Paragraaf A - Lokale heffingen

Paragraaf A | Lokale heffingen

Inleiding

Deze paragraaf is gebaseerd op het beleid tot en met de kadernota 2023 en bevat informatie over de gemeentelijke belastingen. De gemeentelijke belastingen zijn te onderscheiden in drie typen belastingen. De algemene belastingen, de bestemmingsheffingen en retributies. Na de algemene uitkering uit het gemeentefonds zijn dit de belangrijkste inkomstenbronnen van de gemeente.

De opbrengsten van de algemene belastingen komen ten goede aan de algemene middelen van de gemeente. Dit betekent dat de opbrengsten van deze belastingen niet gelabeld zijn maar voor alle gemeentelijke taken en voorzieningen kunnen worden ingezet. De onroerende-zaakbelastingen (verder OZB), hondenbelasting en de parkeerbelasting behoren tot deze categorie. Bestemmingsheffingen zijn belastingen waarvan de opbrengsten zijn bestemd voor specifieke  voorzieningen met een duidelijk algemeen belang. Onder deze categorie vallen de afvalstoffen- en de rioolheffing. Retributies worden geheven als de gemeente een specifieke dienst verleent. De leges vormen de belangrijkste retributies in de gemeente Doesburg. Voor bestemmingsheffingen en retributies geldt dat er geen winst gemaakt mag worden. De opbrengst mag daarom niet hoger zijn dan de kosten die gemaakt moeten worden om de dienst te verlenen.

Algemeen

We kennen een gesloten belastingstelsel. Dit betekent dat een gemeente een belasting alleen kan heffen als de wet daar nadrukkelijk de bevoegdheid toe geeft. Het beleid betreffende de gemeentelijke belastingen is o.a. opgenomen in de volgende documenten:
•    Landelijke wet- en regelgeving;
•    Diverse belastingverordeningen;
•    Watertakenplan Olburgen (WTPO 2018-2022).

Onroerende-zaakbelastingen
Onder de naam ‘onroerende-zaakbelastingen’ worden een gebruikers- en eigenarenbelasting geheven. Voor woningen wordt alleen een eigenarenbelasting geheven. Op basis van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) wordt ieder jaar van elk object de waarde vastgesteld. De waarde vormt de grondslag voor de berekening van de OZB aanslagen. Ontwikkelingen in de waarde als gevolg van de jaarlijkse herwaardering worden gecompenseerd via het tarief.
De tarieven OZB voor 2023 zijn voorlopig vastgesteld rekening houdend met de marktontwikkeling zoals die op dit moment van schrijven bekend is in Doesburg. 
De definitieve OZB tarieven worden bepaald op basis van de daadwerkelijke waardeontwikkeling in Doesburg. Deze definitieve waardeontwikkeling is later dit jaar bekend. Dan kunnen de definitieve tarieven OZB berekend worden. Deze tarieven worden vastgesteld in de raadsvergadering van  december 2022.

