Voorwoord

Voorwoord

Beste gemeenteraad van Doesburg,

Voor u ligt de begroting van het nieuwe college van B&W van Doesburg. Het coalitieakkoord “Doesburg op weg naar de toekomst” vormt de basis voor deze begroting. Dit coalitieakkoord is weer gebaseerd op de toekomstvisie van Doesburg. De 3 pijlers uit de toekomstvisie vormen de leidraad van de begroting voor de komende jaren.

Van de pijler “evenwichtig en leeftijdsbestendig woon- en vestigingsklimaat” wordt volop ingezet op woningbouw, veilige mobiliteit en parkeren. Ook een groene, fijn leefomgeving, die uitnodigt tot ontmoeten en spelen is een belangrijk uitgangspunt.

Pijler twee, “verbindende en versterkende sociale aanpak” richt zich vooral op de uitwerking van de nieuwe koers sociaal domein (sociaal domein 2.0). In deze pijler wordt extra aandacht besteed aan het voorkomen van eenzaamheid en ondersteuning van vrijwilligers.

De laatst pijler van de toekomstvisie is “kwaliteitstoerisme en toegankelijke natuurrecreatie”. Hier wordt de nadruk gelegd op het opstellen van een toeristische visie, waarna ook keuzes gemaakt kunnen worden t.a.v. de VVV, ondersteuning ondernemers en centrummanagement.

Werken aan deze drie pijlers kan alleen vanuit een goede basis. Voor de basis op orde is ook ruimte gemaakt. Zo liggen er flinke uitdagingen op het personele vlak en bedrijfsvoering. ICT, huisvesting, wettelijke taken vormen een belangrijk deel van de komende uitdaging. Door te gaan werken met het gastheermodel, verwachten we deze nu kritische aandachtspunten te kunnen verstevigen.

De voor u liggende begroting geeft een positief financieel beeld, maar eindigt wel met een donkere wolk, het jaar 2026. Dit betekent wel dat we de komende jaren bewust keuzes gaan maken, om te zorgen dat Doesburg financieel gezond ook na 2026 als zelfstandige gemeente verder kan.

Wij zien vol vertrouwen en energie de toekomst van Doesburg tegemoet!

 

de secretaris,

de burgemeester,

 

Peter Werkman

 

Loes van der Meijs