Uitgaven

6,88%

€ -2.283

x € 1.000
6,88% Complete

Inkomsten

0,63%

€ 208

x € 1.000
0,63% Complete

Saldo

0%

€ -2.075

x € 1.000

Programma 1 Bestuur en veiligheid in Doesburg

Uitgaven

6,88%

€ -2.283

x € 1.000
6,88% Complete

Inkomsten

0,63%

€ 208

x € 1.000
0,63% Complete

Saldo

0%

€ -2.075

x € 1.000

Korte beschrijving

Dit programma bevat onder andere het functioneren van de bestuursorganen, regionale en intergemeentelijke samenwerking, communicatie, openbare orde en veiligheid, burgerzaken en verkiezingen.

Wat willen we bereiken?

1.01 Inwoners en belangenpartijen nadrukkelijker betrekken bij het politieke proces en transparanter zijn in de informatievoorziening.

We gaan  effectieve burgerparticipatie en informatievoorziening realiseren bij de ontwikkeling van beleid, uitvoering en projecten.

Wat gaan we daarvoor doen?

1.02 Wij zoren er voor dat de privacy en informatieveiligheid van en voor onze inwoners goed zijn geborgd.

We actualiseren het Informatiebeveiligingsplan van de gemeente. We voeren praktische maatregelen door om het beveiligingsniveau te verhogen en we monitoren en evalueren regelmatig in samenspraak met de functionaris gegevensbescherming.

Wat gaan we daarvoor doen?

1.03 Een veilige samenleving.

Er komt een veiligheidsanalyse die als basis dient voor de nota integrale veiligheid 2019-2022. Op basis van een ondermijningsanalyse gaan we concreet aan het werk met bestrijding van ondermijnende criminaliteit. We zetten maximaal in op het behoud van de brandweer- en politiepost in onze gemeente.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 BGR 2019 na wijziging Primitieve begroting 2020 (2020) Primitieve begroting 2021 (2020) Primitieve begroting 2022 (2020) Primitieve begroting 2023 (2020)
Lasten
0.1 Bestuur 963 821 819 819 819 819
0.2 Burgerzaken 342 321 331 331 331 331
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 745 774 820 820 820 820
1.2 Openbare orde en veiligheid 360 292 313 313 311 311
Totaal Lasten 2.410 2.209 2.283 2.283 2.282 2.282
Baten
0.1 Bestuur 0 37 0 0 0 0
0.2 Burgerzaken 222 184 189 189 189 189
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 5 7 8 8 8 8
1.2 Openbare orde en veiligheid 8 10 11 11 11 11
Totaal Baten 236 238 208 208 208 208

Toelichting op budgetafwijkingen

Taakveld 01. Bestuur:  Lasten €2.000 (Daling) en Baten €37.000 (Daling)

Op deze post is ten opzichte van de gewijzigde begroting 2019 sprake van een nadeel van €64.000. Dit wordt met name veroorzaakt door een hogere vergoeding aan raadsleden. Deze vergoeding voor raadsleden is in de loop van 2018 toegekend en is gebaseerd op de hogere vergoeding voor raadsleden van gemeente in de categorie vanaf 24.000 inwoners. Hiervoor wordt de gemeente gecompenseerd via de algemene uitkering uit het gemeentefonds. In de gewijzigde begroting 2019 was deze verhoging nog niet meegenomen (in de jaarstukken 2018 wel).

Per saldo is er op de lasten van dit taakveld echter sprake van een voordeel van €2.000. Dit komt met name doordat er in de gewijzigde begroting 2019 een incidenteel budget is geraamd van €73.000 voor de Toekomstvisie Doesburg 2040. Deze post is niet geraamd in 2020. Dat lijdt dus in begrotingsjaar 2020 tot een even zo groot voordeel ten opzichte van de gewijzigde raming 2019.

Aan de batenkant is er in gewijzigde begroting 2019 rekening gehouden een éénmalige subsidie-inkomst van €37.000. Deze geraamde inkomst is bestemd voor de Toekomstvisie Doesburg 2040 vanuit de Provincie Gelderland. Doordat deze post niet is geraamd in begrotingsjaar 2020 levert dit dus ten opzichte van de gewijzigde begroting 2019 een nadeel op van €37.000.

