Lasten en baten per taakveld

Lasten en baten per taakveld

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 BGR 2019 na wijziging Primitieve begroting 2020 (2020) Primitieve begroting 2021 (2020) Primitieve begroting 2022 (2020) Primitieve begroting 2023 (2020)
Lasten
0.1 Bestuur 963 821 819 819 819 819
0.10 Mutaties reserves 2.436 979 332 332 332 314
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten -54 0 0 0 0 0
0.2 Burgerzaken 342 321 331 331 331 331
0.4 Overhead 4.981 5.645 5.244 5.093 5.062 5.036
0.5 Treasury 0 1 1 1 1 1
0.61 OZB woningen 145 147 152 152 152 152
0.62 OZB niet-woningen 11 5 5 5 5 5
0.64 Belastingen Overig 116 140 119 119 119 119
0.8 Overige baten en lasten -37 -658 -468 47 -437 -44
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 745 774 820 820 820 820
1.2 Openbare orde en veiligheid 360 292 313 313 311 311
2.1 Verkeer en vervoer 1.489 1.401 1.468 1.458 1.448 1.439
2.2 Parkeren 74 63 64 64 64 64
2.3 Recreatieve havens 82 77 91 91 91 91
2.4 Economische havens en waterwegen 0 0 0 0 0 0
2.5 Openbaar vervoer 1 1 1 1 1 1
3.1 Economische ontwikkeling 124 111 122 122 122 122
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 46 0 0 0 0 0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 16 16 16 16 16 16
3.4 Economische promotie 245 188 242 242 242 242
4.1 Openbaar basisonderwijs 22 20 21 21 21 21
4.2 Onderwijshuisvesting 133 236 211 213 214 215
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 759 904 915 905 905 905
5.1 Sportbeleid en activering 209 208 215 216 179 179
5.2 Sportaccommodaties 641 673 657 657 657 657
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 342 352 320 50 50 50
5.4 Musea 154 164 180 167 167 167
5.5 Cultureel erfgoed 288 383 178 178 178 178
5.6 Media 311 322 329 329 329 329
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 942 856 880 790 790 790
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1.052 1.165 1.197 1.197 1.197 1.176
6.2 Wijkteams 692 664 682 672 672 672
6.3 Inkomensregelingen 5.522 6.547 5.742 5.742 5.742 5.742
6.4 Begeleide participatie 2.396 1.799 1.697 1.558 1.416 1.279
6.5 Arbeidsparticipatie 973 982 1.023 1.054 1.054 1.054
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 533 447 457 457 457 457
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 2.569 2.773 2.821 2.808 2.808 2.808
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 3.528 2.394 2.869 2.897 2.897 2.897
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 56 59 62 62 62 62
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 42 411 22 22 22 22
7.1 Volksgezondheid 286 390 385 385 385 385
7.2 Riolering 353 664 696 664 658 691
7.3 Afval 1.177 1.123 1.189 1.189 1.189 1.189
7.4 Milieubeheer 226 272 238 238 238 238
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 99 98 101 101 101 101
8.1 Ruimtelijke ordening 54 66 68 68 68 68
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 312 0 0 0 0 0
8.3 Wonen en bouwen 691 380 359 359 359 359
Totaal Lasten 36.449 34.679 33.187 33.027 32.317 32.533
Baten
0.1 Bestuur 0 37 0 0 0 0
0.10 Mutaties reserves 3.929 2.056 737 726 727 709
0.2 Burgerzaken 222 184 189 189 189 189
0.4 Overhead 335 54 29 29 29 29
0.5 Treasury 304 289 282 276 271 266
0.61 OZB woningen 1.422 1.596 1.647 1.647 1.647 1.647
0.62 OZB niet-woningen 396 444 458 458 458 458
0.63 Parkeerbelasting 343 393 405 405 405 405
0.64 Belastingen Overig 636 638 642 642 164 164
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 19.172 19.573 19.953 20.068 19.841 20.045
0.8 Overige baten en lasten 27 1 1 1 1 1
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 5 7 8 8 8 8
1.2 Openbare orde en veiligheid 8 10 11 11 11 11
2.1 Verkeer en vervoer 345 40 41 41 41 41
2.3 Recreatieve havens 47 101 103 103 103 103
2.4 Economische havens en waterwegen 0 0 0 0 0 0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 5 7 8 8 8 8
3.4 Economische promotie 227 229 236 236 236 236
4.2 Onderwijshuisvesting -7 0 0 0 0 0
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 215 337 326 326 326 326
5.1 Sportbeleid en activering 34 8 8 8 8 8
5.2 Sportaccommodaties 56 84 70 70 69 69
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 270 270 270 0 0 0
5.4 Musea 31 25 26 26 26 26
5.5 Cultureel erfgoed 84 10 10 10 10 10
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 8 0 0 0 0 0
6.3 Inkomensregelingen 4.578 5.091 4.244 4.244 4.244 4.244
6.5 Arbeidsparticipatie 177 171 175 175 175 175
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 71 50 51 51 51 51
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 131 182 186 186 186 186
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 74 0 0 0 0 0
7.2 Riolering 1.080 1.208 1.204 1.215 1.216 1.250
7.3 Afval 1.321 1.399 1.676 1.676 1.676 1.676
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 59 64 66 66 66 66
8.1 Ruimtelijke ordening 9 1 1 1 1 1
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 312 4 4 4 4 4
8.3 Wonen en bouwen 522 117 121 121 121 121
Totaal Baten 36.449 34.679 33.187 33.027 32.317 32.533