Sitemap

Programmabegroting 2023-2026 Blz. 1
Begroting 2023-2026 Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Programma 1 Evenwichtig en leeftijdsbestendig woon- en vestigingsklimaat Blz. 4
Korte beschrijving Blz. 5
Wat willen we bereiken? Blz. 6
L 1.1 Doesburg moet aantrekkelijk blijven voor jongeren, starters en gezinnen. We willen meer betaalbare koop- en huurwoningen met name voor deze doelgroepen. Blz. 7
M 1.1 We realiseren 200 extra woningen. Blz. 8
M 1.1 We realiseren mogelijkheden voor innovatieve nieuwe woonvormen. Blz. 9
M 1.1 We stellen een woningbouwstrategie per wijk op. Blz. 10
L 1.2 De verkeersveiligheid is een belangrijk aandachtspunt. We willen in het verlengde hiervan daar waar dat mogelijk is binnen de bebouwde kom een maximale snelheid ingevoerd zien van 30 kilometer per uur. Blz. 11
M 1.2 We creëren veiligere oversteekplaatsen. Blz. 12
M 1.2 We komen met een inventarisatie van de wegencategoriën. Blz. 13
M 1.2 We komen met een verkleerscirculatieplan. Blz. 14
L 1.3 We willen een uitbreiding van het aantal beschikbare parkeerplaatsen en we willen ook hiervoor de mogelijkheden nader onderzocht hebben. Blz. 15
M 1.3 We doen onderzoek naar de haalbaarheid van het realiseren van een (kostendekkende) gecentraliseerde parkeervoorziening(en) voor bezoekers van onze binnenstad. Blz. 16
M 1.3 We gaan kijken naar additionele parkeermogelijkheden buiten de singels voor zowel permanent als tijdelijk gebruik bij evenementen. Blz. 17
M 1.3 We gaan nadrukkelijk kijken naar de mogelijkheden tot ondergronds en/of meerlaags parkeren eventueel in combinatie met het bouwen van woningen. Blz. 18
L 1.4 We willen een kwaliteitsimpuls van het groen en de openbare ruimte in de wijken. Blz. 19
M 1.4 We gaan bevorderen dat inwoners zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen wijk en dat wijkbewoners bijvoorbeeld zelf het groenonderhoud voor hun rekening nemen. Blz. 20
M 1.4 We zorgen ervoor dat iedere wijk een toegankelijke ontmoetingsruimte in de buitenruimte heeft waar bewoners kunnen samenkomen. Een plek die uitnodigt tot ontmoeten, verbljven en bewegen. Blz. 21
L 1.5 We willen nog dit jaar (2023) de financiële, juridische en ruimtelijke haalbaarheid onderzocht zien om de sporthal Beumerskamp in een multifunctionele vorm toe te voegen aan het zwembad. Blz. 22
M 1.5 We schakelen een externe deskundige in om het onderzoek (zwembad/sporthal) te doen en ons te voorzien van verdere advisering voor besluitvorming. Blz. 23
L 1.6 De speeltuinen in Doesburg verdienen de aankomende jaren meer aandacht en we willen dat speeltuinen versneld worden opgewaardeerd in het verlengde van het eerder vastgestelde beleidsplan spelen en bewegen. Blz. 24
M 1.6 We geven uitvoering aan het eerder vastgestelde beleidsplan "Spelen en bewegen" door middel van het opwaarderen van de speeltuinen. Blz. 25
L 1.7 De energietransitie is ook in onze gemeente een belangrijk thema. We willen nadrukkelijk onze inwoners, bedrijven en instellingen en initiatieven vanuit de samenleving zo goed mogelijk ondersteunen en faciliteren. Blz. 26
M 1.7 We geven uitvoering aan het al vastgestelde projectplan "Doesburg Energieneutraal 2030" met de daarin opgenomen werklijnen. Blz. 27
M 1.7 We stellen een klimaatadaptatiestrategie vast voor de openbare ruimte en particuliere tuinen. Blz. 28