Afvalstoffenheffing
De afvalstoffenheffing wordt geheven om de kosten voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval te dekken. Deze heffing mag maximaal kostendekkend zijn. In Doesburg is de afvalstoffenheffing gebaseerd op Diftar (gedifferentieerde tarieven). Huishoudens betalen een vast deel en een variabel deel. Het vaste deel is voor alle huishoudens gelijk en moet de vaste kosten dekken. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten voor (ondergrondse) containers, het recycleplein en inzamel- en verwerkingskosten. Het variabele deel bestaat uit het aantal keren dat de groene container aan de weg wordt gezet of de afvalzak in de ondergrondse restafvalcontainer wordt gedeponeerd.
Vanaf 1 januari 2019 wordt het restafval in een ondergrondse container aangeboden. Dit wordt ook wel 'gespiegeld inzamelen' genoemd. Standaard zijn de ondergrondse restafvalcontainers uitgevoerd met een trommel voor 60 liter afvalzakken. Op 16 locaties verspreid door de stad zijn deze containers uitgevoerd met een trommel voor zowel 60 liter als 30 liter afvalzakken. De oude grijze minicontainer voor restafval kan  gebruikt worden om het oud papier (gratis) aan te bieden. Alleen huishoudens in het buitengebied houden de grijze mini-container voor het aanbieden van restafval omdat in het buitengebied geen ondergrondse restafvalcontainers zijn geplaatst. De tarieven voor de grijze minicontainers voor restafval blijven daarom in de belastingverordening staan.
Huishoudens in de binnenstad of van hoogbouw kunnen ook een groene minicontainer krijgen voor het GFT (Groente-, Fruit- en Tuinafval). Voorwaarde is dat deze container op eigen terrein wordt geplaatst. Voor GFT kunnen huishoudens uit 2 containerformaten kiezen: 140 liter of 240 liter. Huishoudens kunnen daarnaast ook gebruik maken van een oranje minicontainer voor PDM (Plastic-, Metaal- en Drankenverpakkingen). Ook deze minicontainer moet op eigen terrein worden geplaatst. Het aanbieden van deze container is gratis.  
Op het recycleplein aan de Parallelweg Den Helder kan grof huishoudelijk afval tegen betaling worden aangeboden, zoals kapot en/of versleten meubilair,  bouw- en sloopafval, gips en hout. Maar liefst 18 afvalstromen kunnen er gratis worden gebracht, zoals snoeiafval tot 500kg, bakolie en frituurvet, harde kunststoffen en piepschuim.
Voor begrotingsjaar 2023 is besloten om de tarieven met de algemene stijging (kadernota) van 5,95%  te verhogen zodat 100% kostendekking bereikt kan worden.

Rioolheffing
De gemeente kan naast de zorg voor het riool ook voorzieningen bekostigen die het mogelijk maken in te spelen op de zorg voor het hemel- en grondwater binnen de gemeente. Op 22 februari 2018 is het Watertakenplan Olburgen 2018–2022 door de gemeenteraad vastgesteld. Er is daarbij gekozen voor de financieringsvariant dotaties midden. Dat wil zeggen dat de rioleringsvoorzieningen op middellange termijn worden gebruikt om de tarieven geleidelijk te laten stijgen.
Uitgangspunt voor de bepaling van het tarief voor de rioolheffing is 100% kostendekking op grond van het vastgestelde watertakenplan. Hiermee komt het tarief  voor de rioolheffing voor 2023  op € 2,45 per m3 (afval)water.  Dit is  een stijging van 5,95% ten opzichte van het tarief 2022 (€2,31 per m3).

Hondenbelasting
De tarieven voor de hondenbelasting worden jaarlijks uitsluitend met de algemene stijging (kadernota) verhoogd. Voor 2023 bedraagt deze algemene verhoging 5,95%. We kiezen voor een oplopend tarief per hond om ongebreidelde aanschaf van honden te ontmoedigen.

Parkeerbelastingen
De tarieven voor de parkeerbelastingen worden jaarlijks verhoogd met de algemene stijging (kadernota). Voor 2023 bedraagt deze algemene verhoging 5,95%. Dit jaar zijn evenals in 2022 de parkeertarieven in de parkeerautomaten niet meegenomen omdat een beperkte procentuele verhoging van de tarieven nu eenmaal lastig is door te voeren in de parkeerautomaten. Uitgangspunt voor deze paragraaf is de primaire begroting 2023. 

Toeristenbelasting
De  tarieven voor de toeristenbelasting worden jaarlijks doorgerekend met de algemene stijging (kadernota) van 5,95%. Uitgangspunt voor deze paragraaf is de primaire begroting 2023. 

Leges 
De leges zijn belastingen die de gemeente kan heffen voor het verstrekken van diensten. Er mag geen winst worden gemaakt. Kruissubsidiëring in de legesverordening is wel toegestaan. Onder kruissubsidiëring wordt verstaan: het hoger vaststellen van tarieven van leges voor sommige diensten om daarmee de tarieven voor andere diensten laag te kunnen houden. Uit de hieronder ingevoegde tabel onder leges  blijkt dat er inderdaad geen winst wordt gemaakt op de leges. Uitgangspunt voor deze paragraaf is de primaire begroting 2023. 

