Uitgaven

19,89%

€ 7.807.392

19,89% Complete

Inkomsten

2,8%

€ 1.100.004

2,8% Complete

Saldo

0%

€ -6.707.388

Programma 4 Bestuur en organisatie

Uitgaven

19,89%

€ 7.807.392

19,89% Complete

Inkomsten

2,8%

€ 1.100.004

2,8% Complete

Saldo

0%

€ -6.707.388

Korte beschrijving

Vanuit de bedrijfsvoering van de gemeente Doesburg zijn we voortdurend bezig om samen met de collega’s resultaten te boeken voor de stad, zijn inwoners, bedrijven en instellingen.  Met de focus op de onderwerpen uit de Toekomstvisie, de steeds toenemende hoeveelheid taken en rollen en de complexiteit ervan in combinatie met een steeds krapper wordende arbeidsmarkt willen we een sterke, gerichte samenwerking met collega’s in de regio realiseren. We willen ons verbinden aan een partner waar we vanuit vertrouwen mee samenwerken en elkaar versterken. Om dit waar te kunnen maken, werkt Bedrijfsvoering aan drie hoofdthema’s in de komende periode: 

  • het versterken van de ambtelijke organisatie;
  • aantrekkelijk werkgeverschap; 
  • beheer en processen op orde. 

Wat willen we bereiken?

L 4.1 We willen de bestuurlijke zelfstandigheid van Doesburg behouden.

Wat gaan we daarvoor doen?

L 4.2 We brengen de basis op orde.

Wat gaan we daarvoor doen?

L 4.3 We willen een adequate ambtelijke huisvesting realiseren gekoppeld aan de toekomstplannen voor de ontwikkeling van de ambtelijke organisatie.

Wat gaan we daarvoor doen?

L 4.4 We willen ruimte binnen de bestaande begroting creëren.

Wat gaan we daarvoor doen?

L 4.5 We willen kritisch kijken naar ons voorzieningenniveau in relatie tot onze toekomstvisie. Er zullen scherpere keuzes gemaakt moeten worden in welke voorzieningen wel passen en welke niet.

Wat gaan we daarvoor doen?

L 4.6 We willen de inwoners en bedrijven en maatschappelijke organisaties meer dan voorheen een stevige positie geven in de beleidsontwikkeling en uitvoering.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2021 BGR 2022 na wijziging Prim. Begr. 2023[2023] Prim. Begr. 2024 [2023] Prim. Begr. 2025 [2023] Prim. Begr. 2026 [2023]
Lasten
0.1 Bestuur 932.227 928.596 933.154 977.054 977.054 977.054
0.10 Mutaties reserves 1.266.932 5.496.286 912.257 912.257 1.087.173 1.087.173
0.4 Overhead 5.470.953 5.366.392 5.958.583 5.887.479 5.968.569 5.915.739
0.5 Treasury 4.567 3.398 3.398 3.398 3.398 3.398
Totaal Lasten 7.674.679 11.794.672 7.807.392 7.780.188 8.036.194 7.983.364
Baten
0.1 Bestuur 573.696 0 0 0 0 0
0.10 Mutaties reserves 2.790.962 7.905.274 829.836 828.314 1.081.261 906.345
0.4 Overhead 149.274 692 733 733 733 733
0.5 Treasury 247.085 274.366 269.435 264.473 264.473 264.473
Totaal Baten 3.761.017 8.180.332 1.100.004 1.093.520 1.346.467 1.171.551

Toelichting op budgetafwijkingen

Taakveld 0.10 Mutatie reserves:  lagere lasten € 4.584.029 (voordeel)  /  lagere baten € 7.075.438 (nadeel)
De ramingen van de reguliere stortingen (zijn hier lasten) in en de reguliere onttrekkingen (zijn hier baten) aan de reserves zijn opgenomen in de primaire begroting van 2023. In de gewijzigde begroting van 2022 zijn ook de éénmalige stortingen en onttrekkingen opgenomen. Deze éénmalige stortingen en onttrekkingen hebben bijv. betrekking op (investerings)projecten en op inhuur ten laste van daarvoor ingestelde bestemmingsreserves. Met name deze éénmalige reservemutaties zorgen op dit taakveld voor afwijkingen in de lasten en baten van de primaire raming 2023 ten opzichte van de lasten en baten van de gewijzigde begroting 2022. 

