Uitgaven

4,39%
€ -1.456
x € 1.000
4,39% Complete

Inkomsten

1,92%
€ 639
x € 1.000
1,92% Complete

Saldo

0%
€ -817
x € 1.000

Programma 3 Wonen, werken en recreëren in Doesburg

Uitgaven

4,39%
€ -1.456
x € 1.000
4,39% Complete

Inkomsten

1,92%
€ 639
x € 1.000
1,92% Complete

Saldo

0%
€ -817
x € 1.000

Korte beschrijving

Terug naar navigatie - Korte beschrijving

Dit programma gaat over het realiseren van aantrekkelijke woonlocaties, het versterken van de economische structuur en daarmee de aantrekkelijkheid van Doesburg voor inwoners en bezoekers.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

3.01 We koesteren het historisch en monumentale karakter van de stad.

Terug naar navigatie - 3.01 We koesteren het historisch en monumentale karakter van de stad.

We willen  onze hoge cultuurhistorische waarde van ons grondgebied zoveel mogelijk behouden en verder ontwikkelen en uitdragen. We doen dat onder andere door de toegankelijkheid van de vestingwerken van Doesburg te vergoten.

Wat gaan we daarvoor doen?

3.02 Versterken economische structuur en aantrekkelijkheid van onze stad.

Terug naar navigatie - 3.02 Versterken economische structuur en aantrekkelijkheid van onze stad.

We doen dat door het behoud van een Vitale Binnenstad met de projecten Herinrichting Kernwinkelgebied en Kloostertuin als  onderdeel van de MIA.  Door het uitvoeren van het cultuurbeleid dragen we bij een stad vol cultuur.

Wat gaan we daarvoor doen?

3.03 We willen bedrijvigheid en daarmee werkgelegenheid behouden.

Terug naar navigatie - 3.03 We willen bedrijvigheid en daarmee werkgelegenheid behouden.

We monitoren en bevorderen de economische en toeristische ontwikkeling. Het centrum van Beinum krijgt een kwaliteitsimpuls zodat het voor een groot aantal jaren kan blijven functioneren als belangrijk ontmoetingspunt voor jong en oud in Beinum.

Wat gaan we daarvoor doen?

3.04 Aantrekkelijke woonlocaties realiseren.

Terug naar navigatie - 3.04 Aantrekkelijke woonlocaties realiseren.

We doen dat o.a. door de diversiteit van het woningaanbod te vergroten en door minder strikt vast te houden het woningbouwcontigent. We continueren het bestaand beleid van startersleningen en we hebben aandacht voor bijzondere woonvormen door:
• De bouw van meergeneratiewoningen op voormalige locatie van de Stadswerf;
• De bouw van een kleinschalige woonvoorziening op locatie Beinum West;
• Onderzoek naar experimentele bouw (tiny houses) op locatie Beinum-West.

Wat gaan we daarvoor doen?

3.05 Doorontwikkeling evenementen en cultuurhistorisch erfgoed.

Terug naar navigatie - 3.05 Doorontwikkeling evenementen en cultuurhistorisch erfgoed.

Door doorontwikkeling van onze evenementen en ons cultuurhistorisch erfgoed geven we een impuls aan onze economie en onze toeristische aantrekkelijkheid.

Wat gaan we daarvoor doen?

3.06 We bereiden ons goed voor op de Omgevingswet.

Terug naar navigatie - 3.06 We bereiden ons goed voor op de Omgevingswet.

De Omgevingswet treedt (vooralsnog) in 2021 in werking. We streven met de invoering van de Omgevingswet naar zo min mogelijk regeldruk.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 BGR 2019 na wijziging Primitieve begroting 2020 (2020) Primitieve begroting 2021 (2020) Primitieve begroting 2022 (2020) Primitieve begroting 2023 (2020)
Lasten
3.1 Economische ontwikkeling 124 111 122 122 122 122
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 46 0 0 0 0 0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 16 16 16 16 16 16
3.4 Economische promotie 245 188 242 242 242 242
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 342 352 320 50 50 50
5.6 Media 311 322 329 329 329 329
8.1 Ruimtelijke ordening 54 66 68 68 68 68
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 312 0 0 0 0 0
8.3 Wonen en bouwen 691 380 359 359 359 359
Totaal Lasten 2.141 1.435 1.456 1.186 1.186 1.186
Baten
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 5 7 8 8 8 8
3.4 Economische promotie 227 229 236 236 236 236
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 270 270 270 0 0 0
8.1 Ruimtelijke ordening 9 1 1 1 1 1
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 312 4 4 4 4 4
8.3 Wonen en bouwen 522 117 121 121 121 121
Totaal Baten 1.345 628 639 369 369 369

