Uitgaven

54,55%

€ -18.104

x € 1.000
54,55% Complete

Inkomsten

15,01%

€ 4.982

x € 1.000
15,01% Complete

Saldo

0%

€ -13.121

x € 1.000

Programma 4 Zorg in Doesburg

Uitgaven

54,55%

€ -18.104

x € 1.000
54,55% Complete

Inkomsten

15,01%

€ 4.982

x € 1.000
15,01% Complete

Saldo

0%

€ -13.121

x € 1.000

Korte beschrijving

Dit programma bevat in essentie de drie hoofdstromen in het Sociaal Domein, te weten: Jeugdzorg, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Participatie (Werk & Inkomen) met daaraan gekoppeld de reguliere beleidsterreinen onderwijs en -huisvesting, ouderen, vluchtelingen en gezondheidszorg.

Wat willen we bereiken?

4.01 Integrale dienstverlening en het beleid verfijnen en verbeteren.

Wat gaan we daarvoor doen?

4.02 Optimaal inzetten op preventief jeugdbeleid. Preventieve voorzieningen jeugd dienen goed aan te sluiten op de gedecentraliseerde taken van het sociale domein.

Wat gaan we daarvoor doen?

4.03 We stimuleren aanpassingen en verbeteringen van de zorg binnen het beschikbare veranderbudget.

We hebben daarbij continu aandacht voor de effectiviteit en de doelmatigheid van initiatieven. Het veranderbudget is 2% van de Wmo en jeugdgelden die we ontvangen via het gemeentefonds in het kader van de grote decentralisaties, onderverdeeld in 1,5% voor lokale en 0,5% voor regionale initiatieven. De inzet van het veranderbudget doen we via raadsvoorstellen.

Wat gaan we daarvoor doen?

4.04 We ondersteunen mantelzorgers en vrijwilligers zo optimaal mogelijk.

We zijn trots op onze mantelzorgers en vrijwilligers en wij willen deze mensen goed ondersteunen.

Wat gaan we daarvoor doen?

4.05 Eenzaamheid met name van ouderen tegengaan.

Wat gaan we daarvoor doen?

4.06 Bevorderen gezonde leefstijl.

Wat gaan we daarvoor doen?

4.07 Zorgen voor een toename van uitstroom naar werk.

Wat gaan we daarvoor doen?

4.08 Optimaal inzetten op preventief beleid in het kader van de participatiewet.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat gaat het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 BGR 2019 na wijziging Primitieve begroting 2020 (2020) Primitieve begroting 2021 (2020) Primitieve begroting 2022 (2020) Primitieve begroting 2023 (2020)
Lasten
4.1 Openbaar basisonderwijs 22 20 21 21 21 21
4.2 Onderwijshuisvesting 133 236 211 213 214 215
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 759 904 915 905 905 905
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1.052 1.165 1.197 1.197 1.197 1.176
6.2 Wijkteams 692 664 682 672 672 672
6.3 Inkomensregelingen 5.522 6.547 5.742 5.742 5.742 5.742
6.4 Begeleide participatie 2.396 1.799 1.697 1.558 1.416 1.279
6.5 Arbeidsparticipatie 973 982 1.023 1.054 1.054 1.054
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 533 447 457 457 457 457
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 2.569 2.773 2.821 2.808 2.808 2.808
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 3.528 2.394 2.869 2.897 2.897 2.897
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 56 59 62 62 62 62
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 42 411 22 22 22 22
7.1 Volksgezondheid 286 390 385 385 385 385
Totaal Lasten 18.563 18.791 18.104 17.993 17.853 17.696
Baten
4.2 Onderwijshuisvesting -7 0 0 0 0 0
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 215 337 326 326 326 326
6.3 Inkomensregelingen 4.578 5.091 4.244 4.244 4.244 4.244
6.5 Arbeidsparticipatie 177 171 175 175 175 175
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 71 50 51 51 51 51
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 131 182 186 186 186 186
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 74 0 0 0 0 0
Totaal Baten 5.240 5.831 4.982 4.982 4.982 4.982

Toelichting op budgetafwijkingen

Taakveld 6.1 Samenkrachten en burgerparticipatie:  Lasten €32.000 (Stijging)

Deze toename van de lasten in de primaire begroting 2020 ten opzichte van de gewijzigde begroting 2019 wordt veroorzaakt door reguliere indexering van uitgavenbudgetten.