Taakveld 0.4 overhead:  hogere lasten € 592.191 (nadeel)

De hogere last in 2023 betreft voor afgerond € 451.000 salariskosten. Daarnaast zijn er de volgende lastenstijgingen:
* energiekosten € 20.000
* ICT kosten € 70.000 (Kadernota 2023, nummer A2)
* kosten Wet Open Overheid € 88.000 (Kadernota, 2023, nummer A3)
* rentekosten langlopende lening  € 20.000
* bezwaar en beroep € 12.000 (Kadernota 202, nummer A6)
* bijdrage VNG € 13.000

Daarnaast is er een lagere last voor kapitaallasten van € 82.000, waaronder het stadhuis .

 

Beleidsindicatoren

Voor het toelichten van de maatschappelijke effecten in de begroting zijn gemeenten verplicht om de effecten van beleid toe te lichten aan de hand van een op Rijksniveau vastgestelde set aan beleidsindicatoren. In dit boekwerk zijn deze verplichte indicatoren opgenomen in de bijlage "beleidsindicatoren in perspectief". Door de indicatoren (en daarmee de ontwikkeling ervan) op deze wijze te presenteren, ontstaat er een overzichtelijk beeld van de cijfers. Het doel van deze indicatoren is dat de beleidsresultaten van de gemeenten onderling vergelijkbaarder worden.

Verbonden partijen

In de paragraaf Verbonden partijen vindt u een totaallijst met partijen waarmee Doesburg banden is aangegaan ter behartiging van bepaalde publieke belangen. De verbonden partijen die bijdragen aan de doelstellingen van het programma 4 Bestuur en organisatie worden hieronder toegelicht.

BNG Bank

Het openbaar belang
BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Gelet op de wijze waarop BNG Bank het openbaar belang behartigt wordt het aandelenbezit gezien als een duurzame belegging.

Veranderingen gedurende begrotingsjaar
Er worden geen veranderingen verwacht gedurende het begrotingsjaar 2023.

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
Het bestaande beleid voortzetten.

Ontwikkelingen en risico's
Doordat de BNG als sectorbank actief is binnen de publieke sector loopt zij minder risico dan commerciële banken. 

Alliander N.V.

Het publieke belang
Alliander N.V. is de holding van een netwerkbedrijf. De dochterbedrijven zijn netbeheerders voor het transport van (duurzame) energie. De Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) uit 2007 verplicht energiebedrijven tot een volledige splitsing. In 2009 is het productie- en leveringsbedrijf Nuon Energy afgesplitst en verkocht aan het Zweedse Vattenfall. De naam N.V. Nuon is gewijzigd in Alliander N.V. Bij de verkoop  van de aandelen Nuon zijn wij eigenaar geworden van een aantal aandelen Alliander N.V., dat gelijk is aan het verkochte aantal aandelen N.V. Nuon.

Veranderingen gedurende begrotingsjaar
Er worden geen veranderingen verwacht gedurende het begrotingsjaar 2023.

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
Het bestaande beleid voortzetten.

Ontwikkelingen en risico's
Het financiële risico beperkt tot het ingelegde bedrag.

Vitens

Het publieke belang
Onze gemeente is samen met nog 70 andere gemeenten, de provincies Gelderland en Overijssel en de N.V. Nuon aandeelhouder van Vitens. Vitens is het waterbedrijf voor ruim 4 miljoen mensen en bedrijven in Friesland, Overijssel, Flevoland, Gelderland en Utrecht.

Veranderingen gedurende begrotingsjaar
Er worden geen veranderingen verwacht gedurende het begrotingsjaar 2023.

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
Het bestaande beleid voortzetten.

Ontwikkelingen en risico's
Het drinkwaterbedrijf Vitens zal naar verwachting geen dividend uitkeren vanwege de noodzaak van grote investeringen in de komende jaren. Ook hier beperkt het risico zich tot het ingelegde bedrag.

Verbonden partij Bijdrage 2023 Percentage deelneming Eigen vermogen vreemd vermogen Exploitatie-resultaat verslagjaar
BNG 27.612 0,10% 5.062 miljoen 143.995 miljoen 236 miljoen 2021
Alliander NV 172.952 0,10% 4.470 miljoen 5.739 miljoen 242 miljoen 2021
Vitens 17.843 0,24% 600,3 miljoen 1387,8 miljoen 19,4 miljoen 2021