Uitkomsten integrale afweging

Uitkomsten integrale afweging

In dit hoofdstuk staan de uitkomsten samengevat van de integrale afweging. Het gaat hierbij om een aantal nieuwe beleidsvoorstellen (in de investering- en exploitatiesfeer) en een aantal dekkingsvoorstellen (belastingmaatregelen, overige inkomstenverhogende maatregelen en uitgaven verlagende maatregelen) die in het begrotingsproces integraal zijn afgewogen in relatie tot het materiële saldo van de begroting.  De financiële consequenties van deze voorstellen worden meegenomen in de eerste begrotingswijziging op de primaire begroting 2020.

Voor een overzicht van de niet gehonoreerde voorstellen wordt verwezen naar de bijlagen.

Uitkomsten integrale afweging  programmabegroting 2020-2023                      
Onderwerp Bruto investering Bijdragen Netto investering AT Uitvoering Exploitatie I/S 2020 2021 2022 2023
NEUW BELEID INCIDENTEEL                      
Uitvoeringskrediet voor de openbare inrichting Halve Maanweg 0 0 0     50.000 I 50.000      
De Blauwe Knoop - Financiële bijdrage inzet WRIJ 0 0 0     150.000 I 150.000      
Centrum Beinum - Integraal ontwerp Centrum Beinum 0 0 0     60.000 I 60.000      
Planvoorbereiding sportaccommodaties 0 0 0     100.000 I 100.000      
Bijdrage SCBD 0 0 0     50.000 I 25.000 25.000    
Doesburg energieneutraal 2050 - Uitvoering 0 0 0     950.000 I 345.000 330.000 275.000  
Bestrijding eikenprocessierups 0 0 0     28.000 I 14.000 14.000    
Omgevingswet - Omgevingsplannen 0 0 0     300.000 I 150.000 150.000    
Huisvesting / verbouwing consultatiebureau JGZ  0 0 0     8.000 I 8.000      
TOTAAL INCIDENTEEL (DEKKING VANUIT DE ALGEMENE RESERVE) 0 0 0         902.000 519.000 275.000 0
                       
NIEUW BELEID STRUCTUREEL                      
Rehabilitatie wegen (vorming bestemmingsreserve) 0 0 0     350.000 S 100.000 300.000 350.000 350.000
Doesburg energieneutraal 2050 - Formatie 0 0 0     85.000 S 42.500 42.500 85.000 85.000
Openbaar toilet 0 0 0     14.000 S 14.000 14.000 14.000 14.000
Verplaatsing sporthal 4.500.000 0 4.500.000 40 2024            
Beinum: groen, spelen en water "Naar buiten in Beinum" (inclusief renovatie openbaar groen) 1.300.000 0 1.300.000 25 2020       61.620 61.235 60.850
Vitale Binnenstad 4.400.000 750.000 3.650.000 30 2020       148.677 147.776 146.876
ICT Omgevingswet 60.000 0 60.000 5 2020       12.444 12.355 12.266
Herinrichting openbare ruimte Bloemenbuurt, wijk De Ooi (PéGé woningen) 1.660.000 1.260.000 400.000 30 2021         16.293 16.195
Aanpassing huisvesting ambtelijke organisatie (SHP) 1.250.000 0 1.250.000 25 2021                  59.250          58.880
TOTAAL STRUCTUREEL 13.170.000 2.010.000 11.160.000         156.500 579.241 745.910 744.068
                       
MATERIEEL SALDO EN MAATREGELEN                      
Materieel saldo primaire begroting 2020-2023               -321.792 10.752 -508.797 -116.234
Totaal prioriteit A - Hoog structureel               -156.500 -579.241 -745.910 -744.068
Saldo               -478.292 -568.489 -1.254.707 -860.302
Bestaande taakstelling programma 4               -238.000 -281.000 -331.000 -381.000
Saldo               -716.292 -849.489 -1.585.707 -1.241.302
Bijstelling jeugdhulp budgetten               -259.000 -259.000 -259.000 -259.000
Compensatie gemeentefonds               259.000 259.000 259.000 259.000
Structureel op te lossen saldo               -716.292 -849.489 -1.585.707 -1.241.302
                       
