Bestuurlijke structuur

Bestuurlijke structuur

Gemeenteraad

Stadspartij Doesburg (5 zetels)
•    Dhr. D.J.C.A.M. (David) van Sommeren (fractievoorzitter)
•    Dhr. A.P.E. (Appie) van der Beek
•    Mevr. N.R.M. (Nicolette) Vree
•    Dhr. G.A. (Gerard) Albers
•    Dhr. R. (Rob) Kiburg


PvdA/GroenLinks (3 zetels)
•    Mevr. M.E.C.S. (Marlies) de Groot (fractievoorzitter)
•    Dhr. B.T. (Bart) Bauhuis
•    Mevr. E. (Els) Meester


SP (2 zetels)
•    Mevr. N.L.E. (Nicole) Hammink (fractievoorzitter)
•    Mevr. H. (Heidy)Melissen


D66 (2 zetels)
•    Dhr. H.R. (Henk) Westra (fractievoorzitter)
•    Mevr. R.A. (Rabia) Tekin


VVD (2 zetels)
•    Mevr. J.J.M. (Jolijn) van der Pool (fractievoorzitter)
•    Dhr. H.W. (Hendrik) Vels


CDA (1 zetel)
•    Dhr. W.T. (Wim) Robbertsen (fractievoorzitter)

 

College van burgemeester en wethouders 2022-2026

Van links naar rechts wethouders Stan Hillenaar, Rob Gossink en Birgit van Veldhuizen, gemeentesecretaris Peter Werkman en burgemeester Loes van der Meijs.

De samenstelling en portefeuilleverdeling van het college van burgemeester en wethouders is als volgt:

Burgemeester Loes van der Meijs
•    Pijler 4 Bestuur en organisatie
Taakvelden:
- Bestuur
- Overhead
•    Burgerzaken
•    Openbare orde en veiligheid
•    Crisisbeheersing en brandweer

Wethouder Birgit van Veldhuizen, stadspartij Doesburg (1 FTE)
•    Pijler 1 Evenwichtig en leeftijdsbestendig woon- en vestigingsklimaat
Taakvelden:
- Parkeerbelasting
- Verkeer en vervoer
- Parkeren
- Economische havens en waterwegen
- Openbaar vervoer
- Sportbeleid en activering
- Sportaccommodaties
- Media
- Openbaar groen en (openlucht) recreatie
- Riolering
- Afval
- Milieubeheer
- Begraafplaatsen en crematoria
- Ruimtelijke ordening
- Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
- Wonen en bouwen
•    Financiën
•    Gemeentelijk vastgoed

Wethouder Rob Gossink (VVD) (1 FTE)
•    Pijler 2 Verbindende en versterkende sociale aanpak
Taakvelden:
- Openbaar basisonderwijs
- Onderwijshuisvesting
- Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
- Wijkteams
- Inkomensregelingen
- Begeleide participatie
- Arbeidsparticipatie
- Maatwerkvoorzieningen (WMO)
- Maatwerkdienstverlening 18+
- Maatwerkdienstverlening 18-
- Geëscaleerde zorg 18+
- Geëscaleerde zorg 18-
- Volksgezondheid

 

Wethouder Stan Hillenaar, CDA (0,5 FTE)
•    Pijler 3 Kwaliteitstoerisme en toegankelijke natuurrecreatie
Taakvelden:
- Recreatieve havens
- Economische ontwikkeling
- Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
- Economische promotie
- Cultuurpresentatie, -productie en -participatie
- Musea
- Cultureel erfgoed
•    Samenkracht en burgerparticipatie