Toelichting eerste wijziging begroting 2023-2026

Doorrekening begrotingsvoorstellen

In dit hoofdstuk staan de uitkomsten samengevat van de integrale afweging. Het gaat hierbij om budget vragende maatregelen uit het collegeprogramma 2022-2026 "Doesburg op weg naar de toekomst" en een aantal additionele begrotingsvoorstellen die in het begrotingsproces integraal zijn afgewogen in relatie tot het formele en materiële saldo van de primitieve begroting.  De financiële consequenties van deze voorstellen worden meegenomen in de eerste begrotingswijziging op de primitieve begroting 2023-2026.

Integrale afweging programmabegroting 2023-2026
Lijn Maatregel Bruto investering Bijdragen Netto investering AT Uitvoering i/s 2023 2024 2025 2026
BEGROTINGSVOORSTELLEN VANUIT HET CPR
1.1 We realiseren 200 extra woningen. 0 i 75.000
1.2 We komen met een verkeerscirculatieplan. 0 i 20.000
1.4 We zorgen ervoor dat iedere wijk een toegankelijke ontmoetingsruimte in de buitenruimte heeft waar bewoners kunnen samenkomen. Een plek die uitnodigt tot ontmoeten, verbljven en bewegen. 100.000 0 100.000 10 2024 s 11.890 11.701
1.7 We geven uitvoering aan het al vastgestelde projectplan "Doesburg Energieneutraal 2030" met de daarin opgenomen werklijnen. 0 i 240.000
1.7 We stellen een klimaatadaptatiestrategie vast voor de openbare ruimte en particuliere tuinen. 0 i 25.000
2.1 Inventariseren en ordenen van voorliggende initiatieven ter bestrijding armoede. 0 i 25.000
2.2 Onderzoek naar versterken bestaande ontmoettingsplekken en mogelijkheden Dagbesteding als algemene voorziening. 0 i 10.000
2.2 We organiseren een conferentie met inwoners en deskundigen over eenzaamheid. 0 i 5.000
2.3 Het opstellen van een uitvoeringsplan stimulering vrijwilligersinzet en versterking vrijwilligerspunt 0 i 25.000
2.6 We realiseren 4 studieplekken. 0 i 6.000
3.2 We maken de inzet van een retailmakelaar mogelijk. 0 i 25.000 25.000
4.2 Er komt een meerjaren begroting van I&A. 0 i 50.000
4.2 We maken een planning voor de versaasing en het verbeteren van de veiligheid en bijbehorende kosten inzichtelijk. 0 i 75.000
4.2 We verhogen het opleidingsbudget en begeleidingsbudget. 0 s 60.000 60.000 60.000
4.2 We verminderen de kwetsbaarheid van de organisatie door het aanstellen van een projectleider om het gastheer model vorm te geven. 0 i 75.000
4.5 Onderzoek over welke voorzieningen tot het basisvoorzieningenniveau binnen onze gemeente behoren en welke door de voorzieningen in de regio vervuld worden. 0 i 25.000
4.6 We gaan opgavegericht werken. 0 i 25.000
4.6 We maken een beleidskader gebaseerd op de participatieladder. 0 i 15.000
OVERIGE BEGROTINGSVOORSTELLEN
1 ODRA 0 s 221.000 221.000 221.000 221.000
1 Openbaar groen 0 s 25.000 25.000 25.000 25.000
1 Japanse duizendknoop 0 i 50.000
1 Schapenbegrazing 0 i 3.500 3.500
2 Regionale samenwerking jeugdzorg regio Centraal Gelderland 0 s 23.073 23.073 23.073 23.073
3 Toerisme, evenementen en APV/Vergunningen 0 s 75.000 75.000 75.000 75.000
3 Gemeentelijke bijdrage doorontwikkeling ondernemersfonds / breed centrummanagement 0 i 10.000
3 Hanzejaar 2023 0 i 50.000
4 Versterking inkoopfunctie 0 s 53.000 53.000 53.000 53.000
4 Stadsfotograaf 0 i 3.000 3.000 3.000
A Vrij budget (10k per lijn) 0 i 40.000 40.000 40.000
4 Aframing taakstelling 0 s 1.031.640 1.031.640 1.031.640 1.031.640
Totaal 100.000 0 100.000 2.306.213 1.560.213 1.543.603 1.500.414
incidenteel i 877.500 71.500 43.000 0
structureel s 1.428.713 1.488.713 1.500.603 1.500.414
Totaal 2.306.213 1.560.213 1.543.603 1.500.414