Kostendekkendheid

Hieronder is inzichtelijk gemaakt hoe bij de berekening van de tarieven wordt bewerkstelligd dat de geraamde baten de geraamde lasten niet overschrijden. Dit hebben we gedaan voor de tarieven van belastingen die hoogstens kostendekkend mogen zijn. Dit overzicht van kostendekkende tarieven ziet er voor 2023 als volgt uit:

Leges / Titel Onderwerp Taakveld Toe te rekenen lasten Toe te rekenen baten Dekking in %
Titel 1 Algemene dienstverlening
Basisregistratie personen (BRP) 0.2 Burgerzaken 139.156 5.043 4%
Naturalisatie en optie 0.2 Burgerzaken 8.960 3.656 41%
Rijbewijzen 0.2 Burgerzaken 84.702 37.201 44%
Reisdocumenten 0.2 Burgerzaken 54.284 52.203 96%
Burgerlijke stand 0.2 Burgerzaken 33.149 22.315 67%
Overige burgerzaken 0.2 Burgerzaken 163.103 2.907 2%
Verklaring Omtrent Gedrag (COVOG) 0.2 Burgerzaken 2.728 9.594 352%
Gehandicaptenkaart en parkeren 0.2 Burgerzaken 8.324 6.804 82%
Totaal titel 1 494.407 139.723 28%
Titel 2 Omgevingsvergunning
8.3 Wonen en Bouwen 358.234 353.444 99%
Totaal titel 2 358.234 353.444 99%
Titel 3 Dienstverlening (vallend onder de Europese dienstenrichtlijn)
Uitvoering bijzondere wetten 1.2 Openbare orde en veiligheid 75.323 2.970 4%
Algemene plaatselijke verordening 1.2 Openbare orde en veiligheid 122.331 7.087 3%
Totaal titel 3: 197.655 10.057 5%
Totaal (titels 1,2 en 3) 1.050.295 503.224 48%
Lijkbezorgingsrechten Taakveld Lasten Baten Dekking in %
7.5 Begraafplaatsen 138.451
0.4 Overhead 5.932
Opbrengsten belastingen 67.247
Overige opbrengsten 1.534
Totaal 144.383 68.781 48%
Afvalstoffenheffing Taakveld Lasten Baten Dekking in %
7.3 Afval 1.234.232
0.4 Overhead incl btw en rente 425.426
2.1 Straatreiniging 153.804
6.3 Kwijtschelding 67.155
7.3 Opbrengst belastingen 1.623.704
7.3 Overige opbrengsten 251.302
Totaal 1.880.617 1.875.006 100%
Marktgeld Taakveld Lasten Baten Dekking in %
3.1 Economische ontwikkeling 13.372
0.4 Overhead 6.597
Opbrengst marktgelden 7.828
Totaal 19.969 7.828 39%
Rioolheffing Taakveld Lasten Baten Dekking in %
7.2 Riolering 717.955
0.4 Overhead incl btw en rente 278.378
2.1 Straatreiniging 153.804
6.3 Kwijtschelding 67.155
7.2 Opbrengst heffingen 1.301.883
7.2 Overige opbrengsten -
Totaal 1.217.292 1.301.883 107%

Lokale lastendruk

Het onderstaande overzicht geeft de berekende belastingdruk voor Doesburg 2023. Het gaat hierbij om de onroerende-zaakbelastingen, afvalstoffenheffing en rioolheffing. Deze worden gerekend tot de zogenaamde gemeentelijke woonlasten. 


De volgende uitgangspunten gelden bij de vergelijking van de belastingdruk van 2023 met die van 2022:
•    onderscheid tussen huur en koop bij meerpersoonshuishoudens;
•    de  gemiddelde WOZ-waarde in 2022 definitief: €247.000 x  0,1321% (tarief woningen 2022) = €326 ( gemiddelde OZB bedrag per huishouden);
•    de gemiddelde WOZ-waarde in 2023 voorlopig: €269.000 (gemiddelde waarde 2022 + 8,95%);
•    gemiddeld voorlopig tarief 2023 bij algemene stijging van 5,95% en marktontwikkeling van 8,95% (0,1321 / 0,097) is 0,1281;
•    waterverbruik 125 m3 en 16 aanbiedingen 60 liter trommel ondergrondse container en 8 aanbiedingen 140 liter GFT container.

