Uitgaven

53,86%

€ 21.146.403

53,86% Complete

Inkomsten

12,62%

€ 4.953.217

12,62% Complete

Saldo

0%

€ -16.193.186

Programma 2 Verbindende en versterkende sociale aanpak

Uitgaven

53,86%

€ 21.146.403

53,86% Complete

Inkomsten

12,62%

€ 4.953.217

12,62% Complete

Saldo

0%

€ -16.193.186

Korte beschrijving

Eén van de drie pijlers van de Toekomstvisie Doesburg is een meer verbindende en versterkende sociale aanpak gericht op het verbeteren van de positie, draagkracht en vitaliteit van Doesburgse inwoners. Dat is dan ook als leidraad genomen voor de komende jaren. Een nieuwe koers in het sociaal domein moet leiden tot meer sociale cohesie in de wijken en dus meer betrokkenheid van de inwoners bij elkaar, meer participatie van inwoners met meer inclusie, minder eenzaamheid, tijdige aanpak van (het ontstaan van) armoede- en schuldenproblematiek en een afname van het gebruik van zorgvoorzieningen. De belangrijkste speerpunten voor de komende collegeperiode zijn:

  • Het versterken van de sociale basis van Doesburg, o.a. door te zorgen voor voldoende ontmoetingsmogelijkheden in de wijken, zowel binnen als buiten. Voor het slagen van de transformatie in het sociaal domein zullen we de focus meer gaan leggen op het collectieve en het zelforganiserende vermogen van onze inwoners, naast de individuele zorg en ondersteuning voor de mensen die dat echt nodig hebben. We willen dat buurtgericht gaan doen omdat dat de beste schaal is voor het versterken van de onderlinge relaties. Het vrijwilligerswerk kan hieraan ondersteunend zijn. Op deze manier kan eenzaamheid worden tegengegaan.
  • Blijven inzetten op preventie en vroegsignalering, zodat problemen voorkomen of op tijd gesignaleerd worden. Vaak beginnen problemen in de jeugd en worden ze van generatie op generatie overgedragen. Een kansrijke start in de eerste levensfase van een kind, goed onderwijs en een helpende hand bij beginnende problematiek (zoals verlies van inkomen of werk, opvoedingsvraagstukken, huisvestingsproblematiek) kan erger voorkomen en tegelijk inzet van kostbare voorzieningen uit Participatiewet, WMO en Jeugdwet verminderen. Een goede samenwerking tussen de verschillende organisaties die actief zijn in Doesburg en het zelforganiserende vermogen is daarbij cruciaal. 
  • Zorgen voor bestaanszekerheid. Bestaanszekerheid is een basisbehoefte en daarom het fundament van de samenleving. Pas als er perspectief is op het gebied van basale levensbehoeften, komen mensen uit de overlevingsmodus en kan er gestart worden met de opbouw en het benutten van kansen. Wij willen armoede bestrijden en doen dit bij voorkeur door mensen (met een bijstandsuitkering) aan het werk te helpen. Door de huidige krapte op de arbeidsmarkt zien wij (nieuwe) kansen voor inwoners die nog niet werkfit zijn. Deze groep kan, voor zover mogelijk, gestimuleerd worden vrijwilligerswerk te doen en/of al dan niet met extra begeleiding naar regulier werk of dagbesteding toegeleid worden. Ook het aanpakken van multiproblematiek in gezinnen door het bieden van maatwerk is hierbij belangrijk.
  • Uitgaan van positieve gezondheid, waarbij niet de ziekte of de beperkingen van iemand centraal staan, maar de behoefte en de mogelijkheden van mensen uitgangspunt zijn. Positieve gezondheid verbindt het sociale domein met het fysieke domein door veel aandacht te schenken aan de woonomgeving, openbare ruimte, groen in de wijk, wandelroutes, sport- en speelmogelijkheden, toevallige ontmoetingen, (wijk)activiteiten, leefstijl, mobiliteit, technologie.

Wat willen we bereiken?

L 2.1 We werken voortvarend aan de "Notitie Koers verleggen" en de daarin vastgelegde actielijnen, waarbij koersverlegging, preventie, ontschotting, gebruikmaking van de kracht van de samenleving en inclusie belangrijke uitgangspunten zijn.

Wat gaan we daarvoor doen?

L 2.2 Eenzaamheid is een groeiend probleem en moet ook in Doesburg stevig worden aangepakt.

Wat gaan we daarvoor doen?

L 2.3 Wij willen dat vrijwilligers goed worden ondersteund en dat verenigingen beter bij elkaar worden gebracht. We willen de bestaande vrijwilligerssteunpunten beter ondersteunen en opwaarderen en een centraal informatiepunt inrichten.

Wat gaan we daarvoor doen?