Taakveld 6.3 Inkomensregelingen:
  Lasten €805.000 (Daling) en Baten €847.000 (Daling)

De afwijkingen in 2020 ten opzichte van de bijgestelde raming 2019 wordt bij dit taakveld met name veroorzaakt door reëler ramen. De kosten van de inkomensregelingen (ABW, IOAW, IOAZ en de BBZ) zijn lager geraamd op basis van de lagere werkelijke uitgaven over 2018. De daarop betrekking hebbende rijksvergoedingen (BUIG en BBZ) is hierop afgestemd. De vastgestelde systematiek met betrekking tot de bestemmingsreserve  BUIG (storting €100.000 conform besluitvorming bij programmabegroting 2019-2022) is hierop in deze primaire begroting toegepast. 

Taakveld 6.4 Begeleide participatie:  Lasten €102.000 (Daling)

De lasten van de voormalige SW-ers laten, conform de begroting 2020 e.v. van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling-WgSW, een  trendmatige daling zien. Dit levert gemeentebreed geen voordeel op. Ook integratie-uitkering Participatie via de algemene uitkering uit het gemeentefonds wordt namelijk afgebouwd. Het effect hiervan is meegenomen bij de totale raming van de algemene uitkering uit het gemeentefonds bij het onderdeel Overzicht algemeen dekkingsmiddelen. 

Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie:  Lasten €41.000 (Stijging)

In de begroting is rekening gehouden met reguliere budgetontwikkelingen, met name bij re-integratietrajecten. Dit geeft op dit onderdeel binnen het taakveld 6.5 in 2020 een nadeel te zien van €32.000 ten opzichte van  2019.


Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+:
  Lasten €48.000 (Stijging)

Deze toename van de lasten in de primaire begroting 2020 ten opzichte van de gewijzigde begroting 2019 wordt per saldo veroorzaakt door reguliere indexering van uitgavenbudgetten. Binnen het taakveld zijn de budgetonderdelen reëler geraamd op grond van ervaringscijfers uit 2018. De persoonsgebonden budgetten voor de WMO zijn afgeraamd en de zorg-in-natura budgetten inzake de WMO zijn (met de corresponderende bedragen) bijgeraamd.

Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-:  Lasten €475.000 (Stijging) i.c.m. Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18-:  Lasten €389.000 (Daling)

De toename van de lasten in de primaire begroting 2020 op Taakveld 6.82 Maatwerkdienstverlening 18- ten opzichte van de gewijzigde begroting 2019 wordt per saldo veroorzaakt door reguliere indexering van uitgavenbudgetten. Binnen het taakveld zijn de budgetonderdelen reëler geraamd op grond van ervaringscijfers uit 2018. De persoonsgebonden budgetten voor de Jeugd zijn afgeraamd en de zorg-in-natura budgetten inzake de Jeugd zijn (met de corresponderende bedragen) bijgeraamd.

Het uitgavenbudget op Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18- (Jeugdzorgbudget) is reëel geraamd op basis van ervaringscijfers uit voorgaande jaren. Omdat het budget op dit taakveld een communicerend vat vormt met het uitgavenbudget op Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- en dit budget in 2018 een overschrijding liet zien, is dit ook budgetneutraal overgeheveld naar Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-.

 

Beleidsindicatoren

Met de wijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) van 5 maart 2016 zijn provincies en gemeenten voortaan gehouden om in de programma’s in de begroting en in de het jaarverslag, de maatschappelijke effecten die met de verschillende programma’s worden beoogd of gerealiseerd, toe te lichten aan de hand van beleidsindicatoren. Deze indicatoren dragen bij om de begroting en jaarverslagen beleidsmatiger te maken, zodat staten- en raadsleden op de belangrijke momenten in een beleidscyclus zich een beeld kunnen vormen over behaalde beleidsresultaten en te behalen beleidsresultaten. Hieronder vindt u de beleidsindicatoren behorende bij programma 4.

Indicator en beschrijving

Periode

 Waarde

Absoluut verzuim
Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 inwoners lft. 5-18 jaar.

2017

1,21

Relatief verzuim
Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 inwoners lft. 5-18 jaar.

2018

40,99

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)
Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.

2018

1,4

Banen
Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

2018

521,2

Jongeren met een delict voor de rechter
Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.

2015

0,54

Kinderen in armoede 
Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.

2015

7,24

Netto arbeidsparticipatie
Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de  beroepsbevolking.

2018

62.7

Werkloze jongeren
Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar).