Structurele budget verruimende maatregelen                      
                       
A - Belastingmaatregelen                      
Verhoging toeristenbelasting (75%)             S 150.000 150.000 150.000 150.000
Verhogen tarief parkeervergunning             S 30.000 30.000 60.000 60.000
Verhogen parkeertarief             S 130.000 130.000 130.000 130.000
Kostendekking leges titels 1, 2 en 3 verhogen van 34% naar 50%             S 180.000 180.000 180.000 180.000
Totaal belastingmaatregelen               490.000 490.000 520.000 520.000
                       
B - Overige inkomstenverhogende maatregelen                      
Inzet reserves €6 miljoen / 25 jaar = €240.000 (via BR kapitaallasten)                 240.000 240.000 240.000
Gemeentelijk OAB             S 50.000 50.000 50.000 50.000
Opnemen stelpost onderschrijding BCF plafond (2,2 uitkeringspunten)             S 26.000 26.000 26.000 26.000
Raming dividend verhogen (1064)             S 50.000 50.000 50.000 50.000
Totaal overige inkomstenverhogende maatregelen               126.000 366.000 366.000 366.000
                       
C - Uitgaven verlagende maatregelen                      
Verlagen budget innovatiemiddelen jeugd (1227)             S 60.000 60.000 60.000 60.000
Opheffen budget noodfonds sociaal domein (1232)             S 52.000 52.000 52.000 52.000
Korten budget algemeen economisch stimuleringsbeleid (1119)             S   40.000 40.000 40.000
Verlagen subsidie bibliotheek (1171)             S   60.000 80.000 100.000
Verlagen budget maatwerkvervoer (1215)             S   50.000 50.000 50.000
Verlagen budget AMSR (1184)             S   50.000 50.000 50.000
Verlagen budget armoedebeleid (1206)             S   25.000 25.000 25.000
Schrappen budget doelgroepencommunicatie (1299)             S 30.000 30.000 30.000 30.000
Totaal uitgaven verlagende maatregelen               142.000 367.000 387.000 407.000
                       
Totaal               41.708 373.511 -312.707 51.698

Zoals uit het vorenstaande overzicht blijkt, sluiten de jaarschijven 2020, 2021 en 2023 met een materieel voordelig saldo.


TOELICHTING:

NIEUW BELEID INCIDENTEEL

Uitvoeringskrediet voor de openbare inrichting Halve Maanweg
Voor de inrichting van de openbare ruimte aan de Halve Maanweg is een uitvoeringskrediet nodig.

De Blauwe Knoop - Financiele bijdrage inzet WRIJ
In het gebied De Blauwe Knoop wordt op dit moment door veel partijen geïnvesteerd. Vooral het Waterschap investeert fors in het realiseren van ruimtelijke kwaliteit en maatschappelijke meerwaarde in het gebied. Deze investering komt ten goede van heel Doesburg. Een dergelijke ontwikkeling binnen de gemeente is een gezamenlijke opgave en vraagt partnerschap. Als vervolg op de samenwerking met het Waterschap zoals deze gestart is bij het opstellen van de ‘Gebiedsvisie De Blauwe Knoop’ wordt voorgesteld haar een financiële bijdrage te verlenen.

Centrum Beinum - Integraal ontwerp Centrum Beinum
Het centrum van Beinum wordt op dit moment gevormd door een aantal voorzieningen bestaande uit een Deka-supermarkt, een cafetaria, een sporthal en een gezondheidscentrum. Deze voorzieningen hebben een centrale ligging in de wijk Beinum. Het belangrijkste probleem is dat de samenhang tussen al deze voorzieningen in het centrum ontbreekt. De huidige supermarkt voldoet niet aan de voorwaarden voor een eigentijdse servicesupermarkt en heeft al jaren een uitbreidingsbehoefte. De sporthal heeft een gesloten karakter en claimt een flinke ruimte in het gebied. Ook het parkeerterrein is onoverzichtelijk en kan optimaler worden ingedeeld. Daarnaast lijkt het gebied met zijn centrumvoorzieningen een ideale locatie voor het toevoegen van woningen.  Op dit moment wordt onderzoek naar de mogelijkheden voor het verplaatsen van de sporthal. Zodra hier duidelijkheid over is kan een integraal ontwerp gemaakt worden om uiteindelijk te kunnen komen tot een herontwikkeling van het Centrum van Beinum.  De investering om te komen tot een definitief ontwerp van een gerevitaliseerd Centrum van Beinum is geraamd op €60.000. Hierbij wordt rekening gehouden met taxaties, contractuele verplichtingen, communicatie, het werken met een klankbordgroep, ruimtelijke en financiële onderzoeken.

