Financiële samenvatting primaire begroting

Financiële samenvatting

Om deze samenvatting goed te kunnen lezen zijn de volgende begrippen van belang:

  • De primitieve of primaire begroting is een administratieve vertaling van de vastgestelde kadernota. In deze primaire begroting zijn de effecten uit de meicirculaire (algemene uitkering uit het gemeentefonds) meegenomen.
  • De programmabegroting  is de primaire begroting, aangevuld met de nieuwe beleidsvoorstellen en eventuele bezuinigingen die worden voorgesteld.
  • Een formeel saldo is het begrotingssaldo van alle geraamde incidentele én structurele baten en lasten.
  • Een materieel saldo is het saldo van uitsluitend de geraamde structurele baten en lasten.
  • Baten en lasten kwalificeren als incidenteel als deze zich maximaal drie jaar voordoen.
  • Structurele baten en lasten zijn baten en lasten die zich langer dan drie jaar voordoen.

Eindresultaat primaire begroting 2023-2026

Formeel saldo van de primaire begroting 2023-2026
2023 2024 2025 2026
Formeel saldo (voor kadernota 2023) 29.833 -16.691 -37.770 150.840
Mutatie kadernota -22.035 -111.243 -150.408 -128.734
Formeel saldo na Kadernota 2023 7.798 -127.934 -188.178 22.106
Mutaties:
Kapitaallasten 524.183 273.575 -46.290 -46.287
Belastingen en leges 351.524 351.524 351.524 351.524
Loonbegroting -449.296 -449.296 -449.296 -449.296
Reserves -380.651 -314.469 -236.438 -411.354
Voorzieningen 99.498 106.836 193.664 198.809
Verbonden partijen -89.066 -104.066 -104.066 -104.066
Prijsverschillen -575.128 -577.235 -577.235 -578.594
Overig -129.546 -79.543 -80.902 82.113
Algemene uitkering 2.501.816 2.961.982 3.290.791 1.315.000
Totaal mutaties 1.853.334 2.169.308 2.341.752 357.849
Totaal formeel saldo (primaire begroting 2023) 1.861.132 2.041.374 2.153.574 379.955
Het formele saldo verbetert over de jaren heen tot en met jaar 2025. In 2026 verslechtert het formele saldo behoorlijk (het zogenaamde "gemeentelijk ravijnjaar").
Materieel saldo van de primaire begroting 2023-2026
2023 2024 2025 2026
Formeel saldo (primaire begroting 2023) 1.861.132 2.041.374 2.153.574 379.955
Bij: in formeel saldo geraamde incidentele lasten 32.500 - - -
Af: in formeel saldo geraamde incidentele baten - - - -
Bij: in formeel saldo geraamde post onvoorzien 15.000 15.000 15.000 15.000
Materieel saldo (primaire begroting) 1.908.632 2.056.374 2.168.574 394.955
Voor een specificatie van geraamde incidentele lasten en baten wordt verwezen naar het onderdeel Uiteenzetting financiële positie.
Vergelijking met kadernota 2023
Het structurele meerjarenperspectief van de primaire begroting 2023-2026 ten opzichte van de prognose uit de kadernota 2023 is als volgt:
2023 2024 2025 2026
Materieel saldo (primaire begroting) 1.908.632 2.056.374 2.168.574 394.955
Prognose materieel saldo kadernota 2023 55.298 -112.934 -173.178 37.106
Verschil 1.853.334 2.169.308 2.341.752 357.849

Algemene reserve

De Algemene reserve is primair ingesteld om incidentele tegenvallers op te vangen die niet binnen de lopende begroting kunnen worden opgelost. Rekening houdende met de door de gemeenteraad vastgestelde mutaties is de stand van de algemene reserve in meerjarenperspectief als volgt:
Algemene Reserve 2022 2023 2024 2025 2026
Beginstand 3.574 4.886 6.748 8.789 10.943
Resultaat jaarrekening 2021 incl bestemmingsvoorstel 1.707
Lopende verplichtingen:
- Doesburg energieneutraal (1e wijz 2020) -275
- herontwikkeling centrum Beinum (3e wijz. 2022) -120
formele begrotingssaldi 2023-2026 1.861 2.041 2.154 380
Eindstand 4.886 6.748 8.789 10.943 11.322
bedragen * € 1.000

Financiële samenvatting primaire begroting

In de kadernota 2023 is het financieel perspectief geactualiseerd ten opzichte van de IBB 2021. De verschillen ten opzichte van de kadernota 2023 en dus ook ten opzichte van de vorige begroting  worden vooral veroorzaakt door de raming van de kostenstijgingen en de opbrengstenstijgingen en aanpassingen van de algemene uitkering uit het gemeentefonds op grond van indexatie en door volumeontwikkelingen.  Met name het verloop van de algemene uitkering uit het gemeentefonds was anders dan waarmee bij de raming in de kadernota 2023 rekening was gehouden.

In de primaire begroting zijn de actuele ramingen van personeelskosten, afschrijvingen, reservemutaties en dotaties aan voorzieningen meegenomen. Afwijkingen ten opzichte van het voorliggende begrotingsjaar van groter dan € 25.000 worden toegelicht bij de betreffende programma's.