2015

2,16

Personen met een bijstandsuitkering
Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 1.000 inwoners in de leeftijd 18 jaar en ouder.

2017

47,5

Personen met een lopend re-integratietraject
Het aantal re-integratievoorzieningen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

2017

37,7

Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdhulp
Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar.

2017

11,6

Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdbescherming
Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.

2017

1,2

Jongeren (t/m 23 jaar) met jeugdreclassering
Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar).

2017

0,7

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO
Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 180 deelnemende gemeenten (per 1.000 inwoners).

2017

59

Verbonden partijen

In de paragraaf Verbonden partijen vindt u een totaallijst met partijen waarmee Doesburg banden is aangegaan ter behartiging van bepaalde publieke belangen. De verbonden partijen die bijdragen aan de doelstellingen van het programma Zorg in Doesburg worden hieronder toegelicht.

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden
Het publieke belang
Veiligheid- en Gezondheidsregio Gelderland Midden is in 2002 ontstaan door een fusie van Hulpverlening Arnhem en omstreken en de Regionale brandweer en de GGD West-Veluwe/Vallei. De gemeenschappelijke regeling verzorgt voor 16 gemeenten in de regio Midden Gelderland de regionale brandweer, ambulancezorg en volksgezondheid/GGD.

Veranderingen gedurende begrotingsjaar
Er worden geen veranderingen verwacht gedurende het begrotingsjaar 2020

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
Het bestaande beleid voortzetten.

De VGGM is ook verantwoord bij programma 1, in verband met de regionale brandweer. In beide programma’s zijn dezelfde gegevens opgenomen.

Presikhaaf Bedrijven (in liquidatie)
Het publieke belang
Dit is een gemeenschappelijke regeling die in de regio Midden Gelderland mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hulp bood bij het verkrijgen van een betaalde baan. Dit kon via een indicatie in het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening of door een re-integratietraject. Aan de gemeenschappelijke regeling nemen 10 gemeenten deel. De bedrijfsactiviteiten van Presikhaaf Bedrijven zijn overgedragen aan Scalabor B.V. De gemeenschappelijke regeling is in liquidatie.

Veranderingen gedurende begrotingsjaar
De taken zijn overgedragen aan MGR Sociaal Domein, onderdeel WgSW.

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
De genoemde veranderingen zullen tot wijzigingen / afbouw leiden.

Bedrijfsvoeringsorganisatie  Doelgroepenvervoer Regio Arnhem/Nijmegen / DRAN
Het openbaar belang

De vervoersorganisatie is ingesteld ter gemeenschappelijke behartiging van de belangen van de deelnemers met betrekking tot het tot stand brengen, ontwikkelen en in stand houden van een kwalitatief hoogwaardig, herkenbaar, efficiënt en eenvoudig te gebruiken doelgroepenvervoer. Hierbij wordt rekening gehouden met de mogelijkh4eden van reizigers en hun sociale netwerk en wordt erop toegezien dat het aanvullend vervoer ook in het buitengebied en de kleine kernen voldoende gewaarborgd is en dat het vervoer optimale aansluiting heeft op het openbaar/vervoer/netwerk.

Veranderingen gedurende begrotingsjaar
Geen.

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
Het bestaande beleid voortzetten.


Het bestaande MGR Sociaal domein Centraal-Gelderland

Het openbaar belang

De MGR (Modulaire Gemeenschappelijke Regeling) biedt een algemeen kader voor samenwerking op het gebied van het sociaal domein binnen de regio Centraal-Gelderland en voorziet in samenwerkingsmodules. Er wordt deelgenomen aan de modules: Inkoop, Werkgevers Service Punt (WSP) en Werkgeverschap Sociale Werkvoorziening (WgSW)

Veranderingen gedurende begrotingsjaar
Geen.

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
Het bestaande beleid voortzetten.

 

 Gemeenschappelijke regeling

Bijdrage 2020

Percentage deelneming

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Exploitatie resultaat

Verslagjaar

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden

€ 1.030.000

1,7%

€ 7,3 mln

€ 17,7 mln

€ 1,4 mln

2018

Presikhaaf Bedrijven (in liquidatie)

€ 0

3,27%

€ 683.000

€ 8,4 mln

-/- € 105.000

2018

Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem-Nijmegen (DRAN)

€ 508.942

 

€ 0

€ 5,3 mln

€ 81.177

2018

MGR Sociaal Domein Centraal-Gelderland

€ 1.935.000

 

€ 0

€ 1,6 mln

€ 0

2017