L 2.4 Iedereen kan meedoen. Op maat gemaakt werk ook voor mensen die in de bijstand zitten kan een goed middel zijn om mensen te activeren en meer zingeving aan hun leven te geven. We willen een positieve en meer creatieve invulling.

Wat gaan we daarvoor doen?

L 2.5 We willen graag dat meerjarige contracten afgesloten worden met maatschappelijke organisaties. Dit bevordert de continuïteit.

Wat gaan we daarvoor doen?

L 2.6 We willen voldoende studiewerkplekken voor studenten. We willen voldoende flexibele studieplekken realiseren waar iedereen terecht kan, bijvoorbeeld op het stadhuis.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2021 BGR 2022 na wijziging Prim. Begr. 2023[2023] Prim. Begr. 2024 [2023] Prim. Begr. 2025 [2023] Prim. Begr. 2026 [2023]
Lasten
4.1 Openbaar basisonderwijs 568 600 600 600 600 600
4.2 Onderwijshuisvesting 168.933 164.612 156.670 156.670 156.670 153.258
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 942.652 1.034.926 768.769 820.821 914.865 972.467
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 996.584 1.115.608 1.097.496 1.097.496 1.097.496 1.076.809
6.2 Wijkteams 636.656 671.010 719.010 719.010 719.010 719.010
6.3 Inkomensregelingen 5.754.983 5.877.047 5.877.047 5.877.047 5.877.047 5.877.047
6.4 Begeleide participatie 1.709.494 1.749.435 1.685.335 1.666.735 1.609.035 1.626.035
6.5 Arbeidsparticipatie 865.906 930.605 950.439 950.439 950.439 950.439
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 562.657 561.229 561.229 579.326 594.949 609.535
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 3.044.990 3.279.825 3.622.819 3.622.819 3.622.819 3.622.819
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 3.989.015 5.154.699 5.146.691 5.146.691 5.168.691 5.168.691
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 95.181 103.344 103.344 103.344 103.344 103.344
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 27.545 28.070 28.070 28.070 28.070 28.070
7.1 Volksgezondheid 365.260 375.384 428.884 428.884 428.884 428.884
Totaal Lasten 19.160.424 21.046.394 21.146.403 21.197.952 21.271.919 21.337.008
Baten
4.2 Onderwijshuisvesting 11.277 11.300 11.300 11.300 11.300 11.300
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 333.808 350.000 30.000 5.000 5.000 5.000
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 12.160 0 0 0 0 0
6.3 Inkomensregelingen 4.627.536 4.389.979 4.369.979 4.389.979 4.389.979 4.389.979
6.5 Arbeidsparticipatie 127.716 180.978 180.978 180.978 180.978 180.978
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 263.871 8.296 8.296 8.296 8.296 8.296
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 152.401 92.170 352.664 352.664 352.664 352.664
Totaal Baten 5.528.769 5.032.723 4.953.217 4.948.217 4.948.217 4.948.217

Toelichting op budgetafwijkingen

Taakveld 4.3 :  Onderwijsbeleid en leerlingenzaken: lagere lasten € 266.157 (voordeel) / lagere baten € 320.000 (nadeel)
De lagere last in 2023 bestaat voor € 320.000 uit lasten voor het "Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOA)". Hier tegenover staat een lagere bate voor hetzelfde bedrag. De Rijksbeschikking voor het GOA loopt in 2022 af. Inmiddels is duidelijk dat er voor 2023 en verder ook middelen beschikbaar komen voor dit beleid. Deze middelen worden bij een eerstvolgende begrotingswijziging budgetneutraal toegevoegd. 
Daarnaast is er een hogere last in 2023 voor het "Routegebonden Doelgroepenvervoer" van ca. € 52.521. Dit zijn de bij de kadernota 2023 (A12) toegevoegde middelen voor dit onderwerp.

Taakveld 6:2:  Toegang en eerstelijnsvoorzieningen: hogere lasten € 48.000 (nadeel)  
De hogere last in 2023 betreft de bij de kadernota 2023 (A9) toegevoegde middelen voor dit onderwerp. Dit zijn de lasten voor "Versterking gemeentelijke dienstverlening n.a.v. de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag (POK)".

Taakveld 6:4: WSW en beschut werk:  lagere lasten € 64.100 (voordeel)
De lagere last in 2023 betreft een lagere bijdrage aan Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal-Gelderland (MGR)

Taakveld 6:71:   Maatwerkdienstverlening 18+: hogere lasten € 342.994 (nadeel) / hogere baten € 260.494 (voordeel)
De lagere last in 2023 bestaat voor € 260.494 uit lasten voor het "Ambulantiseringsmiddelen".  Hier tegenover staat een bate voor hetzelfde bedrag.  Dit betreft de bij de kadernota 2023 (A4 en B1) toegevoegde middelen voor dit onderwerp.
Daarnaast is er een hogere last in 2023 voor het "WMO Huishoudelijke hulp" van € 120.000. Dit zijn de bij de kadernota 2023 (A10) toegevoegde middelen voor dit onderwerp.
Verder is er een lagere last in 2023 voor schuldhulpverlening van € 37.500. Dit zijn de middelen voor vroegsignalering die bij de Integrale begrotingsbijstelling 2021 (IBB) zijn overgeheveld naar 2022.

