie incidenteel
Reservemutatie structureel 133 133 133 133
Saldo programma 02 16.326 16.383 16.457 16.522
bedragen * €1.000
03 Kwaliteitstoerisme en toegankelijke natuurrecreatie B2023 B2024 B2025 B2026
Lasten 779 779 779 779
Baten 489 489 489 489
Saldo 290 290 290 290
Reservemutatie incidenteel
Reservemutatie structureel
Saldo programma 03 290 290 290 290
bedragen * €1.000
04 Bestuur en organisatie B2023 B2024 B2025 B2026
Lasten 6.895 6.868 6.949 6.896
Baten 270 266 265 266
Saldo 6.625 6.602 6.684 6.630
Reservemutatie incidenteel
Reservemutatie structureel 3 3 3 3
Saldo programma 04 6.628 6.605 6.687 6.633
bedragen * €1.000
Algemene dekkingsmiddelen B2023 B2024 B2025 B2026
Lasten 1.498 1.942 2.356 372
Baten 28.135 28.848 29.598 27.619
Saldo -26.637 -26.906 -27.242 -27.247
Reservemutatie incidenteel
Reservemutatie structureel -642 -641 -470 -470
Saldo Algemene dekkingsmiddelen -27.279 -27.547 -27.712 -27.717
bedragen * €1.000
Totaal programma's en dekkingsmiddelen B2023 B2024 B2025 B2026
Lasten 38.230 38.932 39.760 37.768
Baten 38.316 39.020 39.769 37.791
Saldo -86 -88 -9 -23
Reservemutatie incidenteel 0 0 -174 0
Reservemutatie structureel 85 86 183 183
Saldo totaal 0 0 0 161
bedragen * €1.000
In programma 5 zijn de volgende kosten opgenomen: B2023 B2024 B2025 B2026
Kosten overhead (saldo uitgaven en inkomsten) 5.958 5.887 5.969 5.916
bedrag heffing vennotschapsbelasting 0 0 0 0
bedrag voor onvoorzien 15 15 15 15
bedragen * €1.000