De belastingdruk voor de bewoners ziet er in 2023 ten opzichte van 2022 dan als volgt uit:

Jaar Meerpersoonshuishouden OZB Afval Riool Totaal
2022 in een huurhuis - 292 288 580
2022 in een koophuis 326 292 288 906
2023 in een huurhuis - 310 306 617
2023 in een koophuis 344 310 306 961

Kwijtscheldingsbeleid

In de belastingverordeningen is geregeld dat kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen alleen verleend kan worden voor de afvalstoffenheffing, het onderhoudsrecht van graven, de rioolheffing en de OZB. Kwijtschelding wordt verleend op basis van de rijksnormen. De kwijtscheldingsnorm is 100% van de bijstandsnorm. In de begroting 2023 is een budget van €149.242 (exclusief uitvoeringskosten) opgenomen om uitvoering te kunnen geven aan het beleid.

Opbrengsten

Voor de belangrijkste gemeentelijke belastingen zien de primaire ramingen voor 2023 in vergelijking met 2022 (inclusief begrotingswijzigingen 2022) er als volgt uit: 

Belastingsoort Bedrag 2022 Bedrag 2023
OZB - Eigenaar woningen 1.710.616 1.812.398
OZB - Eigenaar niet woningen 278.575 295.150
OZB - Gebruiker niet woningen 180.314 191.043
Afvalstoffenheffing 1.532.519 1.623.704
Rioolheffing 1.228.771 1.301.883
Hondenbelasting 54.127 57.348
Parkeerheffingen 366.290 388.084
Toeristenbelasting 408.006 408.006
Leges:
Algemene dienstverlening 334.339 354.232
Omgevingsvergunning 19.985 21.174
Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn 260.834 269.752

Ontwikkeling tarief

De inwoners van de gemeente krijgen jaarlijks een aanslag gemeentelijke belastingen. Voor de beoordeling van de lastendruk zijn de tarieven dan ook van groot belang.

Naast volumeontwikkelingen (bijvoorbeeld toename aantal woningen) en kostenontwikkelingen (bijvoorbeeld inzameling- en verwerkingsprijzen afval) is uitgegaan van een indexering van de tarieven 2022 met 5,95%. Samengevat  hanteren we de volgende uitgangspunten voor de belastingen:
•    de tarieven stijgen in principe met 5,95%;
•    volumeontwikkelingen worden meegenomen;
•    afvalstoffenheffing en rioolheffing worden kostendekkend geraamd.

Belastingsoort Tarief 2022 Tarief 2023 Percentage
OZB voor woningen:
Stijging marktniveau woningen 8,95% t.o.v.5,95% (kadernota) is per saldo daling van 3%
- tarief eigenaar per €1000 woz-waarde 0,1321% 0,1281% -3%
Stijging marktniveau niet-woningen 0% t.o.v.5,95% (kadernota) is per saldo stijging van 5,95%
- tarief eigenaar per € 1000 woz-waarde 0,2210% 0,2342% 5,95%
- tarief gebruiker per € 1000 woz-waarde 0,1605% 0,1701% 5,95%
Afvalstoffenheffing vastrecht: 226 240 5,95%
- vastrechtbedrag per jaar
Afvalstoffenheffing per aanbieding:
- 240 liter container restafval 10,85 11,50 5,95%
- 240 liter container GFT 4,90 5,20 5,95%
- 140 liter container restafval 6,35 6,75 5,95%
- ondergrondse container 30 liter restafval 1,35 1,45 5,95%
- ondergrondse container 60 liter restafval 2,70 2,85 5,95%
- een container voor plastic-, metaal- en drankenverpakkingen (PMD) 0,00 0,00 0%
Rioolheffing:
- per m3 waterverbruik 2,31 2,45 5,95%
Hondenbelasting
- 1e hond 49,35 53,00 5,95%
- 2e hond 73,65 78,00 5,95%
- iedere volgende hond 110,80 118,00 5,95%
- hondenkennel
Toeristenbelasting
- algemeen tarief 1,60 1,60 0%
- hotel/bed & breakfast of airbnb 2,55 2,55 0%