Taakveld 7:1:  Volksgezondheid: hogere lasten € 53.500 (nadeel)
De hogere last in 2023 betreft vooral een hogere bijdrage aan de "Veiligheid- en Gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM)" . Dit is de bijdrage voor de openbare- en jeugdgezondheidszorg welke in de begroting van de VGGM is opgenomen.

Beleidsindicatoren

Voor het toelichten van de maatschappelijke effecten in de begroting zijn gemeenten verplicht om de effecten van beleid toe te lichten aan de hand van een op Rijksniveau vastgestelde set aan beleidsindicatoren. In dit boekwerk zijn deze verplichte indicatoren opgenomen in de bijlage "beleidsindicatoren in perspectief". Door de indicatoren (en daarmee de ontwikkeling ervan) op deze wijze te presenteren, ontstaat er een overzichtelijk beeld van de cijfers. Het doel van deze indicatoren is dat de beleidsresultaten van de gemeenten onderling vergelijkbaarder worden.

Verbonden partijen

In de paragraaf Verbonden partijen vindt u een totaallijst met partijen waarmee Doesburg banden is aangegaan ter behartiging van bepaalde publieke belangen. De verbonden partijen die bijdragen aan de doelstellingen van het programma 2 Verbindende en versterkende sociale aanpak worden hieronder toegelicht.

Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem-Nijmegen (DRAN)

Het openbaar belang
De vervoersorganisatie is ingesteld ter gemeenschappelijke behartiging van de belangen van de deelnemers met betrekking tot het tot stand brengen, ontwikkelen en in stand houden van een kwalitatief hoogwaardig, herkenbaar, efficiënt en eenvoudig te gebruiken doelgroepenvervoer. Hierbij wordt rekening gehouden met de mogelijkh4eden van reizigers en hun sociale netwerk en wordt erop toegezien dat het aanvullend vervoer ook in het buitengebied en de kleine kernen voldoende gewaarborgd is en dat het vervoer optimale aansluiting heeft op het openbaar/vervoer/netwerk.

Veranderingen gedurende begrotingsjaar
Er worden geen veranderingen verwacht gedurende het begrotingsjaar 2023.

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
Het bestaande beleid voortzetten.

Ontwikkelingen en risico's
Het risico voor onze gemeente is van financiële aard, als de beoogde efficiencyvoordelen niet worden behaald of als meerdere gemeenten uit deze regio vervoersstromen gaan onttrekken aan deze regeling.

Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal-Gelderland (MGR)

Het openbaar belang
De MGR (Modulaire Gemeenschappelijke Regeling) biedt een algemeen kader voor samenwerking op het gebied van het sociaal domein binnen de regio Centraal-Gelderland en voorziet in samenwerkingsmodules. Er wordt deelgenomen aan de modules: Inkoop, Werkgevers Service Punt (WSP) en Werkgeverschap Sociale Werkvoorziening (WgSW).

Veranderingen gedurende begrotingsjaar
Er worden geen veranderingen verwacht gedurende het begrotingsjaar 2023.

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
Het bestaande beleid voortzetten.

Ontwikkelingen en risico's
De MGR begint steeds duidelijker vorm te krijgen. In een dienstverleningsovereenkomst zijn afspraken gemaakt over de uitvoering en aansturing van taken door de MGR. De MGR beschikt over verschillende bestemmingsreserves om de risico's binnen de modules op te vangen. Met de MGR is een open einde systematiek afgesproken. In de regeling is opgenomen dat in de jaarrekening de kosten per module na aftrek van de inkomsten, worden verdeeld over de deelnemende gemeenten volgens de geldende kostenverdeelsleutel. Alle voordelen maar ook nadelen komen ten gunste/ ten laste van de deelnemende gemeenten. Tot op heden zijn er alleen positieve exploitatieresultaten behaald, derhalve is het risico voor onze gemeente beperkt.

Veiligheid- en Gezondheidsregio Gelderland Midden

De VGGM is ook verantwoord bij programma 1, in verband met veiligheid. Hier is ook de tekstuele toelichting opgenomen. In beide programma’s zijn dezelfde gegevens opgenomen.

Verbonden partij Bijdrage 2023 Percentage deelneming Eigen vermogen vreemd vermogen Exploitatie-resultaat verslagjaar
Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem-Nijmegen (DRAN) 592.385 - - 13.001.000 3.951.000 2020
Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal-Gelderland (MGR) 1.532.441 - 699.000 4.362.000 - 2021
Veiligheid- en Gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM) 934.000 1,70% 9.615.000 63.229.000 1.730.000 2021