Toelichting eerste wijziging begroting 2023-2026

Voor een toelichting op de begrotingsvoorstellen uit het collegeprogramma 2022-2026 worden verwezen naar ons P&C portaal https://doesburg.begrotingsapp.nl/collegeprogramma-2022-2026-doesburg-op-weg-naar-de-toekomst

De overige begrotingsvoorstellen worden hierna toegelicht:

ODRA
In het besluit “Overdracht VTH aan ODRA” heeft het college besloten om de werkzaamheden voor vergunningverlening, toezicht en handhaving met betrekking tot de BRIKS-taken per 1 oktober 2022 te mandateren aan de Omgevingsdienst Regio Arnhem. Hierbij is ook besloten om de extra structurele lasten voor 2023 en verder ad € 221.000 af te wegen bij de begroting 2023. 

Door het overdragen van VTH aan ODRA verminderen we de kwetsbaarheid van de uitvoering van VTH voor Doesburgse inwoners en bedrijven, waarbij de continuïteit, kwaliteit en duurzaamheid van de werkzaamheden voor de Doesburgse klant is geborgd.

Openbaar groen
Het budget Openbaar groen is een verzameling van verschillende soorten kosten die worden gemaakt voor het openbaar groen. Hiervan wordt o.a. betaald: het onderhoud van natuurgrasveld SC Doesburg, kleine beplantingsprojecten, budget omvorming adoptiegroen, hanging baskets, verwerking groenafval buitenruimte, waterschapsbelasting groen.  Op al deze onderdelen zien we jarenlang een toename van kosten zonder dat het budget voldoende mee beweegt. Meermalen is  incidenteel hier op bijgeplust. Tijd om dit budget structureel bij te stellen, zodat ook waar nodig de kosten gedekt zijn voor het afsluiten van meerjaren contracten die op dit budget van toepassing zijn.

Japanse duizendknoop
Japanse Duizendknoop vormt een bedreiging voor funderingen, wegverhardingen, gebouwen, biodiversiteit. Niets doen zorgt ervoor dat de plant zich steeds meer verspreidt waardoor het financiële risico steeds groter wordt.  In 2021 en 2022 hebben we de Japanse Duizendknoop bestreden, een groot deel van de werkzaamheden is afgerond. Met de bestrijding komen we op een aantal barrières die zorgen dat we de Japanse Duizendknoop niet volledig kunnen weghalen. Een voorbeeld is dat de Japanse Duizendknoop in de fundering van een woning zit. In zo’n geval hebben we de gekozen op die plek te isoleren met een wortelscherm en in het komende jaar de paar stengels die eruit komen met elektrocutie te bestrijden.In andere stukken is de bestrijding amper te doen: Op de Rooseveltsingel zit de Japanse Duizendknoop onder bomen en in/om de vleermuiskelder, deze barrières zijn te groot om een goede bestrijding in het wortelpakket uit te voeren. Hier kiezen we voor om de besmette plek te isoleren, en met elektrocutie de duizendknoop in toom te houden en hopelijk langzaam te laten verminderen. Daarnaast hebben we grond uit depot’s over die nog moet worden weggehaald. Hiervan is de Japanse Duizendknoop weliswaar uit weg, maar het blijft grond die we niet zomaar willen uitrijden.  Op een aantal stukken wordt de bestrijding nog herhaald, deze stukken worden volgend jaar pas opgeleverd. In 2023 verwachten we € 50.000 nodig te hebben. Daarna zal de grootste blijvende kostenpost de Rooseveltsingel zijn, maar zullen de kosten naar verwachting behapbaar en goed voorspelbaar zijn. 

