Meer
Publicatiedatum: 24-10-2019

Inhoud

Uitgaven

17,96%

€ -5.959

x € 1.000
17,96% Complete

Inkomsten

10,88%

€ 3.609

x € 1.000
10,88% Complete

Saldo

0%

€ -2.350

x € 1.000

Programma 2 Leefbaar en duurzaam Doesburg

Uitgaven

17,96%

€ -5.959

x € 1.000
17,96% Complete

Inkomsten

10,88%

€ 3.609

x € 1.000
10,88% Complete

Saldo

0%

€ -2.350

x € 1.000
Inhoud

Korte beschrijving

Dit programma bevat onder meer het beleid ten aanzien van de openbare ruimte, waaronder groen, spelen, verkeer en vervoer. Daarnaast valt onder dit programma het energieneutraal maken van de gemeente in 2050. Binnen het programma vallen ook de projecten herinrichting kernwinkelgebied en Kloostertuin.

Wat willen we bereiken?

2.02 Een bereikbaar en toegankelijk Doesburg.

We realiseren meer parkeercapaciteit voor onze bewoners, bezoekers/toeristen en bedrijven, niet alleen voor auto's maar ook voor bussen en fietsen. We streven naar een veilig, snel en comfortabel fietsnetwerk. Daarnaast zetten we in op een betere bereikbaarheid van de binnenstad vanuit de wijken. We zorgen voor een vitale Binnenstad met de projecten Herinrichting Kernwinkelgebied en Kloostertuin als onderdeel van de MIA.

2.03 Een energieneutraal Doesburg in 2050.

We zorgen er voor dat Doesburg in 2050 energieneutraal is. Dit geldt voor woningen, bedrijven, vervoer en onze eigen gemeentelijke gebouwen en accommodaties. We gebruiken 2019 om hiervoor een actieplan op te stellen.

2.04 We verbeteren de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval.

We ronden de invoering van het gespiegeld inzamelen af en we willen dat het serviceniveau aan de bewoners nog hoger wordt, het scheidings- en/of hergebruikspercentage tot boven de 75% stijgt. Tegelijkertijd moeten de kosten beheersbaar blijven om zo de afvalstoffenheffing zo laag mogelijk te houden.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 BGR 2019 na wijziging Primitieve begroting 2020 (2020) Primitieve begroting 2021 (2020) Primitieve begroting 2022 (2020) Primitieve begroting 2023 (2020)
Lasten
2.1 Verkeer en vervoer 1.489 1.401 1.468 1.458 1.448 1.439
2.2 Parkeren 74 63 64 64 64 64
2.3 Recreatieve havens 82 77 91 91 91 91
2.4 Economische havens en waterwegen 0 0 0 0 0 0
2.5 Openbaar vervoer 1 1 1 1 1 1
5.1 Sportbeleid en activering 209 208 215 216 179 179
5.2 Sportaccommodaties 641 673 657 657 657 657
5.4 Musea 154 164 180 167 167 167
5.5 Cultureel erfgoed 288 383 178 178 178 178
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 942 856 880 790 790 790
7.2 Riolering 353 664 696 664 658 691
7.3 Afval 1.177 1.123 1.189 1.189 1.189 1.189
7.4 Milieubeheer 226 272 238 238 238 238
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 99 98 101 101 101 101
Totaal Lasten 5.737 5.984 5.959 5.816 5.763 5.787
Baten
0.63 Parkeerbelasting 343 393 405 405 405 405
2.1 Verkeer en vervoer 345 40 41 41 41 41
2.3 Recreatieve havens 47 101 103 103 103 103
2.4 Economische havens en waterwegen 0 0 0 0 0 0
5.1 Sportbeleid en activering 34 8 8 8 8 8
5.2 Sportaccommodaties 56 84 70 70 69 69
5.4 Musea 31 25 26 26 26 26
5.5 Cultureel erfgoed 84 10 10 10 10 10
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 8 0 0 0 0 0
7.2 Riolering 1.080 1.208 1.204 1.215 1.216 1.250
7.3 Afval 1.321 1.399 1.676 1.676 1.676 1.676
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 59 64 66 66 66 66
Totaal Baten 3.408 3.331 3.609 3.620 3.621 3.654

Toelichting op budgetafwijkingen

Taakveld 2.1 Verkeer en Vervoer:  Lasten €67.000 (Stijging)

De kapitaallasten in 2020 op dit taakveld zijn met een bedrag van €37.000 gestegen ten opzichte van de gewijzigde begroting 2019. In de raming van de begroting 2020 zijn namelijk de kapitaallasten van de investeringen van Revitalisering bedrijventerrein Beinum ad. €12.000 en Reconstructie Zomerweg, Eekstraat en Nieuwe Eekstraat ad. €25.000 opgenomen. De andere stijging van €30.000 van de lasten betreft reguliere indexeringen.


Taakveld 5.5 Cultureel Erfgoed:
  Lasten €205.000 (Daling)

Het onderdeel Cultuur Erfgoed Pact 2017 - 2019 is niet meer verlengd voor 2020.  Dit veroorzaakt aan de lastenkant een voordeel van €10.000. Het onderdeel monumentenbeleid 2018-2019 dat niet in 2020 doorloopt levert een budgettair voordeel op van €25.000. Het onderdeel Bleef de Linies loopt ten einde en laat in de begroting 2020 een bedrag van €175.000 aan lagere lasten zien ten opzichte van de gewijzigde begroting 2019.


Taakveld 7.2 Riolering:
 Lasten €32.000 (Stijging)

Het nadeel op de lasten van dit taakveld wordt veroorzaakt door indexeringen.

