Uiteenzetting financiële positie

Uiteenzetting financiële positie

Meerjarige materiële begrotingspositie

Het materiële begrotingsresultaat (geschoond van incidentele lasten en baten) is in meerjarenperspectief als volgt:

  Prog 2020 2021 2022 2023
Formeel saldo (primaire begroting)   -/- 555 -/- 40 -/- 524 -/- 131 
           
Primair geraamde incidentele lasten:          
Ontwikkelen E-depot met SALD-gemeenten (in 2020. Bron: kadernota 2020) 05 12      
Evenementencoördinator (2019 en 2020. Bron: programmabegroting 2019-2022)   46      
Buurtsportcoaches (2019 t/m 2021. Bron: programmabegroting 2019-2022)   35 36    
Uitbesteed openbaar groen (2019 en 2020) 02 87      
Cultuurbeleid (cultuurmaker, stimulering culturele activiteiten en gecertificeerde musea; 2018-2020) 03 38      
Budget natuur- en milieu-educatie (2018-2020) 04 10      
Post onvoorzien 90 15 15 15 15
Totaal primair geraamde incidentele lasten   243 51 15 15
           
Primair geraamde incidentele baten:          
Dekking uit algemene reserve budget natuur- en milieu-educatie (2018-2020) 90 10      
Totaal primair geraamde incidentele baten   10 0 0 0
           
Materiaal saldo (primaire begroting)   -/- 322 11 -/- 509 -/- 116

(bedragen x € 1.000)

Tot de incidentele baten en lasten worden de lasten en baten gerekend die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen. Ook de post onvoorzien wordt tot de incidentele lasten gerekend.

Een materieel sluitende begroting is voor onze toezichthouder de provincie Gelderland een belangrijke voorwaarde om in aanmerking te komen voor repressief begrotingstoezicht.

 

Financieringsstructuur

De begrote financieringsstructuur is per 1 januari als volgt:

  2020 2021 2022 2023 2024
Boekwaarde investeringen 24.817.076 25.174.354 24.291.002 23.053.699 21.809.737
Uitgeleende langlopende geldleningen 3.858.954 4.030.864 3.808.993 3.633.284 3.455.967
A: Totaal te financieren vaste activa 28.676.030 29.205.218 28.099.995 26.686.983
25.265.704
           
Algemene reserve 8.369.285 8.359.285 8.359.285 8.359.285
8.359.285
Bestemmingsreserves
17.971.288 17.576.648 17.182.322 16.787.097 16.375.197
Voorzieningen
2.971.134 3.274.704 3.420.989 3.191.955 3.039.292
Opgenomen langlopende geldleningen 0 0 0 0 0
B: Totaal voor financiering beschikbare vaste passiva 29.311.707 29.210.637 28.962.596 28.338.337
27.773.774
           
(B -/- A)  Financieringssaldo  (+ is financieringsoverschot;  -/- is financieringstekort)  + 635.677  + 5.419  + 862.601 +1.651.354
+2.508.070
  overschot overschot overschot overschot
overschot

 

Reserves en voorzieningen

De reserves kunnen worden onderverdeeld in de algemene reserve en de bestemmingsreserves. Een bestemmingsreserve is een reserve waaraan de gemeenteraad een bepaalde bestemming heeft gegeven. De algemene reserve bestaat uit componenten van het eigen vermogen waaraan de gemeenteraad geen bepaalde bestemming heeft gegeven. Kenmerkend voor reserves is dat ze:

  • Worden gevormd door bestemming van het resultaat;
  • Vrij besteedbaar zijn;
  • Tot het eigen vermogen behoren.

Voorzieningen behoren tot het vreemde vermogen en worden gevormd wegens:

  • Verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs in te schatten;
  • Op de balansdatum bestaande risico’s ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is in te schatten;
  • Kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorzienig strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.

Voorzieningen moeten precies de omvang hebben van de achterliggende verplichting of risico. Zo mogen niet kleiner maar ook niet groter zijn. De primitieve begrote stand en het verloop van de reserves en voorzieningen.

De primitief begrote stand en het verloop van de reserves en voorzieningen:

Algemene reserves

Saldo 01-01-2020

Vermeerderingen Verminderingen Saldo 31-12-2020
Algemene reserve immobiel 1.104.724      1.104.724 
Algemene reserve mobiel 975.169   10.000 965.169
Reserve achtergestelde lening Vitens immobiel 716.100      716.100 
Reserve verkoop aandelen Nuon immobiel 5.573.291      5.573.291 
Totaal algemene reserve 8.369.285   10.000  8.359.285
Bestemmingsreserves

Saldo 01-01-2020

Vermeerderingen Verminderingen Saldo 31-12-2020
Arbeidsintegratie 93.031      93.031
Arbeidsvoorwaardenmaatregelen 55.915 5.104  2.500  58.519
GBA audit 20.149  2.000    22.149
Kapitaallasten 11.859.673 83.941  604.443 11.339.171
Verkiezingen 35.480 10.281  10.821   35.480
Gladheidsbestrijding 30.300 8.894  8.894  30.300
Mobiliteitsfonds parkeercapaciteit 40.623      40.623
Structuur en bestemmingsplannen 1.370       1.370
Openbare verlichting 3.941  83.941  83.941   3.941
Huisvesting onderwijs (IHP) 67.070  20.845    87.915
Vervanging speeltoestellen 36.652 413    37.065
Reserve BUIG-budget (inkomensdeel WWB) 1.378.191 100.000   1.478.191
Reserve decentralisaties 482.715      482.715
Groot onderhoud kapitaalgoederen (tijdelijk)