Schapenbegrazing
In 2020 zijn een aantal maatregelen genomen om te besparen op kosten. Eén daarvan is het stoppen met schapenbegrazing en overgaan op maaien en afvoeren als beheervorm waarbij werd ingeschat een besparing van € 7.000 te kunnen doorvoeren. De raad heeft destijds dit besluit uitgesteld door incidenteel middelen te reserveren voor het instandhouden van schapenbegrazing. Indien hier verder niets aan verandert, vervalt per 2023 het budget voor schapenbegrazing. Een ondernemer die de schapenbegrazing erg waardeert, heeft aangegeven graag bij te dragen aan deze maatregel en heeft aangegeven deze voor 50% te sponsoren. Voor de overige 50% is nog budget nodig om schapenbegrazing in stand te houden. 

Financieel betekent dit:
2023: € 3.500 (i)
2024: € 3.500 (i)

Regionale samenwerking jeugdzorg regio Centraal Gelderland
In de regio is afgesproken om een aantal zaken met betrekking tot de ontwikkelingen in de jeugdzorg gezamenlijk op te pakken met de 11 gemeenten, zodat de kosten hiervoor verdeeld kunnen worden (op basis van het aantal 0-18 jarigen in de gemeente). Voorheen werden deze kosten voor de regionale samenwerking gefinancierd door het Transformatiebudget van het Rijk. Deze middelen worden nu niet meer ter beschikking gesteld waardoor de gemeenten het zelf moeten bekostigen. Uitgaande van de regionale meerjarenbegroting jeugd 2023-2026 bedragen de kosten voor Doesburg € 23.073 per jaar.

Toerisme, evenementen en APV/Vergunningen
In de toekomstvisie is neergelegd dat Doesburg inzet op versterking van haar toerisme en dat toerisme en evenementen in balans zijn met het bewoonbaar zijn van de stad. Op het gebied van evenementen / vergunningen / apv / toerisme is personele versterking nodig met een integrale blik om  de combinatie van evenementen, toerisme en bewoonbaarheid van de (binnen)stad goed tot zijn recht te laten komen en in balans door te ontwikkelen.  Vanuit de adviseurs uit het veiligheidsveld worden aanbevelingen gedaan dit gebied binnen de gemeentelijke organisatie te versterken qua continuïteit en kwaliteit en integraliteit. Gemeente Doesburg wil de dienstverlening op dit gebied goed op peil en juridisch verantwoord hebben en houden en het haar inwoners gemakkelijk maken. 

Gemeentelijke bijdrage doorontwikkeling ondernemersfonds / breed centrummanagement
Onder de paraplu van de pijler kwaltiteits toerisme hoort ook een bruisende binnenstad.  Een historische stad, zonder bruisend winkelgebied met horeca en winkels is niet aantrekkelijk voor bezoekers en inwoners. De huidige samenwerkingsvorm “Stichting Centrum Belang Doesburg”stopt  per 31-12-22. Om in te kunnen spelen op de huidige ontwikkelingen en problematiek dient er regie op het gebied te zijn. Leegstand, transformatie van een place to buy naar een place to be , met passende evenementen o.a.  Een bruisend kernwinkelgebied is niet alleen van belang voor recreatieve bezoekers maar ook van groot belang voor onze eigen inwoners. De balans tussen wonen, werken en recreëren, Uiteindelijk is de binnenstad ook nog eens van belang voor een groot aantal banen. Door een professionele organisatie te vormen zorgen we voor een meer solide en toekomst bestendigere vorm van centrummanagement. De financiële borging zal bestaan uit meerdere geldstromen zoals een ondernemersfonds breed dat ook kent. (zie Leids Model). Funding door gemeente, ondernemers (niet alleen uit binnenstad) , en vastgoedeigenaren. 

Hanzejaar 2023
We willen actief deel kunnen nemen aan het Hanzejaar 2023 in samenwerking met de ander Hanzesteden & Hanzesteden marketing. Ten einde economie en toerisme een impuls te geven. Er is door het college gekozen om mee te doen in de plan vorming en de marketing van het o.a. Iconisch programma dat bij alle Hanzesteden voorbij komt . We zullen ook cultuur, onderwijs, inwoners en bedrijven (binnenstad) moeten betrekken wanneer we hiervan een succes willen maken. Een uitgelezen kans om ambassadeurs te creëren voor onze stad.

