Uitgaven

3,82%

€ 1.498.265

3,82% Complete

Inkomsten

71,66%

€ 28.134.628

71,66% Complete

Saldo

0%

€ 26.636.363

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Uitgaven

3,82%

€ 1.498.265

3,82% Complete

Inkomsten

71,66%

€ 28.134.628

71,66% Complete

Saldo

0%

€ 26.636.363

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Op basis van artikel 8 van het besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) wordt hieronder een overzicht gegeven van de kosten van overhead en het bedrag dat is opgenomen voor de vennootschapsbelasting dat in de primaire begroting is opgenomen.

Overzicht algemene dekkingsmiddelen
Op basis van art. 8 van het Besluit Begroting & Verantwoording Provincie en gemeenten (BBV) wordt hieronder een overzicht gegeven van de kosten van overhead en het bedrag voor vennootschapsbelasting dat in de primaire begroting is opgenomen:
Kengetallen R2021 B2022 B2023 B2024 B2025 B2026
Kosten voor overhead (saldo uitgaven/inkomsten TV 0.4) 5.322 5.366 5.958 5.887 5.969 5.916
bedrag heffing vennootschapsbelasting 0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(bedragen x € 1.000)

Algemene dekkingsmiddelen

Exploitatie Realisatie 2021 BGR 2022 na wijziging Prim. Begr. 2023[2023] Prim. Begr. 2024 [2023] Prim. Begr. 2025 [2023] Prim. Begr. 2026 [2023]
Lasten
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 3.683.557 0 0 0 0 0
0.61 OZB woningen 187.924 167.023 167.023 167.023 167.023 167.023
0.62 OZB niet-woningen 15.012 5.475 5.475 5.475 5.475 5.475
0.64 Belastingen Overig 96.540 101.560 76.560 76.560 76.560 76.560
0.8 Overige baten en lasten 293.328 881.203 1.249.207 1.693.219 2.107.159 123.253
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 40.831 0 0 0 0 0
Totaal Lasten 4.317.190 1.155.261 1.498.265 1.942.277 2.356.217 372.311
Baten
0.61 OZB woningen 1.751.360 1.712.436 1.814.326 1.814.326 1.814.326 1.814.326
0.62 OZB niet-woningen 452.069 458.889 486.193 486.193 486.193 486.193
0.64 Belastingen Overig 631.901 169.445 175.684 175.684 175.684 175.684
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 22.024.185 24.246.891 25.855.000 26.307.000 26.757.000 24.988.000
0.8 Overige baten en lasten 285.180 0 -196.575 64.588 364.969 154.682
Totaal Baten 25.144.694 26.587.661 28.134.628 28.847.791 29.598.172 27.618.885

Toelichting op budgetafwijkingen

Taakveld 0.61 OZB woningen:  baten € 101.890 (voordelig)
De hogere bate in 2023 volgt uit het vastgestelde technische uitgangspunt bij de Kadernota 2023 om de belastingen met 5,95% te verhogen.

Taakveld 0.62 OZB niet-woningen: baten € 27.304 (voordelig)
De hogere bate in 2023 volgt uit het vastgestelde technische uitgangspunt bij de Kadernota 2023 om de belastingen met 5,95% te verhogen.

Taakveld 0.64 Belasting overig: lasten € 25.000 (voordelig)
De lagere last in 2023 betreft eenmalige middelen voor Stichting Centrum Belang Doesburg (SCBD). Bij de besluitvorming rondom de jaarrekening 2021 zijn deze eenmalig voor het jaar 2022 beschikbaar gesteld.

Taakveld 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds:  Baten €1.608.109 ( voordeel)
De raming van de algemene uitkering uit het gemeentefonds is gebaseerd op de meicirculaire 2022.  

Taakveld 0.8 Overige baten en lasten:  Lasten € 368.004  (nadelig) / baten € 196.575 nadelig)
De hogere last in 2023 bestaat uit een positiever begrotingsresultaat van € 993.000. Daarnaast is er een stelpost opgenomen voor indexatie van de prijzen van € 425.000 (Kadernota 2023). Er is in 2023 een lagere last van € 1.050.000. deze bestaat voornamelijk uit een bezuinigingstaakstelling waartoe voor € 800.000 is besloten in de  Kadernota 2023 (B2).  Voor 2023 is bij de integrale afweging een voorstel opgenomen om de taakstelling ongedaan te maken.

De lagere bate in 2023 is een deel van het begrotingsresultaat 2023 dat als negatieve bate is verantwoord. Het formele saldo van de begroting 2023 is € 1.861.143 Dit bestaat uit een last van € 1.664.557 en een negatieve bate van € 196.575.