Voorwoord

Voorwoord

Beste gemeenteraad van Doesburg,


Dit is de tweede begroting van dit college. Het uitgangspunt van beleid voor deze periode is het coalitieakkoord “Vol energie!”. Dit akkoord staat in het teken van de samenwerking. Samenwerking met burgers en bedrijven. Zodat zij mee kunnen praten, denken en beslissen over goede woon- en leefvoorzieningen in onze mooie stad. Samenwerking is ook een focuspunt in uw college. Dit krijgt bijvoorbeeld inhoud door het verdelen van programma’s over meerdere portefeuilles.

De ambities en de doelen uit het coalitieakkoord hebben we vertaald naar vier pijlers. Deze pijlers doen ook recht aan uw wensen als raad. De ambities en doelen uit het coalitieakkoord worden vertaald naar concreet beleid. De kadernota voor 2020 was nog ‘beleidsarm’ opgestoken. In deze programmabegroting voor 2020-2023 hebben we onze ambities vertaald naar concreet nieuw beleid. Dit door alle uitdagingen waar wij als gemeente Doesburg voor staan.  De vertaling van deze ambities levert weer nieuwe uitdagingen op. Bijvoorbeeld op het gebied van het realiseren van onze ambities. Maar ook uitdagingen om een robuust financieel perspectief te blijven schetsen.

Het college wil het evenwicht in de begroting tussen de jaarlijks terugkerende inkomsten en uitgaven handhaven. Ook willen we de gemeentelijke reserve op peil houden. En de lastendruk voor inwoners en ondernemers moet binnen de perken blijven. Dit zijn ook nu weer onze kaders geweest bij het opstellen van deze programmabegroting. Onder het beleid dat in deze programmabegroting is opgenomen, ligt een stevige basis. De financiële positie van onze stad is goed te noemen, met genoeg buffers. Dat moet voor de toekomst ook zo blijven om onze én uw ambities en doelen waar te kunnen maken.

Toch zijn er in deze programmabegroting ook ontwikkelingen opgenomen die wel financiële ruimte van het perspectief vragen maar die niet te vermijden zijn. Dit gaat dan om toekomstige investeringen in wegen. Maar ook om jeugdzorgtaken. Daarnaast zijn ook andere ambities in deze programmabegroting verwerkt. Dat vergt echter wel lef en de keuze om ook te willen investeren in de toekomst. Want samen met u willen we Doesburg als stad en als gemeenschap nog mooier en sterker maken.

 

Hoogachtend,

 

Burgermeester en wethouders van Doesburg,

 

de secretaris,

de burgemeester,

 

Peter Werkman

 

Loes van der Meijs