Investeringsagenda en balansprognose

Investeringsagenda

In deze begroting zijn de kapitaallasten voor onderstaande investeringen gedekt.

Bij goedkeuring van deze programmabegroting worden de onderstaande investeringen voor het jaar 2020 vastgesteld en opgenomen in de staat van investeringen.

 

Jaar Bedrag   Omschrijving
Afschrijvingstermijn
2020 1.579.021   Investering riolering 40
2020 43.034   Investering riolering 15
2020 25.667   Investering riolering 5
         
2021 44.000   Beheersplan OV masten 5
2021 52.000   Beheersplan OV masten 5
2021 349.892   Investering riolering 40
2021

 

6.671   Investering riolering 5

 

 

       
2022 60.000   Investering riolering 40
     

 

 
2023 548.353   Investering riolering 40

 

Balansprognose

De balansprognose per 1 januari van de treffende jaarschijf ziet er als volgt uit:

Geprognotiseerde balans 2020  2021 2022 2023
2024
Materiële vaste activa 24.817.076 25.174.354 24.291.002 23.053.699 21.809.737
Financiële vaste activa 3.858.954 4.030.864 3.808.993 3.633.284 3.455.967
Vlottende activa

5.255.981

4.625.723 5.482.905 6.271.658 7.128.374
Totaal Activa  33.932.011 33.830.941 33.582.900 32.958.641 32.394.078
           
Algemene Reserve 8.369.285 8.359.285 8.359.285 8.359.285 8.359.285
Bestemmingsreserves 17.971.288 17.576.648 17.182.322 16.787.097 16.375.197
Voorzieningen 2.971.134 3.274.704 3.420.989 3.191.955 3.039.292
Vlottende passiva

4.620.304

4.620.304 4.620.304 4.620.304 4.620.304
Totaal Passiva

33.932.011 

33.830.941 33.582.900 32.958.641 32.394.078