Uiteenzetting financiële positie

Uiteenzetting financiële positie

Meerjarige materiële begrotingspositie

Tot de incidentele baten en lasten worden de lasten en baten gerekend die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen. Ook de post onvoorzien wordt tot de incidentele lasten gerekend.
Een materieel sluitende begroting is voor onze toezichthouder de provincie Gelderland een belangrijke voorwaarde om in aanmerking te komen voor repressief begrotingstoezicht.

Het materiële begrotingsresultaat (geschoond van incidentele lasten en baten) is in meerjarenperspectief als volgt:

Programma 2023 2024 2025 2026
Formeel saldo (primaire begroting) 1.861 2.041 2.154 380
Primair geraamde incidentele lasten:
Post onvoorzien 5 15 15 15 15
Professioneel vastgoedbeheer (IA 2021-2024) 1 30 - - -
NME(amendement IA 2021-2024) 2 3 - - -
Totaal primair geraamde incidentele lasten 48 15 15 15
Primair geraamde incidentele baten - - - -
Totaal primair geraamde incidentele baten - - - -
Materrieel saldo (primaire begroting) 1.909 2.056 2.169 395
(bedragen x € 1.000)
Financieringsstructuur
De begrote financieringsstructuur is per 1 januari als volgt:
2023 2024 2025 2026
Boekwaarde investeringen 36.004.117 34.943.248 33.646.029 32.037.858
Uitgeleende langlopende geldleningen 5.138.307 5.138.307 5.138.307 5.138.307
A: Totaal te financieren vaste activa 41.142.424 40.081.555 38.784.336 37.176.165
Algemene reserve 4.886.464 6.747.596 8.788.970 10.942.544
Bestemmingsreserves 18.887.282 19.053.646 19.059.558 19.240.386
Voorzieningen 2.022.883 3.161.212 3.664.006 4.166.800
opgenomen langlopende geldleningen 2.400.000 1.800.000 1.200.000 600.000
B: Totaal voor financiering beschikbare vaste passiva 28.196.629 30.762.454 32.712.534 34.949.730
(B-A) Financieringssaldo (+ is overschot; -/- is tekort) -12.945.795 -9.319.101 -6.071.802 -2.226.435

Reserves en voorzieningen

De reserves kunnen worden onderverdeeld in de algemene reserve en de bestemmingsreserves. Een bestemmingsreserve is een reserve waaraan de gemeenteraad een bepaalde bestemming heeft gegeven. De algemene reserve bestaat uit componenten van het eigen vermogen waaraan de gemeenteraad geen bepaalde bestemming heeft gegeven. Kenmerkend voor reserves is dat ze:
•    worden gevormd door bestemming van het resultaat;
•    vrij besteedbaar zijn;
•    tot het eigen vermogen behoren.


Voorzieningen behoren tot het vreemde vermogen en worden gevormd wegens:
•    verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs in te schatten;
•    op de balansdatum bestaande risico’s ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is in te schatten;
•    kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorzienig strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.
Voorzieningen moeten precies de omvang hebben van de achterliggende verplichting of risico. Zo mogen niet kleiner maar ook niet groter zijn. De primitieve begrote stand en het verloop van de reserves en voorzieningen.

De primitief begrote stand en het verloop van reserves en voorzieningen
Algemene Reserve Saldo 01-01-2023 vermeerderingen verminderingen Saldo 31-12-2023
Totaal algemene reserve 4.886.464 4.886.464
Bestemmingsreserves Saldo 01-01-2023 vermeerderingen verminderingen Saldo 31-12-2023
Arbeidsvoorwaardenmaatregelen 31.650 5.104 2.500 34.254
Kapitaallasten 15.449.262 83.941 726.795 14.806.408
Mobiliteitsfonds parkeercapaciteit 90.623 0 0 90.623
Openbare verlichting 8.257 83.941 83.941 8.257
Huisvesting onderwijs (IHP) 174.169 32.145 0 206.314
Vervanging speeltoestellen 37.884 413 0 38.297
Reserve BUIG-budget (inkomensdeel WWB) 800.000 100.000 0 900.000
Groot onderhoud kapitaalgoederen (tijdelijk) 52.640 16.600 16.600 52.640
Reserve Digitaal Werken 54.535 0 0 54.535
Reserve wachtgeldverplichtingen 566.696 0 0 566.696
Reserve SW bedrijven 37.438 0 0 37.438
Reserve Wegen 767.909 240.113 0 1.008.022
Rehabilitatie van Wegen 816.219 350.000 0 1.166.219
Totaal bestemmingsreserve 18.887.282 912.257 829.836 18.969.703
Voorzieningen Saldo 01-01-2023 vermeerderingen verminderingen Saldo 31-12-2023
Onderhoud gemeentegebouwen 769.800 311.763 0 1.081.563
Riolering middelen derden 1.147.928 232.338 0 1.380.266
Onderhoud Turfhaven 105.155 22.981 0 128.136
Totaal voorzieningen 2.022.883 567.082 0 2.589.965
Recapitulatie Saldo 01-01-2023 vermeerderingen verminderingen Saldo 31-12-2023
Totaal algemene reserve 4.886.464 4.886.464
Totaal bestemmingsreserve 18.887.282 912.257 829.836 18.969.703
Totaal voorzieningen 2.022.883 567.082 0 2.589.965
Totaal eigen financieringsmiddelen 25.796.629 1.479.339 829.836 26.446.132
Verplichtingen tlv algemene reserve 2023 2024 2025 2026
Beginstand 4.886.464 4.886.464 4.886.464 4.886.464
toevoegingen: 0 - - -
onttrekkingen: 0 - - -
Eindstand 4.886.464 4.886.464 4.886.464 4.886.464

Overige financiële onderwerpen

Fonds Culturele Doeleinden
Op 26 januari 2012 is het Fonds Culturele Doeleinden overgenomen door de gemeente. Het fonds heeft tot doel renteloze leningen te verstrekken aan verenigingen, stichtingen en dergelijke indien deze zonder winstoogmerk de bevordering van de culturele belangen beogen. Momenteel bevat het fonds nog afgerond €63.000. De volgende leningen zijn verstrekt:

Openstaande leningen Fonds Culturele Doeleinden Openstaande lening per 31-12-2021
Rivalen 14,5
Stichting Kegelsport 12,0
Streekmuseum de Roode Tooren 2,0
Stichting Behoud en Bevordering Fruitcultuur 12,0
Stoelbroederschap Martinikerk Doesburg 3,8
Stichting Doesburg Vestingstad 8,0
Zilvermuseum Doesburg 10,0

EMU saldo

Verplichtingen tlv algemene reserve Primaire begroting 2022 Primaire begroting 2023 Primaire begroting 2024
1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (art. 17c BBV) -281 1.946 2.127
2 Af: mutaties (im)materiële vaste activa 1.803 -1.061 -1.297
3 Bij: mutaties voorzieningen 352 544 548
4 Af: mutaties voorraden (incl bouwgrond in exploitatie) 0 0 0
5 Af: verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa 0 0 0
Berekend EMU-saldo -1.732 3.551 3.973
(bedragen x € 1.000)
Geconcludeerd wordt dat de gemeente Doesburg naar verwachting binnen de in het verleden afgegeven referentiewaarde blijft.