Planvoorbereiding sportaccommodaties
In de Ruimtelijke Structuurvisie Doesburg 2030 is voor het centrum van Beinum een ambitie vastgelegd deze te revitaliseren. De locatie is intensief in gebruik (supermarkt, sporthal, parkeren) en lijkt met zijn centrumvoorzieningen een ideale locatie voor het toevoegen van woningen. Het verplaatsen van de sportaccommodatie biedt mogelijkheden de ambitie waar te maken. De gemeente Doesburg beschikt over drie verouderde accommodaties voor binnensport, te weten de gymzaal aan de Armgardstraat, de gymzaal aan de Wilgenstraat en de sporthal Beumerskamp. Ook staat het (toekomstige) gebruik en de exploitatie van deze voorzieningen onder druk. Deze aspecten hebben aanleiding gegeven een onderzoek te starten naar de toekomst van deze drie locaties en de mogelijke bundeling van deze drie locatievoorzieningen in een nieuwe (multifunctionele) binnensportaccommodatie.
Met de planvoorbereiding zal op basis van een ontwerp de concrete (incidentele en structurele) financiële en ruimtelijke gevolgen in beeld gebracht worden en een nieuwe sportaccommodatie planologisch mogelijk gemaakt worden. Hierbij wordt rekening gehouden met taxaties, contractuele verplichtingen (bv. voor locatie zwembad), communicatie, het werken met een klankbordgroep, ruimtelijke en financiële onderzoeken en een bestemmingsplanprocedure.

Bijdrage SCBD
De algemene conclusie van de Evaluatie SCBD en de reclamebelasting is dat het goed gaat met Doesburg. Deze ontwikkelingen zijn mede te danken aan de inzet van SCBD, de financiële middelen uit de reclamebelasting en de gezamenlijke inspanningen in de binnenstad. De aanbevelingen in het rapport bieden handvatten om op detailniveau nog verdere slagen te maken. Het nieuwe samengestelde stichtingsbestuur wil hier graag aan werken en heeft voor de komende jaren nieuwe doelen opgesteld. De stichting heeft op basis van de evaluatie de doelstellingen uit het businessplan aangescherpt. Zij hebben hierin een duidelijke focus aangebracht. Op basis van de doelstellingen is een activiteitenplan tot stand gekomen wat heeft geleid tot een bijbehorende begroting. De stichting geeft aan dat zij voor uitvoering van de activiteiten, naast de reclamebelasting, een aanvullende subsidie nodig heeft

Doesburg energieneutraal 2050 - Uitvoering
Op basis van de Routekaart Doesburg energieneutraal 2050 wordt op dit moment gewerkt aan een actueel meerjaren uitvoeringsprogramma voor de energietransitie opgave. Met dit uitvoeringsprogramma ontstaat concreet perspectief van de projecten waar Doesburg de komende jaren op inzet om energieneutraal te worden. Om ervoor te zorgen dat het uitvoeringsprogramma breed gedragen wordt, wordt dit programma samen met inwoners, bedrijven, de provincie en andere stakeholders uitgewerkt. Het uitvoeringsprogramma is een concrete invulling van de energietransitie opgave in Doesburg voor de huidige en volgende collegeperiode, en geeft richting aan de route naar een energieneutraal Doesburg in 2050.

Bestrijding eikenprocessierups
Om de eikenprocessierups adequaat te kunnen bestrijden, zijn de komende twee jaar extra middelen nodig.

Omgevingswet - Omgevingsplannen
De Omgevingswet treedt in 2021 in werking en introduceert hiermee onder andere het Omgevingsplan. Deze kan worden gezien als de opvolger van alle bestemmingsplannen en verordeningen in dit gebied. Het plan zal breder en integraler zijn dan het bestemmingsplan en bevat regels voor een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit. Na vaststelling is het een beoordelingskader voor toekomstige aanvragen om een vergunning. Op dit moment wordt gewerkt aan het opstellen van een Omgevingsplan voor Beinum. Op basis van deze pilot wordt ervaring opgedaan en kan bezien worden wat de gevolgen zijn voor de organisatie, de werkwijzen en de competenties. Tijdens dit project wordt gestuurd op actieve samenwerking met andere disciplines. Voor 2021 zullen voor de deelgebieden ‘Binnenstad, ‘Woonwijken’, ‘Bedrijventerreinen’ en ‘Landelijk Gebied’ ook Omgevingsplannen opgesteld moeten worden. Ook bij deze plannen zal gestuurd worden op actieve samenwerking met andere disciplines.