Wat mag het kosten? Blz. 29
Toelichting op budgetafwijkingen Blz. 30
Beleidsindicatoren Blz. 31
Verbonden partijen Blz. 32
Programma 2 Verbindende en versterkende sociale aanpak Blz. 33
Korte beschrijving Blz. 34
Wat willen we bereiken? Blz. 35
L 2.1 We werken voortvarend aan de "Notitie Koers verleggen" en de daarin vastgelegde actielijnen, waarbij koersverlegging, preventie, ontschotting, gebruikmaking van de kracht van de samenleving en inclusie belangrijke uitgangspunten zijn. Blz. 36
M 2.1 Inventariseren en ordenen van voorliggende initiatieven ter bestrijding armoede. Blz. 37
M 2.1 We blijven inzetten op preventie en vroegsignalering. Blz. 38
M 2.1 We gaan de sociale basis versterken. Blz. 39
M 2.1 We stimuleren positieve gezondheid. Blz. 40
M 2.1 We zorgen voor bestaanszekerheid. Blz. 41
L 2.2 Eenzaamheid is een groeiend probleem en moet ook in Doesburg stevig worden aangepakt. Blz. 42
M 2.2 Onderzoek naar versterken bestaande ontmoettingsplekken en mogelijkheden Dagbesteding als algemene voorziening. Blz. 43
M 2.2 We organiseren een conferentie met inwoners en deskundigen over eenzaamheid. Blz. 44
L 2.3 Wij willen dat vrijwilligers goed worden ondersteund en dat verenigingen beter bij elkaar worden gebracht. We willen de bestaande vrijwilligerssteunpunten beter ondersteunen en opwaarderen en een centraal informatiepunt inrichten. Blz. 45
M 2.3 Het opstellen van een uitvoeringsplan stimulering vrijwilligersinzet en versterking vrijwilligerspunt Blz. 46
L 2.4 Iedereen kan meedoen. Op maat gemaakt werk ook voor mensen die in de bijstand zitten kan een goed middel zijn om mensen te activeren en meer zingeving aan hun leven te geven. We willen een positieve en meer creatieve invulling. Blz. 47
M 2.4 Meer inwoners hebben passende dagbesteding qua arbeidsmatige-, maatschappelijke- of sociale inzet (tegenprestatie). Blz. 48
M 2.4 Opstarten van DWOB (Doesburgs Werk- en Ontwikkel Bedrijf). Blz. 49
M 2.4 We werken bij interne vacatures actief aan inclusie en regelen waar nodig goede begeleiding. Blz. 50
L 2.5 We willen graag dat meerjarige contracten afgesloten worden met maatschappelijke organisaties. Dit bevordert de continuïteit. Blz. 51
M 2.5 We brengen in kaart welke kortdurende contracten we hebben en we bezien of we deze contracten een meerjarig karakter kunnen geven. Blz. 52
L 2.6 We willen voldoende studiewerkplekken voor studenten. We willen voldoende flexibele studieplekken realiseren waar iedereen terecht kan, bijvoorbeeld op het stadhuis. Blz. 53
M 2.6 We realiseren 4 studieplekken. Blz. 54
Wat mag het kosten? Blz. 55
Toelichting op budgetafwijkingen Blz. 56
Beleidsindicatoren Blz. 57
Verbonden partijen Blz. 58
Programma 3 Kwaliteitstoerisme en toegankelijke natuurrecreatie Blz. 59
Korte beschrijving Blz. 60
Wat willen we bereiken? Blz. 61
L 3.1 We willen een bruisende, levendige Binnenstad en we willen in dit kader dat de bestaande evenementen worden behouden en optimaal vanuit de gemeente worden ondersteund. Blz. 62
M 3.1 Toeristen betalen mee aan de voorzieningen. Blz. 63
M 3.1 We realiseren een goede ondersteuning voor de vrijwilligers die zich inzetten op toeristisch vlak. Blz. 64
M 3.1 We stellen een toeristische visie 2023 - 2028 op. Blz. 65
M 3.1 We stellen een uitvoeringsprogramma vanuit de toeristische visie op. Blz. 66
