Uitgaven

2,28%

€ 896.106

2,28% Complete

Inkomsten

1,54%

€ 603.057

1,54% Complete

Saldo

0%

€ -293.049

Programma 3 Kwaliteitstoerisme en toegankelijke natuurrecreatie

Uitgaven

2,28%

€ 896.106

2,28% Complete

Inkomsten

1,54%

€ 603.057

1,54% Complete

Saldo

0%

€ -293.049

Korte beschrijving

Kwaliteitstoerisme en toegankelijke natuurrecreatie zijn één van de drie pijlers waarop we de komende jaren volop inzetten. Toerisme en recreatie willen we op een kwalitatieve manier verder ontwikkelen, in balans met de leefomgeving, economie, cultuur en natuur. Dit doen we door middel van het opstellen van een toeristische visie met uitvoeringsprogramma en een economische visie met uitvoeringsplan. De binnenstad moet een evenwichtig aanbod van voorzieningen hebben om bruisend en levendig te kunnen zijn en blijven. We willen daarom leegstand zoveel mogelijk voorkomen door een goede bezetting van winkelpanden in stand te houden.

Wat willen we bereiken?

L 3.1 We willen een bruisende, levendige Binnenstad en we willen in dit kader dat de bestaande evenementen worden behouden en optimaal vanuit de gemeente worden ondersteund.

Wat gaan we daarvoor doen?

L 3.2 Om een goed ondernemersklimaat te stimuleren, bedrijven te behouden en leegstand te voorkomen zal er actiever worden ingezet op acquisitie en een ondersteunende rol vanuit de gemeente.

Wat gaan we daarvoor doen?

L 3.3 De VVV dient in Doesburg te worden behouden en vanuit de gemeente te worden ondersteund.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2021 BGR 2022 na wijziging Prim. Begr. 2023[2023] Prim. Begr. 2024 [2023] Prim. Begr. 2025 [2023] Prim. Begr. 2026 [2023]
Lasten
2.3 Recreatieve havens 111.586 114.289 116.856 116.856 116.856 116.856
3.1 Economische ontwikkeling 142.178 150.044 150.044 150.044 150.044 150.044
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 66.183 12.372 13.372 13.372 13.372 13.372
3.4 Economische promotie 222.870 313.034 216.212 216.212 216.212 216.212
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 57.951 69.540 49.540 49.540 49.540 49.540
5.4 Musea 173.694 139.128 187.839 187.839 187.839 187.839
5.5 Cultureel erfgoed 126.493 110.506 162.243 162.243 162.243 162.243
Totaal Lasten 900.955 908.913 896.106 896.106 896.106 896.106
Baten
2.3 Recreatieve havens 54.885 64.246 114.246 114.246 114.246 114.246
3.1 Economische ontwikkeling 40.000 0 0 0 0 0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.653 7.828 7.828 7.828 7.828 7.828
3.4 Economische promotie 422.019 429.910 429.910 429.910 429.910 429.910
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 0 0 0 0 0 0
5.4 Musea 20.475 20.725 20.725 20.725 20.725 20.725
5.5 Cultureel erfgoed 23.478 11.529 30.348 30.348 30.348 30.348
Totaal Baten 564.510 534.238 603.057 603.057 603.057 603.057

Toelichting op budgetafwijkingen

Taakveld 2.3 Recreatieve havens: hogere baten € 50.000 (voordeel)
In 2022 is bij de begrotingsbehandeling op 4 november bij de afweging van de voorstellen  (C9) éénmalig de bate voor 2022 met € 50.000 verlaagd. Dit is in 2022 verwerkt in de 1e begrotingswijziging.

Taakveld 3.4 Economische promotie: lagere lasten € 96.822 (voordeel)
De lagere last in 2023 bestaat vooral uit eenmalige middelen voor het opstellen van de toeristische visie. Bij de besluitvorming rondom de jaarrekening 2021 zijn deze eenmalig voor het jaar 2022 beschikbaar gesteld.

Taakveld 5.4 Musea: hogere lasten € 48.711 (nadeel)
De hogere last in betreft een hogere bijdrage aan het Streekarchivariaat De Liemers & Doesburg (SALD) voor € 12.000.  Daarnaast zijn de lasten in 2023 € 30.000 hoger, omdat de verkoop van de Nieuwstraat 2-4 (Integrale afweging begroting 2021-2024) nog niet is gerealiseerd. 
Het restant aan hogere lasten zijn de verwachte hogere energiekosten.

Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed: hogere lasten € 51.737 (nadeel)  / hogere baten € 18.819 (voordeel)
De hogere last in 2023 ontstaat voor € 18.819 door een storting in de voorziening groot onderhoud voor het restauratiefonds. op basis van de recentelijke beschikking van de provincie Gelderland. Hiertegenover staat een hogere bate voor hetzelfde bedrag zijnde de ontvangen provincie van de provincie Gelderland.  In 2022 zijn zowel de last al de bate niet begroot. Daarnaast zijn er diverse hogere lasten waaronder € 10.000 voor monumentenzorg.  Dit zijn de bij kadernota 2023 (A1) toegevoegde middelen voor dit onderwerp.

Beleidsindicatoren

Voor het toelichten van de maatschappelijke effecten in de begroting zijn gemeenten verplicht om de effecten van beleid toe te lichten aan de hand van een op Rijksniveau vastgestelde set aan beleidsindicatoren. In dit boekwerk zijn deze verplichte indicatoren opgenomen in de bijlage "beleidsindicatoren in perspectief". Door de indicatoren (en daarmee de ontwikkeling ervan) op deze wijze te presenteren, ontstaat er een overzichtelijk beeld van de cijfers. Het doel van deze indicatoren is dat de beleidsresultaten van de gemeenten onderling vergelijkbaarder worden.

Verbonden partijen

In de paragraaf Verbonden partijen vindt u een totaallijst met partijen waarmee Doesburg banden is aangegaan ter behartiging van bepaalde publieke belangen. De verbonden partijen die bijdragen aan de doelstellingen van het programma 3 Kwaliteitstoerisme en toegankelijke natuurrecreatie worden hieronder toegelicht.

Streekarchivariaat de Liemers en Doesburg

Het publieke belang
Het Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg is een in 1959 gestart samenwerkingsverband dat de archieven beheert van de gemeenten Doesburg, Duiven, Westervoort en Zevenaar. De kosten van het Streekarchivariaat worden over de deelnemende gemeenten verdeeld op basis van inwoners en naar rato van werktijden. Het percentage deelneming is berekend aan de hand van het aandeel in de totale kosten.

Veranderingen gedurende begrotingsjaar
Er worden geen veranderingen verwacht gedurende het begrotingsjaar 2023.

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
Het bestaande beleid voortzetten

Ontwikkelingen en risico's 
Eventuele tekorten worden verhaald op de deelnemende gemeenten. De financiële omvang van de regeling is echter relatief klein en het risico wordt op nihil geschat.

Verbonden partij Bijdrage 2023 Percentage deelneming Eigen vermogen vreemd vermogen Exploitatie-resultaat verslagjaar
Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg 76.171 18,60% 1.589 95.415 -798 2021