Huisvesting / verbouwing consultatiebureau JGZ
Er moeten wel een aantal aanpassingen in het pand gedaan worden om aan de eisen voor een consultatiebureau te voldoen.

 

NIEUW BELEID STRUCTUREEL

Rehabilitatie wegen (vorming bestemmingsreserve)
Naast jaarlijks onderhoud moeten wegen eens in de ca. 45 jaar compleet worden vervangen. Het gaat dan over het aanbrengen nieuwe wegdek inclusief fundering. De kosten van de fundering kunnen hoog oplopen, hiervoor is nooit gespaard. In deze begroting wordt hiervoor een eerste aanzet gegeven.

Doesburg energieneutraal 2050 - Formatie
Op basis van de Routekaart Doesburg energieneutraal 2050 wordt op dit moment gewerkt aan een actueel en realistisch meerjaren uitvoeringsprogramma voor de energie transitie opgave. Met dit uitvoeringsprogramma ontstaat concreet perspectief van de projecten waar Doesburg de komende jaren op moet inzetten om energieneutraal te worden. Om ervoor te zorgen dat het concreet ten uitvoer kan worden gebracht, is structurele capaciteit nodig.

Openbaar toilet
Doesburg beschikt over een duurzaam openbaar (invaliden) toilet, waar tegen geringe betaling door toerist en bezoeker gebruik van kan worden gemaakt. Het toilet dat voor een proeftijd van 1,5 jaar is geplaatst op parkeerterrein De Bleek wordt door menig bezoeker gewaardeerd. De huurovereenkomst eindigt formeel per 1 april 2020. Continuering van deze toiletvoorziening is aanbevelenswaardig.

Verplaatsing sporthal
De mogelijkheden worden onderzocht om de sporthal te verplaatsen. De daarmee gemoeide investering wordt grofweg ingeschat op €4,5 miljoen.

Beinum: groen, spelen en water "Naar buiten in Beinum" (inclusief renovatie openbaar groen)
Met het opwaarderen van de openbare ruimte (groen, spelen en water) in de wijk Beinum wordt een positieve leefomgeving gecreëerd voor de inwoners in Beinum. De aantrekkelijkheid van Beinum wordt hiermee vergroot en versterkt voor de inwoners.

Vitale Binnenstad
Met het opwaarderen van het kernwinkelgebied en het opnieuw inrichten van parkeerplaats Kloostertuin, worden belangrijke voorwaarden gecreëerd om de aantrekkelijkheid van de binnenstad te behouden en te versterken voor zowel bezoekers als bewoners. De aanpak van de binnenstad is als topprioriteit bestempeld in de MIA; het zorgt voor blijvende werkgelegenheid. Gemeentelijke investeringen in de openbare ruimte leiden vaak en ook in dit geval tot investeringen door derden. Meer specifiek wordt hier gedoeld op de uitbreidingswensen van de twee supermarkten. De laatste aanpak van de winkelstraten dateert van meer dan 30 jaar geleden. De bedoeling is om werk met werk te maken door gelijktijdig het riool te vervangen.

ICT Omgevingswet
Het gaat hier om de verplichte invoering van een nieuwe werkwijze die landelijk in gaat op 1-1-2021. Op die datum moeten alle gemeenten aangesloten zijn op een nieuwe landelijke voorziening (het Digitaal Stelsel Omgevingswet) en hun werkprocessen (en applicaties) hierop aansluiten. Om hieraan te kunnen voldoen moeten er in 2020 de nodige stappen genomen worden om e.a. in 2021 te hebben draaien en volgens de nieuwe omgevingswet te kunnen werken. Zonder uitvoering van deze stappen kan de gemeente niet aan zijn wettelijke verplichting voldoen.