M 3.1 We verbeteren de bewegwijzering voor toeristen. Blz. 67
L 3.2 Om een goed ondernemersklimaat te stimuleren, bedrijven te behouden en leegstand te voorkomen zal er actiever worden ingezet op acquisitie en een ondersteunende rol vanuit de gemeente. Blz. 68
M 3.2 We komen met een voorstel voor de opvolging van de SCBD. Blz. 69
M 3.2 We maken de inzet van een retailmakelaar mogelijk. Blz. 70
M 3.2 We stellen een economische visie op. Blz. 71
L 3.3 De VVV dient in Doesburg te worden behouden en vanuit de gemeente te worden ondersteund. Blz. 72
M 3.3 De rol en de ondersteuning van de VVV betrekken we bij het opstellen van de toeristische visie. Blz. 73
Wat mag het kosten? Blz. 74
Toelichting op budgetafwijkingen Blz. 75
Beleidsindicatoren Blz. 76
Verbonden partijen Blz. 77
Programma 4 Bestuur en organisatie Blz. 78
Korte beschrijving Blz. 79
Wat willen we bereiken? Blz. 80
L 4.1 We willen de bestuurlijke zelfstandigheid van Doesburg behouden. Blz. 81
M 4.1 We gaan vol inzetten op de realisering van onze toekomstvisie. Blz. 82
L 4.2 We brengen de basis op orde. Blz. 83
M 4.2 Er komt een meerjaren begroting van I&A. Blz. 84
M 4.2 We maken een planning voor de versaasing en het verbeteren van de veiligheid en bijbehorende kosten inzichtelijk. Blz. 85
M 4.2 We verhogen het opleidingsbudget en begeleidingsbudget. Blz. 86
M 4.2 We verminderen de kwetsbaarheid van de organisatie door het aanstellen van een projectleider om het gastheer model vorm te geven. Blz. 87
L 4.3 We willen een adequate ambtelijke huisvesting realiseren gekoppeld aan de toekomstplannen voor de ontwikkeling van de ambtelijke organisatie. Blz. 88
M 4.3 We zorgen voor besluitvorming en over adequate huisvesting voor het ambtelijke apparaat en de realisatie ervan. Blz. 89
L 4.4 We willen ruimte binnen de bestaande begroting creëren. Blz. 90
M 4.4 Om ruimte binnen de bestaande begroting te creëren gaan we de inkomsten- en uitgavenkant doorlichten, mede in relatie tot de toekomstvisie. Blz. 91
M 4.4 We brengen onze verplichte en autonome begrotingsposten concreter in beeld. Blz. 92
M 4.4 We zorgen voor een materieel sluitende (meerjaren)begroting. Blz. 93
L 4.5 We willen kritisch kijken naar ons voorzieningenniveau in relatie tot onze toekomstvisie. Er zullen scherpere keuzes gemaakt moeten worden in welke voorzieningen wel passen en welke niet. Blz. 94
M 4.5 Geactualiseerde subsidieverordening met passages over maatschappelijke doelen. Blz. 95
M 4.5 Onderzoek over welke voorzieningen tot het basisvoorzieningenniveau binnen onze gemeente behoren en welke door de voorzieningen in de regio vervuld worden. Blz. 96
M 4.5 We gaan het jeugd- en jongerenwerk volgens de huidige inzichten vormgegeven, waarbij bekeken zal worden of een zelfstandig jongerencentrum nog bij deze vraag past. We willen kijken naar een beter alternatief. Blz. 97
M 4.5 We willen analoog aan het recycleplein kijken of onze voorzieningen regionaal beter kunnen worden benut, waardoor wellicht ook financiële voordelen ontstaan voor de exploitatie ervan. Blz. 98
L 4.6 We willen de inwoners en bedrijven en maatschappelijke organisaties meer dan voorheen een stevige positie geven in de beleidsontwikkeling en uitvoering. Blz. 99
M 4.6 We gaan opgavegericht werken. Blz. 100