Toelichting op budgetafwijkingen

Terug naar navigatie - Toelichting op budgetafwijkingen

Taakveld 3.4 Economische promotie:  Lasten €52.000 (Stijging)

In de gewijzigde begroting 2019 is een bedrag van voor deskundigenkosten afgeraamd  en bestemd  voor inhuur derden. Deze uitgavenpost is in 2019 geraamd op Taakveld 0.4 Overhead. Dit levert hier voor 2020 een nadeel op. Zie in dit verband ook de toelichting bij programma 5.


Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie: 
 Lasten €32.000 (Daling)

De kosten voor de cultuurmakelaar e.a. die beschikbaar zijn gesteld bij de kadernota 2018 zijn in 2020 geraamd op Taakveld 0.4 Overhead. Dit levert hier voor 2020 een voordeel op. Zie in dit verband ook de toelichting bij programma 5.

Het Cultuur en Erfgoedpact Achterhoek 2017-2020 loopt tot en met 2020. De uitgaven worden gedekt door de bijdrage van Provincie en de acht deelnemende gemeenten in de regio Achterhoek. Na 2020 vervallen hierdoor zowel de lasten als de baten op dit taakveld tot een bedrag van €270.000.

 

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

Met de wijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) van 5 maart 2016 zijn provincies en gemeenten voortaan gehouden om in de programma’s in de begroting en in het jaarverslag, de maatschappelijke effecten die met de verschillende programma’s worden beoogd of gerealiseerd, toe te lichten aan de hand van beleidsindicatoren. Deze indicatoren dragen bij om de begroting en jaarverslagen beleidsmatiger te maken, zodat staten- en raadsleden op de belangrijke momenten in een beleidscyclus zich een beeld kunnen vormen over behaalde beleidsresultaten en te behalen beleidsresultaten. Hieronder vindt u de beleidsindicatoren behorende bij programma 3.

Indicator en beschrijving Periode  Waarde

Functiemenging

De functiemenging index (FMI) weerspiegelt de verhouding in percentages tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. 

2018 41,2
Vestiging (van bedrijven)
Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.
2018 125,4
Gemiddelde WOZ-waarde
De gemiddelde WOZ waarde van woningen x €1.000
2018 190
Nieuw gebouwde woningen
Het aantal nieuwbouw woningen, per 1.000 woningen
2016 1

Demografische druk 

De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar (percentage)

2019 79,1
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden
Het gemiddelde totaal bedrag in euro's per jaar dat een eenpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.
2019 558
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden
Het gemiddelde totaal bedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.
2019 770

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

In de paragraaf Verbonden partijen vindt u een totaallijst met partijen waarmee Doesburg banden is aangegaan ter behartiging van bepaalde publieke belangen. Er zijn geen verbonden partijen die bijdragen aan de doelstellingen van het programma Ruimtelijke ordening, Economie en Promotie van Doesburg. 

 

Euregio Rijn-Waal

Het openbaar belang

De Euregio Rijn-Waal heeft als belangrijkste doel de grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van economie en maatschappij te verbeteren en te intensiveren. De euregio Rijn- Waal brengt partners bij elkaar om gezamenlijke initiatieven te starten en zo gebruik te maken van synergie-effecten.

Veranderingen gedurende het verslagjaar

geen

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij

Het bestaande beleid voortzetten.

 

Gemeenschappelijke regelingen Bijdrage 2020 Percentage deelneming Eigen vermogen Vreemd vermogen Exploitatie resultaat Verslagjaar
Euregio Rijn en Waal € 3.382   € 1,5 mln € 2 mln  

2018