Herinrichting openbare ruimte Bloemenbuurt, wijk De Ooi (PéGé woningen)
In aansluiting op de op initiatief van de corporatie te vervangen PeGe-woningen (95) wordt de openbare ruimte ‘onder handen genomen’. Daarbij wordt gelijktijdig het riool vernieuwd en het regenwater afgekoppeld. Door nu werk-met-werk te maken, kan op termijn op uitvoeringskosten worden bespaard. 2. Bekend is dat het riool slecht is (op de ergste plekken is het riool al (deels) ingestort), waarbij de inschatting is gemaakt dat deze binnen 5 jaar echt moet worden vervangen (relinen, een kostenbesparende techniek is hier niet mogelijk). De rioleringsmaatregelen zijn zodanig dat er alvast voorzorgsmaatregelen worden genomen voor de verdere ontkoppeling van het vuil- en regenwater in wijk De Ooi, onder andere door rioolbuizen zwaarder te demensioneren. Omdat de corporatie in hetzelfde gebied nu aan de gang is, is het legitiem om van haar naar rato een bijdrage in de herinrichtingskosten te vragen. Over de hoogte van de vergoeding worden besprekingen gevoerd; de afspraken worden vastgelegd in een ontwikkelingsovereenkomst.

Aanpassing huisvesting ambtelijke organisatie (SHP)
De huisvesting van de ambtelijke organisatie voldoet niet meer aan de eisen van de huidige tijd. Aanpassingen zijn noodzakelijk.

Bestaande taakstelling programma 4
In de begroting is een taakstellende bezuiniging opgenomen in programma 4. De invulling van deze taakstelling is in het geheel van de integrale afweging betrokken. 

Bijstelling jeugdhulpbudgetten / compensatie gemeentefonds
Het rijk stelt via het gemeentefonds extra middelen beschikbaar voor de jeugdhulp. Voorgesteld wordt deze middelen toe te voegen aan de desbetreffende corresponderende budgetten. 

 

STRUCTURELE BUDGET VERRUIMENDE MAATREGELEN

Om voldoende financiële ruimte te creërend voor alle ambitie zijn structurele budget verruimende maatregelen nodig. Het gaat hierbij om een pakket:

  • A - Belastingmaatregelen
  • B - Overige inkomstenverhogende maatregelen
  • C - Uitgaven verlagende maatregelen

 

A - Belastingmaatregelen

Verhoging toeristenbelasting (75%)
Door de toeristenbelasting met 75% te verhogen kan een meeropbrengst worden gerealiseerd van €150.000.

Verhogen tarief parkeervergunning
Voorgesteld wordt om het tarief voor parkeervergunningen gefaseerd te verdubbelen. Hierdoor ontstaat een extra financiële ruimte van €30.000 (50%) vanaf 2020 en €60.000 (100%) vanaf 2022.

Verhogen parkeertarief
Voorgesteld wordt om het parkeertarief te verhogen met €0,40 (van €0,90 naar €1,30). Hierdoor ontstaat er een extra financiële ruimte van €130.000.

Kostendekking leges titels 1, 2 en 3 verhogen van 34% naar 50%
Door het kostendekkingspercentage te verhogen naar 50% kan een meeropbrengst worden gerealiseerd van €180.000.

 

B - Overige inkomstenverhogende maatregelen

Inzet reserves €6 miljoen / 25 jaar = €240.000 (via BR kapitaallasten)
Voorgesteld wordt €6 miljoen van de reserves over te hevelen naar de bestemmingsreserve kapitaallasten, en deze vervolgens verdeeld over 25 jaar ten gunste van de exploitatie te brengen. Dit is dan €240.000 per jaar.

Gemeentelijk OAB
Vanuit de onderwijsachterstanden middelen kan €50.000 vrij worden gemaakt t.g.v. de algemene middelen.

Opnemen stelpost onderschrijding BCF plafond (2,2 uitkeringspunten)
Het is mogelijk om te anticiperen op een extra gemeentefondsuitkering in verband met een mogelijke onderuitputting van het BTW compensatiefonds. Het gaat hierbij om 2,2 uitkeringspunten,. Voor Doesburg is dat €26.000.

Raming dividend verhogen (1064)
Op basis van de laatste ontvangen dividend uitkeringen (2018) is het mogelijk de bestaande raming te verhogen met €50.000.

 

C - Uitgaven verlagende maatregelen

Naast de genoemde belastingmaatregelen en een aantal inkomsten verhogende maatregelen wordt voorgesteld een aantal budgetten neerwaarts bij te stellen, om mede daarmee voldoende financiële ruimte te creëren voor onze ambities. Welke dat zijn blijkt uit de bovenstaande tabel.