 

Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer:  Lasten €46.000 (Stijging)

Deze post is conform de begroting 2020 (onderdeel Brandweer) van de VGGM geraamd.  Dit is inclusief de indexering voor loon- en prijsontwikkelingen voor 2020 en inclusief het onderdeel Bevolkingszorg.

Beleidsindicatoren

Met de wijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) van 5 maart 2016 zijn provincies en gemeenten voortaan gehouden om in de programma’s in de begroting en in het jaarverslag, de maatschappelijke effecten die met de verschillende programma’s worden beoogd of gerealiseerd, toe te lichten aan de hand van beleidsindicatoren. Deze indicatoren dragen bij om de begroting en jaarverslagen beleidsmatiger te maken, zodat staten- en raadsleden op de belangrijke momenten in een beleidscyclus zich een beeld kunnen vormen over behaalde beleidsresultaten en te behalen beleidsresultaten. Hieronder vindt u de beleidsindicatoren behorende bij programma 1.

 

Indicator en beschrijving Periode Waarde 
Verwijzingen Halt
Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar.
2018 84,0

Hardekern jongeren
Het aantal Hardekern jongeren, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-24 jaar. (Deze indicator is onderdeel van de BBV en komt te vervallen bij de eerstvolgende herziening van de ministeriële regeling.)

2017 0,6
Winkeldiefstallen
Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners
2018 0,4
Geweldsmisdrijven
Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.)
2018 4,0
Diefstallen uit woning
Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners
2018 1,3
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)
Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners
2018 6,2

Verbonden partijen

In de paragraaf Verbonden partijen vindt u een totaallijst met partijen waarmee Doesburg banden is aangegaan ter behartiging van bepaalde publieke belangen. De verbonden partijen die bijdragen aan de doelstellingen van het programma Bestuur en Veiligheid in Doesburg worden hieronder toegelicht.

Gemeenschappelijk orgaan regio Arnhem-Nijmegen

Het publieke belang
Het gemeenschappelijk orgaan is een samenwerkingsverband dat de belangen behartigt van een deelnemende gemeenten in de regio. Dit kunnen individuele belangen zijn, maar ook regionale. Daarnaast voeren zij gemeenschappelijke taken uit voor de gemeenten in de regio..

Veranderingen gedurende begrotingsjaar
Er worden geen veranderingen verwacht gedurende het begrotingsjaar 2020.

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
Het bestaande beleid voortzetten.

Veiligheid- en Gezondheidsregio Gelderland Midden

Het publieke belang
Veiligheid- en Gezondheidsregio Gelderland Midden is in 2002 ontstaan door een fusie van Hulpverlening Arnhem en omstreken en de Regionale brandweer en de GGD West-Veluwe/Vallei. De gemeenschappelijke regeling verzorgt voor 16 gemeenten in de regio Midden Gelderland de regionale brandweer, ambulancezorg en volksgezondheid/GGD.

Veranderingen gedurende begrotingsjaar
Er worden geen veranderingen verwacht gedurende het begrotingsjaar 2020.

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
Het bestaande beleid voortzetten.

De VGGM is ook verantwoord bij programma 4, in verband met Volksgezondheidszorg. In beide programma’s zijn dezelfde gegevens opgenomen.

Streekarchivariaat de Liemers en Doesburg

Het publieke belang
Het Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg is een in 1959 gestart samenwerkingsverband dat de archieven beheert van de gemeenten Doesburg, Duiven, Westervoort en Zevenaar. De kosten van het Streekarchivariaat worden over de deelnemende gemeenten verdeeld op basis van inwoners en naar rato van werktijden. Het percentage deelneming is berekend aan de hand van het aandeel in de totale kosten.

Veranderingen gedurende begrotingsjaar
Er worden geen veranderingen verwacht gedurende het begrotingsjaar 2020.

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
Het bestaande beleid voortzetten.

  Bijdrage 2020 Percentage deelneming Eigen vermogen Vreemd vermogen Exploitatie resultaat Verslagjaar
Gemeenschappelijk orgaan Regio Arnhem-Nijmegen € 34.237 1,6% 146.680 € 63.013 € 127.745 2018
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden € 1.030.000 1,7% € 7, 3 mln € 17,8 mln € 1,4 mln 2018
Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg

€ 75.184

18,6% € 0 € 48.453 € 0 2018