47.000

 

16.600 16.600

47.000

Exploitatie Riolering 462.520       462.520
Meerjaren Investerings Agenda (MIA) 2.833.839    

2.833.839

Bestemmingsreserve Presikhaaf Bedrijven

153.000

    153.000
Bestemmingsreserve digitaal werken 213.468     213.468
Bestemmingsreserve inrichtingsplan Sociaal Domein 156.351     156.351
Totaal Bestemmingsreserves  17.971.288 322.019 726.659 17.576.648
Voorzieningen

Saldo 01-01-2020

Vermeerderingen Verminderingen Saldo 31-12-2020
Wegen 599.140     599.140
Onderhoud gemeentegebouwen 287.048 345.761 58.162  574.647
Wachtgeldverplichtingen 476.880     476.880
Vrz. Vervangingsinvesteringen riolering 111.978

100.000

  211.978
Vrz. Niet gerealiseerde kapitaallasten riolering 1.455.627   104.816 1.350.811
Vrz. onderhoud Turfhaven 40.461 20.787   61.248
Totaal Voorzieningen 2.971.134 466.548 162.978 3.274.704

Recapitulatie

Saldo 01-01-2020

Vermeerderingen Verminderingen Saldo 31-12-2020
Totaal algemene reserve 8.369.285 10.000 8.359.285
Totaal bestemmingsreserves 17.971.288 332.019 726.659 17.576.648
Totaal voorzieningen 2.971.134 466.548 162.978

3.274.704

Totaal eigen financieringsmiddelen 29.311.707 798.567  899.637 29.210.637
Verplichtingen t.l.v. algemene reserve 2020 2021 2022 2023
Beginstand 8.369 8.359 8.359  8.359
Toevoegingen        
         
Onttrekkingen        
Dekking budget Natuur en Milieu Educatie (conform Kadernota 2018) 10      
         
Eindstand 8.359  8.359  8.359 8.359 

(bedragen x € 1.000)

 

Overige financiële onderwerpen

Fonds Culturele Doeleinden

Op 26 januari 2012 is het Fonds Culturele Doeleinden overgenomen door de gemeente. Het fonds heeft tot doel renteloze leningen te verstrekken aan verenigingen, stichtingen en dergelijke indien deze zonder winstoogmerk de bevordering van de culturele belangen beogen. Momenteel bevat het fonds nog afgerond €52.200. De volgende leningen zijn verstrekt:

Openstaande leningen Fonds Culturele Doeleinden Openstaande lening per 31-12-2019
Rivalen 14,5 
Stichting Kegelsport 12,0 
Streekmuseum de Roode Tooren 2,0  
Stichting Behoud en Bevordering Fruitcultuur 12,0 
Stoelbroederschap Martinikerk Doesburg 3,8 
Stichting Doesburg Vestingstad 8,0

 (bedragen x € 1.000)

 

EMU Saldo

Nederland maakt deel uit van de Europese Monetaire Unie (EMU). In het verdrag van Maastricht is in het kader van het Stabiliteits- en Groeipact afgesproken, dat alle landen die onderdeel uitmaken van de EMU, maximaal een totaal kasstroomtekort (van de totale overheid) hebben van 3% van het bruto binnenlands product (BBP). In Nederland vormt het begrotingstekort van het Rijk, de begrotingstekorten van de lokale overheden en die van de sociale fondsen het totale EMU-saldo van Nederland. Dit tekort mag dus niet groter zijn dan 3% van het BBP.

In 2004 hebben Rijk en medeoverheden afgesproken dat het EMU-tekort van medeoverheden maximaal -0,5% BBP mag bedragen. Op basis van de overeengekomen macroreferentiewaarde van -0,5% BBP wordt per jaar een berekening gemaakt van de individuele referentiewaarden voor gemeenten, provincies en waterschappen.

Gemeenten zijn verplicht in de begroting inzicht te geven in het EMU saldo van de eigen gemeente over het jaar t-1, t en t+1. Dit is weergegeven in de onderstaande tabel:

    Begroting (na wijziging)  2019 Primaire begroting 2020 Primaire begroting 2021
1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) -/- 744 -/- 959  -/- 435
-/- 2 Mutaties (im)materiële vaste activa  356 357 -/- 884
+ 3 Mutaties voorzieningen  131 303 146
 4 Mutaties voorraden (incl. bouwgrond in exploitatie) 0 0 0
 5 Verwachte boekwinst /-verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa 0 0 0
  Berekend EMU-saldo gemeente Doesburg -/- 969 -/- 1.013 595

(bedragen x € 1.000)

Geconcludeerd wordt dat de gemeente Doesburg naar verwachting binnen de in het verleden afgegeven referentiewaarde blijft.