Het uitgangspunt voor de rioolheffing is een 100% kostendekkend tarief. Zie hiervoor Paragraaf A Lokale heffingen. Hierin zijn ook de lasten van dit taakveld en de overige aan de rioolheffing toe te rekenen lasten opgenomen.


Taakveld 7.3 Afval:
  Lasten €66.000 (Stijging) en Baten €277.000 (Stijging)

Het nadeel op de lasten van dit taakveld wordt veroorzaakt door indexeringen en autonome kostenstijgingen.

Het voordeel op de baten wordt veroorzaakt door een hogere raming van de afvalstoffenheffing door het uitgangspunt van 100% kostendekking. In 2019 is éénmalig een last van €162.000 niet meegenomen in de opbrengst van de afvalstoffenheffing. Dit bedrag is éénmalig ten laste van de algemene reserve gebracht. In 2020 is dit wel weer in de raming van afvalstoffenheffing verwerkt.

Zie hiervoor verder ook de Paragraaf A Lokale heffingen. Hierin zijn het saldo van lasten en overige baten van dit taakveld, en de overige aan de afvalstoffenheffing toe te rekenen lasten opgenomen. Wat de overige baten betreft is in 2020 de raming voor de inkomsten vanuit Nedvang neerwaarts bijgesteld.


Taakveld 7.4 Milieubeheer:  Lasten €34.000 (Daling)

Het nadeel op dit taakveld wordt met name veroorzaakt door dat de éénmalige uitvoeringskosten van de energietransitie ad. €50.000 alleen in 2019 zijn geraamd.

 

Beleidsindicatoren

Met de wijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) van 5 maart 2016 zijn provincies en gemeenten voortaan gehouden om in de programma’s in de begroting en in het jaarverslag, de maatschappelijke effecten die met de verschillende programma’s worden beoogd of gerealiseerd, toe te lichten aan de hand van beleidsindicatoren. Deze indicatoren dragen bij om de begroting en jaarverslagen beleidsmatiger te maken, zodat staten- en raadsleden op de belangrijke momenten in een beleidscyclus zich een beeld kunnen vormen over behaalde beleidsresultaten en te behalen beleidsresultaten. Hieronder vindt u de beleidsindicatoren behorende bij programma 2.

Indicator en beschrijving Periode  Waarde

Ziekenhuisopname nav verkeersongeval met een motorvoertuig

Als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen.

2015 5

Ziekenhuisopname nav vervoersongeval met fietser

Als aandeel van het aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen . 

2015 12

Niet-wekelijkse  sporters

Het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners.

2016 54,6

Fijn huishoudelijk restafval

Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval  per bewoner per jaar (kg)

2017 114

Hernieuwbare elektriciteit

Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewerkt uit wind, waterkracht, zon of biomassa in percentage.

2017 1.3

Verbonden partijen

In de paragraaf Verbonden partijen vindt u een totaallijst met partijen waarmee Doesburg banden is aangegaan ter behartiging van bepaalde publieke belangen. De verbonden partijen die bijdragen aan de doelstellingen van het programma Buitenruimte van Doesburg worden hieronder toegelicht.

Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA)

Het publieke belang

Vanaf 1 april 2013 is Omgevingsdienst Regio Arnhem de uitvoeringsorganisatie voor meerdere VTH-taken van provincie Gelderland en gemeenten in de regio.  Ook is de omgevingsdienst voor deze overheden het aanspreekpunt voor bouw- en milieuvraagstukken.  Alle gemeenten binnen Gelderland hebben besloten om in totaal zeven omgevingsdiensten op te richten. Samen vormen zij het stelsel van Gelderse omgevingsdiensten.  Deze omgevingsdiensten verzorgen  namens gemeenten en provincie milieutaken op het gebied van vergunningverlening , toezicht en handhaving. Omgevingsdienst Regio Arnhem is een van deze zeven omgevingsdiensten; Doesburg is samen met de gemeenten Arnhem, Lingewaard, Duiven, Westervoort, Rijnwaarden, Renkum , Overbetuwe, Rozendaal, Zevenaar en de Provincie Gelderland  een van de partners van de Omgevingsdienst regio Arnhem/

Veranderingen gedurende begrotingsjaar

Er worden geen veranderingen verwacht gedurende het begrotingsjaar 2020.

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij

Het bestaande beleid voortzetten.

Circulus-Berkel B.V.

Het publieke belang

Circulus-Berkel  verzorgt het afvalbeheer en verricht diensten in de openbare ruimte voor acht klantgemeenten, die ook aandeelhouder zijn. Het werkgebied van Circulus-Berkel bestaat uit de gemeenten Apeldoorn, Bronckhorst, Brummen, Deventer, Doesburg, Epe, Lochem, Zutphen en Voorst.  Uitgangspunt bij hun activiteiten; individuele afspraken met gemeenten, met als gezamenlijk doel een duurzaam leefomgeving.

Circulus-Berkel is in 2015 formeel gefuseerd uit Berkel Milieu N.V. en Circulus B.V.. Daarvoor werkten deze twee bedrijven al zeer nauw met elkaar samen en was er al sprake van een personele fusie en een gezamenlijke directie.

Veranderingen gedurende begrotingsjaar
Er worden geen veranderingen verwacht gedurende het begrotingsjaar 2020.

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij

Het bestaande beleid voortzetten.

 

Bijdrage 2020

Aantal aandelen 01-01-2018 Percentage deelneming Eigen vermogen Vreemd vermogen Exploitatieresultaat Verslagjaar
Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA)

€ 133.877

  4%

€ 783.000

 

€ 4,9 mln € 11.700 2018
Circulus-Berkel B.V. € 1.433.795 273 3,27%

€ 13,7 mln

 

€ 3,1 mln

 

€ 1,4 mln

 

2018