Versterking inkoopfunctie
Inkoop en aanbesteden vraagt, gezien de steeds complexer wordende regelgeving, steeds meer van de organisatie. Het vraagt om het goed aansluiten bij de inkoop in de primaire processen en strategische keuzes van de organisatie waarbij gespecialiseerde kennis, juiste werkprocessen en juiste verantwoording nodig zijn. De accountant heeft in 2021 een verklaring met beperking voor rechtmatigheid afgegeven die betrekking had op inkoop. Doesburg heeft tot op heden altijd zeer beperkte inkoopcapaciteit ingehuurd (8 uur). Gezien de toenemende complexiteit van beleidseisen aan inkooptrajecten (denk bv ook aan duurzaamheid en social return, inkoop met samenwerkingsverbanden), de toename aan eisen qua regelgeving en de gewenste rechtmatigheid, wil Doesburg inzetten op meer inkoopkwaliteit. Inkoop wil Doesburg ook efficiënt doen (goede prijs-kwaliteitverhouding met goede en heldere contracten, integraal en organisatiebreed en/of in slimme samenwerking met anderen).

Stadsfotograaf
Dit voorstel voeren wij op om 3 jaar jaarlijks aan stadsfotograaf aan te kunnen stellen.

Vrij programmabudget
Om de portefeuillehouders enige financiële speelruimte te geven stellen wij voor per programmalijn hiervoor gedurende 3 jaar € 10.000 per jaar per programmalijn beschikbaar te stellen.

Taakstelling
Gelet op de positieve uitkomsten van de programmabegroting 2023-2026 (met name dankzij de positieve gemeentefonds effecten die uit de mei circulaire 2022 zijn gebleken) is het niet nodig om invulling te geven aan de ingeboekte taakstelling. Deze kan vooralsnog komen te vervallen. Hierdoor ontstaat wel een fors tekort in de jaarschijf 2026. Dit heeft vooral te maken met nadelige gemeentefondsontwikkelingen die vanaf 2026 ontstaan, het zogenaamde ravijn jaar waar elke gemeente in Nederland mee te maken krijgt. Er is overigens druk vanuit de VNG richting het kabinet om te komen met een oplossing. Wij houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.

Formeel saldo primitieve begroting 2023-2026

Exploitatie Prim. Begr. 2023[2023] Prim. Begr. 2024 [2023] Prim. Begr. 2025 [2023] Prim. Begr. 2026 [2023]
Lasten
0.8 Overige baten en lasten 1.664.557 2.105.962 2.518.543 534.637
Baten
0.8 Overige baten en lasten -196.575 64.588 364.969 154.682

Financieel perspectief incusief de eerste wijziging 2023-2026

Hieronder treft u een overzicht aan van het meerjarige formele en materiële begrotingsresultaat. Zoals uit dit overzicht blijkt zijn de jaren 2023 tot en met 2025 op basis van de huidige inzichten materieel sluitend. De jaarschijf 2026 laat een materieel tekort zien van ruim € 1,2 miljoen euro. 

2023 2024 2025 2026
Formeel saldo primitief 1.861.132 2.041.374 2.153.574 379.955
Correctie 2026 -161.656
Saldo na correctie 1.861.132 2.041.374 2.153.574 218.299
Totaal alle voorstellen 2.306.213 1.560.213 1.543.603 1.500.414
Saldo -445.081 481.161 609.971 -1.282.115
Materieel saldo 2023 2024 2025 2026
Formeel saldo 1.861.132 2.041.374 2.153.574 218.299
Incidentele baten en lasten:
Post onvoorzien 15.000 15.000 15.000 15.000
Prof. vastgoedbeheer (IA 2021-2024) 30.000
NME (amendement IA 2021-2024) 2.500
Materieel saldo primitief 1.908.632 2.056.374 2.168.574 233.299
Totaal materiële voorstellen -1.428.713 -1.488.713 -1.500.603 -1.500.414
Saldo 479.919 567.661 667.971 -1.267.115