Investeringsagenda en balansprognose

Investeringsagenda

In deze begroting zijn de kapitaallasten voor onderstaande investeringen gedekt.

Bij goedkeuring van deze programmabegroting worden de onderstaande investeringen voor het jaar 2023 vastgesteld en opgenomen in de staat van investeringen.

Jaar Bedrag Omschrijving afschrijvingstermijn
2023 548.353 Investering riolering 40

Balansprognose

De balansprognose per 1 januari van de betreffende jaarschijf ziet er als volgt uit:
Geprognotiseerde balans 2023 2024 2025 2026
Materiële vaste activa 36.004.117 34.943.248 33.646.029 32.037.858
Financiële vaste activa 5.138.307 5.138.307 5.138.307 5.138.307
Vlottende activa 9.091.972 9.091.972 9.091.972 9.091.972
Totaal Activa 50.234.396 49.173.527 47.876.308 46.268.137
Algemene Reserve 4.886.464 6.747.596 8.788.970 10.942.544
Bestemmingsreserves 18.887.282 19.053.646 19.059.558 19.240.386
Voorzieningen 2.022.883 3.161.212 3.664.006 4.166.800
Vaste passiva 16.576.466 12.349.872 8.502.573 4.057.206
Vlottende passiva 7.861.201 7.861.201 7.861.201 7.861.201
Totaal Passiva 50.234.296 49.173.527 47.876.308 46.268.137