M 4.6 We maken een beleidskader gebaseerd op de participatieladder. Blz. 101
M 4.6 We ontwikkelen het werken via participatieve trajecten door. Blz. 102
Wat mag het kosten? Blz. 103
Toelichting op budgetafwijkingen Blz. 104
Beleidsindicatoren Blz. 105
Verbonden partijen Blz. 106
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 107
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 108
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 109
Toelichting op budgetafwijkingen Blz. 110
Welkom Blz. 111
Voorwoord Blz. 112
Voorwoord Blz. 113
Inleiding Blz. 114
Inleiding Blz. 115
Het programmaplan Blz. 116
De paragrafen Blz. 117
Financiële begroting Blz. 118
BBV beleidsindicatoren Blz. 119
Financiële samenvatting primaire begroting Blz. 120
Financiële samenvatting Blz. 121
Eindresultaat primaire begroting 2023-2026 Blz. 122
Algemene reserve Blz. 123
Financiële samenvatting primaire begroting Blz. 124
Toelichting eerste wijziging begroting 2023-2026 Blz. 125
Doorrekening begrotingsvoorstellen Blz. 126
Toelichting eerste wijziging begroting 2023-2026 Blz. 127
Formeel saldo primitieve begroting 2023-2026 Blz. 128
Financieel perspectief incusief de eerste wijziging 2023-2026 Blz. 129
Bestuurlijke structuur Blz. 130
Bestuurlijke structuur Blz. 131
Paragrafen Blz. 132
Paragraaf A - Lokale heffingen Blz. 133
Paragraaf A | Lokale heffingen Blz. 134
Algemeen Blz. 135
Kostendekkendheid Blz. 136
Lokale lastendruk Blz. 137
Kwijtscheldingsbeleid Blz. 138
Opbrengsten Blz. 139
Ontwikkeling tarief Blz. 140
Paragraaf B - Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 141
Paragraaf B | Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 142
Inventarisatie van de risico's Blz. 143
Verbonden partijen Blz. 144
Bouwgrondexploitatie Blz. 145
Financiële kwalificatie risico's Blz. 146
Berekening weerstandsvermogen Blz. 147
Kengetallen Blz. 148
Paragraaf C - Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 149
Paragraaf C | Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 150
Paragraaf D - Financiering Blz. 151
Paragraaf D | Financiering Blz. 152
Financieringssaldo Blz. 153
Renterisiconorm Blz. 154
Leningen en garanties Blz. 155
Uitzettingen Blz. 156
Valutarisico en koers- en kredietrisico Blz. 157
Beleidsvoornemens tav de financieringsportefeuille Blz. 158
Rente Blz. 159
Renteresultaat Blz. 160
Langlopende leningen Blz. 161
Paragraaf E - Bedrijfsvoering Blz. 162
Paragraaf E | Bedrijfsvoering Blz. 163
Paragraaf F - Verbonden partijen Blz. 164
Paragraaf F | Verbonden partijen Blz. 165
Paragraaf G - Grondbeleid Blz. 166
Paragraaf G | Grondbeleid Blz. 167
Financiële begroting Blz. 168
Overzicht lasten en baten en toelichting Blz. 169
Overzicht lasten en baten en toelichting Blz. 170
Gehanteerde algemene technische uitgangspunten Blz. 171
Algemene technische uitgangspunten Blz. 172
Uiteenzetting financiële positie Blz. 173
Uiteenzetting financiële positie Blz. 174
Overige financiële onderwerpen Blz. 175
EMU saldo Blz. 176
Investeringsagenda en balansprognose Blz. 177
Investeringsagenda Blz. 178
Balansprognose Blz. 179
Bijlagen Blz. 180
Lasten en baten per taakveld Blz. 181
Lasten en baten per taakveld Blz. 182
Beleidsindicatoren in perspectief Blz. 183
Waarstaatjegemeente.nl Blz. 184
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap